NIEUWSBRIEF PV OESO PARIJS - juli 2019

VOORWOORD

Een OESO rapport haalde eind juni weer eens de kranten in Nederland. De OESO was gevraagd een bijdrage te leveren aan het rapport van de Commissie Borstlap, “In wat voor land willen wij werken”.

Toch maar eerst het goede nieuws, dat lijkt soms in commentaren naar de achtergrond te verdwijnen. De OESO constateert dat Nederland qua arbeidsmarkt behoort tot de koplopers binnen de OESO, vooral daar waar het gaat om hoeveelheid banen en kwaliteit van banen. De werkgelegenheid is hoog, de werkloosheid laag, de gemiddelde inkomens zijn hoog en de armoede onder de werkende bevolking is verhoudingsgewijs laag. Niet alles is goud dat blinkt. De kloof van groepen met achterstand tot de arbeidsmarkt kan verder verkleind worden. Ook de inkomenskloof tussen vrouwen en mannen is hoog, voornamelijk te verklaren uit het hoge aandeel van vrouwen in deeltijdarbeid.

 Het OESO rapport heeft echter vooral de opkomst van flexwerk in het vizier, “non-standard work”. Flexwerk kent vele verschijningsvormen, zoals uitzendwerk, tijdelijke contracten, 0-urencontracten, zelfstandigen zonder personeel. Zowel qua groei en omvang van flexwerk is ook hier Nederland een koploper, of liever gezegd, lopen we uit de pas. Bijna één op de vijf werkenden heeft in Nederland een flexcontract, vergeleken met één op de acht, twintig jaar geleden. Het OESO gemiddelde is minder dan één op de tien. Het is aannemelijk dat technologische veranderingen en globalisering hierbij een rol spelen, maar dat geldt ook voor andere landen. Kortom, de opmerkelijke groei in Nederland moet ook man-made zijn. Beleid zal hier een rol spelen.

Flexwerk biedt vanzelfsprekend voordelen voor werkgevers. Wat vaak minder belicht wordt, is dat ook werkenden hier vaker de voordelen van zien, omdat men tijd, plaats en hiërarchie onafhankelijk wil werken. Niets mis mee. Behalve dan het bekende addertje onder het gras: de met het flexwerken gepaard gaande risico’s. Ben je verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, bouw je pensioen op? Doe je wel voldoende aan scholing om blijvend inzetbaar te kunnen zijn op de arbeidsmarkt? Het wordt pas echt een probleem wanneer je als flexwerker de risico’s die je loopt niet kunt inprijzen. Dan wentelt de werkgever kosten op je af, die jij niet kunt dragen. Wellicht lijkt je netto inkomen erop vooruit te gaan, maar je loopt risico’s die niet afgedekt zijn.

Dat roept dan onmiddellijk de beleidsvragen op: waarom faciliteert de overheid de opkomst van de ZZP’er fiscaal zo ruimhartig? Zijn we het doel van stimuleren van ondernemerschap voorbij aan het schieten? Wat betekent de grote opkomst van het zelfstandig ondernemerschap voor de scholingsgraad van de werkende bevolking? Staat die ook onder druk, en betekent dat een belasting voor de toekomst? Wat betekent het voor de onze collectieve instituties, de solidariteit binnen die instituties en de betaalbaarheid ervan? Gelijktijdig vindt de opkomst van de flexzijde van de arbeidsmarkt ook een deel van zijn oorsprong in de door werkgevers gepercipieerde rigiditeit van de vaste kant van de arbeidsmarkt: twee jaar loondoorbetaling bij ziekte is voor kleinere werkgevers een serieuze last, ontslagvergoedingen en ontslagprocedures zijn kostbaar. Ach, we weten het eigenlijk al heel lang: de tweedeling op de arbeidsmarkt groeit, en moet gekeerd worden, en de Commissie Borstlap geeft belangrijke richtingen aan. De OESO geeft een winstwaarschuwing af: het is echt hoogste tijd om nu stappen te zetten om de tweedeling op de Nederlandse arbeidsmarkt te keren, het point of no return is in zicht.

