NIEUWSBRIEF PV OESO PARIJS - januari 2018

Voorwoord

2018 wordt een spannend jaar in de OESO. Frankrijk is voorzitter van de jaarlijkse ministersvergadering op 30/31 mei en heeft de herpositionering van het multilateralisme als centraal thema gekozen. Daarbij zal het vooral gaan over de vraag wat in deze fragmenterende onzekere wereld de rol en taak van de OESO moet zijn. Hoe kunnen OESO standaarden zoals anti-corruptie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en ondernemingsbestuur helpen om een gelijker speelveld voor ondernemingen te scheppen? Dat is hierbij een kernvraag. Daarnaast zullen dit jaar concrete beslissingen aan de orde komen over toetreding tot de OESO (voor Litouwen en Colombia is dit actueel) en over nieuwe uitnodigingen tot het starten van een accessie-traject voor de landen die hierom hebben gevraagd (Argentinië, Brazilië, Bulgarije, Kroatië, Peru en Roemenië). Watch this space!

Noé van Hulst, Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger van de OESO

Permanent Representation of

The Kingdom of the Netherlands

7, rue Eble |75007| PARIS

T +33 (0) 1 4062 3304

noe.vanhulst@minbuza.nl

http://oecd.nlmission.org;

www.twitter.com/noevanhulst

Actualiteiten

OESO en de G20

31 januari - OECD Services Trade Restrictiveness Index: Policy trends up to 2018

Resultaten van de meest recente STRI-update tonen aan dat ondanks enig bewijs van een geleidelijke liberalisering van de dienstenmarkten, de algemene STRI-indices voor 2017 meer restrictief zijn dan in 2016, met de nadruk op een algehele aanscherping van de mondiale regelgeving voor dienstenhandel. Deze resultaten zijn grotendeels te wijten aan restrictieve horizontale beleidsveranderingen die worden doorgevoerd in een aantal landen en die van invloed zijn op alle dienstensectoren. De top tien van landen met de meest open markten voor dienstenhandel in 2017 zijn Letland, Ierland, Duitsland, Nederland, Australië, Litouwen, Denemarken, Japan, VK en de Tsjechische Republiek.

Voor meer info: http://www.oecd.org/trade/services-trade/STRI-Policy-trends-up-to-2018.pdf

24 januari- Publicatie: How immigrants contribute to developing countries.

Het OESO Development Center heeft samen met de ILO een studie over het effect van migranten op ontwikkelingslanden gepubliceerd. Summary: With more than one-third of international migrants residing in developing countries, immigration has an increasing weight on the socioeconomic development of low- and middle-income countries. Yet, policy debate on how immigrants affect host countries often relies more on perception than evidence. A more systematic analysis on the economic impact of labour immigration in developing countries will better inform policy makers to formulate policies aiming to make the most of immigration in destination countries. The project Assessing the Economic Contribution of Labour Migration in Developing Countries as Countries of Destination (ECLM) – carried out by the OECD Development Centre and the International Labour Organization and co-financed by the European Union – was conceived to provide such analysis. This report synthesises the findings of the project, conducted between 2014 and 2018 in ten partner countries – Argentina, Cote d’Ivoire, Costa Rica, the Dominican Republic, Ghana, Kyrgyzstan, Nepal, Rwanda, South Africa and Thailand –, puts them in the context of global analysis and provides evidence on the impact of labour immigration on the development of host countries, and presents the main policy recommendations.

24 januari – Bezoek Hanze UAS & EAE aan de OESO en IEA

Studenten van de Hanze Hogeschool en Energy Academy Europe (EAE) hadden een goed gevuld programma en brachten in de ochtend een bezoek aan de OESO, waar ambassadeur Noé van Hulst bij aanvang een presentatie hield over de OESO, en de rol van Nederland binnen de organisatie. Daarna volgde een sessie over het Environment Directorate van de OESO. De middag stond in het teken van de werkzaamheden van de IEA. De studenten bespraken de verschillende recente publicaties van het agentschap: de World Energy Outlook 2017, met speciale focus op China en Zuidoost Azië, de Medium-Term Gas Market Outlook (tot 2022) en global gas security, en de Medium-Term Renewable Market Outlook (tot 2022).

Zie hier voor de presentatie

24 januari – lancering: Ageing and Employment Policies: United States 2018

22 januari –IEA verkiest opnieuw Fatih Birol als Executive Director

22 januari –  International Diversity Forum

Het OECD Centre for Opportunity and Equality (COPE) organiseerde samen met de Club XXI siècle het eerste International Diversity Forum met als titel: Making the most of diverse societies.

De OESO stelt vast dat de diversiteit in OESO-landen is toegenomen, d.w.z. er is een grotere gevarieerdheid van groepen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt die gedefinieerd worden volgens bepaalde kenmerken, zoals gender, leeftijd, handicap, LGTB-status, nationaliteit, etniciteit of ras. Deze ontwikkeling wijst niet alleen op de toegenomen erkenning van bepaalde kenmerken (bijvoorbeeld van mensen met LGBT status) maar onderstreept ook dat mensen op basis van bepaalde van deze kenmerken minder (economische) kansen hebben. Veel betreffen de arbeidsmarkt: er bestaat nog steeds een aanzienlijk verschil in beloning bij gelijk werk voor vrouwen en mannen; migranten hebben minder kansen op de arbeidsmarkt; mensen behorende tot de LGBT groep ondervinden vaak discriminatie bij het solliciteren, oudere werkzoekenden vinden minder snel een baan.

Het Forum benaderde deze situatie vooral als een gemiste kans vanuit sociaaleconomisch perspectief. Studies werden gepresenteerd waaruit bleek dat meer diversiteit en dus meer inclusiviteit leidt tot beter functionerende economieën. Tijdens het Forum kwamen ministers, academici, bedrijven, werknemersorganisaties en NGO’s aan het woord. Er was consensus over de positieve impact van diversiteit hetgeen een spreker de opmerking ontlokte dat het tijd was om “to move beyond the slogan that inclusive growth is good for our economies by putting it into practice with a great diversity of actors, not only by governments. ”Een land dat vanuit deze overtuiging het migratie- en integratiebeleid heeft ingericht, is Canada. Ahmed Hussen, de Canadese Minister van Migration, Refugees and Citizenship schetste een beeld van een succesvol beleid waarmee Canada hoopt het probleem van een slinkende actieve populatie op te lossen en aan de eisen van een high-tech economie te kunnen voldoen. Canada’s beleid is erop gericht om van zoveel mogelijk mensen die in aanmerking komen voor een migratieprocedure (op basis van een puntensysteem) uiteindelijk Canadese burgers te maken. Een belangrijke pijler van het succesvolle beleid is de integratie van migranten en vluchtelingen, waarbij de overheid nauw samenwerkt met particulieren en bedrijven. Het Forum ging tevens in op diversiteit als een business case waarbij de factoren uiteenlopen van meer welzijn onder werknemers waardoor de productiviteit stijgt, een beter gebruik van talent, het tegemoet komen aan de wensen van een diverse klantenkring en het kunnen aanboren van bredere netwerken. Tijdens de lunch werd een zeer indrukwekkende documentaire "women and men" van filmmaker en journalist Frédérique Bedos vertoond, gevolgd door een debat. Deze film zou zeer interessant zijn voor vertoning in Nederland in het kader van een debat over diversiteit of gelijke behandeling man/vrouw.

