G20 Monitor – Landbouwministers ontmoetten elkaar in Berlijn (20 januari)

Op 20 januari jl. kwamen de landbouwminister van de G20 bijeen in Berlijn. De eerste ministeriele vergadering onder Duits voorzitterschap. De eerste vergadering ook waaraan Nederland, in de persoon van de Staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam, als permanente gast van het Duitse voorzitterschap deelnam. Hoofdthema van de bijeenkomst was ‘Landbouw en water’.

G20 Landbouwministeriele bijeenkomst tot voor kort geen vanzelfsprekendheid

Dat de landbouwministers van de G20-landen bijeenkomen is geen vanzelfsprekendheid. Onder het Franse voorzitterschap in 2011 maakte landbouw als een van de topprioriteiten haar intrede op de G20-agenda. Aanleiding was de wereldwijde voedselcrisis van 2007-2008 en de daarmee samenhangende sterke prijsschommelingen die een bedreiging vormde voor de mondiale voedselzekerheid en leidde tot politieke en economische instabiliteit en sociale onrust. De ministers maakten concrete afspraken om de ontwikkelingen op de agrarische markten te monitoren en een coördinatiemechanisme in het leven te roepen om tijdig te kunnen reageren op marktontwikkelingen.

In de daarop volgende jaren was het aan de voorzitters van de G20 om de landbouwministers al dan niet bijeen te brengen. Tijdens het Mexicaanse voorzitterschap (2012) kwamen de viceministers bijeen, terwijl Rusland (2013) en Australië (2014) er voor kozen om voedselzekerheid te bespreken in de Working Party on Development. Pas weer onder het Turkse voorzitterschap (2015) vond een landbouwministeriele bijeenkomst plaats, die vervolgens onder het voorzitterschap van China (2016) formeel is geïnstitutionaliseerd.

De G20 landbouwagenda: voedselzekerheid, stabiele landbouwmarkten en duurzame voedselproductie

Voedselzekerheid, stabiele landbouwmarkten en duurzame voedselproductie vormen de rode draad door de verschillende agenda’s. Dit neemt niet weg dat elk voorzitterschap zijn eigen accenten plaatst zoals duurzame productiviteitsverhoging (Mexico), voedselverliezen en –verspilling (Turkije) en het gebruik van Informatie en Communicatietechnologie (China).

Accenten Duits G20 voorzitterschap: water, ICT en antimicrobiële resistentie

Duitsland heeft gekozen voor landbouw en water als hoofdthema, vanuit de gedachte dat tegen de achtergrond van klimaatverandering en de uitputting van schaarse hulpbronnen het beheersen van waterkwaliteit en – kwantiteit essentieel is om ook in de toekomst voldoende voedsel te kunnen blijven produceren om aan de groeiende vraag te voldoen. De Duitse inzet hierbij was gericht op het maken van afspraken over internationale samenwerking bij het ontwikkelen en delen van kennis. Daarnaast was het gebruik van ICT ten behoeve van duurzame voedselproductie en het efficiënt gebruik van water onderwerp van gesprek. Ten slotte hebben de ministers ook gesproken over het grote belang van het bestrijden van antibioticumresistentie en het uitfaseren van antibiotica als groeibevorderaars. Hun intenties hebben de ministers vastgelegd in de Ministeriele Verklaring. Towards food and water security: Fostering sustainability, advancing innovation’ en nader uitgewerkt in het gelijknamige Actieplan .

Nederlandse heeft als 2e agrifood exporteur de G20 iets te bieden

Hoewel Nederland de tweede exporteur ter wereld is van agri & food heeft het geen vaste plaats aan de tafel van de G20 landbouwministers. Dit neemt niet weg dat Nederland als ‘ervaringsdeskundige’ de G20 veel te bieden heeft. Dat Nederland door de Duitse voorzitter was uitgenodigd om aan tafel aan te schuiven was dan ook een unieke kans voor Staatssecretaris Van Dam om aan te bieden de Nederlandse landbouwkennis ook op G20-niveau in te zetten om mondiale uitdagingen het hoofd te bieden. De G20 landbouwagenda sluit in dat opzicht goed aan bij de Nederlandse prioritaire thema’s op landbouwgebied.

OESO: de stille kracht achter de G20 voorzitter

Hoewel de OESO als intergouvernementele organisatie nooit lid kan worden van de G20, draagt de organisatie zowel direct als indirect inhoudelijk bij aan de landbouwagenda. Indirect als adviseur van het voorzitterschap in de voorbereiding van de vergaderingen; direct als waarnemend gesprekspartner aan de vergadertafel. Concreet is het werk van de OESO onder andere terug te vinden in zowel de Ministeriele Verklaring als het Actieplan met verwijzingen naar de OECD Principles on Water Governance de OECD Council Recommendations on Water  en de OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains.

Hoort bij