BLOG - Going for Growth 2017: structurele hervormingen voor een meer inclusieve economische groei

  • Overheden mogen de hervormingsaandacht niet laten verslappen als ze willen ontkomen aan de lage groeival die door vele landen wordt ervaren en om ervoor te zorgen dat de baten van economische groei breed worden gedeeld, aldus de OESO in haar jongste editie van Going for Growth (GfG), dit keer met speciale aandacht voor de inclusiviteitsdimensie.
  • De afgelopen twee jaar is de wereldwijde groei rond 3% gestabiliseerd, ver beneden het gemiddelde groeipercentage van bijna 4% gedurende de 10 voorafgaande jaren. De economische afzwakking in China en in andere opkomende economieën was de voornaamste oorzaak van deze achteruitgang, maar een groeicijfer van 2% of minder was in de jaren na de crisis het gemiddelde voor alle OESO-landen, en de prognoses (waar deze GfG-editie op gebaseerd is) wijzen op een aanhoudend zwakke vraag en zwakke investeringen, ten koste van de potentiële groei.
  • In hun streven naar sterkere groei, moeten overheden aan grote beleidsuitdagingen het hoofd zien te bieden. De scherpe en wijdverspreide afname van de productiviteitsgroei sinds de crisis heeft geresulteerd in stagnerende inkomens voor een groot deel van de bevolking. Dit ondermijnt het draagvlak voor structurele hervormingen. Hoewel de totale werkloosheid in de meeste landen geleidelijk is afgenomen, hebben jongeren en laaggeschoolde werknemers in verscheidene landen slechte vooruitzichten op werk en lopen ze een hoog risico op frequente werkloosheid. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, blijft de OESO de nadruk leggen op het belang en de noodzaak van samenhangende structurele hervormingsstrategieën en collectieve actie op allerlei verschillende beleidsdomeinen, ondersteund door macro-economisch beleid (‘packaging reforms’, ‘sequencing’, ‘synergies’).
  • GfG is gebaseerd op OESO‑expertise m.b.t. structurele beleidshervormingen en economische prestaties om beleidsmakers een set van concrete aanbevelingen te bieden over hervormingsgebieden die geïdentificeerd zijn als prioriteiten voor een sterke en inclusieve groei. De prioriteiten hebben betrekking op product‑ en arbeidsmarktreguleringen, onderwijs en training, belasting‑ en overdrachtstelsels, handels‑ en investeringsregels en het innovatiebeleid. Het GfG-kader heeft een belangrijke rol gespeeld bij de vooruitgang die G20‑landen hebben geboekt in de structurele hervormingsagenda, incl. via monitoring van hun groeistrategieën met het oog op een duurzame en evenwichtige groei.
  • In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de vorderingen m.b.t. de GfG-beleidsaanbevelingen voor structurele hervormingen in de periode 2015-16. Tegen deze achtergrond worden voor OESO‑ en geselecteerde niet OESO‑landen (incl. de zgn. ‘key partners’) nieuwe prioriteiten voor structurele hervormingen geïdentificeerd om reële inkomens te laten groeien en tegelijkertijd te garanderen dat baten breed worden gedeeld. Daarom wordt voor de selectie van beleidsprioriteiten voor het eerst ook inclusiviteit als een hoofddoelstelling in beschouwing genomen, naast productiviteit en werkgelegenheid, als zijnde de voornaamste drijvers van de gemiddelde inkomensgroei. Daartoe wordt een brede inclusiviteitsdefinitie gehanteerd, met aandacht voor ongelijkheid en armoede, kwantiteit en kwaliteit van banen, alsook de integratie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, gendergelijkheid, gelijke toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. Het rapport biedt dan ook een uitgebreide evaluatie van beleidsuitdagingen gerelateerd aan inclusiviteit, met mogelijke oplossingen rekening houdend met GfG-hervormingsprioriteiten. Voor individuele landen zijn specifieke prioriteiten geïdentificeerd met bijbehorende aanbevelingen.
  • Als het om Nederland gaat, stelt de OESO dat de inkomsten uit werk zouden moeten worden verlaagd en dat het ontslagrecht zou moeten worden hervormd. Andere OESO-aanbevelingen: de huurmarkt transformeren en meer geld investeren in onderzoek en ontwikkeling. Volgens de OESO zou in Nederland de lagere belasting op werk kunnen worden gecompenseerd door hogere BTW-tarieven. Verder zou het verstandig zijn als de arbeidswetgeving op de schop gaat. Nu nog worden vaste medewerkers te veel beschermd. De OESO pleit tevens voor het verlagen van de ontslagvergoeding. Over de huurmarkt is de OESO helder: er moeten minder regels komen, wat het aanbod van huurwoningen ten goede komt. De huidige starre woningmarkt belemmert daarnaast de arbeidsmobiliteit. De hypotheekrente moet sneller worden afgebouwd om de verhouding tussen huur en koop beter in balans te krijgen. Ook zouden huizenkopers beduidend minder moeten kunnen lenen dan 100% van de woningwaarde. Op het gebied van onderzoek en ontwikkeling moet gerichter worden geïnvesteerd. Bedrijven die niet meedoen aan investeren in onderzoek, zouden ook niet moeten kunnen profiteren van de voordelen.

Voor meer info: http://www.oecd.org/economy/goingforgrowth.htm

 

Hoort bij