Voor meer informatie over het Forum: oe.cd/diversity-forum.

22 januari - Friends of Inclusive growth – digitalizing the policy cycle  

Digitalisering brengt veel uitdagingen, maar zeker ook veel kansen met zich mee. Zo kan overheidsbeleid inclusiever worden als technologie wordt ingezet om burgers beter te bereiken en engageren. Zo had het Verenigd Koninkrijk tot voor kort honderden verschillende overheidswebsites waar burgers uren op zoek waren naar informatie. Dat moest beter, en nu hebben zij één centrale website: Gov.uk, waar burgers binnen een paar klikken kunnen vinden wat ze zoeken. Mexico gebruikt vrij simpele technologie in een grootschalig project i.s.m. MIT Media Lab met conditional cash transfers: achtergestelde burgers kunnen hiermee cash verdienen als ze bijvoorbeeld regelmatig gezondheidschecks laten uitvoeren en hun kinderen naar school laten gaan. De resultaten van het Prospera project zijn goed en er doen al 7 miljoen mensen aan mee. In Peru worden gieren uitgerust met cameraatjes om illegale afvaldumpingen op te sporen.

15 – 16 januari – International Forum on Migration Statistics

De OESO heeft samen met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en UNDESA in Parijs het eerste International Forum on Migration Statistics gehouden, met het doel de kennis en samenwerking op het gebied van migratie te bevorderen. Het forum ging in op het verbeteren van de methoden van data-verzameling en op het tot stand brengen van combinaties van databases via meer samenwerking tussen nationale en internationale instanties. Er is een groeiende vraag naar betrouwbare data over migratie. Zij zijn van groot belang om migratiestromen te kunnen duiden en om de invloed van migranten op de economieën van het land van oorsprong en bestemming te kunnen onderzoeken. Betrouwbare data vormen tevens de eerste stap naar een beter geïnformeerde publieke opinie en efficiënter migratiebeleid. De volgende stap is om te komen tot internationale samenwerking en uitwisseling van de gegevens. Deze resulteren niet alleen in een beter overzicht van migratiestromen, oorzaken en toekomstige ontwikkelingen, maar laten ook de hiaten in de dataverzameling zien. Tijdens het Forum was daar ruimschoots aandacht voor. Het liet bijvoorbeeld zien dat Afrikaanse landen nog veel kunnen leren van andere landen, regio’s of internationale organisaties op het gebied van dataverzameling en de interpretatie van die data. Hoewel het niet behoorde tot de expliciet gekozen thema’s van het forum, bleek er consensus te bestaan over het belang van goede communicatie over de migratiedata. Meer informatie: http://www.oecd.org/migration/forum-migration-statistics/

11 – 12 januari - Expertmissie OESO over digitalisering landbouw in Nederland

Een OESO-delegatie heeft een bezoek gebracht aan LNV om zich te informeren over de toepassing van nieuwe ICT-technologie in de landbouw. Nederland loopt naar verhouding op veel terreinen voorop. Te denken is aan het efficiënter gebruik van grondstoffen (precisie landbouw), vereenvoudiging van Europees Landbouwbeleid (aanvraag subsidies op basis van monitoringsgegevens in plaats van aanvragen die gecontroleerd moeten worden), e-certificates (vergemakkelijken van in-en uitvoer) en het opzetten van open-data platforms. Er werd een bezoek gebracht aan een deelnemer van collectief agrarisch natuurbeheer, met als voorbeeld dat dankzij slimme ICT-toepassingen nieuwe beleidsconcepten kunnen worden geïmplementeerd. Digitalisering staat bij de OESO hoog op de agenda. Daarnaast ligt de focus op de rol van de overheid: hindermacht of kansengenerator? Komend voorjaar zal in Parijs een seminar worden georganiseerd over best practices.

11 januari - DAC In-Depth Evaluation

Op 11 januari kwam de DAC bijeen om de rapporten goed te keuren over de voortgang in het uitvoeren van de aanbevelingen van een In-Depth Evaluation door de OESO, en van de aanbevelingen van het High-Level Panel o.l.v. Mary Robinson. Naar aanleiding van die processen heeft DAC-voorzitter Gornitzka vorig jaar hervormingen in gang gezet, waardoor de DAC meer aan communicatie en samenwerking met externe spelers moet gaan doen. De Nederlandse DAC vertegenwoordiger Marit van Zomeren nam samen met haar Haagse collega Robert-Jan Scheer, strategisch adviseur van de Directie Afrika, deel aan een peer review (evaluatie) van de Franse ontwikkelingssamenwerking. Zij voerden daartoe gesprekken in Parijs met de Franse ministeries van BZ en Financiën, alsook met het Agence Française de Développement. Daarnaast brachten ze een bezoek aan Niger en Marokko, om de Franse hulp aan die landen met betrokkenen te bespreken. Daarbij keken ze in Niger bijvoorbeeld naar onderwijs en het raakvlak tussen veiligheid en ontwikkeling, en in Marokko naar de energie- en watersector. In het team zaten ook twee OS-experts van Luxemburg en evaluatie-experts van OESO DAC. Hun conclusies en aanbevelingen zullen in juni in de DAC worden besproken met de Franse autoriteiten.

10-11 januari – Joint OECD-IMF-BIS Conference: Weak productivity, the role of financial factors and policies

Afgelopen maand werd bij de OESO (Global Forum on Productivity) een productiviteitsconferentie gehouden met als centraal thema de samenhang tussen de zwakke productiviteitsgroei, financiële factoren en beleid. Dit keer in samenwerking met BIS en IMF. Financiële systemen spelen een cruciale rol in het stimuleren van de productiviteitsgroei door het efficiënt verdelen van middelen en het faciliteren van investeringen en innovatie. Financiële systemen zijn echter ook gevoelig, zoals gebleken is met de financiële crisis in 2008. De productiviteitsgroei in geavanceerde economieën stagneerde in de afgelopen jaren. De vraag waarop de conferentie is ingegaan is of deze stagnatie samenhangt met financiële factoren en het beleid.

