NIEUWSBRIEF PV OESO PARIJS - maart 2018

In de afgelopen maanden is veel discussie ontstaan over de belastingheffing in de zogenoemde digitale economie. Of zoals de Fransen het graag benoemen: de ‘GAFA tax’ (Google, Apple, Facebook, Amazon). Het interim rapport dat de OESO hierover heeft geproduceerd voor de G20 zit in het hart van deze discussie, met belangrijke verbindingen naar het voorstel dat de Europese Commissie terzake op tafel heeft gelegd. Dit terrein illustreert goed de rol die de OESO speelt in het agenderen van nieuwe mondiale standaarden waar de economische dynamiek die vereisen. Goed om te zien dat de relevante Nederlandse beleidsmakers op dit terrein nauw betrokken zijn in de gedachtenvorming in de OESO en G20.

Noé van Hulst, Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger van de OESO

Permanent Representation of

The Kingdom of the Netherlands

7, rue Eble |75007| PARIS

T +33 (0) 1 4062 3304

noe.vanhulst@minbuza.nl

http://oecd.nlmission.org;

www.twitter.com/noevanhulst

Actualiteiten

OESO en de G20

G20 GDP Growth - Fourth quarter of 2017, OECD

28 maart -  Presentatie WUR-onderzoek

Wageningen Universiteit heeft samen met 4 andere universiteiten een onderzoek verricht naar vormen van regionaal samen werken door boeren voor een beter landschap, milieu en natuur. De resultaten zijn op 28 maart gepresenteerd aan een groep OESO-experts. Samenwerken op gebiedsniveau is vaak aantoonbaar effectiever, maar vraagt nogal wat skills van de coöperatie. Verder is het een uitdaging voor overheden om op afstand (programmatisch) gaan sturen op gewenste resultaten. Landbouwcommissaris Hogan heeft het voornemen deze gebiedsgerichte aanpak uit te gaan werken om SDG-doelen te bereiken in de landbouw. De OESO werkt aan een stelsel van duurzaamheidsindicatoren voor de landbouw.

27 – 28 maart - OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum

In de laatste week van maart vond op de OESO een jaarlijks forum plaats over anti-corruptie en integriteit, met verschillende vooraanstaande sprekers. Een prominente rol werd gespeeld door een leiderschapspanel met o.a. Frans Timmermans, waarbij de focus lag op trends en uitdagingen m.b.t. de link tussen integriteit en eerlijkere globalisering. Zo kwam de transitie van een ‘trust-me society’ naar een resultaatgerichte ‘show-me society’ aan bod, met aandacht voor het behalen van belangrijke maatschappelijke doelen zoals de SDGs.

Voor meer info: http://www.oecd.org/corruption/integrity-forum/

27 maart – Decarbonising maritime transport: met maximaal gebruik van de beschikbare middelen kan de scheepvaart in 2035 CO2-neutraal zijn

De OESO (ITF, International Transport Forum) heeft in aanloop naar een belangrijke bijeenkomst van de IMO (International Maritime Organization) in april, waarin een definitieve koers voor uitstootvermindering van CO2 moet worden overeengekomen, de haalbaarheid van een CO2-neutrale scheepvaart in 2035 onderzocht. Dat is het meest ambitieuze voorstel dat tijdens die bijeenkomst zal worden besproken. Het voorstel is ingediend door de Marshall-eilanden, Solomon-eilanden, Kiribati en Tuvalu, omdat zij vrezen dat hun eilanden hevig te lijden krijgen door de gevolgen van klimaatverandering. Hoewel de algemene opvatting in de scheepvaart is dat een dusdanig snelle ‘decarbonisatie’ niet mogelijk is, komt de OESO tot de conclusie dat als er maximaal gebruik van de beschikbare middelen wordt gemaakt er aardig in de buurt van een CO2-neutrale scheepvaart kan worden gekomen. Volgens de OESO kan de uitstoot van CO2 met 85% tot 92% worden verminderd t.o.v. de huidige projecties voor 2035 als de scheepvaart en masse gebruik gaat maken van biobrandstoffen en andere natuurlijke en synthetische brandstoffen (zoals methanol, ammoniak en waterstof). Dat levert al een flink deel van de nodige reductie. Het gebruik van de nieuwe brandstoffen moet worden aangevuld met verbetering van de efficiëntie aan boord. Dat kan bijv. door nieuwe rompontwerpen, luchtsmering en een groter gebruik van bulbstevens. Ook zijn er operationele efficiëntieverbetering nodig, zoals slowsteaming en soepelere schip-haven coördinatie. Belangrijk is volgens de OESO dat de IMO komt tot een duidelijke strategie met reductiedoelstelling, zodat het bedrijfsleven weet waar het aan toe is. Daarnaast zouden er financiële prikkels moeten worden opgezet om innovatie te stimuleren. Voor meer info: https://www.itf-oecd.org/decarbonising-maritime-transport

26 maart – Bezoek Fatih Birol aan Nederland

Op 26 maart bezocht de baas van het IEA Fatih Birol Nederland. Hij had een gesprek met Minister van Economische Zaken en Klimaatbeleid Eric Wiebes over trends in de mondiale energiemarkten, de moderniseringsagenda van het IEA (waaronder het Clean Energy Transitions Programme gericht op emerging economies) en de ambities van het nieuwe kabinet op het terrein van klimaatbeleid. Fatih Birol gaf die dag ook een presentatie aan een gehoor van topmensen uit de Nederlandse energiesector en de Tweede Kamer, gevolgd door een levendige discussie. Klik hier voor de presentatie en foto  /

en hier voor artikel van het IEA

7 -25 maart - March on Gender, the Implementation Gap

De March on Gender is OESO initiatief met een reeks lezingen, presentaties en discussies. In de bijeenkomsten werd de nadruk gelegd op het gebrek aan implementatie, dat vaak nog in de weg staat aan gendergelijkheid. Veel landen werken inmiddels aan wetgeving die gendergelijkheid voorschrijft, maar nog te vaak zorgen sociale normen, gebrekkig beleid en onwetendheid ervoor dat gendergelijkheid in de praktijk niet gerealiseerd wordt. In de presentaties werd dit thema vanuit diverse invalshoeken benaderd en werd onder andere aandacht besteed aan het bestaan van stereotypes en de situatie van vrouwen in West-Afrika. Het betrekken van zowel vrouwen als mannen bij het probleem, ouderschapsverlof voor mannen en het doorbreken van sociale normen door het gebruik van de media werden hierbij genoemd als mogelijke oplossingen.

