NIEUWSBRIEF PV OESO PARIJS - oktober 2018

Voorwoord

Dit is mijn eerste voorwoord bij deze nieuwsbrief. Het is mij een eer maar vooral ook een plezier om Nederland bij de OESO te mogen vertegenwoordigen. De Oeso kende ik vooral van de landenexamens, waar ik als medewerker van het DG Buitenlandse Economische Betrekkingen bij aanwezig mocht zijn. Later, vanuit mijn baan als directeur Algemene Economische Politiek mocht ik Nederland en de Nederlandse economische ontwikkeling toelichten bij het landenexamen Nederland. Ik leerde zo de waarde van de Oeso kennen, de waarde van evidence based beleidsanalyses, best practices van andere landen en gedegen suggesties voor het Nederlandse economische beleid.

De eerste twee maanden zijn een bevestiging van wat ik altijd dacht. Voor een econoom is de Oeso nog steeds een snoepwinkel, waar vele nuttige en waardevolle studies het licht zien, over tal van onderwerpen. Economische vooruitzichten, digitalisering en blockchain, onderwijsvaardigheden, inclusieve groei en ongelijkheid, voedselketen, ondernemerschap, belastingbeleid, de onderwerpen zijn veelsoortig en deze nieuwsbrief doet er verslag van. Veel ambtenaren uit het Haagse bezoeken de Oeso dan ook om kennis te brengen en halen, en in multilateraal verband de eigen beleidspraktijk te spiegelen.

Ook de Permanente Vertegenwoordiging is een genoegen. Ik kom hier een sterk team tegen, van gedreven, goed onderlegde collega’s.

Gelijktijdig is er ook de verbazing. Verbazing over maandenlang gesteggel over het budget van de Oeso, verbazing over het onvermogen het eens te kunnen worden over de uitbreiding van de Oeso naar andere landen. Verbazing en plezier zal ik vasthouden, om zo een creatieve, constructieve bijdrage te kunnen leveren en Nederland zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

Guido Biessen, Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger van de OESO

Permanent Representation of

The Kingdom of the Netherlands

7, rue Eble |75007| PARIS

T +33 (0) 1 4062 3304

guido.biessen@minbuza.nl

http://oecd.nlmission.org;

Actualiteiten

26 oktober - OECD Committee on Financial Markets Elects New Chair

Aerdt Houben (DNB) is onlangs benoemd tot voorzitter van het OESO-comité financiële markten (CFM). De CFM-werkagenda richt zich op trends en vooruitzichten in (inter)nationale financiële markten, en structurele kwesties en ontwikkelingen in de financiële sector.

Voor meer info: http://www.oecd.org/finance/oecd-committee-on-financial-markets-elects-new-chair.htm

25-26 oktober - IEA Global Energy Efficiency Conference

Vrijdag 26 oktober vond de High-level meeting van de 3e IEA Global Energy Efficiency Conference plaats in Parijs. Ondanks de tegenvallende energie-efficiëntie resultaten van 2017, de wereldwijde energie-intensiteit daalde met slechts 1,7% (de kleinste verbetering dit decennium), waren de aanwezige ministers, DGs en CEOs voorzichtig optimistisch gestemd. Het Efficient World Scenario van het IEA laat zien dat als je alle beschikbare kosteneffectieve energie-efficiëntie oplossingen doorvoert voor 2040, het mondiale GDP kan verdubbelen tegen een marginale groei in de wereldwijde energievraag. Executive Director Fatih Birol noemde energie-efficiëntie daarom ook wel the very first fuel: de schoonste, duurzaamste en goedkoopste energie is immers degene die je niet hoeft op te wekken.

25 oktober – Skills for Jobs

De OESO presenteerde onlangs haar geactualiseerde interactieve database ‘Skills for Jobs’. Deze bevat gegevens van 40 landen over kwalificatietekorten en -overschotten op een breed scala van dimensies, waaronder cognitieve, sociale en fysieke vaardigheden.

Voor meer info: https://www.oecdskillsforjobsdatabase.org/#FR/_

https://www.oecdskillsforjobsdatabase.org/data/country_notes/Netherlands%20country%20note.pdf (fiche Nederland)

25 oktober – DAC, Development Assistance Committee, Parijs

Dac kwam bijeen op 25 oktober en besprak private sector instrumenten, de opzet van een platform voor Private Engagement for Sustainable Development en een voorstel voor korte termijn financiering aan rijkere eilandstaten na rampen. Er was geen overeenstemming over deze dossiers. Daarnaast werd het comité geïnformeerd over de ontwikkelingen in zijn netwerken: EVALNET, MOPAN (evaluatie van VN hulporganisaties), IDPS (vredesdialogen) en het aankomende Multilateral Development Finance rapport. Op 24 oktober werd de evaluatie (peer review) van de OS van de EU besproken. De EU kreeg veel lof, maar had problemen met de kritiek op  de hulp rond migratie en voor rijkere midden inkomenslanden zoals Turkije en de kritiek op haar financiering van nationale ontwikkelingsbanken van EU lidstaten. De EU vroeg waardering voor haar werk o.g.v. gender en vond het niet nodig een routekaart voor de EU Consensus over ontwikkeling op te stellen.

