NIEUWSBRIEF PV OESO PARIJS - juni 2017

Voorwoord

Er waait al geruime tijd een gure tegenwind voor landen die het moeten hebben van internationale handel en investeringen.  In de OESO nam Nederland daarom al een jaar geleden het initiatief om samen met gelijkgezinde landen een Netwerk voor Open Economieën te vormen. Daarin bespraken we de oorzaken van deze trend en wat we eraan konden doen om tot meer inclusieve globalisering te komen. Deze maand heeft dit initiatief tijdens de jaarlijkse OESO Ministersvergadering een politieke dimensie gekregen met de lancering door Minister Ploumen van een Netwerk voor Open Economieën en Inclusieve Samenlevingen. Een interessante groep van 19 landen sloot zich hierbij reeds aan, waaronder G7 en G20 landen als Canada, Duitsland en Japan. Meer hierover in deze Nieuwsbrief. Een voorbeeld van ‘assertieve diplomatie’: laten we volstrekt helder maken waar Nederland voor staat en daarbij zo nodig nieuwe coalities smeden!

   

Noé van Hulst, Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger van de OESO

Permanent Representation of

The Kingdom of the Netherlands

7, rue Eble |75007| PARIS

T +33 (0) 1 4062 3304

noe.vanhulst@minbuza.nl

http://oecd.nlmission.org;

www.twitter.com/noevanhulst

Actualiteiten

OESO en de G20

G20 Summit – Publication of the OECD’s Secretary-General Report to G20 on Tax

OESO-WEEK (6-8 juni): een terugblik

De jaarlijkse OESO-week zit er weer op. Een van de hoogtepunten was de lancering van een netwerk voor open economieën en inclusieve samenlevingen door minister Ploumen. Lees en kijk mee met de collega’s van de Permanente Vertegenwoordiging in Parijs. Lees hier verder op het rijksportaal

Tijdens de Ministerial Council Meeting (MCM, 7-8 juni), dit jaar met als centraal overkoepelend thema ‘Making Globalisation Work: Better Lives for All’, benadrukten verschillende ministers de baten van globalisering. Globalisering heeft een zeer grote bijdrage geleverd aan welvaart en honderden miljoenen mensen uit de armoede gehaald. Tegelijkertijd beargumenteerden veel ministers dat er in het verleden weinig erkenning is geweest voor de verliezers van globalisering, die zich vooral in ontwikkelde economieën bevinden. Het OESO-secretariaat pleitte tijdens de MCM voor een weg vooruit van inclusieve groei waarin er ruimte is voor gelijke kansen, universele toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, betere integratie van migranten en het verbeteren van internationale standaarden. http://www.oecd.org/mcm/

Bij het OESO-Forum (6-7 juni, voorafgaand aan de MCM), dit keer in het teken van ‘Bridging divides’, waren Nederlandse sprekers aanwezig zoals Prins Constantijn over start-ups en Femke Groothuis over het belang van een duurzame belastinghervorming. http://www.oecd.org/forum/ https://www.permanentevertegenwoordigingen.nl/permanente-vertegenwoordigingen/pv-oeso-parijs/nieuws/2017/06/25/oeso-forum-2017

8 juni - NETWORK FOR OPEN ECONOMIES AND INCLUSIVE SOCIETIES

Als verdere uitwerking van haar eerder aangekondigde ‘reset’ van vrijhandel lanceerde minister Ploumen tijdens de MCM-sessie over handel en investeringen een nieuw netwerk voor open economieën en inclusieve samenlevingen. Internationale handel en investeringen zijn essentieel voor onze welvaart, maar wel onder de voorwaarde dat niemand wordt uitgesloten van de opbrengsten, aldus minister Ploumen. Het door de OESO gefaciliteerde netwerk van 19 deelnemende landen heeft vier speerpunten: open handel en investeringen stimuleren; protectionisme bestrijden en tegelijkertijd een globale ‘level playing field’ promoten; bevordering van hoge IMVO-standaarden over de grenzen; werken aan een duurzaam, eerlijk en inclusief handelssysteem en excessieve ongelijkheid in inkomen, welvaart, banen, gezondheid en onderwijs tegengaan. Het netwerk overlegt minimaal jaarlijks met de betrokken stakeholders. Er was veel lof voor het Nederlandse initiatief en de volgende landen sloten zich tijdens de MCM-lancering formeel bij het netwerk aan: Argentinië, België, Canada, Chili, Colombia, Costa Rica, Duitsland, Finland, Hongarije, Japan, Letland, Luxemburg, Noorwegen, Peru, Polen, Spanje, Tsjechië en Zweden. Zie ook de link naar het persbericht.