23 maart - Private philanthropy funding for development modest compared to public aid, but its potential impact is high, says OECD

22 maart - Bezoek Pascal Saint-Amans aan Den Haag

Op 22 maart bracht de OESO Directeur Belastingen Pascal Saint-Amans (‘Mr. BEPS’) een bezoek aan Den Haag vergezeld door de PV OESO Noe van Hulst. Hij had een bilaterale bespreking met staatssecretaris Financiën Menno Snel over de Nederlandse beleidsplannen om de strijd tegen belastingontwijking te intensiveren en over het EU plan voor een belasting op digitale bedrijven. Lees hier verder.

21 - 22 maart - New Jobs Strategy en de toekomst van werk

Tijdens de bijeenkomst van het ELSA Comité in maart 2018 is de laatste versie van de nieuwe Jobs Strategy van de OESO becommentarieerd. Deze strategie biedt het kader voor OESO-analyse van arbeidsmarktbeleid. Het is een update van de versie uit 2006. Het grootste verschil met de vorige versie is dat het niet alleen focust op meer banen, maar ook op betere banen. De nieuwe Jobs Strategy is onderdeel van het bredere OESO initiatief voor Inclusieve groei. Dit vertaalt zich binnen de Jobs Strategy in een analyse, niet alleen van manieren om mensen te beschermen tegen risico’s op de arbeidsmarkt maar ook van manieren om te voorkomen dat mensen worden uitgesloten van de arbeidsmarkt door het bevorderen van gelijke kansen tijdens hun gehele levensloop. Daarbij blijft de OESO bij het standpunt dat beleid gericht op de flexibilisering van de arbeidsmarkt noodzakelijk is maar voegt daaraan toe dat dit op zich niet meer voldoende is om de juiste resultaten te behalen. Ingegeven door de ervaringen met de economische crisis en vooruitblikkend naar het effect van technologische veranderingen op de wereld van werk, is er in de huidige versie bovendien gekozen voor meer analyse voor de veerkracht van arbeidsmarkten en economisch beleid. De analyse van de toekomst van werk

is één van de drie pijlers van de nieuwe jobs strategie. De OESO is bezig met een aantal interessante analyses over de toekomst van werk. Tijdens ELSAC werd een recente studie gepresenteerd. In deze studie is veel gebruik gemaakt van de informatie die is gedeeld tijdens het door de Nederlandse PV OESO georganiseerde seminar over de toekomst van werk in december 2017.

De studie getiteld: “Protecting workers from low pay in the future world of work: Are piece rate minimum wages part of the answer?”, richt zich vooral op zzp-ers en mensen die bij een platform werken. Het concludeert dat een systeem van minimum stukloon kan bijdragen aan het verbeteren van de inkomsten van gig-werkers en zzp-ers. Het benadrukt wel dat deze maatregel het meest effectief zal zijn indien zij onderdeel is van een breder pakket aan maatregelen gericht op het versterken van hun belangenvertegenwoordiging, van de investeringen in hun vaardigheden en de informatievoorziening aan deze groep.

De Toekomst van Werk neemt ook een belangrijke plaats in binnen het OESO-brede project Going Digital. De arbeidsmarktdeskundigen van ELS werken hiertoe nauw samen met de experts van het Science, Technology and Innovation Committee on Digital Economy Policy, dat deze horizontale studie coördineert. Over de toekomst van werk wordt gesproken in pijler 3 van het Going Digital project onder de titel: Jobs and Skills in the digital age. Het onderzoekt onder andere (de verschillen in) het effect van automatisering op werknemers, beroepen en sectoren, de kenmerken van de banen/taken die waarschijnlijk geautomatiseerd zullen worden, en de vaardigheden die nodig zijn om de digitalisering van de economie te kunnen benutten. Het rapport GOING DIGITAL zal tijdens de MCM 2018 worden gespresenteerd. De ELS-divisie werkt samen met OESO belasting-experts op het gebied van belastingen en platforms waarbij arbeid en arbeidscontracten een belangrijke rol spelen. In 2019 worden hiervan de resultaten verwacht.

21 maart – OECD awarded the Hassan II Great World Water Prize

19 maart - Going for Growth: An opportunity that governments should not miss

Deze interim-editie van Going for Growth (GfG), gelanceerd op 19 maart 2018 en marge van de G20-meeting van ministers van Financiën in Buenos Aires, doet concrete hervormingsaanbevelingen om prioritaire structurele uitdagingen op de middellange termijn aan te pakken, de productiviteit en de werkgelegenheid een impuls te geven, ervoor zorgend dat de daaruit voortvloeiende voordelen breed worden gedeeld. Daarnaast wordt een selectief overzicht gegeven van de geboekte vooruitgang m.b.t. Going for Growth 2017 (implementatie van beleidsprioriteiten). Verder bevat deze tussentijdse editie twee speciale hoofdstukken met herziene indicatoren ter verrijking van het GfG‑raamwerk (groene groei en insolventieregimes).

Zie ook BLOG: https://www.permanentevertegenwoordigingen.nl/permanente-vertegenwoordigingen/pv-oeso-parijs/nieuws/2018/03/19/blog---going-for-growth-2018

Voor meer info: http://www.oecd.org/eco/going-for-growth.htm

19 maart – The Resilience of Students with an Immigrant Background: kansongelijkheid in Nederlands onderwijs nog groot ondanks integratiebeleid en voorschoolse educatie

Uit een nieuw OESO-rapport met een vergelijking van de prestaties van migrantenkinderen in 35 landen blijkt dat er nog steeds veel moet gebeuren om de kansongelijkheid voor kinderen in het Nederlandse onderwijs op te heffen. In landen als Canada, Nieuw-Zeeland, Zweden en zelfs het VK zijn migrantenkinderen kansrijker. Nederland wordt echter in het rapport als voorloper in integratiebeleid en de voorschoolse educatie van migrantenkinderen genoemd. Vooral kinderen van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse afkomst doen het slechter in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Volgens het OESO-rapport komen migrantenkinderen vaker uit armere gezinnen en dit heeft nadelige gevolgen voor hun schoolcarrière. Toch doen ook migrantenkinderen uit rijkere gezinnen het slechter dan hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Het huidige selectiesysteem lijkt niet neutraal te zijn. Een verkeerd schooladvies is voor leerlingen lastig te repareren, terwijl het onderwijs een springplank zou moeten zijn. Opvallend is dat Nederland het enige land is waar migrantenkinderen een slechter beeld hebben van de economie dan autochtone kinderen.