Voor meer info: http://www.oecd.org/global-forum-productivity/events/oecd-imf-bis-conference.htm

18 december –IEA Executive Director Fatih Birol door Financial Times erkend als Energy Personality of the Year

11 december -  Workshop: Labour Relations in the Future World of Work

De Nederlandse PV OESO en MINSZW hebben in samenwerking met de OESO een workshop georganiseerd in Parijs met als titel: Labour Relations in the Future World of Work. Namens MINSZW leidde Martin Flier (plv DG Werk) een delegatie van vertegenwoordigers van IZ, AV en ASEA. Aan de workshop namen ruim 80 mensen deel (sociale partners, beleidsmakers, academici). Het doel van de workshop was om de toekomst van collectieve onderhandelingen en de sociale dialoog te onderzoeken tegen de achtergrond van mondialisering, vergrijzing en technologische ontwikkelingen die leiden tot veranderingen in de organisatie van werk en in arbeidsverhoudingen. Het uitgangspunt hierbij was dat collective bargaining een positief effect heeft op de kwaliteit van werk, op de productiviteit en bij het doorvoeren van structurele hervormingen.

Tijdens het seminar werd ingegaan op de uitdagingen in OESO-landen (zoals die van Nederland, Frankrijk en de VS). Daarnaast werden best-practices uitgewisseld over innovatieve manieren om werkgevers en werknemers’ organisaties te versterken.
De ideeën (in sommige gevallen al in de praktijk gebracht) varieerden van het gebruik van social media (UK) tot het vormen van coöperaties van “werknemers” die ook zorgen voor collectieve sociale verzekeringen (België). Ook bood het seminar interessante inzichten in de bijdrage van instituties van de sociale partners bij de aanpassingen op de arbeidsmarkt. In Zweden en Oostenrijk bijvoorbeeld gebeurt dit via het ontwikkelen van scholings- en begeleidingsactiviteiten voor werkzoekenden. IBM presenteerde een computerprogramma voor een leven lang leren (analyse, loopbaanadviezen, coaching) dat mogelijk door deze raden te gebruiken is.Door Catelene Passchier (FNV en ILO) en Denis Pennel (World Employment Confederation) werd het belang van collective bargaining en structurele steun hiervoor nog eens benadrukt. Tegelijkertijd was men het eens over de noodzaak voor werkgevers en werknemers’ organisaties om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Meer betrouwbare informatie en gedegen onderzoek hiervoor is nodig. Het seminar zal dan ook zeker een follow-up krijgen. De inzichten uit het seminar zullen in de OECD Employment Outlook meegenomen worden.

8 december - Citizen science: betrokkenheid burgers bij wetenschappelijk onderzoek

De OESO heeft onlangs een rapport uitgebracht over hoe je burgers betrekt bij het opstellen van onderzoeksagenda’s. De betrokkenheid van burgers wordt in veel landen bevorderd als een mechanisme om de efficiëntie, kwaliteit en relevantie van onderzoek te verbeteren en het vertrouwen in de wetenschap te vergroten.

Voor meer info: https://www.innovationpolicyplatform.org/open-science-oecd-project?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=AWTI+e-mail+alert

7 december – bezoek aan OESO President van Mexico Mr Enrique Peña Nieto

Lees hier meer

6 december – Lunchlezing: Key global energy & climate trends relevant for policy

Gehouden op Minsterie van Economische Zaken en Klimaat te Den Haag.

Klik hier voor de presentatie van Noé van Hulst, Ambassador bij de OESO en IEA te Parijs te lezen

6 december - DAC Peer Review Zuid-Korea

Het Development Assistance Committee (DAC) kwam op 6 december bijeen om de peer review van Zuid-Korea te bespreken. De twee examinatoren, de VS en Nieuw-Zeeland, bespraken beiden de bevindingen van de review. Ook een van de partnerlanden van Zuid-Korea, Cambodja, waar tevens een veldbezoek geweest is, was aanwezig om te vertellen over de samenwerking.

Zuid-Korea is een van de jongste ODA-donor landen. Uit de peer review bleek dat er grote vooruitgangen geboekt zijn. Zuid-Korea besteedt veel aandacht aan wereldburgerschap en innovatie in haar partnerlanden en breidt uit op het gebied van hulpprogramma’s. De belangrijkste uitdagingen liggen in beleidscoherentie en goede coördinatie. Het aanwezige partnerland, Cambodja, was over het algemeen erg positief over de samenwerking met Zuid-Korea.

De definitieve review zal binnen enkele dagen gepubliceerd worden op de website van de OESO: http://www.oecd.org/

6 december - Aanpak zombiebedrijven voor duurzame groei De OESO analyseert dit probleem in recent verschenen studies als ‘Breaking the Shackles (Zombie Firms, Weak Banks and Depressed Restructuring in Europe)’ en ‘Confronting the Zombies (Policies for productivity revival)’. De aanpak van zombiebedrijven is cruciaal om het investeringstempo op te voeren en productiviteitsgroei aan te wakkeren. Het herstel kreeg dit jaar weliswaar vaart, maar dat was tot dusver grotendeels te danken aan de ingebruikname van tot voor kort onbenutte productiecapaciteit. Zombiebedrijven leggen beslag op kapitaal (en ook arbeid) dat weinig bijdraagt aan groei en innovatie, ze beperken de ruimte voor nieuwe spelers die met nieuwe ideeën en technieken de markt willen betreden, ze belemmeren het welvaartverhogende proces van creatieve destructie. De zombies snoepen winst af van de levensvatbare groeiers en dat betekent ook dat ze minder investeren en minder werkgelegenheid creëren dan zonder de zombiebedrijven het geval was geweest. De OESO zoekt de oplossing in versterkt overheidsbeleid. Voor meer info: ZIE OOK BLOG  en http://www.oecd-ilibrary.org/economics/confronting-the-zombies_f14fd801-en  

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/breaking-the-shackles_0815ce0c-en

5 december - Pensions at a glance: pensioenleeftijd ontwikkelde landen moet verder omhoog

In de 7e editie van dit tweejaarlijkse rapport waarin de pensioenstelsels van OESO-landen worden vergeleken, waarschuwt de OESO dat de (staats)pensioenen die zijn beloofd in veel gevallen op den duur niet te betalen zijn. Armoede onder ouderen zal daardoor in de toekomst stijgen en de overheidsfinanciën komen in gevaar. De OESO maakt zich daarnaast zorgen dat het momentum voor de benodigde pensioenhervormingen afneemt nu het economisch beter gaat.Vergrijzing blijft de voornaamste reden om de pensioenleeftijd te verhogen. Tussen landen bestaan echter enorme verschillen. Nederland en Denemarken lopen voorop met het laten stijgen van de pensioenleeftijd, door de koppeling van het moment waarop mensen recht hebben op een staatspensioen aan de levensverwachting. Een combinatie van een deeltijdpensioen met een baan zou volgens de OESO tegemoet kunnen komen aan bezwaren tegen langer doorwerken. Maar die oplossing is vooral geschikt voor mensen met hogere inkomens. Terwijl het grootste verzet tegen verplicht doorwerken komt van mensen met zware beroepen en vaak lagere inkomens.