8 juni - Toetreding nieuwe landen

Tijdens de MCM hebben Ministers een ‘framework for the consideration of prospective members’ goedgekeurd met criteria voor aspirant-leden om te kijken of ze in aanmerking komen voor lidmaatschap. Ieder land dat lidmaatschap aanvraagt van de OESO zal voortaan op basis van dit ‘framework’ beoordeeld worden om te zien hoe ver zij nog afstaan van de OESO-standaarden. Als een land aan veel criteria voldoet, kan een land worden uitgenodigd door de OESO-Raad om een accessie-traject te beginnen. Een accessie-traject duurt vervolgens ook vaak nog 2 tot 3 jaar.

De eerste landen hebben zich al bij de OESO gemeld: Argentinië, Brazilië, Peru, Bulgarije, Roemenië en Kroatië hebben lidmaatschap aangevraagd en zullen nu beoordeeld worden op basis van het ‘framework’ om te kijken of zij kunnen starten met een accessie-traject.

Voor meer informatie zie http://www.oecd.org/about/membersandpartners/enlargement.htm

7 juni – Lancering Global Economic Outlook http://www.oecd.org/eco/economicoutlook.htm

De jongste editie van de Economic Outlook (EO) is afgelopen 7 juni 2017 gepubliceerd, tijdens de jaarlijkse Ministerial Council Meeting (MCM) van de OESO, dit jaar in het teken van een beter functionerende en meer inclusieve globalisering. De EO-kernboodschappen zijn door SG Gurría en Chief Economist Mann toegelicht.

Na vijf jaar van zwakke groei is de stemming in de wereldeconomie het afgelopen jaar wat optimistischer geworden, waarbij vertrouwensindicatoren en de industriële productie toenemen, en investeringen en handel vanuit lage niveaus aantrekken. Opvallend is de sterk aangepaste verwachting voor de wereldhandel (van 2,9% in november 2016 naar 4,6%). De groei is breed gedragen, incl. onder grote producenten van grondstoffen. De conjunctuur in het OESO-gebied laat een stabiele ontwikkeling zien, zoals ook blijkt uit de meest recente ‘Composite Leading Indicators’. Na een relatief zwakke groei van 3% in 2016, zal de geraamde mondiale groei in 2017 met 3,5% stijgen en in 2018 met 3,6%, de snelste groei sinds 2011. De groei in de eurozone zal naar

verwachting stabiel blijven, met 1,8% over zowel dit als volgend jaar. Daarbij gaat het opvallend goed met de investeringen, met plussen van ruim 3% over 2017 en 2018. In Nederland blijft de groei op een redelijk hoog niveau, met 2,4% dit jaar om iets terug te zakken tot 2,1% in 2018. De OESO roept Nederland wederom op haar begrotingsruimte te benutten en een meer expansief beleid te voeren.

Het speciale EO-hoofdstuk over handel onderzoekt hoe de toenemende handelsintegratie OESO-economieën heeft beïnvloed en de gevolgen voor hun arbeidsmarkten, waarbij het effect van handel op werkverplaatsing en inkomensongelijkheid onder de loep wordt genomen. De belangrijkste bevindingen van het thematische suggereren dat om handel (en de evoluerende eisen aan vaardigheden die verband houden met veranderende voorkeuren en technologie) voor iedereen goed te kunnen laten werken, een geïntegreerde beleidsaanpak nodig is die acties op internationaal, nationaal en regionaal niveau met elkaar verbindt ter bevordering van een gelijk speelveld. Men zou coherente en meer gerichte beleidspakketten van maatregelen moeten nastreven om inclusiviteit

te vergroten, kwetsbare werknemers te ondersteunen en extra mogelijkheden te scheppen door toetreding van nieuwe bedrijven en innovatie te stimuleren (zoals aangegeven in de recente OESO-editie van ‘Going for Growth 2017’).  Zie ook BLOG