Ook de interne arbeidsmarkt van de Permanente Vertegenwoordiging is fors in beweging. De helft van onze collega’s gaat van baan veranderen. Marit van Zomeren en Nori Spauwen gaan terug naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Natalia Cerrato gaat haar vleugels naar nog onbekende terreinen uitslaan. Marjoleine Hennis wordt voor twee jaar gedetacheerd bij de OESO. Vier topvrouwen die de PV gaan verlaten, die ieder met hun eigen kwaliteiten een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse vertegenwoordiging bij de OESO hebben geleverd, en Nederland hebben neergezet als een actieve speler bij de OESO. Mijn dank is groot, en ik ga jullie zeer missen. Het team wordt versterkt door de komst van de nieuwe deputy, Robert-Jan Scheer, Peter Keulers, de economische raad, en Zainab Akariou, beleidsmedewerker. Ik verheug me op de samenwerking.

Guido Biessen, Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger bij de OESO 

T +33 (0) 1 4062 3304 

guido.biessen@minbuza.nl

http://oecd.nlmission.org

https://twitter.com/GuidoBiessen

THEMA ACTUALITEITEN

ECONOMIE

Economic Outlook

De meest recente OESO-cijfers bevestigen eerdere signalen van een vertraagd economisch groeitempo in het OESO-gebied. Dit te midden van verhoogde handelsspanningen, strakkere financiële omstandigheden en stappen om de macro-economische beleidsondersteuning geleidelijk te versoepelen. Het vertrouwen is afgenomen, met een sterk verminderde groei van handel en investeringen (vooral in Azië en de EU). De vooruitzichten zullen verder verslechteren indien neerwaartse risico’s zich materialiseren en op elkaar inwerken. Een verdere escalatie van de mondiale handelsconflicten kan een financiële crisis uitlokken en zo een nieuwe economische crisis. Een van de opmerkelijkste karakteristieken van de wereldeconomie is dat een groeistagnatie in de verwerkende industrie samengaat met een schijnbaar ongestoorde groei in de dienstensector.

De OESO heeft de economische vooruitzichten van de mondiale groei voor dit jaar naar 3,2% verlaagd (eerder geraamd op 3,5%). In 2020 gaat de wereldwijde economie er 3,4% op vooruit, ook minder dan bij de eerdere raming. Voor vrijwel alle belangrijke economische regio's is de OESO gematigder in vergelijking met eind vorig jaar. Er is afzwakkende groei in Japan, Canada, VK en de eurozone. De OESO herhaalde voor Europa de boodschap over de onzekerheid door Brexit. Ook de Italiaanse economie is een punt van zorg door de hoge schuldposities. Voor de opkomende markten voorziet de OESO stabiele groei in India en in de Chinese industrie. Een afzwakking van de groei in China kan de wereldeconomie hard treffen.

De verwachtingen voor Nederland wijken niet veel af van die van het CPB en de Europese Commissie. De OESO heeft voor dit en volgend jaar 1,6% resp. 1,5% groei ingeboekt (aanzienlijke neerwaartse bijstelling t.o.v. de ramingen van 2,5% resp. 2,1% van afgelopen najaar). De inflatie blijft laag en de werkloosheid loopt licht op. De OESO wijst erop dat Nederland en Duitsland tot de EU-landen behoren die op de begroting over de grootste speelruimte beschikken om de economie te stimuleren, met het advies die te benutten voor additionele productieve investeringen (verlaging van het begrotingssaldo zonder dat de staatsschuld toeneemt).