23 oktober - Equity in education: Breaking down barriers to social mobility

22 – 23 oktober – OESO-belangstelling voor NL- kringloopvisie landbouw

In de vergadering van de OESO-werkgroep ‘agriculture and environment’ van 22-23 oktober is door een aantal landen een presentatie gegeven over hun beleid inzake circulariteit in de landbouw. De visie van minister Schouten stond centraal in de presentatie van Nederland. De reacties hierop waren constructief kritisch. Het belangrijkste kritiekpunt was de beperkte economische onderbouwing van de visie. Nederland zal hieraan opvolging geven door aansluitend aan de komende vergadering (april 2019) een seminar te organiseren rond het thema “circulair approach to agrofood systems”. Doel hiervan is om samen met de OESO verder te werken aan een stevigere economische onderbouwing van de visie.

22-24 oktober - International Anti-Corruption Conference

19 oktober - Pension Markets in Focus

Pensioenactiva bleven stijgen in 2017 (voor het eerst meer dan 40 triljoen dollar in het OESO-gebied), waarbij bijna alle landen positieve investeringsresultaten lieten zien. Dit kan worden toegeschreven aan de sterke ‘performance’ van pensioenactiva, die profiteerden van de dynamische aandelenmarkten. Deze editie besteedt ook aandacht aan de belangrijkste factoren achter de evolutie van de financieringspositie van toegezegde pensioenregelingen. De meest omvangrijke pensioenactiva bevinden zich in enkele van de grootste economieën met een lange geschiedenis van pensioenbesparingen. Activa overtroffen 1 triljoen dollar in 7 OESO-landen: Australië, Canada, Japan, Nederland, Zwitserland, het VK en de VS.

Voor meer info: http://www.oecd.org/finance/pensionmarketsinfocus.htm

17 -18 oktober – ELSAC

17-18 oktober – International Energy Agency Governing Board meeting, Parijs

Op 17 en 18 oktober vond de IEA Governing Board plaats. Verschillende ontwikkelingen op de olie en gasmarkt besproken, de effecten van de Amerikaanse sancties tegen Iran en de mogelijke gevolgen van een tekort aan scheepscapaciteit voor LNG-transport. Verder presenteerde het IEA een blind spot rapport over de petrochemische sector, de nieuwe IEA website Tracking Clean Energy Progress, geeft een goed beeld van de voortgang van schone energietechnologie en kondigde het aan meer aandacht te gaan besteden aan de rol van waterstof in de energietransitie.

Nederland heeft de intentie uitgesproken een financiële bijdrage te leveren aan het Clean Energy Transitions Programme (CETP), een programma waarmee het IEA en haar lidstaten de energietransitie in opkomende economieën willen bevorderen. In het voorjaar van 2018 is het IEA begonnen een Afrikacomponent aan dit programma toe te voegen, waar de Nederlandse bijdrage naar toe zal gaan.

Tot slot gaf het IEA secretariaat een vooruitblik op de 2018 World Energy Outlook, welke op 15 november a.s. door Executive Director of het IEA, Dhr. Fatih Birol gepresenteerd zal worden in Den Haag.

15 -16 oktober –  OESO Food chain analysis network

Het Food Chain Analysis Network (FCAN) is de breed samengestelde expertgroep van onderzoekers en policymakers uit OESO-landen, gespecialiseerd in agro-voedingssystemen. In de bijeenkomst van 15 en 16 oktober ging het over de beschikbaarheid van data voor het formuleren van beleid, in het bijzonder op het gebied van voedsel, voeding en gezondheid. Een belangrijke constatering was dat veel data beschikbaar zijn, maar sterk geïsoleerd blijven door gebrek aan standaardisatie en harmonisatie. Dit maakt het koppelen van data onmogelijk en het beperkt het verkrijgen van nieuwe en meer holistische inzichten die kunnen bijdragen tot een effectiever voedselbeleid. In overleg met de OESO en de WUR wordt verkend of de komende vergadering van het netwerk (oktober 2019) in Wageningen kan worden gehouden, waarbij in het bijzonder aandacht wordt gegeven aan circulariteit in de voedselketen, een van de thema’s van de toekomstvisie.

10 oktober - Meeting of the Global Parliamentary Network

9 oktober - OECD Regions and Cities at a Glance 2018

In dit rapport wordt besproken hoe en in welke mate regio’s en steden in OESO-landen vooruitgang boeken in de richting van sterkere economieën, een hogere levenskwaliteit voor hun burgers en meer sociaal-inclusieve samenlevingen. Deze editie bevat regionale en grootstedelijke actualiseringen van meer dan 40 indicatoren om de verschillen binnen landen en hun ontwikkeling sinds de eeuwwisseling te beoordelen. Voor Nederland geldt o.a. dat alle 12 provincies zich in de top-5 bevinden van OESO-regio’s met de hoogste breedbanddekking.

Voor meer info: http://www.oecd.org/governance/oecd-regions-and-cities-at-a-glance-26173212.htm

http://www.oecd.org/cfe/NETHERLANDS-Regions-and-Cities-2018.pdf (fiche Nederland)

8 oktober – Digital trade and market openness (policy paper)

Dit OESO-paper bestaat uit 3 delen. Het eerste deel bespreekt wat we weten over hoe digitalisering de internationale handel en onderliggende regels verandert. Het tweede deel richt zich op een meer diepgaande blik m.b.t. de ‘evidence’ over handel in het digitale tijdperk, op basis van beschikbare data. Het derde deel omvat een eerste ‘mapping’ van het type maatregelen die overwogen zouden moeten worden bij marktopenheid en digitale handel. Het afsluitende deel biedt een perspectief over de betekenis van marktopenheid in het digitale tijdperk.