Voor meer info: More efforts needed to help immigrant students succeed at school and in society

16 maart - Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018 - Inclusive Framework on BEPS

De OESO heeft een tussentijds rapport gepubliceerd over de fiscale vraagstukken die voortvloeien uit de digitale economie, met belangrijke verbindingen naar het voorstel dat de Europese Commissie terzake op tafel heeft gelegd. De bevindingen zijn tijdens de afgelopen G20-meeting voor ministers van Financiën in Buenos Aires besproken. Bij die gelegenheid erkende directeur Pascal Saint-Amans (OESO-centrum voor belastingbeleid) dat de meningen wereldwijd te verdeeld zijn om maatregelen te kunnen voorstellen voor het belasten van internetbedrijven, die in veel landen gebruikers hebben maar slechts in enkele landen zijn gevestigd. Alleen in die laatste landen betalen deze bedrijven nu winstbelasting. Het tussentijdse OESO-rapport is dan ook noodgedwongen beperkt gebleven tot een inventarisatie en analyse van de problematiek. Het geeft ook aan dat wanneer landen nu al besluiten om nieuwe belastingen in te voeren op digitale bedrijven, dit kan leiden tot een aanzienlijke verstoring van de economie. Men hoopt in 2020 consensus te hebben bereikt voor een gezamenlijke aanpak om dubbele belastingheffing en dubbele niet belastingheffing te voorkomen (belastingakkoord digitale bedrijven).

Voor meer info: http://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-digitalisation-interim-report-9789264293083-en.htm  

15 maart - Free trade zones are being used to traffic counterfeit goods

14 maart - Meeting of the Members of the Council on the 2030 Agenda for Sustainable Development

De Council sprak over de 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling met niet-OESO landen, waarbij landen hun goede plannen en beleid voor de uitvoering van de Sustainable Development Goals voor het voetlicht brachten. De OESO steunt landen en andere internationale organisaties, vooral de VN, bij het opstellen van de plannen en monitoren van de voortgang. Er was speciale aandacht voor jongeren, infrastructuur en de governance rondom de Sustainable Development Goals. De DAC sprak in aparte sessies met bedrijven en vakbonden over de SDGs, het verbinden van nationale en internationale agendas en de rol van niet-gouvernementele spelers.

13 – 14 maart – IEA Governing Board meeting

Mexico nam voor het eerst deel als IEA-lidstaat en dr. Fatih Birol werd gefeliciteerd met zijn tweede termijn als Executive Director. De toetreding van Mexico heeft geleid een budgettaire discussie waarvoor het IEA eind maart met voorstellen komt. De gas-, kolen- en oliemarktupdates gaven een weergave van recente ontwikkeling en specifieke aandacht ging uit naar ontwikkelingen in Ukraine, Venezuela, de VS, India en China. De VS groeit sterk in de oliesector en China wordt steeds invloedrijker op de Liquid Natural Gas-markt door een overstap van kolen. Nederland schetste ambities op de energietransitie en het streven naar een 55% CO2 reductiedoelstelling en nodigde andere lidstaten aan daarbij aan te sluiten. Het onderwerp associatie leidde tot discussie. Besloten is om op de volgende Governing Board een voorstel van rechten en plichten en financiële implicaties van uitbreiding voor te leggen. Brede steun was er wel om de associatielanden één keer per jaar uit te nodigen in de Governing Board. IEA heeft een programma voor schone energie opgezet, het Clean Energy Transitions Programme. Dit neemt inmiddels een duidelijke vorm aan en projecten in associatielanden (o.a. China, Indonesië, India en Brazilië) worden opgestart.

13 maart – OECD Interim Economic Outlook

De OESO heeft haar vooruitzichten voor de mondiale economische groei verhoogd, de seinen staan momenteel duidelijk op groen. Volgens de nieuwste OESO-ramingen zal de groei dit jaar en volgend jaar uitkomen op 3,9% (hoogst niveau sinds 2011). Eerder ging de OESO voor 2018 en 2019 uit van een groei van 3,6%. Vooral de investeringsdrift en de opbloeiende handel in combinatie met groeiend vertrouwen zijn reden voor de opwaartse bijstelling. Ook de wijzigingen van de Amerikaanse belastingplannen dragen volgens de OESO hun steentje bij aan de verbeterde prognoses.

Verder denkt de OESO dat de Federal Reserve dit jaar vier renteverhogingen zal doorvoeren. De Amerikaanse economie staat voor een groei van 2,9% dit jaar en 2,8% volgend jaar. De belastingwijzigingen zijn goed voor een impuls van 0,5 tot 0,75 procentpunt. Voor de eurozone houdt de OESO rekening met een groei van 2,3% dit jaar en 2,1% volgend jaar. Ook deze vooruitzichten zijn iets positiever t.o.v. vorige ramingen. Wel waarschuwt de OESO als risico voor de mogelijke impact van een handelsoorlog en het belang van gezamenlijk optreden, dialoog en het veiligstellen van het op regels gebaseerde internationale handelssysteem: als andere landen met tegenmaatregelen komen, zou toenemend protectionisme ten koste kunnen gaan van groei en banen. Tijdens een beleidspanel gekoppeld aan de OESO-presentatie van de Interim Economic Outlook, benadrukte Ambassadeur Noé van Hulst namens Nederland de constructieve rol die het ‘Network for Open Economies and Inclusive Societies’ kan vervullen in dit verband.