Voor meer info: https://www.oecd.org/economy/economic-outlook/

Going for Growth 2019

De onlangs verschenen editie van Going for Growth (12 juli 2019) doet concrete hervormingsaanbevelingen om prioritaire structurele uitdagingen op de middellange termijn aan te pakken, de productiviteit en de werkgelegenheid een impuls te geven, ervoor zorgend dat de daaruit voortvloeiende voordelen duurzaam zijn en breed kunnen worden gedeeld. Daarnaast wordt een selectief overzicht gegeven van de geboekte vooruitgang m.b.t. de interim editie van Going for Growth 2018 (implementatie van beleidsprioriteiten, inclusieve en groene groei). De onderwerpen die aan de orde komen zijn zeer divers, zoals product‑ en arbeidsmarktreguleringen, onderwijs en training, belasting‑ en overdrachtsstelsels, evenals handels‑ en investeringsregels, de fysieke en juridische infrastructuur en het innovatiebeleid. Nederland krijgt in het bijzonder de volgende aanbevelingen: verdere hervormingen zijn nodig om de dualiteit op de arbeidsmarkt aan te pakken en de eerlijkheid van het belastingstelsel te bevorderen. Een verdere verlaging van de marginale belastingtarieven zullen tweede verdieners stimuleren om meer uren te gaan werken. Actief arbeidsmarktbeleid moet meer gericht zijn op een verbeterde ondersteuning van de kwetsbaren in de samenleving. Hogere niveaus van publieke R&D-uitgaven zouden bestaande fiscale prikkels moeten complementeren.

Voor meer info: http://www.oecd.org/economy/going-for-growth/

Revised OECD Codes of Liberalisation of Capital Movements and Current Invisible Operations

OESO-ministers hebben tijdens de jaarlijkse ‘Ministerial Council Meeting’ (MCM) van 22-23 mei 2019 herziene OESO-codes aangenomen voor de liberalisering van het kapitaalverkeer. Al meer dan 50 jaar bieden de OESO-codes een referentiekader voor landen om onnodige belemmeringen van het kapitaalverkeer weg te nemen ter bevordering van mondiale economische groei, financiële stabiliteit en duurzame ontwikkeling. Het is een levend instrument dat kan worden aangepast aan verschillende nationale ontwikkelingsniveaus, d.m.v. ingebouwde flexibiliteitsclausules. De codes zijn bindend voor OESO-landen en staan open voor niet-OESO-landen. De afgeronde evaluatie zal collectieve actie vergemakkelijken door meer transparantie en gedeelde inzichten over goede praktijken m.b.t. het beheer en de liberalisering van kapitaalstromen. Een specifiek aandachtsgebied is de behandeling van kapitaalstroommaatregelen die worden gebruikt als macroprudentiële maatregelen.

Voor meer info: http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/codes.htm

SME and Entrepreneurship Outlook 2019

De OESO lanceerde onlangs haar nieuwe vooruitzichten voor ondernemerschap in het MKB (20 mei 2019). Het rapport constateert dat kleine en middelgrote ondernemingen de groei van de werkgelegenheid stimuleren, maar ook dat ze meer moeten investeren in vaardigheden, innovatie en technologie om de lonen en de productiviteit te verhogen. Daar ligt een taak voor de bedrijven zelf, maar ook voor overheden. De MKB-heterogeniteit en bijbehorende ecosystemen zorgen voor grote uitdagingen voor het ondernemerschapsbeleid, wat het belang van goede statistieken onderstreept. Het verschil in productiviteit tussen grote bedrijven en MKB groeit. De groei van het verschil is vooral groot in Nederland, Zwitserland, Italië en Turkije. Nederland scoort erg goed op het gebied van ICT-infrastructuur en digitalisering (top 5%), wat kansen biedt om de MKB-productiviteit te verhogen. Het Nederlands MKB loopt echter wat achter bij het gebruik van technologie.

Voor meer info: https://www.oecd.org/industry/oecd-sme-and-entrepreneurship-outlook-2019-34907e9c-en.htm

FISCALITEIT

International community agrees on a road map for resolving the tax challenges arising from digitalisation of the economy

De 129 leden van het ‘OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)’ zijn recent (31 mei 2019) een routekaart overeengekomen over de mondiale aanpak van belastingheffing in het digitale tijdperk (mogelijke oplossingsrichtingen). De ambitie is om tegen eind 2020 een eenduidige langetermijn-oplossing te hebben gevonden.