7 juni - Nederland tekent verdrag tegen belastingontwijking

Minister Dijsselbloem heeft op 7 juni tijdens de MCM een multilateraal verdrag tegen internationale belastingontwijking ondertekend. Dit verdrag – dat in totaal door bijna 70 landen wereldwijd is ondertekend – is een van de uitkomsten van het zogeheten BEPS-project. Dit project is gestart door de OESO/G20, maar hier hebben ook veel (ontwikkelings)landen aan deelgenomen die geen lid zijn van de OESO. In het BEPS-project zijn aanpassingen voorgesteld voor nationale wetgeving en voor belastingverdragen. Veel voorstellen voor nationale wetgeving zijn door de Europese Unie overgenomen in de zogenaamde Anti Tax Avoidance Directive (ATAD). De aanpassingen voor belastingverdragen zijn opgenomen in het ondertekende verdrag. Met dit verdrag – ook wel aangeduid als het multinationale instrument (MLI) - kunnen maatregelen tegen belastingontwijking in één keer worden opgenomen in veel belastingverdragen. Hierdoor hoeven landen niet voor elk belastingverdrag afzonderlijk te onderhandelen. Nederland heeft meer dan 80 belastingverdragen met andere landen gesloten. Met de komst van het multinationale instrument worden naar verwachting in een keer meer dan 40 Nederlandse belastingverdragen aangepast waarvoor anders bilaterale onderhandelingen nodig zouden zijn geweest. Dat aantal neemt verder toe als straks meer Nederlandse verdragspartners meedoen met het MLI. Lees hier verder

1 – 22 juni - IEA Governing Board

De IEA richt zich steeds meer op duurzame energie en samenwerking met niet-leden. Deze Governing Board was de eerste met de nieuwe voorzitter: de Nederlandse PV Noé van Hulst. Gesproken werd over de voorbereidingen van de tweejaarlijkse Ministeriële conferentie in november, en in dat verband over de toekomst van het IEA. Het thema van die conferentie wordt energievoorzieningszekerheid en duurzame wereldwijde groei. Mexico wordt uitgenodigd als nieuw lid en India werd verwelkomd als associatieland. Verder werden opties besproken voor samenwerking met niet-leden o.g.v. olievoorraden. Tot slot werd een oplossing gevonden voor een deelprobleem van de lange termijn financiële houdbaarheid van het IEA: een fixed term baseload fee voor kleine leden. www.iea.org

21-22 juni – Third meeting of the Inclusive Framework on BEPS delivers results, Noordwijk http://www.oecd.org/tax/third-meeting-of-the-inclusive-framework-on-beps-delivers-results.htm?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Third%20meeting%20of%20the%20Inclusive%20Framework%20on%20BEPS%20delivers%20results&utm_campaign=Tax%20News%20Alert%2022-06-2017&utm_term=demo

Meer dan 200 vertegenwoordigers van 83 landen en jurisdicties hebben onlangs naast 12 internationale en regionale organisaties in Noordwijk aan een OESO-conferentie deelgenomen over de multilaterale aanpak van belastingontwijking en over hoe maatregelen kunnen worden uitgevoerd en nageleefd. Aan het zogeheten BEPS-project doen ook veel landen mee die geen lid zijn van de OESO.

In dit kader worden aanpassingen voorgesteld voor nationale wetgeving en belastingverdragen. Dat gebeurt op grond van gemaakte afspraken en hierdoor hoeft niet voor elk verdrag opnieuw te worden onderhandeld. Volgens de OESO worden vooral ontwikkelingslanden getroffen door belastingontwijking van grote ondernemingen. De OESO heeft berekend dat ontwikkelingslanden jaarlijks USD 100 tot 240 miljard aan belastinginkomsten mislopen.

16 juni – Noorwegen: OESO doet aanbevelingen voor vernieuwing innovatiebeleid
Na een periode van transformatie in de olie‑ en gasindustrie, de scheepsbouw, de visserij en de aquacultuur, staat Noorwegen voor een nieuwe, drievoudige transformatie-uitdaging: het realiseren van een meer gediversifieerde en robuuste economie, het werken aan een efficiënt innovatiesysteem en het ondersteunen van onderzoeks- en innovatieactiviteiten voor de aanpak van een reeks maatschappelijke uitdagingen.

http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-of-innovation-policy-norway-2017_9789264277960-en?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=AWTI+e-mail+alert

16 juni - Expert workshop over het anticiperen op migratiestromen: From Panic to Planning.