Voor meer info: http://www.oecd.org/eco/outlook/economic-outlook/

12 maart – OESO –DAC

Binnen de DAC wordt momenteel het nieuwe Programme of Working Budget voor 2019-20 voorbereid. Landen willen dat de DAC nauwer gaat samenwerken met de rest van het OESO apparaat en met andere Internationale Organisaties. Lidstaten vragen daarbij meer aandacht voor Minst Ontwikkelde Landen en gender. Ook vragen ze meer geld voor EVALNET, het evaluatie netwerk.  Het proces zal in mei afgerond worden. Bij de DAC op 12 maart werd ook gesproken over het ODA-gehalte bepalen van Private Sector Instruments. DAC voorzitter Gornitzka hoopt de impasse in de onderhandelingen te doorbreken met een politiek overleg met de G7-landen. Daarnaast werden lopende plannen en activiteiten gepresenteerd, met betrekking tot statistische peer reviews, verantwoorde waardeketens in de mijnbouw, het netwerk over fragiliteit INCAF en het Global Partnership for Effective Development Co-operation (GPEDC).

12 maart - Harmonised Unemployment Rates (HURs), OECD - Updated: March 2018

8 maart -  OECD launches Toolkit to help governments advance on gender equality goals

7 maart –  H.K.H. Prinses Laurentien bij de OESO

Op 7 maart bracht Prinses Laurentien een bezoek aan de OESO, en gaf daar een presentatie over haar werk met kinderen en laaggeletterden. Zij omschrijft haar werk als sociale innovatie op het gebied van empowerment, armoede en laaggeletterdheid. In haar disruptive design thinking stelt ze de mens centraal. De oplossing op een probleem moet in co-creatie met de betrokkenen van dat probleem gevonden worden. Ook vertelde de prinses over haar werk met de KidsCouncil, een initiatief van stichting Missing Chapter, dat kinderen advies laat geven aan bedrijven en organisaties. Kinderen hebben vaak een verfrissende kijk op zaken en komen tot creatieve oplossingen.

Tijdens een diner georganiseerd door de Nederlandse ambassadeur in Frankrijk Pieter de Gooijer, met de Secretaris-Generaal van de OESO Ángel Gurría, Gabriela Ramos, PV OESO Noé van Hulst en de Franse minister van Onderwijs, benadrukte prinses Laurentien het belang van early childhood education.

Zie ook: https://www.missingchapter.org/oeso

6 maart 2018 – Due Diligence Guidance aangenomen.

Tijdens de laatste bijeenkomst van de Working Party on Responsible Business Conduct is de algemene Due Diligence Guidance vastgesteld. De OECD Guidelines for Multinational Enterprises (OESO-richtlijnen) zijn MVO-normen voor internationaal ondernemen. Ze maken duidelijk wat de Nederlandse overheid (samen met 45 andere landen) van bedrijven in het buitenland verwacht op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Voor de uitvoering ervan raadt de OESO bedrijven aan een due diligence uit te voeren. Met due diligence worden (mogelijk) nadelige effecten van de bedrijfsactiviteiten geïdentificeerd en zoveel mogelijk voorkomen. De OESO heeft voor verschillende sectoren een due diligence guidance gemaakt (o.a. textiel, goud, banken, landbouw/food). In reactie op een G7 verklaring in 2015, waarin het belang van een gemeenschappelijk begrip over due diligence (ook binnen het MKB) werd onderstreept, heeft de OESO, onder leiding van de Working Party on Responsible Business Conduct, een tekst gemaakt voor een algemene Due Diligence Guidance. Over deze tekst hebben de lidstaten lang onderhandeld met uiteindelijk een mooi resultaat in maart 2018. Het doel van de Due Diligence Guidance: een compleet overzicht van alle aspecten

van due diligence voor bedrijven, waaronder MKB, om op een maatschappelijk verantwoorde manier zaken te doen. Daarnaast is de Guidance gericht op het creëren van een gezamenlijk begrip onder overheden over wat Due Diligence volgens de OESO Richtlijnen betekent in de praktijk. Ten slotte laat deze Guidance duidelijk zien op welke manier de OESO Guidelines, op de “werkvloer”, verbonden zijn met andere bestaande mechanismen zoals de UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

Voor Nederland ligt het belang van de Guidance in de nadruk op een multi-stakeholder approach en in de koppeling die het maakt met nationale initiatieven op het gebied van due diligence. Het sluit dus heel goed

aan bij de Nederlandse convenanten-aanpak en biedt houvast voor het opzetten voor nieuwe convenanten.

In de MCM 2018 zal de Due Diligence Guidance worden meegenomen in de Recommendation aan de Council.

6 maart - OECD Secretary-General: avoid escalation and rely on international dialogue to resolve excess capacity in the global steel industry

6 maart - Consumer Prices, OECD - Updated: 6 March 2018

5 – 6 maart - Media advisory – OECD Steel Committee Chair statement

5 maart - Seminar ‘Capitalism without Capital: The Rise of the Intangible Economy’

Deze NAEC-lezing ging over een nieuwe vorm van kapitalisme zonder kapitaal, dit naar aanleiding van een recent verschenen boek van Jonathan Haskel & Stian Westlake (zie onderstaande link naar de webcast). Hun boek gaat over een significante revolutie die aan het begin van de 21e eeuw is ingezet. Ontwikkelde landen zijn nl. voor het eerst in de geschiedenis meer gaan investeren in immateriële dan in materiële goederen. Zo hebben investeringen in machines, gebouwen en computers plaats gemaakt voor investeringen in o.a. design, branding, software en R&D. Voor een breed scala aan sectoren zijn onzichtbare en ontastbare goederen een bepalende rol gaan spelen in het streven naar economisch succes op  lange termijn,  met als gevolg economische veranderingen zoals stijgende ongelijkheid en een trend van stagnerende productiviteitsgroei. 

Voor meer info: https://oecdtv.webtv-solution.com/4536/or/general_secretariat_naec.html

1 maart - OECD highlights serious weaknesses in the fight against illicit trade

28 februari - International trade statistics: trends in fourth quarter 2017

27 februari - Industrial robotics and the global organisation of production
Het valt te verwachten dat het toenemende gebruik van robots invloed zal hebben op productietechnologieën en de organisatie van de productie in mondiale waardeketens. Veel geavanceerde en opkomende economieën voeren beleid om hun concurrentievermogen op dit punt te versterken (4e industriële revolutie / fabrieken van de toekomst). Uit dit OESO-onderzoek (STI working paper) blijkt dat dit de verplaatsing van productie naar lagelonenlanden iets zal remmen. Robotica gaat echter niet zorgen voor terugkeer van banen naar het Westen.