Het interim-rapport van de OESO bevat een diepgaande analyse van de gevolgen van een digitaliserende economie voor bestaande businessmodellen en voor bestaande vormen van waardecreatie. Op grond van deze analyse zijn de betrokken landen het er over eens dat een grondige en coherente herziening nodig is van fundamentele concepten als “nexus” en de toepassing van winstallocatieregels ter bepaling van de vraag waar een multinationale onderneming moet worden belast.

Voor meer info: https://www.oecd.org/tax/beps/international-community-agrees-on-a-road-map-for-resolving-the-tax-challenges-arising-from-digitalisation-of-the-economy.htm

Implementation of tax transparency initiative delivering concrete and impressive results

De OESO heeft onlangs (7 juni 2019) cijfers bekend gemaakt over wat de verbeterde uitwisseling van financiële gegevens heeft opgeleverd (‘AEOI initiative, Global Forum on Transparency and Exchange of Information’). De automatische gegevensuitwisseling heeft haar weerslag gehad op het geld dat wordt aangehouden in ruim 40 belastingparadijzen. Tussen 2000 en 2008 liepen de tegoeden van particulieren en bedrijven in die landen op tot $1600 mrd. De laatste 10 jaar zijn deze tegoeden met ruim een derde afgenomen. De OESO schrijft het leeuwendeel van deze afname toe aan de toegenomen onderlinge transparantie tussen belastingdiensten en spreekt van indrukwekkende resultaten. Belastinginkomsten zullen volgens de OESO verder blijven stijgen naarmate landen de verkregen data geavanceerder gaan verwerken.

Voor meer info: http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/implementation-of-tax-transparency-initiative-delivering-concrete-and-impressive-results.htm

INNOVATIE, TECHNOLOGIE EN WETENSCHAP

The digital innovation policy landscape in 2019

Als onderdeel van het horizontale OESO-project ‘Going Digital’ zijn afgelopen mei en juni een aantal publicaties en papers over de digitale economie verschenen. Hoe ondersteunen OESO-landen digitale innovatie en hoe zorgen zij ervoor dat de voordelen over de economie worden gespreid? Een van de papers identificeert trends en verschillen in nationale strategieën voor digitalisering, ‘smart industry’ en kunstmatige intelligentie (AI). De studie gaat ook in op de beleidsinstrumenten die binnen de OESO worden gebruikt om digitale innovatie te ondersteunen. Een ander OESO-paper gaat specifiek in op beleidsmaatregelen die OESO-landen treffen om ICT-investeringen te bevorderen en de resultaten die hiermee kunnen worden bereikt.

Voor meer info: https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-digital-innovation-policy-landscape-in-2019_6171f649-en

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/ict-investments-in-oecd-countries-and-partner-economies_bcb82cff-en

Artificial Intelligence in Society

Een onlangs verschenen OESO-rapport (11 juni 2019) beschrijft de perspectieven en beleidskwesties rondom kunstmatige intelligentie (AI). Het is ook bedoeld om de coördinatie en de samenhang in besprekingen in andere nationale en internationale fora te bevorderen. AI is bezig aan een transformatie van samenlevingen en economieën. Het belooft productiviteitswinsten te genereren, het welzijn te verbeteren en te helpen bij het aanpakken van wereldwijde uitdagingen, zoals klimaatverandering, grondstoffenschaarste en gezondheidscrises.

Voor meer info: http://www.oecd.org/going-digital/artificial-intelligence-in-society-eedfee77-en.htm

Forty-two countries adopt new OECD Principles on Artificial Intelligence

OESO-ministers hebben tijdens de jaarlijkse ‘Ministerial Council Meeting’ (MCM) van 22-23 mei 2019 de eerste internationale normen voor het verantwoord beheer van kunstmatige intelligentie (AI) aangenomen. De OESO-beginselen omvatten concrete aanbevelingen voor overheidsbeleid en -strategieën, en zijn erop gericht AI te bevorderen die innovatief en betrouwbaar is en die mensenrechten en democratische waarden respecteert. Dit vormt een aanvulling op bestaande OESO-normen op gebieden als privacy, beheer van digitale veiligheidsrisico’s en IMVO. Het toekomstige ‘AI Policy Observatorium’ van de OESO zal een rol spelen bij de ontwikkeling van AI-onderzoek en beleid, bij de verzameling van bewijsmateriaal om de implementatie te beoordelen en om de uitwisseling van goede praktijken te vergemakkelijken.