Voor meer info: http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/TC/WP(2018)3/FINAL&docLanguage=En

5 oktober - Diversiteit & Inclusiviteit, Ambassade Parijs

Vrijdag 5 oktober hebben we een interessante bijeenkomst gehad met een deel van het personeel van de ambassade rondom het thema diversiteit en inclusiviteit. Er was een goede opkomst van ongeveer 30 mensen. We zijn begonnen met een interactieve opdracht met het doel om een idee te krijgen van de verschillende achtergronden van de ambassade werknemers. Achteraf werd opgemerkt dat ondanks de verschillen die er zijn, we voornamelijk erg veel op elkaar lijken. Hierna heeft Nori Spauwen een informatieve presentatie geven over de onbewuste vooroordelen waar iedereen mee te maken heeft en hoe hier mee om te gaan. De presentatie bracht een aantal mooie discussies op gang. Na de presentatie hebben we een aantal vragen uitgedeeld die tijdens een borrel in kleine groepjes besproken konden worden om verder over het thema door te praten. Ook hier werd vrijuit gesproken over het thema en zijn mooie gesprekken gevoerd over persoonlijke ervaringen met diversiteit en inclusiviteit. De reacties op dit initiatief waren erg positief en er komt mogelijk een vervolg.

5 oktober - How is research policy across the OECD organized? Insights from a new policy database (policy paper)

Hoe organiseren OESO-landen hun onderzoeksbeleid? De OESO heeft een systematische vergelijking gemaakt van de aansturing van het publieke onderzoeksbeleid in de 35 lidstaten. Daar blijken aanzienlijke verschillen tussen te zijn. Maar er zijn ook trends die overlappen. Zo is overal sprake van een toenemende inzet van projectfinanciering, prestatiecontracten en -beoordelingen. De participatie van externe belanghebbenden in het bestuur van onderzoeksinstellingen wordt overal groter.
Voor meer info: https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/how-is-research-policy-across-the-oecd-organised_235c9806-en

5 oktober - Informal DAC meeting to kick start the new Data for Development work stream

Op 5 oktober vond een informele DAC bijeenkomst plaats over Data for Development, op initiatief van VK. Het gebrek aan betrouwbare gegevens staat de verwezenlijking van de 2030 Agenda in de weg. De huidige dataverzameling- en verwerkingssystemen moeten worden verbeterd. Uitsplitsing van data toont dat er verborgen ongelijkheid bestaat. De nadruk wordt momenteel gelegd op de technische aspecten, maar het is een politiek vraagstuk; de politieke draagkracht moet worden vergroot. De hoeveelheid financiering voor gegevensverzameling is niet in overeenstemming met de overduidelijke vraag omdat overheden data niet zien als strategische prioriteit. Het doel van deze bijeenkomst was om met de DAC leden dieper in te gaan op de opzet van de optimale werkstroom in het 2019/20 werkprogramma. Hierbij werd gekeken naar de prioriteiten en bereidheid van leden om deel uit te maken van een informele werkgroep. De bereidheid om financiële middelen beschikbaar te stellen kwam ook ter sprake.

4 oktober - Tax Inspectors Without Borders making significant progress towards strengthening developing countries' ability to effectively tax multinational enterprises

2 oktober - Barbershop - mobilizing men and boys for gender equality

Tijdens deze bijeenkomst werd opgeroepen tot mannelijke betrokkenheid in de gendergelijkheid beweging. Dit omdat gendergelijkheid geen probleem van vrouwen is, maar een probleem van de mensheid is. Er werd door meerdere sprekers benadrukt dat gendergelijkheid in het belang van de gehele samenleving is. Vanuit een moreel standpunt vanwege het belang dat wij als samenleving hechten aan de universele rechten van de mens. Verder ook vanuit een economisch standpunt omdat gendergelijkheid productiviteit en efficiëntie bevorderd.

1 oktober - Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in The Netherlands

Het hoger onderwijs in Nederland is sterk in het ondersteunen van ondernemerschap en innovatie. Het biedt uitstekende voorbeelden van wat het betekent om innovatief en ondernemend te zijn en ondernemende denkrichtingen en kennisuitwisseling te bevorderen. Een nieuwe OESO-publicatie beschrijft hoe het in ons land lukt om waarde te creëren uit academische kennis d.m.v. innovatieve diensten, producten, processen en bedrijfsmodellen die tegemoet komen aan economische, sociale en ecologische behoeften. Het OESO-rapport presenteert een diepgaande analyse van het beleidskader en institutionele praktijken en biedt bruikbare leidraden voor beleidsmakers en universiteitsleiders over de hele wereld.

Voor meer info: http://www.oecd.org/publications/supporting-entrepreneurship-and-innovation-in-higher-education-in-the-netherlands-9789264292048-en.htm

1 oktober - Friends of Gender Equality Plus meeting 1 oktober 2018

Op 1 oktober vond een bijeenkomst plaats van de OESO group vrienden van gender gelijkheid ‘plus’ (een groep OESO-landen onder leiding van Canada en Zweden). Hierbij stonden twee onderwerpen centraal. Gender gelijkheid plus: de sociaal-economische omstandigheden van LGBTI minderheden, en hoe acceptatie en begrip bevorderd kunnen worden. Hierbij werd aandacht besteed aan onderwijs, arbeidsmarkt en gezondheid. Gender en corporate governance: hoe de genderkloof moet worden gedicht in de private sector, rekening houdend met verschillende beleidsbenaderingen en instrumenten. Hierbij deelden enkele landen hun ervaringen met het bevorderen van vrouwen in leidinggevende functies.