Voor meer info: http://www.oecd.org/pensions/oecd-pensions-at-a-glance-19991363.htm

5 december – lancering: OECD Pensions at a Glance 2017

4 december – PARIS21 Cross Regional Forum: SDG Implementation

Dit forum werd op 4 en 5 december georganiseerd door de OESO in samenwerking met het Partnership in Statistics for Development in the 21st century (PARIS21), en bracht landen bijeen om te spreken over hun manier van SDG-implementatie en monitoring. Het ging voornamelijk over de vooruitgang en uitdagingen op het gebied van gegevens, instellingen en financiering.

De SDG-indicatoren moeten geïntegreerd worden in de nationale plannen om de doelen te implementeren. Sommige landen hebben al plannen die focussen op duurzaamheid, maar andere landen moeten deze plannen vanaf het begin opstellen. De aanwezige landen vertelden over hun voortgang: er is meer data beschikbaar voor meting, data is uitgebreider, en stakeholders worden betrokken bij de plannen. Er zijn echter ook uitdagingen: coördinatie, financiering en opbouw van capaciteit.

Meer informatie over het forum: http://www.paris21.org/news-centre/events/sdg-implementation-cross-regional-forum

1 december - OECD Skills Strategy Diagnostic Report: the Netherlands 2017

Nederland heeft een hoogopgeleide bevolking, maar moet het onderwijssysteem blijven verbeteren en daarin investeren om dit succes te behouden. De OESO beveelt ons land aan om meer nadruk te leggen op het bijbrengen van basisvaardigheden, te investeren in vaardigheid-intensieve werkplekken en een leven lang leren te promoten.

Voor meer info: http://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-skills-strategy-diagnostic-report-the-netherlands-2017_9789264287655-en

28/29 november - Global Strategy Group (GSG) / Network for Open Economies and Inclusive Societies (NOEIS)

De GSG stond dit keer in het teken van het overkoepelende thema “Unprecedented Unpredictability: Digital Transformation – the Future of Jobs and Trade in a Digitalised World”.

Het Netwerk is in 2017 driemaal bijeengekomen, namelijk tijdens een startbijeenkomst in de zomer, en marge van de GSG bij de OESO (uitdagingen internationale handel en investeringen) en de ministeriele conferentie van de WTO in Buenos Aires. Het Netwerk is op Nederlands initiatief gelanceerd tijdens de MCM-vergadering van de OESO in 2017. De OESO is blij met dit Nederlandse initiatief en ondersteunt het Netwerk. Dit geeft hen ook de mogelijkheid door bestaande silo’s heen te werken en terechte zorgen over het afnemende draagvlak voor globalisering te adresseren.

Voor meer info: http://www.oecd.org/going-digital/oecd-holds-global-strategy-group-meeting-focused-on-digitalisation.htm

28 november - Economic Outlook

De OESO stelt in haar halfjaarlijkse Economic Outlook vast dat de wereldeconomie aardig op stoom is gekomen. In 2017 groeiden OESO-economieën met gemiddeld 2,4%. Hetzelfde percentage staat voor 2018 in de boeken en in 2019 zou er enige afzwakking plaatsvinden met 2,1%. Voor het eurogebied zijn de verwachtingen met respectievelijk 2,4%, 2,1% en 1,9% iets ongunstiger.

Door de groei komt er volgend jaar voor het eerst sinds de crisis van 2008 en 2009 een einde aan de overcapaciteit in de ontwikkelde economieën. Toch is de toon van het rapport alles behalve juichend, vooral omdat de nu redelijke groei al weer snel dreigt af te zwakken. Ook kunnen de hoog opgelopen schuldniveau's tot onzekerheid leiden en daarmee groei en investeringen frustreren. Investeringen moeten dan ook naar een hoger niveau getild worden om een voldoende verbetering van het loonniveau, de productiviteit en levensstandaarden mogelijk te maken. De vergrijzing hoeft geen reden te zijn om voor een blijvende verlaging van de groei te vrezen: verhoging van de pensioenleeftijd en een grotere participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt kunnen een dergelijk effect ongedaan maken. Men wijst vooral naar nationale overheden: die hebben hun investeringsniveau te veel verlaagd en moeten het weer opvoeren om een langdurige versnelling van de economische groei mogelijk te maken. De uitdagingen die een duurzame economie stelt kunnen juist tot veel technologische vernieuwing en nieuwe investeringen leiden.

Snelle ontwikkelingen nopen tot diepere en bredere hervormingen, niet tot zelfgenoegzaamheid. 

Volgens de OESO moet in veel lidstaten in de dienstensector beperkende regulering worden geschrapt en te vaak is het juridische apparaat niet in staat zwakke bedrijven snel failliet te verklaren. Hervormingen van de arbeidsmarkt hebben in veel landen al vruchten afgeworpen en moeten gevolgd worden door verdere verbetering van het onderwijs en training.

In de OESO-landen neemt de reële loongroei naar verwachting zeer bescheiden toe, met 0,6% per jaar voor de periode 2017 tot en met 2019. Dat is slechts weinig meer dan de jaarlijkse 0,4% over de 2014 tot en met 2016. De OESO stelt dat de beperkte loongroei een verklaring is voor de geringe inflatie en de al jaren beperkte groei van de productiviteit. Een stevigere loongroei kan bijdragen aan de versterking van de economie, doordat het een bron van verdere groei kan zijn en investeringen uitlokt.

Volgens de OESO kan Nederland op de overheidsbegroting meer geld vrijmaken door het lage btw-tarief verder op te trekken, meer dan al voorzien voor 2018. Men kan de opbrengsten benutten voor een vergroting van de directe uitgaven van de overheid aan onderzoek en ontwikkeling. Dat zou een goede aanvulling zijn op de reeds bestaande belastingprikkels voor particuliere uitgaven aan R&D.

De OESO stelt vast dat de economie in Nederland over een breed front groeit en heeft de verwachtingen voor 2017 en 2018 flink opwaarts bijgesteld. Werd er in juni 2017 voor dat jaar en 2018 nog een economische groei van respectievelijk 2,4 en 2,1% verwacht, dat is inmiddels 3,3 en 3,1%. In 2019 zou de groei iets afzwakken. De particuliere consumptie groeit stevig door, maar blijft wel achter bij de gemiddelde groei in Nederland. De bedrijfsinvesteringen plussen juist boven gemiddeld. Op de arbeidsmarkt zet de verbetering door. Na een afname van de werkloosheid van 6,0% van de beroepsbevolking vorig jaar naar 4,9% dit jaar kan er in 2019 een verdere daling tot 4,2% plaatsvinden.

De OESO signaleert twee risico's voor de Nederlandse economie. Nederland heeft zowel met de handel als met de financiële stromen sterkere banden met het VK dan de meeste andere EU-landen. De consequentie is dat een eventueel onordelijk verlopende Brexit de Nederlandse economie hard kan raken. Veder waarschuwt de OESO voor een mogelijk scherpe correctie na de stevige stijging van de huizenprijzen. Dat zou zowel de investeringen in huizen als de particuliere consumptie een tik kunnen geven.