Voor meer info: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/dd98ff58-en.pdf?expires=1522731472&id=id&accname=guest&checksum=3D64443F5BD6F60CE9173E33D7E2EC88

22 – 23 februari - SME Ministerial Conference, Mexico City

Enkele aspecten die naar voren zijn gekomen: in heel veel landen aandacht voor ‘economie met twee gezichten’ en grote uitdaging om aan te sluiten bij de kansen van het nieuwe, digitale ondernemen; heeft zowel economische betekenis (productiviteit) als maatschappelijke relevantie (inclusiviteit). Veel aandacht ook voor de interactie/dialoog met het MKB: beter betrekken/consulteren van de groep om scherp te krijgen wat er speelt en wat er gedaan kan worden om zaken te verbeteren. Veel aandacht ook voor het belang van toegang tot netwerken en kennis van het MKB, en daarmee het systeem van kennisdiffusie. Connectiviteit genoemd als een van de belangrijkste determinanten in verschil tussen bedrijfsprestaties. Groot besef van de enorme opgave als het gaat om benodigde vaardigheden en dat hier echt een hogere versnelling moet worden gevonden.

Voor meer info: http://www.oecd.org/cfe/smes/ministerial/

22 -23 februari – Conference: Unleashing the Potential of the Cyber Insurance Market 

Tijdens deze OESO-conferentie kwamen interessante ontwikkelingen aan het licht over de kansen en obstakels die vandaag de dag spelen in de betreffende verzekeringsmarkt. Zo kwam naar voren dat cyber risico niet alleen de kop opsteekt door aanvallen via malware, maar dat het falen van software en operationele- en design fouten van systemen ook een negatief gevolg teweeg kunnen brengen met mogelijk grote financiële verliezen ten gevolg. Hoewel er steeds meer verzekeringen voor cyber risico op de markt komen, gelden deze niet als een vervanging voor risicomanagement omdat hieruit geen vorm van verantwoordelijkheid richting de belanghebbenden van het bedrijf in kwestie volgt. Een andere eigenschap van deze specifieke markt is dat het verzekeringswezen als geheel een nieuwe vorm van waarschijnlijkheidsberekeningen zal moeten ontwikkelen. Een obstakel dat in de cyber verzekeringsmarkt nog dient te worden overwonnen, is het inwinnen en openbaren van actuariële data (doordat cyber risico, in tegenstelling tot bijv. natuurrampen, geen fysieke grenzen kent waardoor het aggregeren van modellen onmogelijk is). Noodzaak is om in de toekomst omstandigheden te creëren waarin verzekeraars op succesvolle wijze modellen kunnen ontwikkelen om cyber risico te kunnen beprijzen. Des te meer omdat cyber risico een van de grootste gevaren zal vormen als dreiging voor de duurzaamheid van het financiële ecosysteem.

Voor meer info: http://www.oecd.org/finance/insurance/2018-oecd-conference-cyber-insurance-market.htm

21 februari - Small business access to alternative finance increasing as new bank lending declines

20 februari - Illicit Financial Flows: Illicit Trade and Development Challenges in West Africa

16 februari – BoFEB-bezoek

Een BoFEB-delegatie (Beroepsopleiding Financieel en Economisch Beleid) heeft onlangs een bezoek aan de OESO gebracht (dagprogramma). Na een inleidende PV-presentatie over de OESO als geheel en de rol van Nederland stond het programma in het teken van een aantal op maat gesneden sessies met verschillende OESO-directoraten. De volgende onderwerpen kwamen specifiek aan bod: de Nederlandse economie, Brexit, innovatie en het horizontale OESO-project ‘Going Digital’, fiscaliteit en BEPS, de nieuwe ‘Jobs Strategy’ van de OESO (die eind dit jaar zal worden gepubliceerd), welzijnsindicatoren (How’s Life?) en inclusieve groei (een ander horizontaal OESO-traject).

15 februari - Massive data gaps leave refugee, migrant and displaced children in danger and without access to basic services

14 februari – Taxing Energy Use 2018: verhoog energiebelasting in strijd tegen klimaatverandering

De onderzoeksgegevens uit deze OESO-studie laten zien dat energiebelastingen nog steeds te weinig gericht zijn op het terugdringen van de schadelijke neveneffecten van energieverbruik. De belastingen die zijn onderzocht bevatten weinig prikkels om minder energie te gebruiken, de doelmatigheid van het energieverbruik te vergroten of over te stappen op energiebronnen die minder schadelijk zijn voor klimaat en milieu. Er zijn meer en hogere energieheffingen nodig om de belangrijkste bron van broeikasgassen en luchtvervuiling, het gebruik van fossiele brandstoffen, terug te dringen. De vergelijking van de belastingen tussen 2012 en 2015 levert volgens de OESO een verontrustend resultaat op. In verschillende landen zijn of worden inspanningen verricht om het principe van “de vervuiler betaalt” toe te passen, maar over de volle breedte is de vooruitgang bij een meer doeltreffend gebruik van belastingen om schadelijke uitstoot te verlagen, traag en verbrokkeld. Betekenisvolle vooruitgang is in de onderzochte periode hoofdzakelijk beperkt gebleven tot het wegtransport. Sommige landen zijn opgehouden diesel lager te belasten dan benzine. Toch liggen de tarieven van belastingen in de meeste landen nog beduidend onder de niveaus die nodig zijn om alle externe kosten van het gebruik van fossiele brandstoffen te kunnen dekken. Typerend is volgens de OESO dat het gebruik van kolen in de meeste van de 42 onderzochte landen (OESO-leden en G20, naar schatting 80% van het wereldwijde energieverbruik) het laagst of helemaal niet wordt belast, terwijl dit de meest vervuilende energiebron is. Nederland behoort tot de landen die relatief veel belasting heffen op energie. Per ton CO₂-uitstoot hief Nederland in 2015 €23,62 belasting. Alleen in Zwitserland en Noorwegen lag de belasting hoger. Uit het rapport blijkt dat afgezien van wegtransport 81% van de CO₂-uitstoot niet wordt belast. Voor 97% van de uitstoot geldt dat de belastingtarieven beneden de laagste inschattingen van de klimaatkosten liggen.

