Nieuwsbrief PV OESO Parijs - december 2020

VOORWOORD

De laatste nieuwsbrief van de PV OESO dit jaar. Wat een jaar, ook hier natuurlijk. De donkere decembermaand staat nog steeds bol van de zoom, webex en teamvergaderingen, Facetimen en appen. Vooral twee separate, en toch verbonden trajecten stonden centraal deze maand: de selectie-interviews met tien kandidaten voor de positie van de secretaris-generaal van de OESO, en het traject om tot een nieuwe visie te komen voor de OESO, nu de OESO haar zestig jarige bestaan viert.

De selectie interviews waren leerzaam, niet alleen over de kandidaten, maar ook over welke leden welke vraag stelden. Nederland leidt het proces om tot een nieuwe visie voor het volgende decennium te komen. Inmiddels zijn er door de PV een 30tal sessies georganiseerd, telkens in kleine groepjes van ambassadeurs. Brainstormsessies over de sterktes en zwaktes van de OESO, over de kernwaardes van de OESO, over de trends en transities, over de externe relaties van de OESO en het proces van uitbreiding. Het was interessant te zien hoe die brainstormsessies ambassadeurs inspireerden tot het stellen van vragen tijdens de selectiegesprekken. Andersom, tien kandidaten met een enorme staat van dienst, die hun visie over de OESO etaleerden. Ook dat inspireert!

Met betrekking tot de externe relaties van de OESO valt te melden dat de leden het eens leken over de principes over hoe naar de buitenwereld te opereren. De OESO is een open community van like-minded landen. De community streeft geen universeel lidmaatschap na, maar wil wel degelijk globale invloed uitoefenen. Gelijktijdig voelen de OESO leden een verantwoordelijkheid voor de globale community, iets wat al met zoveel woorden benoemd is in de Conventie van 60 jaar geleden. De OESO staat open voor lidmaatschap van andere landen, die de gemeenschappelijke waarden onderschrijven. De OESO staat open voor samenwerking met niet leden, niet gebaseerd op gemeenschappelijke waarden maar op gemeenschappelijke belangen.

Die kernwaardes van de OESO, behalve individuele vrijheid en principes van een open markteconomie, zijn beperkt te vinden in de Conventie van 60 jaar geleden. Kernwaardes als democratie en respecteren van rechtstaat en mensenrechten zijn wel in het visiedocument van 10 jaar geleden uitdrukkelijk benoemd. Tja, niet alle founding members waren democratieën in 1960! Duidelijk is wel dat de huidige leden bij een proces van toetreding van nieuwe leden die kernwaardes op geen enkele manier willen compromitteren, op papier dan. In de praktijk weegt het geopolitieke argument soms zwaarder. Hoe verhoudt de OESO zich tot een land als China, dat onze kernwaardes niet onderschrijft? Acteren we echt op basis van gemeenschappelijke belangen? En hoe strikt kijken we naar onze kernwaardes en principes van rule of law, als een groot land aan de poorten van de OESO rammelt voor lidmaatschap? We willen geen trade-off tussen likemindedness en global impact, maar toch…? Met die gedachte ga ik maar eens de kerst in, denkend over hoe ik dat eens ga opschrijven in de nieuwe visie, en wens ik jullie mooie dagen, met hoopvolle wensen voor een spannend nieuw jaar. 

Guido Biessen, Permanent Vertegenwoordiger bij de OESO 

THEMA ACTUALITEITEN

ECONOMIE

Economic Outlook……“Turning hope into reality”

