NIEUWSBRIEF PV OESO PARIJS - april 2019

Voorwoord

De Ministerial Council komt er weer aan. Onder Slowaaks voorzitterschap zal er in mei vergaderd worden over het thema digitalisering. Het Slowaaks voorzitterschap heeft doelbewust gekozen voor slechts één thema. Enerzijds vanwege de relevantie en ook de breedte van het thema. Digitalisering verandert ons spelen, ons werken, ons leven. Anderzijds zou een veel bredere agenda het veel lastiger maken om tot een Ministerial statement te komen. Zeker op het gebied van internationale handelsbetrekkingen en multilateralisme lopen de meningen ook tussen de relatief gelijkgestemde OESO landen uiteen. Vorig jaar kwam het niet tot een statement door het niet ondertekenen van een verklaring door de VS.

We schrijven en roepen het allang: de snelheid van verandering neemt in de wereld van digitalisering steeds meer toe. Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor de beleidsmaker en regelgever. Waar beleidsmakers soms onvermijdelijk traag reageren op veranderingen, regelgeving kost eenmaal tijd, en soms ook risicoavers handelen, onzeker over de uitkomst van beleid in een steeds dynamischere samenleving, neemt de noodzaak tot beleidsexperimenten en proeftuinen toe. Sommige oude regelgeving zal overbodig blijken en een aanzet kunnen geven voor een nieuwe dereguleringsagenda. Andere nieuwe ontwikkelingen smeken om herijking van beleid.  Van belasting tot onderwijs, van mededinging tot arbeidsmarkt,

Wat zijn dat de grote thema’s die de revue zullen passere tijdens de ministeriële vergadering? Laat me er een viertal bespreken.

Allereerst is daar de “digitax”. Ik noem dit als eerste omdat juist in de OESO de internationale afspraken gemaakt worden over belastingontwijking en winstverschuiving. Het is voor veel landen lastig verteerbaar dat de grote digitale dienstverleners wel economische presentie in landen hebben maar daar geen belasting betalen. Toch maken zij gebruik van de lokale infrastructuur. Bij het uitblijven van internationale afspraken wordt de druk op een nationale digitax groot. Iets nationaals in gang zetten is gemakkelijker en sneller te realiseren dan iets internationaals. De keerzijde is dat elk land zijn eigen wiel uitvindt, we al snel in de wereld van dubbele belasting en mogelijk ongewenste industriepolitieke tegenmaatregelen terecht komen. Binnen de EU is men niet uit de digitax gekomen. Men hoopt nu op de OESO en de tijdsdruk is groot. In 2020 moet er een gedragen voorstel liggen.

Pratend met bedrijven blijkt me elke keer weer dat opleiding, scholing en goed gekwalificeerd personeel een van de belangrijkste hordes is die genomen moet worden voor doorgroei. Juist digitale skills zijn belangrijk, naast competenties als creativiteit, probleemoplossend vermogen en werkenden teamverband. Volgens de OESO zal bijna de helft van de banen door nieuwe technologie de komende tijd verdwijnen of ingrijpend veranderen. Dit doet een groot beroep op het aanpassingsvermogen van onze beroepsbevolking, en overheid, bedrijven en werkenden zullen meer moeten investeren in hun eigen opleiding.

Gerelateerd hieraan zijn de veranderingen op de arbeidsmarkt, zowel aan de vraagkant als aan de aanbodkant. Bedrijven, onderworpen aan de tucht van de digitaliserende en globaliserende markt, vragen steeds meer flexibiliteit en aapassingsvermogen van medewerkers. Gelijktijdig wil ook met name de jongere generatie steeds meer tijd, plaats en hiërarchie onafhankelijk werken. Een ogenschijnlijke win-win. Want het toegeven aan deze ontwikkeling leidt tot steeds meer zelfstandig werkenden, die de risico’s van het zelfstandig zijn onvoldoende kunnen inprijzen. Ook de bereidheid van bedrijven om te investeren in de scholing van hun flexibele schillen is lager, terwijl ze gelijktijdig staan te springen op goed opgeleid personeel.