Voor meer info: http://www.oecd.org/eco/outlook/economic-outlook/

http://www.oecd.org/eco/outlook/netherlands-economic-forecast-summary.htm (Nederland)

24 november - GPEDC Informal Meeting

Leden van het Development Assistance Committee (DAC), andere landen en onderzoekers uit opkomende economieën kwamen bij elkaar om te spreken over (de toekomst van) het Global Partnership for Effective Development Co-operation (GPEDC) en de afwezigheid van opkomende machten in het partnerschap. Uit de onderzoekspapers kon worden opgemaakt dat landen als China, India en Brazilië zich hebben teruggetrokken uit het partnerschap omdat ze het niet eens waren met bepaalde DAC normen en standaarden en GPEDC uitgangspunten (de principes voor effectiviteit van de hulp). Sommige onderzoekers zagen echter wel toekomst in het partnerschap en samenwerking met de BIC.

GPEDC hoopt door te kunnen gaan met een sterke samenwerking met opkomende economieën, maar het is duidelijk dat het partnerschap aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om die landen aan te trekken: samenwerking met het systeem van de VN; een monitoringssysteem dat erop gericht is de beste resultaten te behalen en om de resultaten op de beste manier te kunnen gebruiken ; en de juiste samenwerking met belanghebbenden als de Zuidelijke actoren en private sector.

Meer informatie over het partnerschap: http://effectivecooperation.org/

24 november – OECD STI Scoreboard 2017: Nederland koploper excellent onderzoek

De meest recente editie van het STI Scoreboard van de OESO laat zien hoe de digitale transformatie wetenschap, innovatie en de economie in OESO-landen beïnvloedt. Aan de hand van meer dan 200 indicatoren schept het Scoreboard een beeld van de prestaties van landen voor vijf thema’s: wetenschap, talent & vaardigheden; excellentie & samenwerking in onderzoek; innovatie in bedrijven; leiderschap & concurrentievermogen; en de maatschappij & digitale transformatie. De uitkomsten kunnen gebruikt worden door nationale overheden voor een effectiever beleid met het oog op de snelle digitale veranderingen. Nederland doet het uitstekend op het gebied van excellent onderzoek en banen bevatten relatief veel ICT-gerelateerde taken. Nederland staat op de tweede plaats van OESO-landen wanneer gekeken wordt naar het aantal wetenschappelijke publicaties dat bij de 10% van de top-citaties van de wereld hoort. In Nederland werken er gemiddeld meer mensen in de ICT-sector dan in andere OESO-landen, met uitzondering van Noorwegen.

Voor meer info: ZIE OOK BLOG

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-2017_9789264268821-en#.WnG98cKouDs (Scoreboard)

http://www.oecd.org/netherlands/sti-scoreboard-2017-netherlands.pdf?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=AWTI+e-mail+alert (NL fiche)

23 november - Nederlandse best practices gepresenteerd voor LEED-comité

Op uitnodiging van het Local Economic and Employment Development (LEED Programme) heeft de PV OESO op 23 november een presentatie gehouden over onderwijs, marktwerking en ondernemerschap. Er was met name interesse in de flexibiliteit en gerichtheid van het Nederlandse hoger en universitair onderwijs om hun kennis in te zetten voor de samenleving. Uit een case-studie blijkt dat Nederland op dit punt een voorloper is binnen de OESO-wereld. Het betreft publiek-private samenwerkingsvormen zoals city-deals en green deals. Een ander voorbeeld is de Wageningen Food Valley waar de Wageningen Universiteit, onderzoeksinstituten en bedrijfsleven (veelal multinationals) met start-ups werken aan nieuwe technologische toepassingen.

23 november - Belastingdruk OESO-landen op recordhoogte

Uit een nieuw overzicht blijkt dat OESO-landen de belastingdruk opnieuw verder hebben opgevoerd. Sinds het crisisjaar 2009 is dat ieder jaar het geval geweest. De gemiddelde belastingdruk is in 2016 uitgekomen op 34,4% van het BBP. De OESO houdt deze gegevens al sinds 1965 bij om vergelijkingen tussen landen mogelijk te maken. Nog nooit was de belastingdruk zo hoog. Er is sprake van voortdurende geleidelijke stijgingen, vanaf het niveau van 25% in 1965. De OESO komt niet tot een oordeel over de economische wenselijkheid of onwenselijkheid van een oplopende belastingdruk. Ook worden er geen aanbevelingen gedaan.

In de crisis van 2008 en 2009 is de belastingdruk omlaag gegaan. Dit kwam omdat inkomens sterk daalden en door de progressiviteit van veel belastingstelsels de belastingheffing nog sterker afnam. Dan kan een daling van het bruto-inkomen deels worden gecompenseerd als de belastingplichtige in een lager tarief komt.

Tussen OESO-landen bestaan flinke verschillen in hoogte van de belastingdruk en ook in ontwikkeling. Zo heeft Mexico de tarieven de afgelopen tien jaar flink opgeschroefd, maar blijft de druk met 17,2% over 2016 verreweg het laagst van alle OESO-landen. De VS zitten met 26% in 2016 ruimschoots onder het gemiddelde. Vergeleken met de 23,5% van 1965 is de stijging ook bescheiden gebleven. Met 45,9% was Denemarken vorig jaar de koploper. In dit land zijn de tarieven de afgelopen tien jaar niet noemenswaardig gewijzigd, maar vergeleken met de 29,1% van 1965 is het verschil wel zeer groot.

Nederland heeft altijd een relatief hoge belastingdruk gekend en die steeg van 30,9% van het BBP in 1965 tot 38,8% vorig jaar. Na de crisis is dit gemiddeld voor Nederland opgelopen met 2,8 procentpunt, vanaf 36,0% in 2012. Het op orde brengen van de begroting door de vorige regering is dus samen gegaan met een flinke verhoging van de belastingdruk.

Voor meer info: http://www.oecd.org/tax/revenue-statistics-2522770x.htm

21 - 22 november - Greening the oceans

De jaarlijkse conferentie werd gehouden van het Green Growth and Sustainable Development Forum, met als titel ‘Greening the Oceans’. De ruim 200 deelnemers zorgen voor een levendige en boeiende conferentie. De oceanen staan onder flinke druk door overbevissing, verstoring van natuurlijke habitats, vervuiling en klimaatverandering. Centraal stond de vraag hoe de verschillende sectoren die de oceanen (scheepvaart/visserij/aquacultuur/toerisme/grondstoffen) gebruiken sterker kunnen inzetten op duurzaamheid (onder meer SDG14). Innovatie (met inbegrip van ICT), verantwoord ondernemen, circulair economy concepts en politieke aandacht kunnen hieraan bijdragen. In de afrondende forumdiscussie, gemodereerd door de NL-ambassadeur PV OESO, werden de uitdagingen voor de OESO geïnventariseerd:

1.  Exploring the role of scientific advances and enabling technologies to drive innovation in the ocean economy.

2.  Mapping and analysing new and emerging patterns of collaboration among different global actors in ocean R&D.

3.  Extending the frontiers of the use of economic valuation, analysis and tools further into areas of ocean-related activities.