In de nieuwste Economic Outlook die op 1 december jl. werd gepresenteerd toont de OESO zich ietwat optimistischer dan bij vorige ramingen. Met de komst van het vaccin is er hoop op (geleidelijk) herstel. De OESO houdt in zijn basisraming rekening met een krimp van de wereldeconomie dit jaar van 4,2%, gevolgd door een groei van 4,2% in 2021. De verschillen tussen individuele landen zijn echter groot. Waar de Chinese economie eind volgend jaar zo’n 10% groter zal zijn dan voor de covidcrisis (4e kwartaal 2019), zal de Britse economie over dezelfde periode ruim 6% kleiner zijn geworden. De landen van de eurozone (-3,2%) presteren slechter dan China en de VS (0,1%), terwijl m.n. ook opkomende markteconomieën als Argentinië (-8%), Mexico (-4,3%), Zuid-Afrika (-4,2%), Brazilië (-3,7%) en India (-3,3%) zwaar getroffen worden. Nederland doet het, relatief gezien, niet slecht, maar wel valt op dat de OESO rekent op een groei in 2021 van slechts 0,8%, aanzienlijk lager dan eerdere OESO-ramingen en de recente CPB-raming. Al deze ramingen zijn overigens met grote onzekerheid omgeven.

Het is nu aan regeringen om de juiste beleidskeuzes te maken, zodat de hoop op herstel ook bewaarheid wordt, aldus hoofdeconoom Laurence Boone tijdens de presentatie van de Outlook. De nadruk zal in de komende maanden gelegd moeten worden op de distributie en uitrol van de vaccins, terwijl het beleid van testing, tracking and tracing moet worden voortgezet, zodat de beperkende maatregelen geleidelijk kunnen worden afgebouwd. Het ruime monetaire en budgettaire beleid moet voorlopig worden gecontinueerd, maar de steun zal wel meer gericht moeten worden op levensvatbare bedrijven en op de meest kwetsbare groepen in de samenleving. De enorme schuldenopbouw zou op dit moment niet de grootste zorg moeten zijn, gelet ook op de lage rentelasten. De fout die na de kredietcrisis werd gemaakt, door de overheidsfinanciën te snel weer te saneren, moet vermeden worden, aldus Boone. Wel moet de crisis worden aangegrepen to build back better: meer publieke investeringen, waar mogelijk, in gezondheidszorg, onderwijs, infrastructuur en klimaattransitie, teneinde te komen tot een meer duurzame en inclusieve groei. De OESO houdt in de Outlook ook een hernieuwd pleidooi voor meer internationale samenwerking (o.a. bij de uitrol van het vaccin en de aanpak van de groeiende schuldenproblematiek in opkomende economieën) en het bieden van weerstand aan protectionistische tendensen.

Network of Open Economies and Inclusive Societies

Op 12 oktober jl. vond een virtuele bijeenkomst van het Network for Open Economies and Inclusive Societies (NOEIS) plaats, het in 2017 op initiatief van Nederland tot stand gekomen OESO-netwerk. Onderwerp van gesprek was het effect van de COVID-crisis op het proces van globalisering en in het bijzonder de luider wordende roep om mondiale waardeketens (GVC) in te korten en bedrijfsactiviteiten uit het buitenland terug te halen (reshoring). Gastspreker was Marion Jansen, de nieuwe, recent aangetreden directeur van het Trade and Agriculture Directorate van de OESO. Jansen, die eerder bij ITC, WTO en ILO werkte, is van Duitse afkomst, maar heeft ook Nederlandse wortels en spreekt onze taal.

De COVID-crisis heeft volgens Jansen het afgelopen jaar een nieuwe dimensie toegevoegd aan het al langer gaande proces van deglobalisering. Het plotselinge tekort aan personal protective equipment (PPE), als gevolg van de forse stijging van de vraag, maakte de afhankelijkheid en kwetsbaarheid van de meeste OESO-landen op pijnlijke wijze duidelijk. De roep om de productie van deze essentiële goederen terug te halen of om in ieder geval de waardeketens meer schokbestendig te maken werd luider. Wat PPE betreft toonden de global value chains (GVC) overigens wel een opmerkelijke veerkracht.