Voor meer info: https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/taxing-energy-use-2018_9789264289635-en#page50

12 – 13 februari - Strength through Diversity - 3rd Policy Forum, Paris

11 februari - Embracing Innovation in Government: Global Trends 2018
De Observatory of Public Sector Innovation (OPSI) van de OESO heeft een rapport uitgegeven over mondiale trends in overheidsinnovatie. Het is gebaseerd op een evaluatie van 276 innovatieve initiatieven uit 58 landen en het bevat 10 case studies. Uit de evaluatie komen 3 trends naar voren: een focus op identiteit, systeembenaderingen en ‑middelen, en inclusiviteit en aandacht voor kwetsbare bevolkingsgroepen.

Voor meer info: http://www.oecd.org/gov/innovative-government/embracing-innovation-in-government-2018.pdf?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=AWTI+e-mail+alert

8 – 9 februari – OECD Global 6th Parliamentary Days, Paris

De zesde ‘OECD Parliamentary Days’ stonden vooral in het teken van een discussie over een verbeterde vorm van multilateralisme die werkt voor iedereen en inclusieve groei (vooruitlopend op de OESO-week eind mei).

7- februari - Growth and economic well-being: third quarter 2017, OECD

5 februari – OECD Workshop over Contaminants of Emerging (CEC’s),  Paris

De uitkomsten van de workshop en de case studies (vanuit NL over geneesmiddelenaanpak en over pyrazool) vormen de basis voor het rapport over CECs dat in de maak is. Daarnaast laat ik jullie graag weten dat we deze film, die gebruikt is als aftrap tijdens de NL bestuurlijke conferentie over Delta-Aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater, zullen vertalen. We voegen daar een aantal conclusies van de bestuurlijke conferentie aan toe en zullen de film tijdens de eerstvolgende OECD Working Party on Biodiversity, Water and Ecosystems delen met het OECD Secretariaat en de andere lidstaten. Zie hier de Summary Note

5 februari - Lunch Seminar Bart van Ark – Is the glass of global growth half full or half empty?

Tijdens deze drukbezochte lezing, op initiatief van de PV OESO, ging Bart van Ark in op de belangrijkste veranderende drijvers van economische groei. Hij voerde aan dat het glas halfvol / halfleeg onderscheid niet voldoende is om de toekomst van groei te begrijpen. Het hangt af van waar het glas mee gevuld is, m.n. of kwalitatieve factoren een grotere bijdrage aan de economische groei zullen leveren (zoals benutting van talent, digitale transformatie en productiviteitsgroei). Na de presentatie volgde een levendige Q&A-sessie met de deelnemers (OESO en PV’s).

Voor meer info: https://www.permanentrepresentations.nl/permanent-representations/pr-oecd-paris/news/2018/02/05/presentation-bart-van-ark-at-the-oecd-%E2%80%93-lunch-seminar-5-february-2018-%E2%80%93-is-the-glass-of-global-growth-half-full-or-half-empty

1 februari – Ethical artificial intelligence: 10 essential ingredients
Het OECD Forum Network heeft een artikel gewijd aan de discussies over het ethisch gebruik van kunstmatige intelligentie (AI), van essentieel belang om een brede en transparante toepassing te garanderen. De 10 uitgelichte principes en bijbehorende inzichten zijn gerelateerd aan de AI-conferentie die de OESO afgelopen najaar heeft georganiseerd. Het gaat bijvoorbeeld om transparantie van AI-systemen en het vooropstellen van mens en milieu.

Voor meer info: https://www.oecd-forum.org/users/75928-dr-christina-j-colclough/posts/29527-10-principles-for-ethical-artificial-intelligence?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=AWTI+e-mail+alert

29 januari - Seminar over OESO rapport: Getting Skill Right: France, in samenwerking met France Strategie (Franse WRR).

11 – 12 januari - Expert missie digitalisering in de landbouw

Nederland behoort tot de kopgroep van landen die nieuwe ict-ontwikkelingen implementeren in de landbouwsector. Op uitnodiging van de PV OESO heeft een delegatie van OESO-experts Nederland bezocht op 11 en 12 januari. Een breed palet van onderwerpen kwam aan bod: precisie landbouw, satelliet controles, open data, de ontwikkeling van data platforms ten behoeve van bdrijfsvoering, inzet ict voor landbouw in ontwikkelingslanden, blockchain en veiligheid in de voedselketen en e-afhandeling van douane-formulieren.

Recommendation Global events

DE OESO heeft in samenwerking met een grote groep internationale stakeholders een aanbeveling (lees:toolkit) ontwikkeld voor de organisatie van global events, met name gericht op de impact die het heeft/ kan hebben op de regio(nale ontwikkeling). Het is een ervaringsfeit dat de voordelen voor de regio veelal worden overschat en de nadelen onvoldoende meewegen.

BLOGs van de PV OESO PARIJS

BLOG - Going for Growth 2018

BLOG - Responsible FDI is no longer optional - by Roel Nieuwenkamp

TWEET's van de PV OESO PARIJS

Landbouwtwitteraccount:@AgriPV_OESO

Volg ons op TWITTER en FACEBOOK

Enkele recente Tweets:

Netherlands @OECD @NLmissionOECD

Noé van Hulst, chair of the International Energy Agency Governing Board, welcomes #Mexico as a new member to the #IEA.

NL Ambassador OECD‏@noevanhulst

With welcome signal 4 #responsiblebusinessconduct @nieuwenkamp_csr @OECD_BizFin @basvanabel @Fairphonehttps://twitter.com/kielinstitute/status/977155981728731137 …

OECD@OECD

Almost 1/2 of OECD countries have introduced, planned, or are actively considering #genderbudgeting.

