Raad van de Europese Unie

De Raad is het besluitvormende orgaan voor de lidstaten van Europese Unie. De ministers van de lidstaten vergaderen in de Raad van de Europese Unie. Al naar gelang het onderwerp op de agenda, zal elk land vertegenwoordigd zijn door de minister die verantwoordelijk is voor dat onderwerp (buitenlandse zaken, financiën, sociale zaken, vervoer, landbouw, enz.). De Raad wordt voor een periode van zes maanden bij toerbeurt door de verschillende lidstaten voorgezeten.

De Raad is verantwoordelijk voor de besluitvorming en coördinatie

  • De Raad van de Europese Unie oefent een wetgevende macht uit, gewoonlijk met medebeslissing van het Europees Parlement.
  • De Raad coördineert het algemeen economisch beleid van de lidstaten.
  • De Raad bepaalt het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU op basis van de door de Europese Raad vastgestelde richtsnoeren en zorgt voor de uitvoering ervan.
  • De Raad sluit, namens de Gemeenschap en de Unie, internationale overeenkomsten tussen de EU en een of meer staten of internationale organisaties.
  • De Raad coördineert het optreden van de lidstaten en neemt maatregelen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken.
  • De Raad en het Europees Parlement vormen de begrotingsautoriteit die de begroting van de Gemeenschap vaststelt.

(Deze tekst is afkomstig van de website van de Raad van de Europese Unie)

Meer weten over de Raad van de Europese Unie?
Website van de Raad van de Europese Unie