BLOG - ‘OESO-scenario’s voor de wereldeconomie tot 2060’

Beleidskeuzes van vandaag kunnen belangrijke positieve effecten hebben op toekomstige levensstandaarden (BBP per capita). Dit blijkt ook uit een recent OESO-paper, dat economische lange termijn voorspellingen voor 46 landen presenteert om de potentiële hervormingsbaten van onderwijs, governance, arbeidsmarktbeleid en regelgeving voor productmarkten in OESO-economieën beter te illustreren. Eerst wordt een basisscenario opgesteld in de veronderstelling dat landen geen institutionele en beleidshervormingen doorvoeren. Dit scenario wordt vervolgens als referentiekader benut om de potentiële impact van structurele hervormingen voor een aantal alternatieve scenario’s toe te lichten, gebruikmakend van eerder OESO-werk dat de effecten van structurele hervormingen kwantificeert. Door verhoging van de arbeidsparticipatie, versterken flexibiliteitsbevorderende hervormingen van de arbeidsmarkt niet alleen de levensstandaard, maar helpen ook de budgettaire druk als gevolg van de vergrijzing van de bevolking te verlichten. Een ander scenario illustreert de potentiële positieve impact van het koppelen van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting voor de participatiegraad van oudere werknemers, en in het bijzonder die van vrouwen. Aanvullende scenario's illustreren de potentiële economische voordelen van de verhoging van publieke investeringen en meer R&D-uitgaven.

In een 'business-as-usual'-referentiescenario zonder aanzienlijke hervormingen, verbetert de komende 40 jaar de levensstandaard in OESO-landen met tussen 1½ en 2% per jaar. Levensstandaarden in de BRIICS-landen (Brazilië, Rusland, India, Indonesië, China en Zuid-Afrika) groeien sneller, maar vertragen t.o.v. de jaarlijkse groei van 6% die het afgelopen decennium is bereikt naar iets meer dan 2% in 2060, minder dan de helft t.o.v. het niveau van geavanceerde landen.

India en China nemen desalniettemin een stijgend aandeel in de wereldproductie – elk tussen 20-25% van het mondiale BBP in 2060, tegenover iets meer dan 40% voor de OESO-landen – naarmate het economische zwaartepunt van de wereld steeds verder richting Azië verschuift. Ondertussen wegen demografische veranderingen zwaar op levensstandaarden in geavanceerde landen, waardoor overheden de belastinginkomsten met gemiddeld 6½ procentpunt van het BBP moeten verhogen om aan gezondheids- en pensioenbehoeften te kunnen voldoen en tegelijkertijd te voorkomen dat de overheidsschuld stijgt.

Enkele boodschappen uit de alternatieve scenario's:

  • BRIICS-landen hebben aanzienlijke ruimte om het eigen bestuur en opleidingsniveau te verbeteren. In een scenario waarin beide dimensies de gemiddelde OESO-niveaus in 2060 inhalen, zijn de levensstandaarden 30% tot 50% hoger dan in het referentiescenario.
  • Hervormingen tot 2030 om de regelgeving voor productmarkten in OESO-landen net zo concurrentievriendelijk te maken als in de meest geavanceerde landen, leiden tot een verhoging van de levensstandaard met meer dan 8% op geaggregeerd niveau (en zelfs met 15-20% in de landen die het verst verwijderd zijn van de beste praktijken, waaronder België, Frankrijk, Italië en Spanje).
  • Door in OESO-landen arbeidsmarktgerelateerde beleidskaders in lijn te brengen met die van de meest geavanceerde landen, stijgt de totale arbeidsparticipatie met 6½ procentpunten in 2040, meestal via een grotere werkgelegenheid voor jongeren en vrouwen, wat de inclusiviteit ten goede komt. In tandem met hervormingen om de stijgende zorgkosten in toom te houden, zou zo’n pakket de toekomstige budgettaire druk doen verminderen (meer dan een halvering van de extra inkomsten die nodig zijn om de overheidsschuld te stabiliseren).
  • Door toekomstige stijgingen van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting te koppelen, zoals sommige landen al doen, verhoogt de totale arbeidsparticipatie van ouderen in het OESO-gebied met meer dan 5 procentpunten in 2060.
  • Tot slot laat een 'negatief' scenario zien hoe het terugdraaien van handelsliberalisatie levensstandaarden zou kunnen verslechteren (met 14% voor de wereld als geheel en met 15-25% in de zwaarst getroffen landen).

Voor meer info: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/the-long-view_b4f4e03e-en