Internationale samenwerking (OESO, FAO en G7) belangrijk voor het versnellen van de verduurzaming van voedselketens

Op 2 December j.l. organiseerde G7 voorzitter Duitsland een bijeenkomst in Berlijn over de verduurzaming van voedselketens. Minister Schulze van Economische Samenwerking en Ontwikkeling had vertegenwoordigers van G7 landen, bedrijfsleven, civil society en de OESO uitgenodigd om te spreken over het G7 Sustainable Agricultural Supply Chain Initiative (SSCI) en de samenwerking met de OESO. Nederland, als voorzitter van de OECD-FAO Advisory Group on Responsible Agricultural Supply Chains (AG), was erbij aanwezig.

Voedselsystemen worden geconfronteerd met de drievoudige uitdaging om voedselzekerheid voor een groeiende bevolking te garanderen, boeren en anderen die in voedselketens werken in hun levensonderhoud te laten voorzien en de milieu-duurzaamheid van de sector te verbeteren.

Het G7 Sustainable Supply Chain initiative (SSCI) heeft daarop geanticipeerd. Opgezet onder Brits voorzitterschap van de G7 blijkt het doel om vooruitgang op het gebied van de SDGs te bevorderen onder bedrijven actief binnen de landbouw en voedselketen, bijzonder actueel. Onder Duits G7 voorzitterschap is dit initiatief voortgezet. Duitsland heeft de OESO gevraagd om het secretariaat van het initiatief te voeren. Het G7 initiatief verenigt 22 vooraanstaande internationale voedsel- en landbouwbedrijven, met een gezamenlijke jaaromzet van meer dan 550 miljard USD, die werk bieden aan meer dan 2 miljoen mensen. Deze bedrijven hebben zich gecommitteerd aan het verbeteren van de impact van hun activiteiten en toeleveringsketens op milieu, maatschappij en voeding. Deze impact wordt gemeten door een onafhankelijk controle-mechanisme, de World Benchmark Alliance (WBA). Hierbij baseert de WBA zich op bestaande kaders en internationale afspraken, respectievelijk de OESO-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains (een due-diligence stappenplan voor bedrijven binnen de voedselketen) en de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen (OESO Richtlijnen).

Op de bijeenkomst van 2 december onderstreepten bedrijven en financiële instellingen de noodzaak de verduurzaming van de voedselketens te versnellen. Om effectiever bij te kunnen dragen aan bijvoorbeeld het reduceren van broeikasgassen, gaven zij aan behoefte te hebben aan meer regulering en betere criteria en meetmethodes van de negatieve impact van hun handelen. Daarnaast beloofden zij meer inspanningen op het gebied van informatieverstrekking over ontbossing, biodiversiteit, het verbeteren van de kwaliteit van de bodem, het reduceren van verpakkingsafval en scope 3 emissies binnen hun ketens. Ten slotte gaven de bedrijven aan zich in te willen zetten voor het intensiveren van private-publieke partnerschappen. Van overheden vroegen zij hierbij om een (voedsel)systeembenadering van beleid die in staat is om de huidige drievoudige uitdaging aan te kunnen pakken. Op de wensenlijst van de bedrijven stond bovendien een grotere inzet van overheden bij de bevordering van de implementatie van de OESO-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains.

Om de verduurzaming van voedselketens zo effectief mogelijk te maken, dient er (internationaal) duidelijkheid te bestaan over de doelstellingen en gehanteerde criteria. Vanuit dat oogpunt pleitte de voorzitter van de OESO-FAO Advisory Group, Marjoleine Hennis, voor nauwe samenwerking tussen de OESO, de FAO en het G7 initiatief, zodat bedrijven weten welke (internationale) standaarden ze moeten hanteren en op welke manier ze het beste aan de eisen kunnen voldoen.

Meer informatie

OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains - OECD

Guidelines for MNEs - Organisation for Economic Co-operation and Development (oecd.org)

WBA assessment of food and agriculture companies part of G7 pledge to improve on SDGs | World Benchmarking Alliance)

Contact

Marjoleine Hennis, email: Marjoleine.hennis@minbuza.nl