Volgens OESO-directeur Jansen is reshoring in ieder geval niet het juiste antwoord. Recent OESO-onderzoek laat zien dat een regime van localisering leidt tot lagere groei en productiviteit, terwijl de schokbestendigheid voor vrijwel alle landen juist afneemt. Er is, met andere woorden, geen afruil tussen efficiëntie en stabiliteit (schokbestendigheid). Het is in de eerste plaats aan het bedrijfsleven om desgewenst waardeketens anders in te richten, maar overheden kunnen een belangrijke, ondersteunende rol spelen, bijv. door de verschillende spelers in GVCs en mogelijke dreigingen in kaart te brengen, door de ontwikkeling en uitvoering van stress tests van waardeketens, door (hulp bij) het aanleggen van strategische voorraden van essentiële goederen en, meer in het algemeen, door het verminderen van handelsbelemmeringen.

De trend van regionalisering zal door de covidcrisis waarschijnlijk versterkt worden. Veel bedrijven waren al bezig om supply chains te herstructureren en meer gebruik te maken van toeleveranciers in de regio. Daarbij hoeft het overigens niet altijd te gaan om geografische nabijheid, maar kan het ook gaan om (politieke) gelijkgezindheid. Sowieso vindt wereldwijd de meeste handel binnen regio’s plaats. Ook bij het opzetten van voorraden kan de regio een belangrijke rol vervullen, aldus Jansen.

WISE

Op 25 november jl. vond de officiële opening van een nieuw centrum binnen de OESO plaats, het Centre on Well-being, Inclusion, Sustainability and Equal Opportunity (WISE). SG Gurria benadrukte bij de opening dat het juist nu een geschikt moment is voor zo’n nieuw centrum. De covidcrisis heeft  kwetsbare groepen in de samenleving het hardst geraakt en de ongelijkheid dreigt verder toe nemen. Het WISE-centrum moet binnen de OESO een centrale rol gaan vervullen bij het onderzoek naar en de beleidsadvisering over genoemde onderwerpen. Belangrijk element daarvan is het verzamelen van betrouwbare en vergelijkbare data over welzijn en ongelijkheid en het brede welvaartsbegrip. Dit sluit ook aan bij pleidooi tijdens de laatste Ministeriele Conferentie van oktober jl. voor een nieuw dashboard met brede indicatoren. WISE zal daarnaast ook bijdragen aan de VN-agenda 2030 m.b.t. SDGs, onder andere door het werk inzake Measuring Distance to SDGs. Het nieuwe centrum zal nauw gaan samenwerken met het bedrijfsleven (o.a. via het Business for Inclusive Growth, B4IG-netwerk), met sociale partners en het maatschappelijk middenveld. Prinses Laurentien was een van de gastsprekers tijdens de opening. Zij benadrukte het belang van een goede dialoog met alle belanghebbenden en het tegengaan van silo-denken.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

De High Level Meeting van de DAC gaf ondanks de beperkingen van een virtuele bijeenkomst blijk van een duidelijke consensus over het werk van het ontwikkelingscomité voor de komende periode. Op korte termijn zal de COVID respons en dan vooral de toegang tot vaccins centraal moeten staan. Ondanks de zorgen over de economische impact van de COVID pandemie blijft milieu hoog op de internationale agenda in 2021 met top ontmoetingen over onder andere klimaat en biodiversiteit. De DAC zal gesteund door het analytische werk van het OECD secretariaat gericht input moeten leveren. Daarbij speciaal aandacht voor verbreding van de financieringsinstrumenten waaronder private en blended finance.

Naast de steun voor het ontwikkelen van een nieuw instrument, gericht op de rol en belang van maatschappelijk middenveld en civic space, was er breed de oproep om de uitvoering van de relatief recent aangenomen aanbevelingen - over het voorkomen van seksuele uitbuiting, misbruik en intimidatie  en over de nexus vrede, veiligheid en humanitaire hulp - nog steviger op te pakken.

