BLOG - Business and Finance Outlook 2017

Onlangs heeft de OESO de 3e editie van deze jaarlijkse publicatie uitgebracht. Het biedt empirisch bewijs over hoe schaalvoordelen worden geblokkeerd, hulpmiddelen verkeerd worden toegewezen en eerlijke concurrentie door ongelijke kansen wordt ondermijnd. Ook komen wereldwijde governance problemen aan de orde ('regels’ en ‘normen’) die zich op diverse beleidsdomeinen voordoen. Deze publicatie omvat een hoofdstuk over IMVO in ‘global supply chains’, waarbij de OESO voor het eerst aantoont dat IMVO goed is voor de lange-termijn rendementen van bedrijven (business case voor IMVO). Daarnaast wordt aandacht geschonken aan aspecten zoals kapitaalrekeningbeheer, financiële regelgeving en risico’s, staatsbedrijven en overcapaciteit, grensoverschrijdende kartels, hoge verzekeringskosten en de kosten van kapitaal, grensoverschrijdende handelsbelemmeringen in financiële diensten, omkoping en corruptie.

Er wordt steeds vaker gezegd dat globalisering grote delen van de samenleving geen voordelen biedt, zowel in geavanceerde als in opkomende landen, en dat globalisering ongelijkheid stimuleert en laaggeschoolde werknemers schaadt. Naast het belang van verbeterde resultaten als het gaat om nationaal overheidsbeleid, bestaat er ook een sterke behoefte aan betere afstemming van binnenlandse en internationale beleidsacties en moeten er meer gelijke kansen komen voor grensoverschrijdende activiteiten van ondernemingen. Hiervoor moeten landen die deelnemen aan geglobaliseerde markten zich inzetten voor gemeenschappelijke, transparante principes die consistent zijn met wederzijds voordelige concurrentie, handel en internationale investeringen.

Wisselkoers en kapitaalrekeningbeheer

De relatieve prijzen worden verstoord doordat wisselkoersen door kapitaalrekeningbeheer worden ondersteund en/of de prijzen voor handelsgoederen van tevoren worden bepaald met het oog op versterking van het marktaandeel (met overheidssteun), zowel in geavanceerde als opkomende landen. Deze praktijken kunnen winsten uit de buitenlandse verkoop van ondernemingen uit één land ten gunste van die uit een ander land negatief beïnvloeden en dus het traject van ondernemingen naar een hogere productiviteit via schaalvoordelen blokkeren. De OESO-liberalisatiecodes zijn ontworpen om beleidsbepalingen m.b.t. kapitaalrekeningbeheer inzichtelijker te maken en een raamwerk voor meer openheid op de lange termijn te verschaffen, terwijl er nog steeds ruimte is voor verschillende economische ontwikkelingsfasen.

Financiële regelgeving en risico’s

Inconsistente financiële regels creëren nieuwe risico's. Er is enorme vooruitgang geboekt bij de hervorming van de wet‑ en regelgeving voor banken, maar er zijn nog steeds twee knelpunten die gelijke kansen blokkeren. Het ene knelpunt wordt veroorzaakt door het verschil in de rol van banken vergeleken met kapitaalmarkten in verschillende rechtsgebieden, waardoor het concurrentievermogen en andere overwegingen dan alleen financiële stabiliteit een invloed hebben op de ontwikkeling van praktische wettelijke verordeningen. Het tweede knelpunt heeft betrekking op het Basel‑risicowegingssysteem dat banken in staat stelt dezelfde kapitaalregel op verschillende wijze in diverse banken en rechtsgebieden toe te passen. Het is mogelijk dat inspanningen om reguleringen en modellen van banken te wijzigen, het besmettingsrisico verhogen; dit wordt gecontroleerd door de ‘Financial Stability Board’ en andere internationale organisaties.

Staatsbedrijven en overcapaciteit

Verstoringen door subsidies en andere voordelen die aan staatsbedrijven worden verleend, zijn meestal groter dan bij particuliere bedrijven. Het aantal staatsbedrijven is qua percentage van belangrijke wereldwijde industriële sectoren toegenomen en de meeste daarvan bevinden zich in Azië. Het belangrijkste aspect hiervan is dat het ook gaat om zeer grote financiële ondernemingen die een substantiële rol spelen bij de financiering van andere staatsbedrijven in de meeste bedrijfssectoren, vaak tegen gunstige voorwaarden. Dit en andere soorten overheidssteun leiden tot mogelijke problemen met oneerlijke handelspraktijken en overcapaciteit in bepaalde bedrijfstakken. Regels die voor gelijke kansen moeten zorgen tussen particuliere bedrijven en staatsbedrijven zijn en blijven noodzakelijk. De OESO heeft diverse richtlijnen en good practices voor het bestuur en eigendom van staatsbedrijven gepubliceerd, die bedoeld zijn om veel van deze kwesties rechtstreeks aan te pakken.