Een laatste te benoemen uitdaging is die van mededingingsbeleid. De grote techbedrijven en digitale dienstverleners opereren steeds meer in een “winner takes most” markt. Hoge winstmarges mogen de beloning zijn van innovatief opereren en productief zijn. Maar kunnen ook de resultante zijn van groter concentratie in de markt. En de winstmarges zijn dermate hoog, dat de nieuwe uitdager eenvoudig opgekocht kan worden. Een aandachtspunt vanuit de mededingingspolitiek. En ook hier lopen de inzichten uiteen, vaak ingegeven niet door beter weten maar door eigen nationaal belang.

Het zal een boeiende vergadering worden.

Guido Biessen, Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger bij de OESO

Permanent Representation of

The Kingdom of the Netherlands

7, rue Eble |75007| PARIS

T +33 (0) 1 4062 3304

guido.biessen@minbuza.nl

http://oecd.nlmission.org;

Thema Actualiteiten

economie

Composite leading indicators (CLIs) continue to signal easing growth momentum in most major economies

De meest recente cijfers van de voorlopende OESO-indicator voor economische vooruitzichten (april 2019) bevestigen eerdere signalen van een vertraagd economisch groeitempo in het OESO-gebied. Dit te midden van verhoogde handelsspanningen, strakkere financiële omstandigheden en stappen om de macro-economische beleidsondersteuning geleidelijk te versoepelen. Het vertrouwen is afgenomen, met een lagere groei van handel en investeringen. De vooruitzichten zullen verder verslechteren indien neerwaartse risico’s zich materialiseren en op elkaar inwerken. Er is onder meer sprake van afzwakkende groei in de VS, Japan, Canada, het VK en de eurozone. Voor de opkomende markten voorziet de OESO stabiele groei in India en in de Chinese industrie en ook in Brazilië lijken de seinen op groen te staan. In Rusland zijn nog altijd signalen te zien dat de groei afzwakt.

De OESO heeft in maart 2019 (‘Interim Economic Outlook’) de economische vooruitzichten van de mondiale groei voor dit jaar naar 3,3% verlaagd (eerder geraamde groei van 3,5%). De neerwaartse bijstellingen zijn onder meer het gevolg van de groeivertraging in China, aanhoudende onzekerheden op politiek vlak en de zwakkere groei in Europa. Dit alles zal effect hebben op de wereldwijde groei op de middellange termijn. De OESO herhaalde voor Europa de boodschap over de onzekerheid die de Brexit met zich meebrengt. Ook de kwetsbaarheid van de Italiaanse economie door de hoge schuldposities is een punt van zorg. Italië wacht dit jaar voor het eerst sinds 2013 een economische krimp. In 2020 gaat de wereldwijde economie er volgens de OESO 3,4% op vooruit. Dit is eveneens minder dan bij de eerdere raming in november. Voor vrijwel alle belangrijke economische regio's is de OESO gematigder in haar prognoses in vergelijking met eind vorig jaar.

Voor meer info: http://www.oecd.org/newsroom/composite-leading-indicators-cli-oecd-april-2019.htm

http://www.oecd.org/newsroom/oecd-sees-global-growth-slowing-as-europe-weakens-and-risks-persist.htm

New Analytical Tools and Techniques for Economic Policymaking

Een in april 2019 gehouden OESO-seminar bracht vooruitstrevende economen en onderzoekers samen die werken aan het bouwen van modellen om de economische werkelijkheid beter te weerspiegelen.

Er werd gekeken naar hoe methodologische innovaties, experimenten en interdisciplinaire benaderingen zoals agent-based modelling, nowcasting, machine learning en netwerkanalyse kunnen bijdragen aan een beter begrip van de complexiteit en interactie tussen economische, financiële, sociale en milieusystemen.