LANDBOUW, VISSERIJ, BIODIVERSITEIT  

COVID en mondiale voedselsituatie

De COVID-pandemie had veel ingrediënten om een mondiale voedselcrisis te veroorzaken, zoals in 2007-2008. Gelukkig bleef de markt redelijk stabiel. Er waren marktverstoringen (tijdelijke exportbans, logistieke hick-ups etc) maar deze hebben de marktprijzen van agrarische grondstoffen nauwelijks beïnvloed. Er was geen sprake van schaarste, onrust of speculatieve transacties. De grotere transparantie in de markt heeft hieraan bijgedragen, aldus een policy brief van de OECD. Het is belangrijk dat marktpartijen weet hebben van elkaars gedrag, beleid van de overheden en globale vraag en aanbod ontwikkelingen. Het op initiatief van de G20 ontwikkelde Agricultural Market Information System (AMIS) is een belangrijke bijdrage aan de noodzakelijke transparantie. Op lokaal en regionaal niveau kan de pandemie zeker gevolgen hebben. Economische malaise kan leiden tot minder koopkracht en dientengevolge tot ondervoeding. Ook kan het de lokale productie aantasten. Lees hier meer: COVID and Agr markets

Het gaat niet goed met de vis

De visserij kampt met grote problemen die de afgelopen jaren onvoldoende worden aangepakt. Er is sprake van overbevissing, aantasting van eco-systems en illegaliteit, In december is de OECD Review of Fisheries 2020 gepubliceerd. Deze publicatie geeft een alomvattend overzicht van de stand van zaken in de visserij, met aandacht voor de ontwikkelingen in de visserijpolitiek wereldwijd, de visvoorraden en de zogeheten IUU, illegaal, ongereglementeerde en ongeregistreerde visvangst. Geconstateerd wordt dat bij minstens een kwart van de visbestanden sprake is van overbevissing, terwijl een derde van de visactiviteiten niet duurzaam is. Dit gaat in tegen de UN Sustainable Development Goal 14 en de gezondheid van ocean ecosystems. Hoewel de subsidie aan de visserijsector afneemt is er nog steeds sprake van een te hoge steunniveaus, vooral voor instrumenten die (in)direct het vissen stimuleren. In het kader van de WTO worden momenteel afspraken gemaakt om deze ongewenste subsidies te verminderen. De door de OESO verzamelde data zijn een belangrijke bouwsteen voor de gesprekken in Geneve.

ONDERWIJS

PISA InFocus: Are Students Ready to Thrive in an Interconnected World?

In een vervolgonderzoek van het grote OESO PISA-onderzoek is er gekeken naar de kennis van scholieren over lokale, mondiale en culturele kwesties in aanvulling op onder andere andere de leesvaardigheden die door PISA doorgaans worden onderzocht. Uit dit onderzoek dat in 27 landen is gehouden  blijkt dat scholen en onderwijssystemen er niet in slagen om jongens en meisjes dezelfde kansen te geven om te leren en om hun kennis van mondiale en multiculturele kwesties toe te passen.  Zo worden jongens vaker uitgenodigd hun mening te geven over de actualiteiten, het nieuws te volgen en te duiden. Meisjes worden daarentegen vaker verwacht te leren te bemiddelen bij conflicten in de klas, meer te leren over culturele verschillen en zich dus meer bezig te houden met interculturele communicatie en begrip. De verschillen kunnen volgens het rapport voortvloeien uit persoonlijke interesses, maar ook iets zeggen over de wijze waarop gendernormen in het onderwijs heersen. Het rapport is via deze link te lezen.  

GENDER

High-Level Conferentie: Empowering Women as Drivers of Recovery and Growth

Ter gelegenheid van de viering van 60 jaar OESO en 25 jaar Beijing Declaration vindt op 16 december een high-level conferentie plaats over de rol van gender in de aanpak van de covidcrisis. De conferentie gaat in op perspectieven en alternatieven in de aanpak om te voorkomen dat de crisis genderongelijkheid verder zal vergroten.

Meer informatie over de conferentie. Het evenement is virtueel te volgen via de OECD Webcast, klik hier.

SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 

Lancering van het 2020 Global Deal Flagship Report ‘Social Dialogue, Skills and COVID-19’

Op 20 oktober 2020 was de lancering van het 2020 Global Deal Flagship Report ‘Social Dialogue, Skills and COVID-19’ die volledig in het teken stond van het belang van sociale dialoog bij het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19 crisis die mondiale arbeidsmarkten en werkgelegenheid in ongekende mate onder druk heeft gezet. Het rapport wijst op de scherpe daling van het aantal banen en de verwachte aanpassing van global value chains en vreest dat herstel van de arbeidsmarkt onzeker en verre van volledig zal zijn. De tweede grote uitdaging komt voort uit de reeds bestaande problemen in de economie die door COVID-19 zijn vergroot. Geen enkel land is immuun gebleken en de ongelijkheid is toegenomen. De pandemie heeft onevenredige negatieve gevolgen gehad voor de meest kwetsbare werknemers zoals jongeren, vrouwen en informele werknemers.

Sociale Dialoog draagt volgens het rapport bij aan breed gedragen oplossingen wanneer er moeilijke beslissingen moeten worden genomen. Veel landen kwamen aan het begin van de crisis met steun- en herstelpakketten om banen te beschermen en tegelijkertijd mensen te helpen zich aan te passen aan de veranderde economie. Sociale partners en overheden hebben in veel landen samen onderhandeld over maatregelen als arbeidstijdverkorting waardoor de veerkracht op de arbeidsmarkt werd versterkt. Daarnaast heeft de sociale dialoog een sleutelrol gespeeld bij de totstandkoming van beleid om de gezondheid van werkers zoveel mogelijk te garanderen. Hierbij valt de denken aan protocollen, sanitaire voorzieningen, reorganisatie van werkplekken/werkuren en extra voorzorgsmaatregelen voor mensen met een hoger gezondheidsrisico.

Een verdere investering in werknemers is volgens het rapport de belangrijkste schakel voor de toekomst van werk. De Global Deal spreekt over een persoonsgerichte benadering op weg naar herstel waarbij onderwijs en vaardigheden centraal moeten staan om een brug te slaan en onderwijs/opleiding beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. De belangrijkste vraag is vooral welke vaardigheden nodig zijn, hoe die up-to-date te houden en hoe het verwerven daarvan te financieren? Volgens de auteurs is er veel werk te doen. Mondiale samenwerking is daarom nodig om de crisis te boven te komen, met het juiste sociaal beleid.

RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT

Bespreking jaarrapport OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen

Mede op inspraak van Nederland vond in de OESO Raad van 6 Oktober een bespreking van het jaarrapport over de richtlijnen voor multinationale ondernemingen plaats. Het secretariaat prees Nederland voor z’n voorbeeldfunctie in de implementatie van de MVO-agenda en de actieve rol van het nationale contactpunt (NCP). Nederland vroeg in de discussie aandacht voor een peer review van de NCP’s omdat het functioneren van de NCP’s sterk varieert met grote verschillen in bevoegdheden, mandaat en capaciteit. Daarnaast deed NL de oproep om de implementatie van de richtlijnen te inventariseren en uitdagingen en kansen beter te identificeren. Nederland kreeg hierbij bijval van verschillende andere lidstaten.

OESO Working-Party on Responsible Business Conduct

Op 2-3 november en 8 December vond de OESO Working Party on Responsible Business Conduct (WPRBC) plaats. De voornaamste strategische discussie draaide om een voorstel tot een stocktaking (inventarisatie) van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. De laatste herziening was in 2011 en in de afgelopen jaren zijn er significante economische en sociale ontwikkelingen geweest die de relevantie van IMVO versterkt hebben. Digitalisering, mondiale milieuproblematiek en toenemende ongelijkheid waren de belangrijkste thema’s die het OESO secretariaat benoemde. Deze trends zien we ook in meldingen die aan de nationale contactpunten (NCP's) worden voorgelegd. In November 2019 werd met financiering van Nederland reeds een workshop over IMVO en digitalisering georganiseerd en ook nu werd door de leden het belang van mainstreamen van digitalisering binnen alle WPRBC- en NCP (National Contactpunt)-bijeenkomsten en in alle bestaande IMVO-instrumenten en –initiatieven benadrukt. De inventarisatie van de richtlijnen moet duidelijk maken of de OESO-richtlijnen nog actueel zijn en mogelijk aangepast moeten worden. De OESO benadrukte meerdere keren dat een stocktaking niet automatisch leidt tot een herziening van de OESO richtlijnen en dat implementatie van de richtlijnen het belangrijkste is. Verder presenteerde het OESO-secretariaat de eerste conceptprincipes en beleidsaanbevelingen voor beleidscoherentie op het gebied van IMVO.

