BLOG - Going for Growth 2018

Deze interim-editie van Going for Growth (GfG), gelanceerd op 19 maart 2018 en marge van de G20-meeting van ministers van Financiën in Buenos Aires, doet concrete hervormingsaanbevelingen om prioritaire structurele uitdagingen op de middellange termijn aan te pakken, de productiviteit en de werkgelegenheid een impuls te geven, ervoor zorgend dat de daaruit voortvloeiende voordelen breed worden gedeeld. Daarnaast wordt een selectief overzicht gegeven van de geboekte vooruitgang m.b.t. Going for Growth 2017 (implementatie van beleidsprioriteiten, geïdentificeerd op basis van OESO‑expertise op het gebied van structurele beleidshervormingen en inclusieve groei). De onderwerpen die aan de orde komen zijn zeer divers, zoals product‑ en arbeidsmarktreguleringen, onderwijs en training, belasting‑ en overdrachtsstelsels, evenals handels‑ en investeringsregels, de fysieke en juridische infrastructuur en het innovatiebeleid. Beleidsaanbevelingen op al deze terreinen vormen een coherente hervormingsstrategie die van belang is voor synergie en het goed managen van trade-offs. Het GfG‑raamwerk heeft als dusdanig een relevante rol gespeeld bij de geboekte vooruitgang van G20‑landen (zoals monitoring van nationale groeistrategieën).

De huidige periode van sterke en breed gedragen wereldwijde groei schept gunstige voorwaarden voor de succesvolle implementatie van structurele hervormingen die nodig zijn om de economische opleving om te vormen tot een sterkere, duurzamere en meer evenwichtige groei voor iedereen. Te midden van positieve ontwikkelingen op de korte termijn die vooralsnog worden geschraagd door ondersteunend budgettair en monetair beleid, bestaan er nog steeds uitdagingen voor beleidsmakers op de langere termijn. De productiviteitsgroei is nog steeds teleurstellend. Ondanks het langverwachte herstel van de werkgelegenheid, zijn de lonen tot dusver niet gestegen. Veel kwetsbare groepen hebben nog steeds zwakke vooruitzichten op de arbeidsmarkt. De ongelijkheid is aanhoudend en vertoont in veel landen een stijging op de langere termijn. Dit wijst op het feit dat delen van de samenleving niet veel van deze groei hebben geprofiteerd. Bovendien bestaan er megatrends (zoals digitalisatie, milieudruk en demografie) die een risico vormen voor de duurzaamheid van de groei op de lange termijn, tenzij de gestelde beleidsuitdagingen effectief worden aangepakt.

Ondernomen acties m.b.t. beleidsprioriteiten

- In 2017 is het hervormingstempo gelijk gebleven aan het relatief lage tempo van de afgelopen twee jaar, lager dan vlak na de economische crisis.

- Desondanks zijn enkele belangrijke maatregelen getroffen. Ruim eenderde van de acties die in 2017 werden genomen, kunnen als een 'grote stap’ worden beschouwd. Voorbeelden hiervan zijn de hervormingen voor versterking van de sociale bescherming in Griekenland en Italië, de zeer achterstallige hervormingen van de arbeidsmarkt in Frankrijk, belangrijke maatregelen in Japan om de kinderopvang te versterken en een uitgebreide belastinghervorming in Argentinië, die de komende 5 jaar zal worden ingevoerd.

- Over het algemeen vertoont de intensiteit van de beleidshervormingen veel variatie. De hervormingen gericht op het aanleren van nieuwe vaardigheden en bevordering van het innovatief vermogen omvatten uitgebreide acties om de omvang en de efficiëntie van de R&Dondersteuning te vergroten.

- De meeste acties voor stimulering van de bedrijfsdynamiek en kennisoverdracht waren gericht op een versterking van de fysieke en juridische infrastructuur en op een verbetering van het vermogen van de productmarktreguleringen om concurrentie aan te moedigen.

- Er zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van sociale uitkeringen, wat belangrijk is voor de sociale cohesie. Ter ondersteuning van (de mobiliteit van) werknemers bij een mogelijke snelle verandering van banen en taken, dienen er beleidshervormingen te worden doorgevoerd op aansluitende gebieden, zoals op de actieve arbeids en woningmarkt.

Speciale hoofdstukken: herziene indicatoren om de GfG‑analyse te verrijken

Deze interim-editie omvat twee speciale hoofdstukken met herziene indicatoren ter uitbreiding van het GfG‑raamwerk: groene groei en insolventieregimes.

De connectie tussen groen en groei: wat de indicatoren ons vertellen

Het vermogen om BBP‑ en welzijnsverbeteringen op de lange termijn te handhaven, zoals door GfG wordt bepleit, hangt o.a. af van het vermogen om negatieve effecten van de economische activiteit (zoals vervuiling) te reduceren, milieugerelateerde risico's te minimaliseren en de afhankelijkheid van (beperkte) natuurlijke hulpmiddelen in te perken. De relatie tussen het milieu, het milieubeleid en economische groei is vanzelfsprekend complex. Daarom herziet hoofdstuk 2 de beschikbare indicatoren en de recente geboekte vooruitgang bij het meten van milieuresultaten en bijbehorend beleid. Ook al bestaat er geen algemeen aanvaardbare maatstaf voor prestaties op milieugebied, toch is de meting van groene groei duidelijk verbeterd, m.n. als onderdeel van de OECD Green Growth Indicators (aanzet voor een meer systematische en consistente aanpak van groene groei in GfG).

Regelingen voor een ordelijke marktuittreding: inzichten uit de nieuwe OESO-indicatoren voor insolventieregimes

Slecht presterende insolventieregelingen houden vaak verband met drie gerelateerde oorzaken van een lage arbeidsproductiviteit: het voortbestaan van zogenaamde ‘zombie’‑bedrijven (die niet langer op de markt aanwezig zouden moeten zijn), een verkeerde toewijzing van kapitaal (middelen die vast zitten in activiteiten met een lage productiviteit) en het uitstellen van de technologische verdeling. Hoofdstuk 3 presenteert de pas ontwikkelde OESO‑indicatoren voor insolventieregimes waarmee het mogelijk is om desbetreffende GfG-hervormingsaanbevelingen uit te breiden en beter af te stemmen. De analyse wijst op aanzienlijke verschillen tussen landen in de mate waarin insolventieregelingen een ordelijke marktuittreding van niet‑levensvatbare bedrijven stimuleren. Dit betekent dat sommige landen hun toewijzing van middelen en productiviteit kunnen verbeteren door een hervorming van de faillissementswetgeving en ‑procedures.

Voor meer info: http://www.oecd.org/eco/going-for-growth.htm