Had Europa zich beter op de vluchtelingencrisis van 2015 kunnen voorbereiden? Volgens de OESO wel. Hoe moeilijk het ook is om geopolitieke gebeurtenissen te voorspellen, landen zouden zich veel beter kunnen voorbereiden indien zij de onderliggende tendensen die kunnen leiden tot gedwongen of spontane migratiestromen beter in de gaten zouden houden. Om beter toegerust te zijn op een mogelijke herhaling van 2015 zouden landen een soort waarschuwingssysteem moeten ontwikkelen met een daarbij behorend actieplan ten aanzien van ontvangst, controle en integratie in eigen land, en een communicatieplan met de landen van oorsprong.

De workshop bracht experts bij elkaar van de deelnemende landen aan de OESO Working Party on Migration, het EASO early warning systeem en vertegenwoordigers van de Europese Commissie en andere internationale organisaties (UNHCR, Frontex, IGC en IOM). Het doel was om ervaringen en vooral best-practices uit te wisselen (Zweden; VS; Zwitserland; Canada).

Belangrijkste conclusies:

Er bestaan uiteenlopende modellen van warning systems: Statistical control models (EASO); crowdsourced modelling (VS); profiling; data mining (Zweden). Het zou goed zijn om een multi-dimensionale aanpak te gebruiken waarbij verschillende soorten informatie worden gecombineerd, bijv statistische data met interviews en social media vergaarde data. Dit is vaak niet het geval. Sommige landen werken met verschillende voorspellende analyses (VS) maar als gevolg van slechte samenwerking tussen verschillende afdelingen (zoals tussen humanitaire hulp en ontwikkelingszaken) ontbreekt vaak een globaal beeld.

Er dient een goed evenwicht gevonden te worden tussen een laagdrempelig alarmsysteem en reactief optreden omdat anders het gevaar bestaat dat bewindspersonen niet adequaat reageren.

Voorspellingen dienen rekening te houden met de enorme ontwikkeling in communicatie via mobiele telefoons en gebruik van sociale media.

Planning houdt ook in, nadenken over hoe het beste draagvlak te scheppen. In Canada is dit gelukt dankzij een goed evenwicht tussen economische migranten en humanitaire migranten. Het betekent bijvoorbeeld ook dat tijdig over goede infrastructuur nagedacht wordt.

Foresight (op basis van scenario’s) is een goede aanvulling op het doen van voorspellingen omdat het ruimte biedt beleidsmatig na te denken over alternatieve scenario’s. De Europese Commissie (JRC I); Frontex en de OESO houden zich hiermee bezig. De OESO zal binnenkort met een project beginnen over de link tussen digitalisering en migratie.

14 juni - OESO DAC Senior Level Meeting: hervormingen

De Senior Level Meeting van de Development Assistance Committee besprak op 14 juni de hervormingsplannen van de Voorzitter Charlotte Gornitzka: zij pleitte voor meer verantwoording over resultaten, meer leren en beter betrekken van andere spelers. Zij wil dat de DAC van een exclusieve club verandert in een inclusieve hub. De DAC-leden stemden in met de meeste plannen, maar zij legden vooral nadruk op het behoud van de kerntaken van DAC: statistiek, ODA-definitie, standaarden, beleidsadvies en peer review. Voorwaarde voor hun akkoord met de plannen was dat de financiële gevolgen duidelijk zouden worden. De High-Level Meeting van eind oktober zal de voorstellen afhameren. Tijdens de SLM vonden ook informele sessies plaats over de mate van ODA van Private Sector Instruments en in-donor kosten voor vluchtelingenopvang. Er was nog geen instemming met de voorstellen daaromtrent.