27 september - Open Government Data: Enhancing Policy Maturity for Sustainable Impact

De OESO schetst in een recent rapport de stand van zaken m.b.t. het opendata-beleid in alle OESO-lidstaten en partnerlanden. Wat doen overheden om de beschikbaarheid, toegankelijkheid en het hergebruik van open overheidsgegevens te verbeteren? De studie maakt verder duidelijk dat het creëren van publieke waarde de betrokkenheid vereist van gebruikersgemeenschappen uit het hele ecosysteem, zoals journalisten, maatschappelijke organisaties, ondernemers, grote technische particuliere bedrijven en de academische wereld.

Voor meer info: http://www.oecd.org/gov/open-government-data-report-9789264305847-en.htm

26 september - Global leaders and companies pledge to reduce the gender pay gap by 2030

25 september - Governments need to honour their climate pledges as risks grow

24 september - “Gender equality in legal frameworks: Experience from the development of SDG indicator 5.1.1”

SDG Indicator 5.1.1 “Whether or not legal frameworks are in place to promote, enforce and monitor equality and non‑discrimination on the basis of sex”

Tijdens deze bijeenkomst werd SDG indicator 5.1.1 gepresenteerd en de voorlopige uitslagen van een experiment besproken door Tanya Primiani van de World Bank Group. Hierbij werd onder meer stilgestaan bij hoe dit werk landen kan helpen bij het naleven van SDG 5. Indicator 5.1.1 meet de inspanningen van regeringen met betrekking tot het bevorderen, afdwingen en monitoren van gendergelijkheid. Dit ziet op het verwijderen van discriminatoire wetten en het instellen van juridische kaders die gendergelijkheid bevorderen.

20 september – Interim Economic Outlook

In haar interim editie (G20-landen) van de Economic Outlook signaleert de OESO dat de wereldwijde economische groei vlak is en omgeven door een hoge mate van onzekerheid. Het vertrouwen is sinds het voorjaar afgenomen en wereldwijd blijkt dat de bedrijvigheid stagneert. Belangrijke risico’s zijn de malaise in sommige opkomende markten, het handelsconflict waarin de VS en China zijn verwikkeld en de naderende Brexit. Daardoor is het niet mogelijk de economische ramingen van afgelopen mei te handhaven.

De OESO verwacht dat de wereldeconomie dit jaar en volgend jaar met 3,7% groeit; op zich gezonde cijfers, maar de prognoses zijn wel een fractie lager (in mei ging men nog uit van sterkere groei in 2019 dan in 2018). De groeiverwachtingen voor de VS zijn met 2,9% dit jaar het hoogst onder de economische zwaargewichten. Het land profiteert daarbij nu van belastingverlagingen en hogere overheidsbestedingen. De verwachtingen voor 2019 zijn verlaagd van 2,8 naar 2,7%. De prognoses voor de eurozone gingen eveneens omlaag, van 2,2 naar 2% dit jaar en volgend jaar van 2,1 naar 1,9%. Voor sommige opkomende economieën zijn de voorspellingen drastisch verlaagd. Zo zal Turkije in 2019 niet 5% groeien, maar volgens de huidige vooruitzichten met slechts 0,5%. Het BBP van Argentinië zal dit jaar zelfs met 1,9% krimpen en stagneren in 2019.

Voor meer info: http://www.oecd.org/eco/outlook/economic-outlook/

19 – 21 september - OECD-IAOS Conference, Better Statistics for Better Lives, Paris, France

18 – 19 september - LEED Forum, Porto, Portugal.

18 september - Few countries are pricing carbon high enough to meet climate targets

18 september - Job automation risks vary widely across different regions within countries

13 september – NAEC seminar: 10 Years After the Crisis

Onlangs heeft de OESO een conferentie georganiseerd tijdens welke van gedachten is gewisseld over de oorzaken van de financiële crisis; haar economische, sociale en politieke gevolgen; en hoe het financiële system is veranderd, of zou moeten veranderen. Ondanks het economische herstel, is er sprake van niet te onderschatten risico’s en kwetsbaarheden. Het is dan ook van belang dat economen en beleidsmakers de tot op heden geleerde lessen niet uit het oog verliezen. Een paradox van de afgelopen 10 jaar – en eigenlijk al veel langer, zo stellen sommige economen – is dat er relatief steeds meer schuld nodig is om de economie te laten groeien. En hoe meer schuld er over de economie hangt, hoe zwaarder de volgende recessie zal zijn.

Voor meer info: http://www.oecd.org/naec/10-years-after-the-crisis/

12 september - OECD creates expert group to foster trust in artificial intelligence (AI)

De OESO heeft een expertgroep opgezet die moet gaan bevorderen dat er wereldwijd AI-regulering komt die voldoet aan 3 basisvoorwaarden: democratie, welvaart en sociale inclusiviteit. Er zijn plannen voor het oprichten van een ‘Policy Observatory on AI’. De expertgroep is gekoppeld aan het OESO-comité digitale economie (CDEP).