Om rekening te houden met de begrensde rationaliteit van economische actoren pleitte Prof. J. Doyne Farmer (Institute for New Economic Thinking, Oxford Martin School) voor een volledige herziening van de traditionele economische theorieën en modellen. Andere deelnemers waren iets terughoudender, maar wezen selectief op het belang van inzichten uit de gedragseconomie en de heterogeniteit van economische actoren.

Voor meer info: http://www.oecd.org/naec/new-economic-policymaking/

fiscaliteit

Taxing Wages 2019

Uit het net gepubliceerde jaarlijkse OESO-onderzoek naar de belasting op inkomen uit arbeid (april 2019) komt naar voren dat de gemiddelde wig van OESO-landen in 2018 is gedaald (verschil tussen de totale arbeidskosten en het nettoloon). Voor een alleenstaande met een gemiddeld loon kwam die uit op 36,1%. Dat is 0,16-procentpunt lager dan in het voorafgaande jaar. De daling kwam voor rekening van enkele serieuze belastingverlagingen. Estland, de VS, Hongarije en België brachten hun inkomstenbelasting met meerdere procentpunten omlaag. Hier stond tegenover dat het verschil tussen wat ook wel bruto-bruto en netto wordt genoemd, licht toenam in 22 OESO-landen. In de overige tien landen was er sprake van een bescheiden afname.  

Het OESO-onderzoek nuanceert het beeld dat Nederland een uitzonderlijke grote wig kent. Met een wig van 37,7% zit Nederland weliswaar boven het OESO-gemiddelde van 36,1%, maar op plaats negentien staat Nederland wel op afstand van de koplopers. Dat zijn België (52,7%), Duitsland (49,5%) en Italië (47,9%). Mexico (19,7%), Nieuw-Zeeland (18,4%) en Chili (7%) bezetten het andere uiterste van de ranglijst. De wig is in Nederland vorig jaar voor het eerst sinds 2015 weer iets groter geworden, ongeacht de samenstelling van een huishouden. De belastingdruk in Nederland is het sterkst gestegen voor de alleenverdiener met twee kinderen die wat betreft loonkosten op het Nederlandse gemiddelde zit. Hij of zij zag de belastingdruk met een half procentpunt stijgen naar 32,6%. Goedbetaalde alleenstaanden dragen de meeste belasting af. Wie 167% van het gemiddelde loon verdient, komt uit op een belastingdruk van 42,2%.
Voor meer info: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/tax_wages-2019-en.pdf?expires=1556593825&id=id&accname=ocid49027884&checksum=A2FD67CC1F84E66D1D69E4E47DCF6825

handel en investeringen

Micro-Evidence on Corporate Relationships in Global Value Chains

Een nieuw OESO-paper (april 2019) laat zien hoe mondiale waardeketens (GVCs) de onderlinge afhankelijkheid tussen handel en directe buitenlandse investeringen hebben aangescherpt. Met behulp van een nieuwe dataset op microniveau (ongeveer 27.000 bedrijfsrelaties van 147 multinationale ondernemingen in 13 sectoren), wordt nieuw bewijs geleverd over hoe bedrijven hun productie wereldwijd organiseren door handel en investeringen te combineren. Al met al wijzen de complexe en heterogene onderlinge verbanden die in moderne bedrijfsstrategieën worden waargenomen op het belang van een gelijk speelveld voor zowel handel als investeringen.

Voor meer info: https://www.oecd-ilibrary.org/trade/micro-evidence-on-corporate-relationships-in-global-value-chains_f6225ffb-en

Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods

Volgens de meest recente OESO-cijfers (maart 2019) is de toenemende handel in namaakgoederen goed voor 3,3% van de totale wereldhandel. In 2016 bedroeg de waarde van geïmporteerde namaakgoederen wereldwijd 509 miljard dollar (momenteel zo'n 448 miljard euro). Dit was in 2013 nog 461 miljard euro, oftewel 2,5% van de totale wereldhandel. De oorsprong van nepproducten is vaak China en Hongkong. Ook de Verenigde Arabische Emiraten, Turkije, Singapore, Thailand en India leveren veel namaak. De VS, de EU, Japan en Zuid-Korea zijn volgens de OESO het vaakst slachtoffer. Namaakgoederen, die inbreuk maken op handelsmerken en copyright, kunnen voor consumenten uiteenlopende gezondheids- en veiligheidsrisico's met zich meebrengen.