Voor meer info: https://www.oecd.org/science/forty-two-countries-adopt-new-oecd-principles-on-artificial-intelligence.htm

OECD Declaration on Public Sector Innovation

Veertig landen, waaronder Nederland, hebben recent de OESO-verklaring over innovatie in de publieke sector getekend (22 mei 2019). De verklaring, die is opgesteld door het ‘Observatory of Public Sector Innovation (OPSI)’, noemt vijf beginselen: het omarmen en versterken van innovatie binnen de publieke sector, het aanmoedigen van alle ambtenaren om te innoveren, het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden, het ondersteunen van experimenten met innoveren en het verspreiden van opgedane kennis en geleerde lessen.
Voor meer info: https://oecd-opsi.org/wp-content/uploads/2018/11/OECD-Declaration-on-Public-Sector-Innovation-English.pdf

An Introduction to Online Platforms and Their Role in the Digital Transformation

Een onlangs gepubliceerde OESO-studie (13 mei 2019) laat zien dat de opkomst van online platforms veel nieuwe beleids- en reguleringskwesties heeft opgeworpen. De precieze kwesties (en de mogelijke oplossingen) verschillen van platform tot platform, afhankelijk van de markt waarin ze opereren en de diensten die ze aanbieden. Nu ze een steeds grotere rol gaan spelen in de maatschappij en de economie, is het belangrijk dat overheden zich verdiepen in hun verschillende verschijningsvormen. De opkomst van (nu in het westen nog vrij onzichtbare) Chinese platforms en hun potentiële effecten op de digitale wereld, maakt de noodzaak om meer te begrijpen van online platforms extra groot.
Voor meer info: https://www.oecd.org/publications/an-introduction-to-online-platforms-and-their-role-in-the-digital-transformation-53e5f593-en.htm
The space economy in figures: how space contributes to the global economy

Een recent OESO-rapport (5 juli 2019) laat het groeiende belang zien van ruimtevaartactiviteiten voor de economie, voor ontwikkelingslandstrategieën, voor wetenschappelijke ontdekkingen en voor de samenleving in het algemeen.

Voor meer info: https://www.oecd.org/innovation/the-space-economy-in-figures-c5996201-en.htm

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Global Forum on Responsible Business Conduct

Afgelopen juni werd het jaarlijkse Global Forum on RBC niet, zoals gebruikelijk, in Parijs maar in Bangkok gehouden, als onderdeel van de Bangkok Business and Human Rights week. De OESO deed dit in samenwerking met de overheid van Thailand, ASEAN, de ILO, de UN Working Group on Business and Human Rights en andere UN organisaties. Door de keuze van de locatie was de bijeenkomst vooral gericht op het vergroten van kennis over de MNE Guidelines en de OESO Due Diligence Guidance naar lokale overheden, bedrijven en andere stakeholders in de regio. Ook was er veel aandacht voor het OESO-ILO-project gericht op capacity building in Azië. Deze regio speelt een belangrijke rol in (tussen)handel en investeringen binnen mondiale waardeketens.

Voor meer info: https://mneguidelines.oecd.org/delegates-affirm-the-central-role-of-business-in-driving-progress-on-human-rights-and-inclusive-growth-in-asia.htm

LANDBOUW

OECD-FAO Outlook landbouwmarken 2019-2028

Op juli presenteerden de OESO en de FAO hun jaarlijkse studie van de landbouwmarkten in het komend decennium. De belangrijkste bevinding is dat de huidige daling van de reële marktprijzen zich continueert. (de productietoename overtreft de groei van de vraag). Overigens vlakt de groeiende vraag af (met uitzondering van zuivel). Naar verwachting zullen verschuivingen binnen het eetpatroon (bijvoorbeeld van plantaardig voedsel naar vlees) beperkt zijn. De groeiende van bio-fuels neemt af, waardoor er minder druk komt op voedergranen. In het komend decennium zal ook het grondgebruik geen grote verschuivingen vertonen, met uitzondering van Latijns-Amerika. De productiegroei komt grotendeels van een hogere productiviteit (per hectare en per dier). Amerika (zuid en Noord) en Europa behouden hun dominante positie op de wereldmarkt. De projecties geven een indicatie van de marktontwikkelingen van de komende 10 jaar. Deze zijn omgeven door onzekerheden die in de markt kunnen optreden (aan de vraag en/of aanbod) of onzekerheden van politieke aard (zie hiernaast). http://www.agri-outlook.org/