4.  Identifying best practices and successful policy mixes to foster innovation and the sustainable growth of ocean-based industries.

20 - 21 november - Innovation in Government: The New Normal - Upcoming conference

17 november - What role for social sciences in innovation? (Re-assessing how scientific disciplines contribute to different industries)

Volgens een recent OESO-rapport is meer onderzoek nodig naar rol van sociale wetenschappen in innovatie. Kennisoverdracht tussen industrie en wetenschap is fundamenteel voor innovatie. Dit rapport bespreekt de beschikbare gegevensbronnen en bijbehorende methodologieën voor het meten van verschillende soorten interactie tussen wetenschap en industrie.

Voor meer info: http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/what-role-for-social-sciences-in-innovation_8a306011-en?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=AWTI+e-mail+alert

15 november - How’s Life? 2017 - Nederland haalt op verschillende welzijnsindicatoren mooie resultaten

De vierde OESO-editie van ‘How’s Life?’ schetst het meest recente beeld van het welzijn van mensen in OESO-landen. Aangezien de veelzijdigheid van menselijke ervaringen niet alleen in cijfers kan worden uitgedrukt, is het belangrijk dat de statistieken die ten grondslag liggen aan overheidsbeleid niet alleen een weerslag zijn van materiële levensomstandigheden van mensen, maar ook van de kwaliteit van hun leven. Dit omvat aspecten zoals levensveranderingen in de tijd, hoe het leven van verschillende bevolkingsgroepen verschilt en of het welzijn van vandaag ten koste gaat van hulpbronnen die in de toekomst nodig zijn. Nederland haalt op verschillende welzijnsindicatoren mooie resultaten. We scoren onder meer goed op werk-privé balans, beloning en onderwijs.

Voor meer info: ZIE OOK BLOG

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/how-s-life-2017_how_life-2017-en#.WnfRz8KouDs (integrale publicatie)

http://www.oecd.org/statistics/Better-Life-Initiative-country-note-Netherlands.pdf (How’s Life in the Netherlands?)

7 en 8 november – IEA Ministerial Meeting

Op 7 en 8 november 2017 vond in Parijs de tweejaarlijkse ministeriële bijeenkomst van de IEA plaats. Een grote hoeveelheid bewindspersonen uit IEA-lidstaten, associatie- en partnerlanden en CEO’s van internationale bedrijven in de energiesector verzamelden zich voor de tweedaagse bijeenkomst, met als titel Bolstering Energy Security for Sustainable Global Growth. Op de bijeenkomst werd Mexico verwelkomd als de 30e IEA-lidstaat.

In het debat waren de voorstanders van snelle en ambitieuze invoering van hernieuwbare energie duidelijk aanwezig (Zweden, Denemarken, Duitsland, Frankrijk), met aandacht voor het klimaatakkoord van Parijs; de grote technologische mogelijkheden van wind, zonne- en hydro-energie en systeemintegratie; en het belang van politieke wil en goede regelgeving. Opvallend was dat ook partners zoals China, India en de andere associatielanden vrij ambitieus waren op hernieuwbare energie. De tegenstanders van te snelle transitie en verdedigers van fossiele brandstoffen, vooral vanuit het bedrijfsleven, klonken echter ook duidelijk door, waarbij zij gas als overgangsbrandstof roemden en Carbon Capture and Storage (CCS) als oplossing. Het betrof in zekere mate de VS, maar ook allerlei bedrijven die hun inkomsten uit fossiel halen, zoals Shell.

Het lukte de IEA-lidstaten echter niet om tot gemeenschappelijke conclusies te komen. Dit kwam met name door de VS die een verwijzing naar schone, meer efficiënte, fossiele brandstoffen als onderdeel van schone energie opgenomen wilde hebben. Dit was tegen het zere been van de meerderheid van de IEA-lidstaten.

7 november – IEA Ministerial Side Event: Women in Clean Energy

In dit evenement, voorafgaand aan de IEA Ministeriële bijeenkomst, kwamen de publieke en private sector samen om onderwerpen over vrouwelijke betrokkenheid in de schone-energiesector te bespreken. Het aandeel vrouwen in de energiesector is erg laag ten opzichte van mannen. Ook in de schone-energiesector is maar 20% vrouw. Het is hard nodig dat dit percentage omhoog gaat en dat het gestimuleerd wordt dat er meer vrouwen terechtkomen in bestuursfuncties binnen de sector. De bijeenkomst werd georganiseerd door het IEA Technology Collaboration Programme on Clean Energy, Education and Empowerment (TCP C3E), een initiatief dat doelt op de erkenning en community-building van vrouwelijke leiders in diverse sectoren op het gebied van schone energie.

Er werd een aantal aanbevelingen gedaan, waaronder het creëren van een mentorprogramma dat gelinkt is aan Academia (doelt op het creëren van bewustzijn bij zowel mannen als vrouwen), en het verzekeren van het feit dat C3E zich tot een inclusief, internationaal platform ontwikkelt, met een sterke top-down steun en een grote bottom-up betrokkenheid. 

7 november - Trust in peer platform markets (consumer survey findings)

Uit OESO-onderzoek onder 10.000 mensen blijkt dat de meeste consumenten vertrouwen hebben in de bevindingen van peers op internetplatforms. De groep consumenten die geen gebruik maakt van deze platforms doet dat niet uit wantrouwen, maar uit onbekendheid met het verschijnsel.
Voor meer info: http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/trust-in-peer-platform-markets_1a893b58-en?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=AWTI+e-mail+alert

30 -31 oktober – DAC High Level Meeting

Aan de High Level Meeting (Parijs, 30-31 oktober) van het Ontwikkelingscomité van de OESO (DAC) namen de 30 DAC-leden deel. Daarnaast namen veel waarnemers deel uit andere OESO-landen en Arabische donorlanden, enkele MDBs en, voor het eerst, de nieuwe alliantie van ngo’s, de CSO Reference Group.

De High Level Meeting van het OESO Ontwikkelingscomité (DAC) werd gedomineerd door onderhandelingen over de toerekening aan ODA van private sector instrumenten (PSI), van humanitaire hulp aan door orkanen getroffen eilanden (voorstel VK) en van asielopvangkosten. Daarnaast werd de nieuwe strategie van DAC-voorzitter Charlotte Gornitzka gepresenteerd. Daarin positioneerde zij de DAC als analist van financiële stromen die naast ODA nodig zijn om de SDGs te behalen en als platform voor interactie met niet-DAC leden, inclusief niet statelijke actoren. De DAC keurde ook de principes voor blended finance goed en sprak over de positie van vluchtelingen in conflictgebieden, data & ontwikkeling, samenhang tussen humanitaire hulp en ontwikkeling en de uitdagingen van small island development states.

