OESO neemt ruimtelijke ordening in Nederland onder de loep

De afgelopen tijd heeft de OESO een drietal publicaties uitgebracht waarin het Nederlandse beleid voor  ruimtelijk ordening en gebiedsontwikkeling onder de loep wordt genomen. Het gaat om ‘Land-use planning systems in the OECD: Country fact sheets’, ‘The Governance of land use in the Netherlands: The case of Amsterdam en ‘Governing land use in OECD countries: Policy analysis and recommendations

Ruimtelijke ordening in Nederland: Feiten en cijfers

In de publicatie ‘Land-use planning systems in the OECD: Country fact sheets, geeft de OESO in zogenaamde landenfiches algemene informatie over ruimtelijke ordening in 34 landen, waaronder Nederland. De OESO kijkt daarbij naar de nationale en sub-nationale bestuursniveaus en hun respectievelijke verantwoordelijkheden, wet- en regelgeving, plannen voor ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling, coördinatiemechanismen, onteigening, recente en geplande hervormingen en geeft enkele statistieken over landgebruik.

Het landenfiche voor Nederland is hier te lezen.

Ruimtelijke ordening in de Metropool Regio Amsterdam: betaalbare woningen grote uitdaging

De verwachte groei van de Metropool Regio Amsterdam (MRA), zowel economisch als in inwonersaantal, schept nieuwe mogelijkheden om effectiever gebruik te maken van onderbenutte ruimen en om gebouwen en infrastructuur te upgraden. Tegelijkertijd creëert de groei nieuwe uitdagingen als het gaat om de inrichting van het land voor zakelijk of industrieel gebruik, infrastructuur, groene ruimte, huisvesting en andere voorzieningen. In de studie ‘The Governance of land use in the Netherlands: The case of Amsterdamgaat de OESO in op de sociale, economische en milieuomstandigheden die de ruimtelijke ontwikkeling van de MRA beïnvloeden en evalueert de plannen, het beleid en de instituties die mede bepalen hoe het land ingericht wordt. Zo noemt de OESO als karakteristieke kenmerken van het beleid voor ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling het feit dat de gemeente Amsterdam eigenaar is van het overgrote deel van het land en het daaraan gerelateerde pachtsysteem, de (pro)actieve rol die de gemeente altijd gespeeld heeft in gebiedsontwikkeling en de vergeleken met andere OESO-landen beperkte fiscale autonomie. Ook gaat het rapport in op de gevolgen van de nieuwe Omgevingswet die in 2018 inwerking treedt, op ruimtelijke ordening en het beheer van land. Als grootste uitdaging voor de stad Amsterdam ziet de OESO de huisvesting van nieuwe inwoners en te zorgen dat er voldoende betaalbare woningen zijn, in het bijzonder voor de middeninkomens.

De belangrijkste aanbevelingen van de OESO aan de MRA zijn:

  • Uitbreiding van de financiële en personele capaciteit om de gestelde doelen voor ruimtelijke ontwikkeling te halen;
  • Het formuleren van gezamenlijke doelstellingen en de  blijvende monitoring en evaluatie daarvan;
  • Het bepalen van de financiële behoeften en zo nodig aanpassing daarvan om de nieuwe Omgevingswet goed te kunnen implementeren;
  • beter gebruik te maken van de beschikbare fiscale instrumenten om landgebruik te sturen;
  • Het versterken van het publieke draagvlak en vergroting van de transparantie over plannen.

Het rapport is hier in te zien.

Het bovenstaande rapport heeft weer als input gediend voor de studie Governing land use in OECD countriespractise: Policy analysis and recommendations’, waar de OESO in het geval van Amsterdam specifiek ingaat op de rol van ruimtelijke ontwikkeling en huisvesting tegen de achtergrond van een groeiende stad en beperkte fysieke ruimte.