Europese Commissie

De Europese Commissie is de politiek onafhankelijke instelling die de belangen van de EU behartigt. De Commissie is het uitvoerend orgaan van de Gemeenschap; zij stelt nieuwe wetgeving voor en ziet toe op de uitvoering van de taken die in de verdragen en besluiten van het Parlement en de Raad zijn vastgelegd.

De Commissie:

  • neemt initiatieven voor Europese wetgeving en stelt wetteksten op die ter goedkeuring aan het Parlement en de Raad van Ministers worden voorgelegd.
  • zorgt voor de uitvoering van de Europese wetten (richtlijnen, verordeningen, beschikkingen), van de begroting en van programma's die door het Parlement en de Raad zijn goedgekeurd.
  • ziet er als ‘hoedster van de Verdragen’ samen met het Hof van Justitie op toe dat het communautaire recht wordt nageleefd. Als de Commissie meent dat een lidstaat in gebreke is gebleven, kan zij de lidstaat verzoeken maatregelen te nemen. Als die uitblijven kan zij een zaak aanspannen bij het Hof van Justitie.
  • onderhandelt op het internationale toneel als vertegenwoordigster van de Unie over internationale overeenkomsten, voornamelijk op het gebied van handel.
  • de Commissie werkt onder de politieke controle van het Europees Parlement. Deze controle wordt uitgeoefend via de vragen die de parlementariërs aan de Commissie voorleggen, in de debatten in de parlementaire commissies, tijdens de openbare vergaderingen, via de begrotingsbehandeling en eventueel via het indienen van een motie van afkeuring.

(Deze tekst is afkomstig van de website van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland)

Meer weten over de Europese Commissie?
- Website van de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland
- Website van de Europese Commissie