Een vurig pleidooi van (de inmiddels afgetreden) Britse minister voor OS Priti Patel, om bij uitzondering ODA-ble humanitaire hulp toe te staan in hoge inkomenslanden die door een ramp zijn getroffen legde verdeeldheid binnen de DAC bloot. Veel DAC-leden zien hier niets in en houden vast aan de graduatiegrens voor hoge inkomens. VK had daarom na maandenlange lobby zijn voorstel teruggetrokken.

Tegelijk staat de relevantie van de DAC onder druk en is een nieuw verhaal nodig om de tanende politieke belangstelling te keren. Het afgeronde hervormingstraject en de nieuwe strategie hebben niet voor een nieuwe impuls voor de DAC gezorgd. Volgens de VS bevindt de DAC zich op “a crucial junction”. Het bestaansrecht van het donorforum ligt in het inzichtelijk maken van de effectiviteit en resultaten van OS. Zo stelde DAC voorzitter Gornitzka dat sinds het oprichten van de DAC “extreme poverty has been reduced from half to 10% of the global population”.

Ondanks grote druk van enkele lidstaten en het DAC secretariaat werd geen consensus bereikt over de implementatievoorstellen voor het onder ODA rapporteren van publieke financiering middels private sector instrumenten (PSI). Tijdens pittige onderhandelingen bleek dat de DAC-leden nog steeds ver uit elkaar lagen.

BLOGs van de PV OESO PARIJS

BLOG - Hoe is het leven in 2017? Meting van het welzijn

BLOG - Science, Technology and Industry Scoreboard 2017: de digitale transformatie

BLOG - aanpak zombiebedrijven voor duurzame groei

BLOG - How to Build an Evidence Base for Policies on Corporate Responsibility

BLOG - Impatient governments push corporate supply chain due diligence

BLOG - Outcomes from OECD National Contact Point cases: More remedy than you may think!

BLOG - Commentary: IEA on track to become a truly global organisation

TWEET's van de PV OESO PARIJS

Landbouwtwitteraccount:@AgriPV_OESO

Volg ons op TWITTER en FACEBOOK

Enkele recente Tweets:

Netherlands @OECD @NLmissionOECD

Interesting new booklet by @OECDtrade on #STRI policy trends up to 2018. Top-10 countries w/ most open markets for services trade in 2017: Latvia, Ireland, Germany, Netherlands, Australia, Lithuania, Denmark, Japan, UK, Czech Republic. http://www.oecd.org/trade/services-trade/STRI-Policy-trends-up-to-2018.pdf …

NL Ambassador OECD‏@noevanhulst

Today 24th January the @HanzeUAS and @Energy__Academy visit the @OECD and @IEA for a whole day seminar. Ambassador @noevanhulst starts the seminar with a welcome and an overview of the Netherlands in the OECD.

OECD@OECD

The population is #ageing rapidly in OECD countries. See what 2050 will look like. Together with @MZZRS, we areholding a fascinating event looking at how to prevent ageing unequally   http://bit.ly/2n93H8Y  #Inequalitypic.twitter.com/hvJWxmRv1g

Vertalen uit het Engels

Terug naar boven

Tips voor postennetwerk

De OESO voert momenteel vier regionale programma’s uit:

-          Het MENA programma gericht op goed bestuur en investeringen: http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/middleeastandnorthafrica.htm

-          Het Zuid-Oost Azië programma, gericht op o.a. goed bestuur, belastingen,

anti-corruptie, investeringen, innovatie en vaardigheden: http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/southeastasia.htm

-          Het Eurasia programma, gericht op o.a. concurrentievermogen, anti-corruptie en

corporate governance: http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/eurasia.htm

-          Het Zuid-Oost Europa programma gericht op het aantrekken van investeringen en

het versterken van goed bestuur (ism de EU): http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/southeasteurope.htm

Daarnaast voert de OESO regionale activiteiten uit in:

- Latijns-Amerika: http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/latin-america.htm

- Afrika: http://www.oecd.org/africa/

In het kader van de regionale programma’s worden regelmatig activiteiten door de OESO

georganiseerd in de regio. Posten die hier interesse in hebben kunnen contact opnemen

met de PV OESO: nori.spauwen@minbuza.nl

Landen in accessietraject naar Lidmaatschap OESO:

-       Colombia

-       Costa Rica

-       Litouwen

Landen met een “OECD country-programme”:

-       Kazachstan

-       Marokko

-       Peru

Key Partners”  van de OECD:

-      Brazil

-      China

-      India

-      Indonesia

-      South Africa

Overzicht komende evenementen 

29 januari - Seminar over OESO rapport: Getting Skill Right: France, in samenwerking met France Strategie (Franse WRR).

5 februari - Lunch Seminar met Bart van Ark, bij de OESO, Parijs

Is the glass of global growth half full or half empty?

7 – 9 februari – OECD Global 6th Parliamentary Days, Paris

12 – 13 februari - Strength through Diversity - 3rd Policy Forum, Paris

20 februari - Illicit Financial Flows: Illicit Trade and Development Challenges in West Africa

22 – 23 februari - SME Ministerial Conference, Mexico City

27 – 28 maart - OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum, Paris

5 april - Global Forum on Development: Empowering Youth and Gender, Paris

17- 20 April 2018 - 12th Forum on responsible mineral supply chains at the OECD headquarters in Paris. The Forum is the OECD’s multi-stakeholder dialogue between governments, policy communities, private sector, civil society and academia to discuss progress and challenges in implementation of the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Mineral Supply Chains globally.

13 -15 mei - Ministeriële Conferentie Social Policy ,in Montreal (Canada): Social Policy for Shared prosperity: Embracing the future

Thema: Social Protection in the new world of work.

Aanpassing van de sociale zekerheid aan de veranderingen in werk (bijvoorbeeld, sociale bescherming voor non-standard workers). Verschillende opties voor aanpassing zullen worden besproken: nieuwe vormen van werk integreren in de bestaande sociale zekerheidsregelingen; naar een meer individuele sociale bescherming; naar een universeel stelsel van sociale bescherming. De OESO hoopt zoveel mogelijk op een uitwisseling van best-practices.

Het bevorderen van sociale diversiteit, leidend tot meer inclusiviteit en productiviteit (migranten; LGTB, gehandicapten).

Ageing unequally: De OESO pleit voor een levensloop aanpak waarbij de oorzaken van ongelijkheid (onderwijs, arbeidsmarkt) zo vroeg mogelijk worden aangepakt, de zich gevormde ongelijkheden zoveel mogelijk worden bijgestuurd (via goed beleid voor ouderen op de arbeidsmarkt; goede gezondheidszorg en gezond en veilig werken), en de ongelijkheid op latere leeftijd zoveel mogelijk worden afgezwakt.