Aansluitend op de WPRBC vond op 6 november een OECD Policymakers Roundtable plaats over Due Diligence for Responsible Business Conduct. Deze Roundtable stond vooral in het teken van nationale ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Verschillende landen overwegen wetgeving die bedrijven dwingt due diligence  uit te voeren. Nederland, Zwitserland, Duitsland en de Europese Commissie lichtten hun beleidsvoornemens toe. Lidstaten benadrukten de wens te komen tot een level playing field. Ook Nederland sprak de voorkeur uit voor Europese wetgeving omdat zo’n aanpak meer effect sorteert en voorkomt dat de ambitieuzere landen geconfronteerd worden met een concurrentienadeel.

Working Group on Bribery (WGB)

Van 12-16 oktober vond de bijeenkomst van de Working Group on Bribery (WGB) plaats waarbij een peer review van het Nederlandse beleid ter uitvoering van de OECD Anti-Bribery Convention op de agenda stond. Over het algemeen werd Nederland geprezen voor de flinke verbetering ten opzichte van de vorige evaluatie uit 2012 toen er slechts 4 lopende zaken waren. Sinds 2012 zijn er 26 nieuwe zaken geopend. Vooral lovende woorden over de rol van de FIOD en het OM voor het opzetten van anti-corruptie teams. De punten van verbetering zaten vooral in het feit dat relatief weinig zaken tot een vonnis en sancties leiden. Nederland mist daarnaast een juridisch raamwerk voor ‘self-reporting’.  Verder werd gewezen op het beperkt functioneren van het ‘Huis voor klokkenluiders’ en vermeende oneigenlijke betrokkenheid van de uitvoerende macht in anti-corruptiezaken. Hierbij werd verwezen naar de rol van Minister van Justitie en Veiligheid bij schikkingen binnen het Nederlandse wetssystem, maar ook het voorbeeld van de vermeende inmenging van de voormalig ambassadeur in Nigeria in het onderzoek van de FIOD naar Shell. Het evaluatierapport en bijgaande persverklaring zijn op 4 november door de OESO gepubliceerd. In oktober 2022 geeft Nederland een algemene update over de implementatie van de aanbevelingen aan de WGB.

ENERGIE

De energiesector is in 2020 flink geraakt door de COVID-crisis. Zo schat het IEA in dat de energievraag dit jaar afneemt met 5%. Als gevolg dalen ook energie-gerelateerde emissies van CO2 met 7% dit jaar. Gunstig voor onze klimaatdoelen zou je denken? Toch niet, aldus het IEA, omdat deze daling niet veroorzaakt wordt door ambitieus beleid maar door een lage economische groei. Dit blijkt onder andere ook uit de krimp in energie-investeringen van 18%. De weg uit deze crisis kan twee kanten opgaan: Dezelfde route terug of een duurzamer pad inslaan. Het IEA pleit in 2020 voor een ‘sustainable recovery’, waarbij de herstelmaatregelen voor de economische crisis de transitie naar een groene, inclusieve samenleving versnellen. Deze ambitie lijken landen zelf ook te hebben, blijkend uit de recente aankondigingen van China, Japan en Zuid-Korea voor klimaatneutraliteit.

In-Depth Review Nederland on Energy Policy

Het IEA overhandigde (virtueel) op 23 september de “Netherlands energy policy review” aan Minister Wiebes, waarin aanbevelingen worden gedaan met betrekking tot Nederlands energiebeleid. Naast complimenten vanuit het IEA voor de ambitie van Nederland op het gebied van duurzaamheid, waren de belangrijkste aanbevelingen om leveringszekerheid te blijven monitoren (i.v.m. Gasveld Groningen), digitalisering en innovatie te stimuleren in de energiesector, het wettelijk kader voor elektriciteit te herzien (specifiek voor de integratie van duurzame energiebronnen) en te sturen op de ontwikkeling van waterstof op commercieel niveau.