Nederland is toegetreden tot het OESO Green Budgetting Collaborative

Milieu- en klimaatbeleid is voor alle landen een centraal onderdeel van beleid. Bestaande instrumenten worden verder uitgewerkt en nieuwe aanpakken worden ontwikkeld. Maar hoe is de samenhang met bijvoorbeeld fiscaal beleid? Is het mogelijk om met belasting maatregelen te sturen op het slimmer en beter bereiken van milieu- en klimaatdoelen? En wat is daarvoor nodig? Op initiatief van de SG van de OESO is eind 2017 een samenwerkingsverband gestart van landen die hier de schouders onder willen zetten. Recent is Nederland toegetreden tot deze zogeheten Green budgetting collaborative. Het collaborative is primair bedoeld als platform voor het uitwisselen van best practices om daarmee overheden te ondersteunen bij het (verder) ontwikkelen van fiscale instrumenten ten behoeve van milieu- en klimaatbeleid. Hierbij is te denken aan: evaluatie van milieu/klimaat impact van belastingmaatregelen; analyse of en in welke mate de maatregelen bijdragen aan het voldoen aan (inter)nationale verplichtingen en of er voldoende coherentie is met andere beleidsinstrumenten.

Inmiddels zijn experts meerdere keren bij elkaar geweest. Er bestaat duidelijk een belangstelling om hiermee aan de slag te gaan en van elkaar te leren. Bij veel landen staat het echter nog in de ‘kinderschoenen’. Men is nog op zoek naar een goede structuur en raamwerk om de relevante klimaat en milieudoelen (meetbaar en afrekenbaar) te koppelen    aan het fiscale instrumentarium. Kortom er is nog veel werk te doen. Dankzij de OESO is er een platform waar landen kennis en inspiratie kunnen opdoen. http://www.oecd.org/environment/green-budgeting/

MIGRATIE EN INTEGRATIE

International Migration and Displacement Trends and Policies Report to the G20

Tijdens de G20 in Buenos Aires in 2018 uitten de G20 leiders hun groeiende zorgen over de grote vluchtelingenstromen en de humanitaire, politieke, sociale en economische gevolgen die deze zouden kunnen hebben. In hun verklaring benadrukten ze het belang van het gezamenlijk aanpakken van de onderliggende oorzaken van migratiestromen. In antwoord hierop heeft de OESO, samen met de UNHCR, de ILO en de IOM, een rapport hierover geschreven (juni 2019) waarbij ingezoomed wordt op twee ontwikkelingen die migratiestromen over het algemeen positief beïnvloeden: vergrijzing en technologische ontwikkelingen. Zie verder: http://www.oecd.org/migration/mig/G20-migration-and-displacement-trends-and-policies-report-2019.pdf

Foresight tijdens de Ministeriële Conferentie Migratie van 2020

Tijdens de Ministeriële Conferentie over Migratie in januari 2020 is een discussie voorzien op basis van een aantal toekomstscenario’s over migratie. De voorbereiding van dit onderdeel wordt gedaan door een speciale taskforce bestaande uit de OESO-divisie Foresight, de OESO migratie-experts en enkele delegates van OESO lidstaten waaronder Nederland (V&J en PV OESO). Tijdens twee taskforce bijeenkomsten zijn 8 scenario’s voorbereid. De laatste bijeenkomst van de taskforce zal plaatsvinden in September 2019. Er zal dan een selectie gemaakt worden van de scenario’s.