Voor meer info: https://www.oecd-ilibrary.org/trade/trends-in-trade-in-counterfeit-and-pirated-goods_g2g9f533-en

innovatie, technologie en wetenschap

High-level Roundtable on Innovating Science, Technology and Innovation Policies for Society

In april 2019 heeft de OESO een rondetafel gehouden over de kansen en uitdagingen van wetenschappelijk en technologisch beleid. Michiel Sweers (EZK, directeur Innovatie en Kennis) nam namens Nederland deel aan een panel over missiegedreven onderzoeksprogramma’s en hun relevantie voor de overheid om onderzoek en innovatie in de gewenste richting te sturen. Het Nederlandse missiegedreven innovatiebeleid is vorig jaar gelanceerd en bouwt voort op de samenwerking uit de Topsectorenaanpak. De oplossing van mondiale maatschappelijke uitdagingen is alleen mogelijk als bedrijven en investeerders binnenboord worden gehouden. Indien de balans tussen maatschappelijke uitdagingen en economische kansen niet goed is, zullen missiegedreven onderzoeksprogramma’s niet tot de beoogde resultaten leiden. Onder meer China, Zweden en Frankrijk kwamen ook aan het woord om hun nationale missiegedreven onderzoeksprogramma’s toe te lichten. Vanaf het begin alle relevante stakeholders bij een project betrekken werd door de meeste sprekers gezien als een belangrijke voorwaarde voor succesvol missiegedreven onderzoek.

Voor meer info: https://www.oecd.org/science/cstp-high-level-roundtable-on-innovating-science-technology-and-innovation-policies-for-society-france-april-2019.htm

University-Industry Collaboration: New Evidence and Policy Options

De OESO komt met nieuw bewijsmateriaal en nieuwe beleidsopties voor het versterken van de effecten van publiek onderzoek op de innovatieprestaties van bedrijven. Een speciale OESO-website van het ‘Innovation Policy Platform’ (IPP) presenteert het eindrapport en aanvullend materiaal (casestudies uit verschillende landen, beleidsnota’s en samenvattingen van workshops voor deskundigen) van het project Kennisoverdracht en Beleid, dat in april 2019 werd afgerond en in Londen is gelanceerd. De OESO pleit o.a. voor nationale regels om samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen te stimuleren.

Voor meer info: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/e9c1e648-en.pdf?expires=1556598214&id=id&accname=ocid49027884&checksum=797BB6BA06EF9700813817DD136D9FAE

https://www.innovationpolicyplatform.org/university-industry-collaboration-new-evidence-and-policy-options

Science-Industry Knowledge Exchange: a Mapping of Policy Instruments and their Interactions
De OESO heeft in april 2019 een paper gepubliceerd over kennisuitwisseling tussen wetenschap en bedrijfsleven. Het brengt de verschillende beleidsinstrumenten hiervoor in kaart, hoe deze elkaar beïnvloeden en de beleidsmix die de verschillende OESO-landen hanteren. In het beste geval versterken de instrumenten elkaar, maar ze kunnen elkaar ook in de weg zitten. Een evaluatie van de beleidsmix maakt duidelijk of en welke nieuwe instrumenten nodig kunnen zijn.