Read + on #genderequality in the budget process ➡️ http://bit.ly/2CU4EXG   #PressForProgress

Terug naar boven

Tips voor postennetwerk

De OESO voert momenteel vier regionale programma’s uit:

-          Het MENA programma gericht op goed bestuur en investeringen: http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/middleeastandnorthafrica.htm

-          Het Zuid-Oost Azië programma, gericht op o.a. goed bestuur, belastingen,

anti-corruptie, investeringen, innovatie en vaardigheden: http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/southeastasia.htm

-          Het Eurasia programma, gericht op o.a. concurrentievermogen, anti-corruptie en

corporate governance: http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/eurasia.htm

-          Het Zuid-Oost Europa programma gericht op het aantrekken van investeringen en

het versterken van goed bestuur (ism de EU): http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/southeasteurope.htm

Daarnaast voert de OESO regionale activiteiten uit in:

- Latijns-Amerika: http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/latin-america.htm

- Afrika: http://www.oecd.org/africa/

In het kader van de regionale programma’s worden regelmatig activiteiten door de OESO

georganiseerd in de regio. Posten die hier interesse in hebben kunnen contact opnemen

met de PV OESO: nori.spauwen@minbuza.nl

Landen in accessietraject naar Lidmaatschap OESO:

-       Colombia

-       Costa Rica

-       Litouwen

Landen met een “OECD country-programme”:

-       Kazachstan

-       Marokko

-       Peru

Key Partners”  van de OECD:

-      Brazil

-      China

-      India

-      Indonesia

-      South Africa

Overzicht komende evenementen 

3 april - Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes

4 – 5 april – OECD Global Parliamentary Network, London

5 april - Global Forum on Development: Empowering Youth and Gender, Paris

9 april - OECD GLOBE - Pride in the City - Public Event

The Association for Gays, Lesbians and Others for Better Equity (GLOBE) of the OECD and the Permanent Representation of the Kingdom of the Netherlands to the OED are pleased to co-organise the public event Pride in the City. The objective of this event is to explore the cultural, social and economic importance of LGTBQI events and their role in fostering inclusive and liveable cities and societies.

9 – 12 april -  11th OECD Rural Development Conference

17- 20 April 2018 - 12th Forum on responsible mineral supply chains at the OECD headquarters in Paris. The Forum is the OECD’s multi-stakeholder dialogue between governments, policy communities, private sector, civil society and academia to discuss progress and challenges in implementation of the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Mineral Supply Chains globally.

30 april - Inventory of Energy Subsidies in the EU's Eastern Partnership Countries

13 -15 mei - Ministeriële Conferentie Social Policy ,in Montreal (Canada): Social Policy for Shared prosperity: Embracing the future

Thema: Social Protection in the new world of work.

Aanpassing van de sociale zekerheid aan de veranderingen in werk (bijvoorbeeld, sociale bescherming voor non-standard workers). Verschillende opties voor aanpassing zullen worden besproken: nieuwe vormen van werk integreren in de bestaande sociale zekerheidsregelingen; naar een meer individuele sociale bescherming; naar een universeel stelsel van sociale bescherming. De OESO hoopt zoveel mogelijk op een uitwisseling van best-practices. Het bevorderen van sociale diversiteit, leidend tot meer inclusiviteit en productiviteit (migranten; LGTB, gehandicapten). Ageing unequally: De OESO pleit voor een levensloop aanpak waarbij de oorzaken van ongelijkheid (onderwijs, arbeidsmarkt) zo vroeg mogelijk worden aangepakt, de zich gevormde ongelijkheden zoveel mogelijk worden bijgestuurd (via goed beleid voor ouderen op de arbeidsmarkt; goede gezondheidszorg en gezond en veilig werken), en de ongelijkheid op latere leeftijd zoveel mogelijk worden afgezwakt. Voorafgaand aan de ministeriële bijeenkomst (op 14 mei 2017) wordt een policy forum gehouden op expert niveau over de huidige en toekomstige uitdagingen voor de sociale zekerheid (vergrijzing, digitalisering etc). Lees hier meer  

14-15 mei - Global Forum on Agriculture (GFA)

Digital technologies in food and agriculture: Reaping the benefits

23 mei 2018 - EDRC Nederland

23 – 25 mei ITF Summit 2018: Transport Safety and Security, Leipzig Duitsland

28 mei – 1 juni OECD WEEK

FORUM 28 -29 mei

MCM 30-31 mei

Juni 2018 - The role of collective bargaining for good labour market performance

hoofdstuk in de Employment Outlook 2018.

Deze ELSA studie is zowel tijdens WP Employment als tijdens ELSAC besproken. Het is het tweede deel van de OESO studie naar collective bargaining. In deel 1 is een overzicht gemaakt van collective-bargaining modellen in OESO landen (zie Employment Outlook 2017). Deel 2 zal als hoofdstuk van de Employment Outlook 2018 verschijnen en bestudeert de link tussen collective bargaining en de kwaliteit van werk. Het laat zien dat gecoördineerde systemen van collective bargaining een positief effect hebben op het verminderen van de verschillen in loon (geen effect geconstateerd op gender wage gap); op de werkgelegenheid; en op de integratie op de arbeidsmarkt van kwetsbare groepen zoals laaggekwalificeerde werknemers en jongeren. Het hoofdstuk gaat ten slotte in op de vraag in hoeverre een hoge dekkingsgraad van collectieve onderhandelingen compatibel is met een zekere flexibiliteit op bedrijfsniveau (decentralisatie).

28-29 juni - Ministerial meeting “Skills Summit 2018: Building National Skills for the Future”, zal plaatsvinden in Porto, Portugal.

17 – 19 juli -  The 5th Open Government Partnership (OGP) Global Summit, Georgia

November 2018 –  Parijs - Policy Responses to New Forms of Work

Op 7 November 2018 organiseert de OESO een bijeenkomst over policy responses to new forms of work in Parijs. De OESO bereidt hiertoe een questionnaire voor. Nederland doet mee aan een pilot bij het invullen van de questionnaire (april 2018). In mei 2018 zal de questionnaire naar naar alle lidstaten gaan. De uitkomsten van de questionnaires en de conferentie zullen worden verwerkt in een rapport dat begin 2019 uit zal komen.

Meer evenementen zie: http://www.oecd.org/newsroom/upcomingevents/

Terug naar boven

Recente OESO publicaties

Lees alles: http://www.oecd.org/about/publishing/ - http://www.oecd-ilibrary.org/

Taxing Energy Use 2018 - Companion to the Taxing Energy Use Database

Catching Up? Intergenerational Mobility and Children of Immigrants

Getting Skills Right

Behavioural Insights for Public Integrity - Harnessing the Human Factor to Counter Corruption

Engaging Young Children - Lessons from Research about Quality in Early Childhood Education and Care

International Energy Agency – IEA publications

Market Series Report: Oil 2018

Market Series Report: Coal 2017

International Transport Forum – ITF publications

Understanding Urban Travel Behaviour by Gender for Efficient and Equitable Transport Policies

Contact Persons Designated by the Member Authorities for Co-ordinating Implementation of the ECMT Quota Procedures at National Level

Nuclear Energy Agency – NEA publications

Towards an All-Hazards Approach to Emergency Preparedness and Response

Nuclear Energy Data – 2017

OECD360 – Hoe doet Nederland het?