Voor meer info: http://www.oecd.org/innovation/oecd-creates-expert-group-to-foster-trust-in-artificial-intelligence.htm

11 september - Education at a Glance 2018

Uit deze OESO-publicatie blijkt dat kansenongelijkheid in het onderwijs een wereldwijd probleem is, niet alleen Nederland kampt ermee. Ook in andere landen hebben diploma’s van ouders grote invloed op de school‑ en studiecarrière van hun kinderen. De OCW-ministers Van Engelshoven en Slob hebben in een kamerbrief de belangrijkste bevindingen van het rapport voor Nederland samengevat. Het Nederlandse onderwijs neemt internationaal gezien een sterke positie in. Belangrijke beleidsmatige aandachtspunten: kansengelijkheid bevorderen, investeren in hoogwaardig techniekonderwijs, stimuleren van een gelijkwaardige arbeidsmarktpositie voor mannen en vrouwen en een aantrekkelijker salaris voor leraren.
Voor meer info: http://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/

11 – 12 september Global Partnership on Effective Development Cooperation Event: Reinvigorating Effectiveness for the 2030 Agenda

De expert bijeenkomst was gericht op het vernieuwen van het GPEDC. Het partnerschap is cruciaal voor het verwezenlijken van de 2030 Agenda. Tijdens de bijeenkomst werden ervaringen met betrekking tot succesvolle strategieën en problemen waar partijen tegenaan lopen tijdens de monitoringsronde gedeeld. Verder werd onderzocht hoe de resultaten van de monitoringsronde konden worden gebruikt om effectievere samenwerking te creëren. Uit de bijeenkomst kwam onder meer naar voren dat de dialoog tussen partijen essentieel is en het gebruik van nationale systemen dient te worden gestimuleerd. Daarnaast dient meer aandacht te worden besteed aan het actief betrekken van maatschappelijke organisaties en de private sector en dient de focus te worden gelegd op country ownership. Het Global Partnership heeft veel potentie en de agenda van de bijeenkomst is erg interessant, mede omdat ontwikkelingshulp en zijn impact sterk ter discussie staat. Het aanpassen aan de 2030 Agenda is uitstekend, maar het Global Partnership dient ingrijpender te worden vernieuwd om de Agenda te kunnen realiseren. Lees hier meer

11 september - More effort needed to improve equity in education

10 september - 1st Meeting of the Global Parliamentary Network for Latin America, Santiago, Chile

7 september - Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in The Netherlands, Paris, France

7 september - Latin America Economic Outlook 2019: Development in Transition

Tijdens deze bijeenkomst werd het economisch rapport van het Development Centre over Latijns Amerika besproken, de nadruk lag Development in Transition (DiT). Er werd aangegeven dat er in OS op meer gelet moet worden dan BNP, want naarmate het BNP groeit zegt deze minder over het welzijn van de bevolking. Latijns Amerika en de Caraïben (LAC) zijn hier een goed voorbeeld van, aangezien veel landen een midden inkomen of zelfs een hoog inkomen bereikt hebben, maar nog steeds met ontwikkelingsproblemen te maken hebben. Voornamelijk lage productiviteit, hoge kwetsbaarheid van de middenklasse, lage diversificatie van export gecombineerd met onzekerheid omtrent internationale handel en gebrek aan vertrouwen in het functioneren van de overheid zijn grote problemen in LAC. Er werden nieuwe indicatoren van ontwikkeling, met een focus op welzijn, gepresenteerd en besproken. Deskundigen stelden dat LAC zich moet focussen op het mobiliseren van binnenlandse financiële stromen door het verbeteren van hun belastingsystemen en door financiële stromen van de private sector de mobiliseren.

5 september – Tax Policy Reforms 2018

Landen die jarenlang een hoge belastingdruk kenden voor bedrijven gebruiken belastinghervormingen om hun tarieven voor de winstbelasting te verlagen. Argentinië, Frankrijk, Letland en de VS zijn hier recente voorbeelden van. Het valt in een al langer durende trend van belastingverlagingen voor het bedrijfsleven binnen het OESO-gebied. Landen verlagen hun tarieven in de verwachting dat ze aantrekkelijker worden voor binnenlandse en buitenlandse investeringen en omdat ze de consumptie en arbeidsmarkt willen stimuleren. Men ziet binnen de OESO-zone een drastische verlaging van het tarief van 32,5% in 2000 naar 23,9% in 2018. Juist landen met achterstallig onderhoud in hun belastingsystemen hebben hervormingen aangegrepen om de winstbelasting aan te pakken. Een andere opvallende constatering is dat veel landen kiezen voor een gemiddeld tarief. Belastingconcurrentie lijkt tijdelijk van de baan. Het onderzoeksrapport beschrijft een andere, recentere trend: de verlaging van de belasting op lagere en middeninkomens met als doel de arbeidsparticipatie te stimuleren en de progressie in de belastingtarieven te vergroten. Op het BTW-front is het rustig. In bijna alle OESO-landen stabiliseren de tarieven en proberen overheden de BTW-inkomsten te vergroten door anti-fraudemaatregelen in te voeren.

Voor meer info: https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-policy-reforms-2018_9789264304468-en#page1

4 – 5 september - OECD Blockchain Policy Forum

Dit forum was het eerste grootschalige internationale forum met blockchain in relatie tot overheidsbeleid als thema. Blockchain technologie is ontstaan in 2008. Niet toevallig was dit een moment dat het vertrouwen in het financiële systeem een dieptepunt bereikte. In 2015 werd blockchain door The Economist dan ook aangeduid als een ‘trust machine’, op dit forum bleek blockchain nog veel meer dan dat te zijn. Er werd erg veelbelovend over de toekomst van blockchain technologie gesproken. Het wordt door sommige verwacht dat blockchain een maatschappelijke impact zal hebben die te vergelijken is met de impact van het internet. Het is dan ook duidelijk dat de overheid de potentie, maar ook de risico’s, van blockchain moet herkennen en hierop moet inspelen. De toepassingen in verschillende sectoren zijn eindeloos, maar overal biedt blockchain de potentie om transparantie, traceerbaarheid, efficiëntie en vertrouwen de brengen. Binnen veel sessies werd de zorg uitgesproken dat de overheid ernstig achterblijft als het gaat om kennis over en implementatie van blockchain. Ook wat betreft regelgeving omtrent blockchain moet de overheid snel handelen om risico’s, die blockchain ook brengt, in te perken. Lees hier meer