World Energy Outlook (WEO)

Op 13 oktober presenteerde het IEA de World Energy Outlook 2020. Het IEA kroont hierin Solar PV als de nieuwe ‘koning van de elektriciteit’, door de grote verwachte groei. De WEO schetst verder vier verschillende scenario’s voor de komende tien jaar in de energiesector:

  • Stated Policy Scenario (STEPS), waarbij uitgegaan wordt van huidig en aangekondigd beleid en waarin de Covid-situatie in 2021 onder controle gebracht wordt.
  • Delayed Recovery Scenario (DRS), waarbij uitgegaan wordt van hetzelfde beleid als STEPS maar de gevolgen van Covid langer doorwerken tot 2023.
  • Sustainable Development Scenario (SDS), waarbij geschetst wordt welk energiebeleid nodig is om de duurzaamheidsdoelen (zoals uit het Parijsakkoord) te halen
  • Net Zero Emissions by 2050 case (NZE2050), waarbij geschetst wordt welk energiebeleid nodig is om wereldwijd klimaatneutraliteit te bereiken in 2050

Het IEA heeft vervolgens in de week van 16 november een reeks webinars georganiseerd over verschillende WEO-onderwerpen. Deze zijn allemaal terug te kijken.

IEA African Union Ministerial

Op 24 november vond het tweede AUC-IEA Ministerieel Forum plaats, met als thema “Securing Africa’s Energy Future in the Wake of Covid-19”. De discussie focuste zich op de toegenomen uitdagingen voor de Afrikaanse energiesector (die hard geraakt is door de pandemie) en het belang van duurzaam economisch herstel en investeringen. Na een zevenjarige opwaartse trend van het aantal mensen dat toegang tot energie verkreeg, is er in 2020 een terugslag; ook zijn energie-investeringen in Afrika meer gedaald (30%) dan in andere continenten, en nemen olie- en gasinkomsten flink af. Aanwezigen riepen op tot ‘build back better’. Nederland benadrukte dat economisch herstel gelijkstaat aan groen en inclusief herstel. De energietransitie moet rechtvaardig zijn en werkgelegenheid creëren.

Multilateral meeting

De bredere ‘IEA familie’ (samen goed voor 75% van de wereldwijde energievraag) bestaat naast lidstaten ook uit accessielanden (Chile & Litouwen) en assocatielanden. Op 1 december kwam de hele familie bij elkaar om te reflecteren op 2020 en vooruit te kijken naar 2021. Veel landen benadrukten de kansen voor regionale integratie. Associatiestatus wordt dus niet alleen als waardevol voor een individueel land beschouwd, maar voor de gehele regio. Landen spraken daarnaast hun waardering uit over de steun van het IEA bij het diversifiëren van hun energiemix en bij technologische ontwikkeling. Ook werd stilgestaan bij het ‘strategisch partnerschap’ tussen het IEA en India (nu nog associatieland) dat in 2020 verder uitgewerkt is.

PV OESO intern

Veranderde werksituatie door de coronacrisis voor de managementondersteuners van de PV OESO Parijs, Ilse van Ruler en Simone Hegge

Op 16 maart 2020 ging Frankrijk in de strikte lockdown (confinement). Niemand mocht zijn huis verlaten tenzij je een goede reden had, dan mocht je met een attestation (officieel papiertje) de straat op om bijvoorbeeld boodschappen te doen. De scholen waren gesloten, net als in Nederland. Het dagelijkse leven was in één klap veranderd.

Voor Simone betekende dat ineens thuisblijven in een appartement met man en 3 kleine kinderen. De dagen waren bomvol met huiswerkbegeleiding, activiteitenbegeleiding, werken en een goed ritme zien te vinden met elkaar. De onzekerheid van elke keer weer een verlenging was moeilijk.