13 Juni - Ministeriële OESO-conferentie over de Job Strategy, Berlijn

In het kader van het G20 voorzitterschap organiseerde Duitsland op 13 juni, ism de OESO een Ministeriële Conferentie om over de draft versie van de OESO Jobstrategy te discussiëren. Gemeenschappelijke noemer van het G20 voorzitterschap en de OESO jobstrategy is de focus op de toekomst van werk en resilience. De nieuwe Jobstrategie richt zich meer op de toekomst maar wil tegelijkertijd lessen trekken uit de economische crisis om te kijken op welke manier structurele problemen voorkomen kunnen worden. Het gaat er daarbij om de arbeidsmarkt meer inclusief te maken door het aanpassingsvermogen ervan te vergroten. Naast het aantal banen speelt de kwaliteit van werk nu bovendien een grotere rol. Een centraal onderdeel van de nieuwe Job Strategy vormt het scoreboard dat laat zien hoe landen het op verschillende arbeidsmarkt-onderdelen doen. De OESO hoopt hiermee de uitwisseling van best-practices tussen landen te vergroten.

Ten slotte is er veel aandacht voor skills (voor de ontwikkeling en het gebruik ervan) die aansluiten op de eisen van de huidige en toekomstige arbeidsmarkt.

Het Forum werd georganiseerd door het Duitse Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken en de OESO.

13 juni - Employment Outlook 2017

De Employment outlook staat in het teken van het aanpassen van werkgelegenheid- en sociaal beleid op zo’n manier dat het een bredere groep mensen bereikt en tegelijkertijd op nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is voorbereid. In de outlook wordt een duidelijke link gelegd met welzijn. Hier komt meer bij kijken dan de traditionele cijfers over werkgelegenheid en werkloosheid en worden indicatoren voor de kwaliteit van werk en de inclusiviteit van de arbeidsmarkt belangrijker. Tegelijkertijd pleit de OESO in deze Employment Outlook voor meer flexibiliteit van de arbeidsmarkt zodat er sneller gereageerd kan worden in tijden van crisis en grote (technologische) veranderingen. Hoe een en ander precies te rijmen valt, wordt niet helemaal duidelijk. De Outlook lijkt in ieder geval  te suggereren dat de sociale partners via collective action een belangrijke rol daarin kunnen gaan spelen. To be continued. Zie voor meer informatie: http://www.oecd.org/els/oecd-employment-outlook-19991266.htm

12-16 juni - World Summit on the Information Society Forum, Geneva, Switzerland

12 juni – Workshop on the future of social protection – Berlin

Hoewel er nog geen dramatische daling van de werkgelegenheid als gevolg van digitalisering te zien is, zijn er wel ontwikkelingen zichtbaar die laten zien dat beleid zich moet aanpassen aan een nieuw werkelijkheid. Er zijn bijvoorbeeld wel al verschuivingen in de gevraagde vaardigheden zichtbaar die duiden op de noodzaak om meer in skills en trainingen te investeren. Daarnaast zijn er veel nieuwe werkvormen ontstaan die nu niet of gedeeltelijk gedekt worden door afspraken over sociale zekerheid. Ook is de manier waarop de sociale zekerheid nu gefinancierd wordt op de lange termijn niet toereikend omdat grote groepen werkenden niet afdragen.

Er ontstaat dus langzamerhand een nieuwe werkelijkheid waar sociale zekerheidstelsels niet op zijn aangepast. Dit kan leiden tot het uitsluiten van sociale zekerheid van delen van de maatschappij en uiteindelijk zelfs tot sociale spanningen. Om die redenen dient nagedacht te worden over nieuwe vormen van sociale bescherming, van financiering van de sociale zekerheid, maar ook over nieuwe manieren van onderzoek die rekening houden met de uiteenlopende vormen van werk.

Bij de workshop in Berlijn kwamen experts bijeen om best-practices uit te wisselen. Onder andere werd hierbij melding gemaakt van de invoering in Frankrijk van de individuele rekening van opleidingsrechten (CPE); ervaringen met het basisinkomen (Canada); sociale zekerheid voor platformwerknemers en ZZP-ers (VK, VS, Indonesië en Maleisië). Opvallend was dat in de opkomende economieën zoals in Indonesië en Maleisië recentelijk pogingen gedaan worden om voor de nieuwe werkers een vorm van sociale zekerheid in te stellen (met vaak zware boetes voor degenen die niet afdragen) terwijl voor het grootste deel van de beroepsbevolking geen sociaal vangnet beschikbaar is.