De Nederlandstalige publicatie ‘OECD360 – Nederland’ geeft in vogelvlucht weer hoe

Nederland presteert t.o.v. ander OESO-landen op het gebied van onder meer groene groei,

onderwijs, welzijn, regionale ontwikkeling, werkgelegenheid, economie en landbouw - www.oecd360.org/netherlands

OECD insights

Interessante columns over actuele onderwerpen, zie o.a.: A dash of data: Spotlight on Dutch households

OLIS is gemigreerd naar O.N.E.

Onlangs heeft de OESO een nieuw informatie-uitwisseling platform gelanceerd  O.N.E.  ter vervanging van OLIS. Net als met OLIS geeft O.N.E. toegang tot alle officiële en niet-officiële documenten en andere relevante  informatie van de comités en communities. Het grote verschil is dat O.N.E. ook toegankelijk is buiten het VPN-netwerk van de OESO of de ministeries, het gebruiksvriendelijker is en makkelijker te personaliseren.

je krijgt toegang tot O.N.E. via https://one.oecd.org met de gebruiksnaam en het wachtwoord van je huidige OLIS-account.

Terug naar boven

___________________________________________________________________________

Benoemingen en toetredingen

Mw Simone Hegge – managementondersteuner, nieuw lid bij het team van de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de OESO, zij vervangt Mw Esther Jongejan die vanwege een andere baan binnen de ambassade is vertrokken uit ons team.

Detachering expert Wageningen Universiteit

In het eerste kwartaal is dr Roel Jongeneel vanuit de WUR gedetacheerd geweest bij de OECD. Hij heeft daar ene bijdrage geleverd aan de OUTLOOK-ramingen landbouwproductie. Deze ramingen (hoe ontwikkelen de landbouwmarkten zich in de komende 10 jaar) is een samenwerking van de OESO en FAO. De WUR heeft veel expertise in huis wat betreft het modelmatig analyseren van markten. In EU verband wordt sterk samengewerkt met de Europese Commissie.

OESO vacatures

The OECD is recruiting!

Did you know that the OECD Economics Department is launching a campaign to recruit Economists? Do not miss this opportunity and apply to our openings for Economists and Senior Economist positions before 15 February 2018: read more

The Economics Department is looking for Senior Economists

More info: oecd.taleo.net/careersection/…

The OECD Young Professionals Programme (YPP)

The OECD Young Associate Programme (YAP)

Ook geïnteresseerd in een stage bij de OESO klik hier voor het OECD Internship Programme

Gezocht: Stagiairs (M/V) die het team van PV OESO voor een periode van 3-6 maanden willen

versterken.

Heb je de Nederlandse nationaliteit, nog niet afgestudeerd en wil je de collegebanken een keer afwisselen met een stoel achter de Nederlandse vlag bij de OESO, kijk dan op: http://oeso.nlvertegenwoordiging.org/organization/stages

Geïnteresseerd in een baan bij de OESO?

Hierbij enkele algemene tips voor sollicitaties bij de

OESO: informeer je heel goed op het betreffende terrein via de website, lees de belangrijkste

OESO publicaties op dit terrein, laat je Engels checken door een native speaker, informeer naar

terugkeergaranties bij je werkgever. Wees niet verbaasd als het lang duurt voor je wat hoort (kan

6 maanden zijn, hopelijk minder en soms meer). Als je niet op de shortlist komt voor interviews,

dan hoor je meestal niks.


Ben je geshortlist? Gefeliciteerd, maar de concurrentie zal groot en sterk zijn! Dus bereid je voor

op een zwaar panel interview waar op alles gelet wordt: inhoud (wat kan jij toevoegen), stijl (niet

te kort door de Nederlandse bocht), Engels (ken je vaktermen en boodschappen van kern

publicaties), communicatieve vaardigheden (kijk je de mensen aan, houd je oogcontact met het

panel), kleding/uiterlijk (OESO is best formeel, dus geen jeans, bij mannen das en scheren).

Verrassingen zijn ook mogelijk: een schriftelijke test, een casus e.d.

De PV is graag bereid in specifieke gevallen te adviseren en faciliteren waar mogelijk. Check de

actuele vacatures:  https://oecd.taleo.net/careersection/ext/joblist.ftl

Terug naar boven

PV OESO PARIJS contacten

• Noé van Hulst
Permanent Vertegenwoordiger OESO
• Marit van Zomeren, Plv. Permanent Vertegenwoordiger OESO
Uitvoerend Comité OESO, Energie, Duurzame Ontwikkeling, Ontwikkelingscluster
• Natalia Cerrato, Economische Raad
Algemene economie, Mededinging, Innovatie, Handel, Investeringen, Multinationale

Ondernemingen (MNO’s), Ondernemerschap, MKB, Digitale Economie, Financiële Markten, Fiscale aangelegenheden, Corporate Governance, Public Governance, Corruptiebestrijding

• Jan Gerrit Deelen, Landbouwraad

Landbouw, Voedsel, Visserij, Biotechnologie, Regionaal beleid, Milieu

• Mw Nori Spauwen, tweede secretaris
OESO Comité Externe Betrekkingen, Onderwijs, Begroting, Toetreding, Health
• Marjoleine Hennis
Sociale Zaken, Werkgelegenheid, IMVO, Migratie/Integratie, Gezond en Veilig Werken, Skills, Gender
Secretariaat:
• Ilse van Ruler
• Karin Kok

• Simone Hegge

Terug naar boven

Stagiairs:

Colofon

Contact:
Reageren op de nieuwsbrief of een bijdrage leveren?
Mail naar:
ilse-van.ruler@minbuza.nl;

PV OESO PARIJS
7, rue Eble, 75007 Paris, France
Tel: +33 (0)1-40623313
E-mail: pao@minbuza.nl;

http://oecd.nlmission.org

https://twitter.com/NLmissionOECD

Facebook: http://on.fb.me/1gGlhrC