3 september -  Financial system risk is elevated and global standards are essential in managing cross-border infrastructure investment

3 september - DAC Roundtable: “Harnessing the potential of digitalization and disruptive technologies for development co-operation”

Tijdens deze roundtable werd de impact van digitalisering op ontwikkelingssamenwerking besproken. De volgende conclusies werden breed gedeeld onder de aanwezigen. De potentie van digitalisering is groot in ontwikkelingslanden, maar ook in de OS-sector zelf. Beide zijn slecht voorbereid op het digitaliseringsproces. Daarom is ambitie op dit vlak noodzakelijk. Het mainstreamen van digitalisering binnen de OS-sector is een belangrijke stap, en daarom zouden alle DAC-leden een omvangrijke digitale strategie moeten hebben. Bestaande OS moet verbeterd worden d.m.v. digitalisering en in nieuwe projecten moeten de mogelijkheden van digitalisering ten volste benut worden. De belangrijkste stappen in ontwikkelingslanden zijn 1) volledige connectiviteit 2) helpen omgaan met ontwrichtingen door digitalisering (cyber security, privacy wetgeving, etc.) 3) voorkomen van een ‘Digital Divide’ als gevolg van uitsluiting van digitale ontwikkelingen (focus op gemarginaliseerde groepen zoals vrouwen, gehandicapten en rurale bevolkingen). De rol van overheden en donoren moet in het digitale tijdperk opnieuw gedefinieerd worden, de impact van OS moet vergroot worden en projecten in digitalisering moeten opgeschaald worden. Lees hier meer

30 juli - Digital technology diffusion: A matter of capabilities, incentives or both? (working paper)

Is verspreiding van technologie een kwestie van capaciteiten, prikkels of beide? De kracht waarmee technologie zich verspreidt, hangt af van de capaciteiten van bedrijven (kwaliteit management, aanwezigheid vaardigheden, match tussen personeel en banen) en van de impulsen die ze krijgen (markttoegang, concurrentie en reallocatie van werk en kapitaal). Volgens de OESO kunnen de 2 sets van factoren elkaar versterken of verzwakken.

Voor meer info: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/digital-technology-diffusion_7c542c16-en

27 juli – Effective operation of competitive research funding systems (policy paper)

Hoe zorg je voor een doeltreffend systeem voor de financiering van onderzoek? Een OESO-rapport analyseert de systemen die publieke onderzoek financiers in de wereld inzetten om geld te verdelen op basis van concurrentie, afgezet tegen de doelstellingen die ze nastreven. Dit leidt tot een aantal aanbevelingen voor onderzoek en beleid over zaken als systeemkosten, administratieve lasten voor indieners, reviewers en agentschappen, en manieren om te zorgen dat ook doorbraakgericht of interdisciplinair onderzoek kans heeft op honorering.
Voor meer info: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/2ae8c0dc-en.pdf?expires=1540868139&id=id&accname=guest&checksum=35408F200C15119061F72AD645A15ECB

25 juli – NOEIS Country Snapshots (Network for Open Economies and Inclusive Societies)

Afgelopen zomer heeft de OESO – op verzoek van het NOEIS-netwerk – een pakket van ‘country snapshots’ voor NOEIS-landen geproduceerd, op basis van bestaand OESO-werk en geselecteerde indicatoren (economische openheid en inclusiviteit). Dit als follow-up van de Ministeriële NOEIS-bijeenkomst van 30 mei 2018 voorgezeten door Minister Kaag, en marge van de jaarlijkse MCM (Ministerial Council Meeting) van de OESO. Het overzicht is een nuttig instrument om relevante domeinen te identificeren en prioriteiten te stellen voor specifieke accenten waar het Netwerk zich in de nabije toekomst op zou kunnen gaan richten, strevend naar nieuwe beleidsinzichten.

Voor meer info: http://www.oecd.org/eco/growth/network-for-open-economies-and-inclusive-societies/

12 juli - The Long View: Scenarios for the world economy to 2060 (policy paper)

Vertragende mondiale groei, beperkte inkomensconvergentie en toenemende belastingdruk. Dat zijn de vooruitzichten voor de wereldeconomie in de nieuwe OESO-basisprognose voor de lange termijn. Maar structurele beleidshervormingen kunnen de vooruitzichten in alle landen aanzienlijk verbeteren, laat een aantal alternatieve scenario’s voor de wereldeconomie tot 2060 zien. Daarbij gaat het vooral om hervormingen op de arbeidsmarkt, het verhogen van pensioenleeftijden en het versterken van R&D-investeringen.

Voor meer info: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/the-long-view_b4f4e03e-en

Zie ook: BLOG - ‘OESO-scenario’s voor de wereldeconomie tot 2060’

5 juli - Low quality healthcare is increasing the burden of illness and health costs globally

4 juli - Rising employment overshadowed by unprecedented wage stagnation

BLOGs van de PV OESO PARIJS

BLOG - ‘OESO-scenario’s voor de wereldeconomie tot 2060’

TWEET's van de PV OESO PARIJS

Landbouwtwitteraccount:@AgriPV_OESO

Volg ons op TWITTER en LINKEDIN

De Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de OESO heeft een nieuwe LinkedIn pagina!