Voor meer info: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/66a3bd38-en.pdf?expires=1556599043&id=id&accname=guest&checksum=9253763FC419FCFC73E72110FB48B46D

Public Research and Innovative Entrepreneurship: Preliminary Cross-Country Evidence from Micro Data

Een recente OESO-studie (maart 2019) geeft inzicht in het verschijnsel academisch innovatief ondernemerschap. Hieruit blijkt onder andere dat startende ondernemingen van onderzoekers relatief vaak een octrooi aanvragen ten opzichte van starters in het algemeen. Ze zijn ongeveer even succesvol als hun niet-academische tegenhangers. Door studenten opgerichte ondernemingen introduceren innovaties die radicaler zijn dan die van andere startende ondernemingen en ze zijn gemiddeld iets minder succesvol.
Voor meer info: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/0d057da7-en.pdf?expires=1556598690&id=id&accname=guest&checksum=CA8D5A182768F657D77636E273D93163

How’s Life in the Digital Age? Opportunities and Risks of the Digital Transformation for People’s Well-being

De OESO heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop de voortdurende digitale transformatie het leven van mensen beïnvloedt. Een nieuw rapport (maart 2019) kijkt naar elf dimensies, zoals inkomen en rijkdom, huisvesting, gezondheid, onderwijs en sociale verbindingen. Goed overheidsbeleid kan de risico’s van digitalisering voor het welzijn van mensen beperken. Daar geeft een andere onlangs verschenen OESO-publicatie ook adviezen over (‘Going Digital: Shaping Policies, Improving Lives’). Het identificeert zeven beleidsdimensies die overheden - samen met burgers, bedrijven en belanghebbenden - in staat stellen om digitale transformatie vorm te geven om levens te verbeteren. Een recent OESO-paper beschrijft anderzijds zeven kenmerken (vectoren) van de digitale transformatie die altijd in ogenschouw zouden moeten worden genomen bij het evalueren van bestaand of het ontwikkelen van nieuw beleid, op welk terrein dan ook.
Voor meer info: http://www.oecd.org/publications/how-s-life-in-the-digital-age-9789264311800-en.htm

https://www.oecd.org/publications/going-digital-shaping-policies-improving-lives-9789264312012-en.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5ade2bba-en.pdf?expires=1556598786&id=id&accname=guest&checksum=14281A4DEB3CEEF27D8A3B0CCB406DCC

Digital Dividend: Policies to Harness the Productivity Potential of Digital Technologies
Dit OESO-paper (februari 2019) presenteert een reeks beleidsmaatregelen voor overheden om het productiviteitspotentieel van digitale technologieën beter te benutten. Ondanks de aanhoudende digitalisering is de productiviteitsgroei in de meeste OESO-landen de afgelopen twee decennia vrijwel tot stilstand gekomen.

Voor meer info: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/digital-dividend-policies-to-harness-the-productivity-potential-of-digital-technologies_273176bc-en

landbouw

De LNV-toekomstvisie op het OESO-podium

In het najaar van 2018 presenteerde LNV-minister Schouten haar visie op de toekomst van de landbouw met als titel: landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. De grondgedachte is dat de voedselketen dient te veranderen van een systeem gericht op productiviteit, in een systeem met minimaal onnodige verliezen. Landbouw, tuinbouw en visserij worden dan een onderdeel van een circulair voedselsysteem.

Op  3 april jl. organiseerden de PV OESO en de OESO  - in Parijs een workshop over circulariteit in de voedselketen. Internationale sprekers reflecteerden op circulariteit als middel om de voedselketen verder te verduurzamen. Ruim 70 deelnemers debatteerden over de uitdaging om een betere balans te vinden tussen voedselproductie ,en duurzaamheidsdoelstellingen. De internationale dimensie van de voedselproductie is belangrijk: soms zijn lokale oplossingen beter, soms  minder goed voor het milieu of optimale grondstoffenefficiëntie. Spelregels van het multilaterale handelssysteem  en de Interne markt beperken de mogelijkheden om ‘kringlooplandbouw’ extra te beschermen tegen concurrerende producten . R&D, creativiteit, ondernemerschap en een goede samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven zijn essentieel om de landbouw een duurzaam perspectief te geven. Landbouwcommissaris Hogan en minister Schouten leidden de workshop  in met een videoboodschap.  