Ilse heeft de eerste confinement anders ervaren, doordat zij thuiswerkte hoefde zij niet meer 2 uur per dag het openbaarvervoer in; een enorme tijdwinst! Wel was het onwennig, zoeken naar de juiste software om alles digitaal om te zetten en het gemis van de collega’s fysiek om je heen te hebben. Ondanks de onzekerheid van de hele situatie genoot zij nu meer van de aanwezigheid van haar man en haar 2 grote kinderen die nu ook ineens thuis werkten of studeerden.

Vanaf september moest iedereen in Frankrijk weer gemaskerd de straat op en het thuiswerken zou voorlopig de norm blijven, gelukkig bleven de scholen dit keer wel open!

Alle OESO-vergaderingen gaan gewoon digitaal door, de hoeveelheid vergaderingen zijn zeker niet minder. De PV OESO teamvergaderingen zijn zelfs van 1 keer naar 2 keer per week gegaan en eenieder is hierbij aanwezig. Dit gebeurde toen er nog fysiek vergaderd werd, veel minder vaak.

Het thuiswerken bevalt Ilse en Simone prima, met name vanwege de flexibiliteit en er is een goed equilibre gevonden tussen werk en privé. De werkgever (BZ) heeft ook voor goede thuiswerkfaciliteiten gezorgd.

De werkzaamheden zijn door deze coronacrisis wel anders geworden o.a. door de huidige situatie werken wij nu volledig papierloos. Werkzaamheden zoals planning, dossiers samenstellen, registratie deelnemers, bijeenkomsten virtueel organiseren, etc. gaan gewoon door. Het ontvangen en organiseren van de bezoeken (Ministers, DG’s etc. aan de OESO) is helaas weggevallen, de logistieke programma’s samenstellen was altijd een leuke en veelomvattende klus. Wie weet kan daar volgend jaar weer mee aan de slag worden gegaan.

OVERZICHT EVENEMENTEN

Meer evenementen zie link en ONE

PUBLICATIES

http://www.oecd.org/about/publishing/

http://www.oecd-ilibrary.org/

Publicaties met betrekking tot Nederland

International Energy Agency – IEA publications

International Transport Forum – ITF publications

Nuclear Energy Agency – NEA publications  

VACATURES OESO

Head of the Education Innovation and Measuring Progress Division

The OECD is recruiting

CONTACTGEGEVENS

Guido Biessen
Permanent Vertegenwoordiger OESO
Robert-Jan Scheer, Plv. Permanent Vertegenwoordiger OESO
Uitvoerend Comité OESO, Energie, Duurzame Ontwikkeling, Ontwikkelingscluster
Peter Keulers, Economische Raad
Algemene economie, Mededinging, Innovatie, Handel, Investeringen, Multinationale Ondernemingen (MNO’s), Ondernemerschap, MKB, Digitale Economie, Financiële Markten, Fiscale aangelegenheden, Corporate Governance, Public Governance, Corruptiebestrijding

Jan Gerrit Deelen, Landbouwraad

Landbouw & Voedsel, Visserij, Milieu & Klimaat, Circulariteit grondstoffen, Regionaal beleid

Zainab Akariou, tweede secretaris
OESO Comité Externe Betrekkingen, Onderwijs, Begroting, Toetreding, Health
Freerk Boedeltje, Senior Beleidsmedewerker
Sociale Zaken, Werkgelegenheid, IMVO, Migratie/Integratie, Gezond en Veilig Werken, Skills, Gender

Lucas Boehlé, Rijkstrainee

Ilse van Ruler, Assistent Ambassadeur, Managementondersteuner
Simone Hegge, Assistent Plv. Ambassadeur, Managementondersteuner

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden contact heeft gehad met de PV OESO te Parijs.

Als u contact met de PV OESO niet langer op prijs stelt, kunt u dat kenbaar maken door een mailbericht te sturen naar: pao@minbuza.nl.

Wij verwijderen dan al uw gegevens uit ons bestand. De privacyverklaring van het Ministerie van Buitenlandse Zaken kunt u hier lezen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------