Voorafgaand aan de ministeriële bijeenkomst (op 14 mei 2017) wordt een policy forum gehouden op expert niveau over de huidige en toekomstige uitdagingen voor de sociale zekerheid (vergrijzing, digitalisering etc).

Lees hier verder

23 mei 2018 - EDRC Nederland

23 – 25 mei ITF Summit 2018: Transport Safety and Security, Leipzig Duitsland

28 mei – 1 juni OECD WEEK

FORUM 28 -29 mei

MCM 30-31 mei

28-29 juni - Ministerial meeting “Skills Summit 2018: Building National Skills for the Future”, zal plaatsvinden in Porto, Portugal.

Meer evenementen zie: http://www.oecd.org/newsroom/upcomingevents/

Terug naar boven

Recente OESO publicaties

Lees alles: http://www.oecd.org/about/publishing/ - http://www.oecd-ilibrary.org/

Getting Skills Right

How's Life in the Netherlands? 2017

Catching Up? Intergenerational Mobility and Children of Immigrants

How's Life? 2017 - Measuring Well-being

Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017

International Energy Agency – IEA publications

IEA - World Energy Outlook 2017

IEA - Coal 2017

IEA - Digitalization and Energy 2017

International Transport Forum – ITF publications

ITF - Political Economy of Airport Capacity Planning in the London Airport System

Nuclear Energy Agency – NEA publications

NEA - Towards an All-Hazards Approach to Emergency Preparedness and Response

NEA NEWS 

WORLD DEVELOPMENT REPORT 2018

OECD360 – Hoe doet Nederland het?

De Nederlandstalige publicatie ‘OECD360 – Nederland’ geeft in vogelvlucht weer hoe

Nederland presteert t.o.v. ander OESO-landen op het gebied van onder meer groene groei,

onderwijs, welzijn, regionale ontwikkeling, werkgelegenheid, economie en landbouw - www.oecd360.org/netherlands

OECD insights

Interessante columns over actuele onderwerpen, zie o.a. Development co-operation: Some facts Hans Rosling taught us, artikel van: Charlotte Petri Gornitzka, Chair, OECD Development Assistance Committee (DAC) - http://www.oecd.org/insights/

OLIS is gemigreerd naar O.N.E.

Onlangs heeft de OESO een nieuw informatie-uitwisseling platform gelanceerd  O.N.E.  ter vervanging van OLIS. Net als met OLIS geeft O.N.E. toegang tot alle officiële en niet-officiële documenten en andere relevante  informatie van de comités en communities. Het grote verschil is dat O.N.E. ook toegankelijk is buiten het VPN-netwerk van de OESO of de ministeries, het gebruiksvriendelijker is en makkelijker te personaliseren.

je krijgt toegang tot O.N.E. via https://one.oecd.org met de gebruiksnaam en het wachtwoord van je huidige OLIS-account.

Terug naar boven

___________________________________________________________________________

Benoemingen en toetredingen

Suzanne van Melis per 1 februari lid Bureau RPC-cté (Regulatory Policy Committee)

OESO vacatures

The OECD is recruiting!

Did you know that the OECD Economics Department is launching a campaign to recruit Economists? Do not miss this opportunity and apply to our openings for Economists and Senior Economist positions before 15 February 2018: read more

The Economics Department is looking for Senior Economists

More info: oecd.taleo.net/careersection/…

The OECD Young Professionals Programme (YPP)

The OECD Young Associate Programme (YAP)

Ook geïnteresseerd in een stage bij de OESO klik hier voor het OECD Internship Programme

Gezocht: Stagiairs (M/V) die het team van PV OESO voor een periode van 3-6 maanden willen

versterken.

Heb je de Nederlandse nationaliteit, nog niet afgestudeerd en wil je de collegebanken een keer afwisselen met een stoel achter de Nederlandse vlag bij de OESO, kijk dan op: http://oeso.nlvertegenwoordiging.org/organization/stages

Geïnteresseerd in een baan bij de OESO?

Hierbij enkele algemene tips voor sollicitaties bij de

OESO: informeer je heel goed op het betreffende terrein via de website, lees de belangrijkste

OESO publicaties op dit terrein, laat je Engels checken door een native speaker, informeer naar

terugkeergaranties bij je werkgever. Wees niet verbaasd als het lang duurt voor je wat hoort (kan

6 maanden zijn, hopelijk minder en soms meer). Als je niet op de shortlist komt voor interviews,

dan hoor je meestal niks.

Ben je geshortlist? Gefeliciteerd, maar de concurrentie zal groot en sterk zijn! Dus bereid je voor

op een zwaar panel interview waar op alles gelet wordt: inhoud (wat kan jij toevoegen), stijl (niet

te kort door de Nederlandse bocht), Engels (ken je vaktermen en boodschappen van kern

publicaties), communicatieve vaardigheden (kijk je de mensen aan, houd je oogcontact met het

panel), kleding/uiterlijk (OESO is best formeel, dus geen jeans, bij mannen das en scheren).

Verrassingen zijn ook mogelijk: een schriftelijke test, een casus e.d.

De PV is graag bereid in specifieke gevallen te adviseren en faciliteren waar mogelijk. Check de

actuele vacatures:  https://oecd.taleo.net/careersection/ext/joblist.ftl

Terug naar boven

PV OESO PARIJS contacten

• Noé van Hulst
Permanent Vertegenwoordiger OESO
• Marit van Zomeren, Plv. Permanent Vertegenwoordiger OESO
Uitvoerend Comité OESO, Energie, Duurzame Ontwikkeling, Ontwikkelingscluster
• Natalia Cerrato, Economische Raad
Algemene economie, Mededinging, Innovatie, Handel, Investeringen, Multinationale

Ondernemingen (MNO’s), Ondernemerschap, MKB, Digitale Economie, Financiële Markten, Fiscale aangelegenheden, Corporate Governance, Public Governance, Corruptiebestrijding

• Jan Gerrit Deelen, Landbouwraad

Landbouw, Voedsel, Visserij, Biotechnologie, Regionaal beleid, Milieu

• Mw Nori Spauwen, tweede secretaris
OESO Comité Externe Betrekkingen, Onderwijs, Begroting, Toetreding, Health
• Marjoleine Hennis
Sociale Zaken, Werkgelegenheid, IMVO, Migratie/Integratie, Gezond en Veilig Werken, Skills, Gender
Secretariaat:
• Ilse van Ruler
• Karin Kok

Terug naar boven

Stagiairs:

Per 1 februari zal de PV OESO versterkt worden door 2 nieuwe stagiairs:

Lotte van der Werff en Bart van de Sande

Colofon

Contact:
Reageren op de nieuwsbrief of een bijdrage leveren?
Mail naar:
ilse-van.ruler@minbuza.nl;

PV OESO PARIJS
7, rue Eble, 75007 Paris, France
Tel: +33 (0)1-40623313
E-mail: pao@minbuza.nl;

http://oecd.nlmission.org

https://twitter.com/NLmissionOECD

Facebook: http://on.fb.me/1gGlhrC