Grensoverschrijdende kartels

Collusie door middel van grensoverschrijdende kartels kan ertoe leiden dat consumenten niet profiteren van de voordelen van concurrentie tussen multinationale ondernemingen. In plaats daarvan worden voordelen aan aandeelhouders doorgegeven door hogere winstprijzen. Deze meerkosten zijn aanzienlijk. Van 1990 tot 2015 werden 240 grensoverschrijdende kartels geïdentificeerd en beboet, met een waarde van USD 7,5 triljoen aan verkoop. De noodzaak om grensoverschrijdende kartels en meerkosten aan te pakken, gaat hand in hand met andere overwegingen die tot gelijke kansen moeten leiden. OESO‑instrumenten die collusie bij inschrijving op een aanbestedingsprocedure en kartels moeten tegengaan en samenwerking tussen mededingingsautoriteiten moeten stimuleren, zijn hierop gericht.

Hoge verzekeringskosten en de kosten van kapitaal

Aandelenfinanciering is te verkiezen boven schuld voor een lange‑termijn focus op investeringsprojecten en toch heeft de uitgifte van schuldpapieren in het bedrijfsleven sinds de crisis enorme proporties aangenomen (vooral in opkomende landen). Het aantal beursintroducties is daarentegen afgenomen. Terwijl het model met één grote verzekeraar is vervangen door consortia van banken en meer grensoverschrijdende deelname aan verzekering voor particuliere uitgifte, lijkt het erop dat honoraria en parallelle prijzen zijn gestegen. Bij een beursintroductie van minder dan USD 100 miljoen is de gemiddelde kostprijs 9‑11% van de transactie. Dit betekent dat voor elke 10 beursintroducties de marktwaarde van een hele nieuwe onderneming aan honoraria wordt uitgegeven. Dit verhoogt de vermogenskosten en is slecht voor productieve investeringen op de lange termijn. Verbetering van de concurrentie op deze markt zal waarschijnlijk tot betere resultaten leiden.

Grensoverschrijdende handelsbelemmeringen in financiële diensten

Directe belemmeringen voor de handel in financiële diensten (net zoals andere handelsbeperkingen) werken een goed functionerende wereldeconomie tegen. Drie voorbeelden: de voordelen van internationale herverzekering, nationale regels en voorschriften voor pensioenfondsen die intern zijn gericht en Brexit. Wat Brexit betreft, bieden de OESO-liberalisatiecodes voldoende ruimte voor een pragmatische aanpak.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) in ‘global supply chains’

IMVO houdt zich bezig met sociale en morele kwesties evenals mondiale bedrijfsresultaten in het kader van supply chain management en de gevolgen daarvoor voor de betrokken gemeenschappen. Duurzame supply chains en betere financiële prestaties sluiten elkaar niet uit; integendeel, ze leiden tot een win‑win‑resultaat. Strategieën gericht op due diligence in het supply chain management hebben het sterke potentieel het vertrouwen te vergroten en sociale en milieuverstoringen van handel en internationale investeringsstromen te reduceren, die het pad naar hogere productiviteit en duurzame groei kunnen belemmeren. De OESO‑instrumenten m.b.t. multinationale ondernemingen en due diligence voor de supply chain blijken effectief te zijn.

Omkoping en corruptie

Omkoping van buitenlandse functionarissen en corruptie verstoren de toewijzing van hulpmiddelen en ondermijnen de voordelen van globalisering. Hierdoor worden deze middelen nl. omgeleid naar individuen (waaronder dictators en militaire leiders) en wordt er dus niet geïnvesteerd in technologie, onderwijs, training en een hoogwaardige infrastructuur van het ontvangende land. Een striktere naleving van de ‘Anti-Bribery Convention’ van de OESO en toezicht daarop zal leiden tot een toename van het aantal minder corrupte bestemmingen voor buitenlandse investeringen, zodat gelijke kansen worden geschapen en een duurzame groei wordt gestimuleerd. Een striktere handhaving van regels zal ervoor zorgen dat de globalisering van de wereldeconomie voor iedereen voordelen zal hebben.

Voor meer info:

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2117041e.pdf?expires=1498463100&id=id&accname=ocid49027884&checksum=308403A2270FA2ECCD179F4D19CE5024

Hoort bij