9 juni - Finland: ondanks crisis hoge niveaus van publieke en private R&D-investeringen
De economische crisis heeft de ICT-sector en meer traditionele bedrijfstakken in Finland grondig veranderd, volgens een recent OESO-rapport over het Finse innovatiebeleid. De investeringen in R&D werden over de hele linie teruggeschroefd, maar die periode is alweer ten einde. De Finse overheid zou verdere verbetering kunnen bewerkstelligen door het onderzoeks- en innovatiebeleid meer te richten op maatschappelijke uitdagingen en op kennisgebaseerde concurrentievoordelen.

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-reviews-of-innovation-policy-finland-2017_9789264276369-en#.WT7kiTiYxpg?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=AWTI+e-mail+alert

8 juni - Services Trade Policies and the Global Economy

Deze publicatie synthetiseert recent analytisch OESO-werk m.b.t. handelsbeleid voor diensten en een kwantificering van de impact op import en export, de prestaties van de maakindustrie en de dienstensector, en hoe handelsbeperkingen van diensten invloed hebben op beslissingen en resultaten van bedrijven die op internationale markten actief zijn. Dit op basis van de STRI-index van de OESO (‘Services Trade Restrictiveness Index’), een bewijsgericht instrument dat ‘snapshots’ biedt van regelgeving die de handel in diensten in 22 sectoren in 44 landen beïnvloedt (meer dan 80% van de wereldwijde handel in diensten). De nieuwe analyse is bedoeld om beleidsmakers en de private sector te informeren over de waarschijnlijke gevolgen van unilaterale of gecoördineerde hervormingen en om beleidsmaatregelen te helpen prioriteren.

http://www.oecd-ilibrary.org/trade/services-trade-policies-and-the-global-economy_9789264275232-en

2 juni - Innovatie bevorderen via public procurement
Via hun inkoopmacht kunnen nationale, regionale en lokale overheden een grote invloed uitoefenen op thema’s als duurzame groei, de ontwikkeling van het MKB, MVO of andere beleidsdoelen. De OESO heeft een rapport uitgebracht over het inzetten van ‘public procurement’ voor innovatie. De publicatie beschrijft een serie ‘good practices’ en strategieën die overheden uit de hele wereld hanteren.
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/public-procurement-for-innovation_9789264265820-en#.WT_ELjiYxpg?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=AWTI+e-mail+alert

31 mei -2 juni – International Transport Forum Summit 2017, Leipzig

Benoeming van de nieuwe Secretary General ITF: Dr. Young Tae Kim, https://www.itf-oecd.org/korea%E2%80%99s-young-tae-kim-elected-new-secretary-general-itf

30 mei – Pension Markets in Focus http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/Pension-Markets-in-Focus-2016.pdf

Uit deze jaarlijkse OESO-vergelijking van pensioenstelsels van 70 landen, blijkt dat Nederland op de derde plaats staat in de rangorde over 2016. Nederlandse pensioenfondsen zagen hun beheerd vermogen met 7,2% stijgen dankzij behaalde beleggingsrendementen. Alleen fondsen in Polen (8,3%) en Denemarken (7,8%) haalden gemiddeld een hoger rendement.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat er een verband is tussen behaalde rendementen en het aantal pensioenfondsen. In Nederland en Denemarken is het aantal fondsen sinds 2005 geslonken met ongeveer 60%. In het VK halveerde het aantal fondsen in diezelfde periode. Landen met 30 tot 150 fondsen laten betere resultaten zien dan landen met honderden fondsen.

Het pensioenvermogen concentreert zich in de wereld in 5 landen: VS, VK, Australië, Japan en Nederland. Zij zijn samen goed voor 85% van het totale pensioenvermogen. Het belang van pensioenvermogen verschilt enorm van land tot land. Zo is in Griekenland de omvang van de pensioenbesparingen slechts 0,6% van het bbp. Denemarken staat aan top met bijna 206% van het bbp. Nederland volgt op een tweede plaats met ruim 178% van het bbp. In de periode vanaf 2010 tot en met 2015 behaalde Canada het hoogste reële rendement (6,4%), gevolgd door Australië (6,2%) en het VK (6,1%). Nederlandse pensioenfondsen kwamen gemiddeld tot een reëel rendement van meer dan 5%.