The Road to Integration - Education and Migration, 6 juni 2019

Het OESO project “strength through Diversity” heeft 8 factoren onderscheiden die onderwijssystemen in staat stellen een belangrijke rol te spelen bij de integratie van migranten. In dit rapport doet de OESO aanbevelingen voor beleid dat deze factoren bevordert. Zie voor meer informatie https://www.oecd.org/migration/the-road-to-integration-d8ceec5d-en.htm

ONDERWIJS

Benchmarking Higher Education System Performance

Het Nederlandse hoger onderwijs scoort goed in een recent benchmark-onderzoek van de OESO (11 juni 2019). Maar er zijn ook punten van zorg, zoals de geringe loopbaankansen van jonge docenten en de demografische krimp. Overal ter wereld leeft bezorgdheid over de prestaties van hoger onderwijssystemen. Ze worden geconfronteerd met uitdagingen als toegang, kostenbeheersing en het waarborgen van de kwaliteit en relevantie van het aanbod. In een brief aan de Tweede Kamer kondigt minister Ingrid van Engelshoven aan dat ze op het OESO-onderzoek zal reflecteren in de strategische OCW-agenda die eind 2019 aan de Tweede Kamer wordt verzonden. 

Voor meer info: https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/benchmarking-higher-education-system-performance-be5514d7-en.htm

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Op 18 juni en 10 juli kwam de DAC, het ontwikkelingscomité van de OESO, bijeen. Er is een DAC Aanbeveling ter preventie en aanpak van seksueel misbruik (PSEAH) in de OS opgesteld, waarin overheden en hulporganisaties worden geadviseerd beleid op te stellen en maatregelen te nemen voor de aanpak van dit probleem. Een van de uitgangspunten is dat het belang van de slachtoffers voorop moet staan. De Aanbeveling is - na een paar schandalen in de OS sector de afgelopen jaren - snel tot stand gekomen, met een goed proces en goed resultaat. Er zijn allerlei experts geraadpleegd, ook van NGO’s en van de VN. Het is de eerste internationale afspraak over dit thema, met inbreng van allerlei partijen. Op moment van schrijven ligt de tekst nog voor in stilteprocedure, maar er wordt verwacht dat hoofdsteden met consensus instemmen met deze belangrijke Aanbeveling.

Het OESO Secretariaat bracht de vraag op, of dit de toekomst van de DAC zou moeten zijn: standaarden zetten. Aanleiding is het feit dat de DAC steeds meer Aanbevelingen en richtlijnen opstelt, waaraan behoefte blijkt te bestaan. De DAC voorzitter en leden leken dat een goed idee te vinden, maar een echte discussie is er nog niet geweest. De afgelopen paar jaar zijn vrij snel drie DAC aanbevelingen aangenomen (naast PSEAH over corruptiebestrijding, de nexus humanitaire hulp, ontwikkelingssamenwerking en vredesopbouw). Een vierde over beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling is ook bijna af. Er worden daarnaast bijvoorbeeld nieuwe richtlijnen opgesteld over Results Based Management en werken met civil society. De houding van Nederland tegenover de OESO is normaal gesproken dat, inderdaad, standaard setting een prioriteit van de organisatie zou moeten zijn.

Een andere ontwikkeling op gebied van PSEAH: minister Kaag heeft een voorstel van de OESO goedgekeurd voor een tekst voor een Memorandum of Understanding (MoU), waarin de organisatie Nederland belooft ernstige misstanden in het kader van onze vrijwillige bijdragen te melden, ook buiten de jaarlijkse rapportages daarover. Dat MoU wordt dezer dagen ondertekend en het zal ons helpen bekendheid geven aan ons beleid op dit gebeid. Dit is een stap vooruit in de transparantie en het bieden van een veilige werkomgeving in de OESO.

SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGHEID

OESO-rapport - the squeezed middle class

In dit rapport laat de OESO zien dat de middenklasse krimpt, dat de baanzekerheid voor deze groep afneemt en dat schulden toenemen. Van de babyboomers behoorde, volgens de Oeso, 70% tot de middenklasse. Voor millennials is dat nog maar 60%. De situatie in Nederland is iets minder zorgwekkend. De middenklasse ligt met 70% ruim boven het OESO gemiddelde en de geobserveerde krimp wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van huishoudens in de hogere inkomensklassen. Desalniettemin identificeert de OESO de volgende uitdagingen voor Nederland: de verslechterende economische positie van werkenden en kinderen, de relatief vergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt en de relatief sterke stijging van de huizenprijzen ten opzichte van de loonstijgingen.

OESO-onderzoek naar ZZP-ers in Nederland

In opdracht van de Commissie Regulering van Werk, onder leiding van oud-lid van de Raad van State, Hans Borstlap, heeft de OESO een onderzoek gedaan naar ZZP-ers in Nederland (zie voorwoord). Op 21 juni j.l. heeft Minister Koolmees een discussienotitie over de regulering van werk aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze notitie van de Commissie Borstlap concludeert dat een grondige herziening van het arbeidsrecht nodig is om ervoor te zorgen dat nieuwe vormen van werk (platformwerk of opdrachten voor zzp-ers) werknemers voldoende bescherming bieden, zonder dat dit ten koste gaat van de werkgevers. Het OESO rapport doet hiervoor aanbevelingen.

(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/21/oeso-rapport-nederland-commissie-regulering-van-werk )

Skills Strategy 2019

De Skills strategy is een horizontaal OESO-project. In mei 2019 is de nieuwe Skills Strategy gepubliceerd (“Skills to shape a better future”). Het is een update ten opzichte van de versie van 2012. Centraal staat de whole of government approach. Het rapport is opgedeeld in drie onderdelen: leven-lang-leren; effectief gebruik van skills; het versterken van goverance ten aanzien skills. In dit nieuwe rapport zijn ook de ervaringen met de in 11 landen uitgevoerde skills-strategieën meegenomen. Nederland heeft ook zo’n skills-strategy laten uitvoeren. http://www.oecd.org/publications/oecd-skills-strategy-2019-9789264313835-en.htm

OVERZICHT EVENEMENTEN

Meer evenementen zie: http://www.oecd.org/newsroom/upcomingevents/

https://one.oecd.org

PUBLICATIES

http://www.oecd.org/about/publishing/

http://www.oecd-ilibrary.org/

Publicaties met betrekking tot Nederland

International Energy Agency – IEA publications

International Transport Forum – ITF publications

Nuclear Energy Agency – NEA publications

VACATURES OESO

The OECD is recruiting:

PV OESO PARIJS

Guido Biessen
Permanent Vertegenwoordiger OESO
Marit van Zomeren, Plv. Permanent Vertegenwoordiger OESO
Uitvoerend Comité OESO, Energie, Duurzame Ontwikkeling, Ontwikkelingscluster
Natalia Cerrato, Economische Raad
Algemene economie, Mededinging, Innovatie, Handel, Investeringen, Multinationale Ondernemingen (MNO’s), Ondernemerschap, MKB, Digitale Economie, Financiële Markten, Fiscale aangelegenheden, Corporate Governance, Public Governance, Corruptiebestrijding

Jan Gerrit Deelen, Landbouwraad

Landbouw & Voedsel, Visserij, Milieu & Klimaat, Circulariteit grondstoffen, Regionaal beleid

Nori Spauwen, tweede secretaris
OESO Comité Externe Betrekkingen, Onderwijs, Begroting, Toetreding, Health
Marjoleine Hennis, Senior Beleidsmedewerker
Sociale Zaken, Werkgelegenheid, IMVO, Migratie/Integratie, Gezond en Veilig Werken, Skills, Gender

Ilse van Ruler, Managementondersteuner
Simone Hegge, Managementondersteuner

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden contact heeft gehad met de PV OESO te Parijs. Als u contact met de PV OESO niet langer op prijs stelt, kunt u dat kenbaar maken door een mailbericht te sturen naar: pao@minbuza.nl. Wij verwijderen dan al uw gegevens uit ons bestand. De privacyverklaring van het Ministerie van Buitenlandse Zaken kunt u hier lezen.