Oeso website:

http://www.oecd.org/agriculture/events/circular-approach-and-the-sustainability-of-the-agro-food-system-3-april-2019.htm

Ministerial meeting regional and urban development – Athene 19-20 maart

Digitalisering, klimaatverandering, verstedelijking en demografische veranderingen stonden centraal tijdens de OECD Ministerial, met name hoe overheden beleid kunnen maken dat de uitdagingen én de kansen van grote transities op een doeltreffende wijze adresseert. Met andere landen benadrukte Nederland dat een gebiedsgericht aanpak waarbij alle stakeholders zijn betrokken heel belangrijk is. De OESO laat in haar rapport OECD Regional Outlook zien dat in Nederland de verschillen in productiviteit en economische groei tussen regio’s toenemen. Daarnaast verwacht de OESO een sterke bevolkingsdaling de komende 30 jaar en blijft verdere verstedelijking een trend in NL, net als in de meeste andere OESO-landen. Nederland heeft haar deal-aanpak uitgelegd waarin partnerschap tussen alle overheidslagen, bedrijfsleven en onderwijs centraal staat om gebiedsgericht complexe opgaven op te pakken. Verder kwamen de Europese Agenda Stad, Regio Envelop, city deals, NOVI, GROS en het programma bevolkingsdaling aan bod.

De inbreng van andere landen laat zien dat er globaal hard gewerkt wordt om op een gebiedsgerichte wijze uitvoering te geven aan nationaal beleid. Het VK en Australië gebruiken bijvoorbeeld ook city deals voor innovatief beleid in steden, en Australië heeft kortgeleden regio deals geïntroduceerd om stad en platteland beter te verbinden bij de aanpak van complexe opgaven. Zwitserland heeft vergaande decentralisaties uitgevoerd om haar regio’s te versterken, waarbij ook de financiële middelen zijn overgedragen. Denemarken en Noorwegen hebben juist herindelingen en opschaling toegepast om de slagkracht van gemeenten en regio’s te vergroten.

Tijdens de Roundtable for Mayors and Ministers op 18 maart stond de noodzaak van samenwerking tussen nationale en decentrale overheden omtrent grote transities op de agenda. Burgemeester Aboutaleb schoof, naast vele andere internationale burgemeesters, hiervoor ook aan om de Regiodeal Rotterdam-Zuid toe te lichten.

Aan het einde van de bijeenkomst hebben de landen twee sets aan richtlijnen voor stedelijk en plattelandsbeleid aangenomen. De komende periode zal in de werkgroepen van de OESO verder worden gewerkt aan een actieplan voor de richtlijnen

ontwikkelingssamenwerking

Development Assistance Committee: Nieuwe voorzitter met aandacht voor gender, en ODA in 2018 

De DAC, het ontwikkelingscomité van de OESO, heeft sinds half februari een nieuwe voorzitter, de Britse Susanna Moorehead. Zij is voortvarend van start gegaan met bezoeken aan hoofdsteden van de DAC donorlanden, bezoeken aan de Wereldbank en de VN. Bij de Senior Level Meeting (SLM) op 22 februari zette Moorehead meteen duidelijke prioriteiten neer: vrede en veiligheid, gelijkheid van vrouwen, voorkomen van seksuele uitbuiting en klimaatverandering. De SLM besprak ook onderwerpen die daarbij aansloten. De donorlanden namen bijvoorbeeld een Aanbeveling over de ‘nexus’ aan, bedoeld om de samenwerking tussen humanitaire hulpverleners, ontwikkelingswerkers en vredesopbouwers te verbeteren. Verder werkt de DAC aan een soortgelijke Aanbeveling om misbruik en seksuele uitbuiting in de ontwikkelingssamenwerking aan te pakken en voorkomen. Machtsongelijkheid, tussen mannen en vrouwen maar ook tussen hulpverleners en hulpontvangers, managers en medewerkers, draagt bij aan zulk misbruik. Overigens werkt Nederland ook aan een overeenkomst met de OESO rond dit thema: minister Kaag vraagt aan de organisatie (net als andere internationale organisaties en NGO’s), zich te committeren aan de aanpak van misbruik, en het eigen personeel en hulpontvangers te beschermen tegen wantoestanden.