Volg ons om te lezen over:

- Vacatures bij de OESO

- Interviews met Nederlanders die werken bij de OESO

- OESO nieuws

Je vindt de pagina via deze link: https://www.linkedin.com/company/oecd-nlmission/

Enkele recente Tweets:

Netherlands @OECD @NLmissionOECD

Now available online @OECDeconomy: Country #Snapshots of the Network for Open Economies and Inclusive Societies (#NOEIS), produced on the basis of existing #OECD work and selected indicators. More info here: https://www.oecd.org/eco/growth/network-for-open-economies-and-inclusive-societies/ … 

Guido Biessen‏@GuidoBiessen  

The 3rd @IEA Global Conference on Energy Efficiency; the messages of director @IEABirol are exchange of best practices, building capacity and mobilising finance #energyefficientworld

OECD@OECD

The achievement gap between advantaged and disadvantaged students develops at an early age. Learn more in our latest PISA report on #equity in education http://bit.ly/2Oxx0C1  #OECDPISA

Tips voor postennetwerk

De OESO voert momenteel vier regionale programma’s uit:

-          Het MENA programma gericht op goed bestuur en investeringen: http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/middleeastandnorthafrica.htm

-          Het Zuid-Oost Azië programma, gericht op o.a. goed bestuur, belastingen,

anti-corruptie, investeringen, innovatie en vaardigheden: http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/southeastasia.htm

-          Het Eurasia programma, gericht op o.a. concurrentievermogen, anti-corruptie en

corporate governance: http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/eurasia.htm

-          Het Zuid-Oost Europa programma gericht op het aantrekken van investeringen en

het versterken van goed bestuur (ism de EU): http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/southeasteurope.htm

Daarnaast voert de OESO regionale activiteiten uit in:

- Latijns-Amerika: http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/latin-america.htm

- Afrika: http://www.oecd.org/africa/

In het kader van de regionale programma’s worden regelmatig activiteiten door de OESO

georganiseerd in de regio. Posten die hier interesse in hebben kunnen contact opnemen

met de PV OESO:nori.spauwen@minbuza.nl

Landen in accessietraject naar Lidmaatschap OESO:

-       Costa Rica

Landen met een “OECD country-programme”:

-       Kazachstan

-       Marokko

-       Peru

Key Partners”  van de OECD:

-      Brazil

-      China

-      India

-      Indonesia

-      South Africa

Overzicht komende evenementen 

31 oktober - International Economic Forum on Africa

31 oktober -2 november - Global Perspectives Conference

5-9 november - EU Vocational Skills Week

7 november - Conference on Policy Responses to New Forms of Work,

Op 7 November 2018 organiseert de OESO een bijeenkomst over policy responses to new forms of work in Parijs. De OESO bereidt hiertoe een questionnaire voor. Nederland doet mee aan een pilot bij het invullen van de questionnaire (april 2018). In mei 2018 zal de questionnaire naar naar alle lidstaten gaan. De uitkomsten van de questionnaires en de conferentie zullen worden verwerkt in een rapport dat begin 2019 uit zal komen.

11-13 november - Paris Peace Forum

12-14 november - Internet Governance Forum

13-14 november - Fostering Women's Economic Empowerment in MENA,Tunesie

14 – 16 november - Women's Forum, Paris, France

15-16 november – Ambassadors retreat, Marseille

19-20 november – GSG, Global Strategy Group

19-20 november - Eurasia Week

20-24 november -

Second OECD meeting of Mining Regions and Cities

21 november - Economic Outlook

26 november -  Financing Climate Futures: Rethinking Infrastructure,

27 – 29 november - Green Growth and Sustainable Development Forum, Paris, France

27 – 29 november - OECD World Forum on Statistics, Knowledge and Policy, Incheon, Korea

4 december - OECD Jobs Strategy

6 - 7 december - OECD Conference on culture and local development, Venice, Italy

13-14 december - Global Forum on Digital Security and Prosperity,

Meer evenementen zie: http://www.oecd.org/newsroom/upcomingevents/

Terug naar boven

Recente OESO publicaties

Lees alles: http://www.oecd.org/about/publishing/ - http://www.oecd-ilibrary.org/

Publicaties met betrekking tot Nederland

Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in The Netherlands

OECD Regions and Cities at a Glance 2018

TIWB Annual Report 2017/18

Financing Climate Futures: Rethinking Infrastructure

Interim Economic Outlook

Job Creation and Local Economic Development 2018: Preparing for the Future of Work

Effective Carbon Rates 2018: Pricing Carbon Emissions through Taxes and Emissions Trading

Education at a Glance 2018

Tax Policy Reforms 2018

2018 Business and Finance Outlook

OECD Employment Outlook 2018

OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2027 

International Energy Agency – IEA publications

IEA - 20 Renewable Energy Policy Recommendations

IEA - The Future of Petrochemicals

International Transport Forum – ITF publications

Policy Priorities for Decarbonising Urban Passenger Transport

Traffic Planning in Port-Cities

Nuclear Energy Agency – NEA publications

The Full Costs of Electricity Provision 

OECD360 – Hoe doet Nederland het?