Voor het overige werden in april de cijfers over ODA in 2018 gepubliceerd, met de officiële hulpstatistieken. Voor het eerst betreft het een optelsom van (1) financiële stromen (schenkingen, subsidies), (2) schenkingsequivalent van financiële stromen, ofwel inspanningskosten over leningen en (3) leningen aan de private sector. Die laatste twee leveren extra ODA-krediet op voor landen die veel leningen verstrekken; dat geldt niet voor Nederland. De totale ODA van DAC-leden in 2018 was USD 153 miljard. Dit is een stijging tegenover 2017 (USD 147 mld). Maar die stijging lijkt vooral te komen door de nieuwe rapportagemethodes. In reële termen – gecorrigeerd voor inflatie – is de omvang USD 143,2 miljard. Een lichte daling ten opzichte van 2017. Nederland gaf in 2018 5,6 miljard US dollar (inclusief asielkosten), ofwel 0,61% van het Bruto Nationaal Inkomen aan ODA. Het OESO secretariaat streepte het effect van de nieuwe methodiek weg en concludeerde  - en dit werd de titel van hun persbericht - “Development aid drops in 2018, especially to neediest countries”. Ondertussen moeten de besprekingen over de ODA-waardering van Private Sector Instrumenten en die over schuldverlichting nog worden afgerond. Terwijl ODA een steeds minder belangrijke bron van financiering wordt, willen sommige grote donorlanden perse meer ODA-krediet voor hun hulp. Het secretariaat probeert ‘social impact investment’ te bevorderen, want duurzame groei voor ontwikkelingslanden kan alleen worden verwezenlijkt als ook de private sector investeert.

Tips voor postennetwerk

De OESO voert momenteel vier regionale programma’s uit:

-          Het MENA programma gericht op goed bestuur en investeringen: http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/middleeastandnorthafrica.htm

-          Het Zuid-Oost Azië programma, gericht op o.a. goed bestuur, belastingen,

anti-corruptie, investeringen, innovatie en vaardigheden: http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/southeastasia.htm

-          Het Eurasia programma, gericht op o.a. concurrentievermogen, anti-corruptie en

corporate governance: http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/eurasia.htm

-          Het Zuid-Oost Europa programma gericht op het aantrekken van investeringen en

het versterken van goed bestuur (ism de EU): http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/southeasteurope.htm

Daarnaast voert de OESO regionale activiteiten uit in:

- Latijns-Amerika: http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/latin-america.htm

- Afrika: http://www.oecd.org/africa/

In het kader van de regionale programma’s worden regelmatig activiteiten door de OESO

georganiseerd in de regio. Posten die hier interesse in hebben kunnen contact opnemen

met de PV OESO: nori.spauwen@minbuza.nl

Landen in accessietraject naar Lidmaatschap OESO: 

-       Costa Rica

Landen met een “OECD country-programme”: 

-       Kazachstan

-       Marokko

-       Peru

Key Partners”  van de OECD: 

-      Brazil

-      China

-      India

-      Indonesia

-      South Africa

Overzicht komende evenementen

20-21 mei - OECD Forum 2019

22 -23 mei - 2019 Ministerial Council Meeting

Meer evenementen zie: http://www.oecd.org/newsroom/upcomingevents/

Terug naar boven

Recente OESO publicaties

Lees alles: http://www.oecd.org/about/publishing/ - http://www.oecd-ilibrary.org/

Publicaties met betrekking tot Nederland

International Energy Agency – IEA publications

International Transport Forum – ITF publications

Nuclear Energy Agency – NEA publications

www.oecd360.org/netherlands

OECD insights

Interessante columns over actuele onderwerpen.

https://one.oecd.org

Terug naar boven

Benoemingen en toetredingen

Nieuw Stagiaire: Jonathan Koets is per 4 maart voor een periode van 4 maanden

OESO vacatures

The OECD is recruiting:

The OECD is recruiting:

A Head of Division, Agriculture and Resource Policy in TAD

The senior professional the OECD is looking for should have excellent leadership, managerial and analytical skills and a strong knowledge of agriculture and natural resource policy; s/he will lead our team working on agricultural policies, agricultural innovation (including digital), country studies, policy incentives to improve productivity growth and sustainable use of land, water and biodiversity resources, and farm household resilience. (application closing date: 30-5-2019).

https://oecd.taleo.net/careersection/ext/jobdetail.ftl

The OECD Young Professionals Programme (YPP)

The OECD Young Associate Programme (YAP)

Ook geïnteresseerd in een stage bij de OESO klik hier voor het OECD Internship Programme

Gezocht: Stagiairs (M/V) die het team van PV OESO voor een periode van 3-6 maanden willen

versterken.

Heb je de Nederlandse nationaliteit, nog niet afgestudeerd en wil je de collegebanken een keer afwisselen met een stoel achter de Nederlandse vlag bij de OESO, kijk dan op: https://www.permanentevertegenwoordigingen.nl/permanente-vertegenwoordigingen/pv-oeso-parijs/de-vertegenwoordiging/stages

Geïnteresseerd in een baan bij de OESO?

Hierbij enkele algemene tips voor sollicitaties bij de

OESO: informeer je heel goed op het betreffende terrein via de website, lees de belangrijkste

OESO publicaties op dit terrein, laat je Engels checken door een native speaker, informeer naar

terugkeergaranties bij je werkgever. Wees niet verbaasd als het lang duurt voor je wat hoort (kan

6 maanden zijn, hopelijk minder en soms meer). Als je niet op de shortlist komt voor interviews,

dan hoor je meestal niks.

Ben je geshortlist? Gefeliciteerd, maar de concurrentie zal groot en sterk zijn! Dus bereid je voor

op een zwaar panel interview waar op alles gelet wordt: inhoud (wat kan jij toevoegen), stijl (niet

te kort door de Nederlandse bocht), Engels (ken je vaktermen en boodschappen van kern

publicaties), communicatieve vaardigheden (kijk je de mensen aan, houd je oogcontact met het

panel), kleding/uiterlijk (OESO is best formeel, dus geen jeans, bij mannen das en scheren).

Verrassingen zijn ook mogelijk: een schriftelijke test, een casus e.d.

De PV is graag bereid in specifieke gevallen te adviseren en faciliteren waar mogelijk. Check de

actuele vacatures:  https://oecd.taleo.net/careersection/ext/joblist.ftl

Terug naar boven

PV OESO PARIJS contacten

• Guido Biessen
Permanent Vertegenwoordiger OESO
• Marit van Zomeren, Plv. Permanent Vertegenwoordiger OESO
Uitvoerend Comité OESO, Energie, Duurzame Ontwikkeling, Ontwikkelingscluster
• Natalia Cerrato, Economische Raad
Algemene economie, Mededinging, Innovatie, Handel, Investeringen, Multinationale

Ondernemingen (MNO’s), Ondernemerschap, MKB, Digitale Economie, Financiële Markten, Fiscale aangelegenheden, Corporate Governance, Public Governance, Corruptiebestrijding

• Jan Gerrit Deelen, Landbouwraad

Landbouw, Voedsel, Visserij, Biotechnologie, Regionaal beleid, Milieu

• Mw Nori Spauwen, tweede secretaris
OESO Comité Externe Betrekkingen, Onderwijs, Begroting, Toetreding, Health
• Marjoleine Hennis
Sociale Zaken, Werkgelegenheid, IMVO, Migratie/Integratie, Gezond en Veilig Werken, Skills, Gender
Secretariaat:
• Ilse van Ruler
• Simone Hegge

Terug naar boven

Colofon

Contact:
Reageren op de nieuwsbrief of een bijdrage leveren?
Mail naar: ilse-van.ruler@minbuza.nl;

PV OESO PARIJS
7, rue Eble, 75007 Paris, France
Tel: +33 (0)1-40623313
E-mail: pao@minbuza.nl;

http://oecd.nlmission.org

https://twitter.com/NLmissionOECD

LINKEDIN