De Nederlandstalige publicatie ‘OECD360 – Nederland’ geeft in vogelvlucht weer hoe

Nederland presteert t.o.v. ander OESO-landen op het gebied van onder meer groene groei,

onderwijs, welzijn, regionale ontwikkeling, werkgelegenheid, economie en landbouw - www.oecd360.org/netherlands

OECD insights

Interessante columns over actuele onderwerpen.

OLIS is gemigreerd naar O.N.E.

Onlangs heeft de OESO een nieuw informatie-uitwisseling platform gelanceerd  O.N.E.  ter vervanging van OLIS. Net als met OLIS geeft O.N.E. toegang tot alle officiële en niet-officiële documenten en andere relevante  informatie van de comités en communities. Het grote verschil is dat O.N.E. ook toegankelijk is buiten het VPN-netwerk van de OESO of de ministeries, het gebruiksvriendelijker is en makkelijker te personaliseren.

je krijgt toegang tot O.N.E. via https://one.oecd.org met de gebruiksnaam en het wachtwoord van je huidige OLIS-account.

Benoemingen en toetredingen

Per 1 september nieuw aangetreden Ambassadeur Guido Biessen Terug naar boven

Rijkstrainee: Lieke Mulder per 3 september

Stagiairs: Maroussia Quak en Maarten Paquaij per 3 september

OESO vacatures

The OECD is recruiting:

Did you know that the OECD Trade and Agriculture Directorate is looking for a Deputy Director -  an experienced executive with extensive public policy experience and strong economic skills who will support the Director in providing intellectual leadership and strategic direction to a team of 125 professionals, https://oecd.taleo.net/careersection/ext/jobdetail.ftl

The OECD Young Professionals Programme (YPP)

The OECD Young Associate Programme (YAP)

Ook geïnteresseerd in een stage bij de OESO klik hier voor het OECD Internship Programme

Gezocht: Stagiairs (M/V) die het team van PV OESO voor een periode van 3-6 maanden willen

versterken.

Heb je de Nederlandse nationaliteit, nog niet afgestudeerd en wil je de collegebanken een keer afwisselen met een stoel achter de Nederlandse vlag bij de OESO, kijk dan op: https://www.permanentevertegenwoordigingen.nl/permanente-vertegenwoordigingen/pv-oeso-parijs/de-vertegenwoordiging/stages

Geïnteresseerd in een baan bij de OESO?

Hierbij enkele algemene tips voor sollicitaties bij de

OESO: informeer je heel goed op het betreffende terrein via de website, lees de belangrijkste

OESO publicaties op dit terrein, laat je Engels checken door een native speaker, informeer naar

terugkeergaranties bij je werkgever. Wees niet verbaasd als het lang duurt voor je wat hoort (kan

6 maanden zijn, hopelijk minder en soms meer). Als je niet op de shortlist komt voor interviews,

dan hoor je meestal niks.

Ben je geshortlist? Gefeliciteerd, maar de concurrentie zal groot en sterk zijn! Dus bereid je voor

op een zwaar panel interview waar op alles gelet wordt: inhoud (wat kan jij toevoegen), stijl (niet

te kort door de Nederlandse bocht), Engels (ken je vaktermen en boodschappen van kern

publicaties), communicatieve vaardigheden (kijk je de mensen aan, houd je oogcontact met het

panel), kleding/uiterlijk (OESO is best formeel, dus geen jeans, bij mannen das en scheren).

Verrassingen zijn ook mogelijk: een schriftelijke test, een casus e.d.

De PV is graag bereid in specifieke gevallen te adviseren en faciliteren waar mogelijk. Check de

actuele vacatures:  https://oecd.taleo.net/careersection/ext/joblist.ftl

PV OESO PARIJS contacten

• Guido Biessen
Permanent Vertegenwoordiger OESO
Marit van Zomeren, Plv. Permanent Vertegenwoordiger OESO
Uitvoerend Comité OESO, Energie, Duurzame Ontwikkeling, Ontwikkelingscluster
• Natalia Cerrato
, Economische Raad
Algemene economie, Mededinging, Innovatie, Handel, Investeringen, Multinationale

Ondernemingen (MNO’s), Ondernemerschap, MKB, Digitale Economie, Financiële Markten, Fiscale aangelegenheden, Corporate Governance, Public Governance, Corruptiebestrijding

• Jan Gerrit Deelen, Landbouwraad

Landbouw, Voedsel, Visserij, Biotechnologie, Regionaal beleid, Milieu

• Mw Nori Spauwen, tweede secretaris
OESO Comité Externe Betrekkingen, Onderwijs, Begroting,
Toetreding, Health
• Marjoleine Hennis
Sociale Zaken, Werkgelegenheid,
IMVO, Migratie/Integratie, Gezond en Veilig Werken, Skills, Gender
Secretariaat:
• Ilse van Ruler
• Karin Kok

• Simone Hegge

Colofon

Contact:
Reageren op de nieuwsbrief of een bijdrage leveren?
Mail naar: ilse-van.ruler@minbuza.nl

PV OESO PARIJS
7, rue Eble, 75007 Paris, France
Tel: +33 (0)1-40623313
E-mail: pao@minbuza.nl;

http://oecd.nlmission.org

https://twitter.com/NLmissionOECD

Facebook: http://on.fb.me/1gGlhrC

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden contact heeft gehad met de PV OESO te Parijs.

Als u contact met de PV OESO niet langer op prijs stelt, kunt u dat kenbaar maken door een mailbericht te sturen naar: pao@minbuza.nl. Wij verwijderen dan al uw gegevens uit ons bestand.

De privacyverklaring van het Ministerie van Buitenlandse Zaken kunt u hier lezen.