30 mei – Lancering Business and Finance Outlook 2017

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2117041e.pdf?expires=1498463100&id=id&accname=ocid49027884&checksum=308403A2270FA2ECCD179F4D19CE5024

Onlangs heeft de OESO de 3e editie van deze jaarlijkse publicatie uitgebracht. Het biedt empirisch bewijs over hoe schaalvoordelen worden geblokkeerd, hulpmiddelen verkeerd worden toegewezen en eerlijke concurrentie door ongelijke kansen wordt ondermijnd. Ook komen wereldwijde governance problemen aan de orde ('regels’ en ‘normen’) die zich op diverse beleidsdomeinen voordoen. Deze publicatie omvat een hoofdstuk over IMVO in ‘global supply chains’, waarbij de OESO voor het eerst aantoont dat IMVO goed is voor de lange-termijn rendementen van bedrijven (business case voor IMVO). Daarnaast wordt aandacht geschonken aan aspecten zoals kapitaalrekeningbeheer, financiële regelgeving en risico’s, staatsbedrijven en overcapaciteit, grensoverschrijdende kartels, hoge verzekeringskosten en de kosten van kapitaal, grensoverschrijdende handelsbelemmeringen in financiële diensten, omkoping en corruptie. Zie ook BLOG

29 mei - Handel in goederen G20 zit stevig in de lift

De internationale handel in goederen door de G20 is in het 1e kwartaal van het jaar stevig aangetrokken. De OESO maakte bekend dat er daarmee 4 kwartalen op rij sprake was van groei. De G20-landen realiseerden vorig kwartaal gemiddeld qua export van goederen 3% groei t.o.v. het 4e kwartaal van 2016. Op Frankrijk na zagen alle G20-landen hun uitvoer stijgen. Australië voerde die lijst aan met een plus van 7,2%. Ook in Zuid-Korea (plus 5,7%) en het VK (plus 3,3%) was de groei volgens de OESO robuust. Van de eurolanden presteerde Duitsland met een exportplus van 1,3% het best. Qua import van goederen was in alle landen van de G20 sprake van groei. Deze kwam gemiddeld uit op 4%. In China was de stijging van de invoer met krap 10% het sterkst. Turkije sloot hier de rij met een plus van 1,8%.

http://www.oecd.org/newsroom/international-trade-statistics-trends-in-first-quarter-2017.htm

24 mei - DAC peer review van Nederland

Op 24 mei jl. is het ontwikkelingsbeleid van Nederland besproken door de DAC: toetsing van de naleving van internationale afspraken met het oog op versterking van het onderlinge lerende vermogen. Er was veel waardering voor de investeringen in kennis en innovatie, onze pioniersrol op het terrein van hulp, handel en investeringen, de aansluiting bij Agenda 2030, beleidscoherentie voor ontwikkeling, de aanpak in fragiele staten, de geïntegreerde aanpak van humanitaire hulp en het betrekken van de private sector en van maatschappelijke organisaties. Daarbij was er speciale aandacht voor Dialogue and Dissent en de prioritering van gender en meisjes. Ook het landenbeleid in de context van themasturing kwam aan de orde, naar aanleiding van een veldbezoek aan Bangladesh.

De DAC had kritiek op aspecten van de financiering van de begroting, zoals rond de ODA-norm van 0,7% van het BNI en de kosten voor eerstejaarsopvang van vluchtelingen. Ook werd erop gewezen dat Nederland niet meer goed voldoet aan de effectiviteitsprincipes. Daarbij werd wel toegevoegd dat die principes moeten worden herbezien in de context van Agenda 2030. De Nederlandse ervaring en nieuwe werkvormen boden veel leerstof voor de DAC-leden en riepen een constructief debat op. Op 28 juni presenteert DAC-voorzitter Gorntizka het definitieve rapport in Den Haag, met een seminar bij het Institute of Social Studies.

24 mei – Koningin Máxima spreekt bij presentatie PISA rapport van OESO over financiële vaardigheden van jongeren, lees hier verder: Toespraak van Koningin Máxima bij presentatie PISA rapport van OESO over financiële vaardigheden van jongeren te Parijs

17 mei - Experts meeting on Gender Budgeting, Reykjavik, IJsland http://www.oecd.org/gov/budgeting/gender-budgeting-experts-meeting-2017.htm

15-16 mei - The Second International Conference on National Urban Policy, Paris, France.

10 mei - The Next Production Revolution – Implications for Governments and Business

De OESO heeft in het kader van een G7-bijeenkomst in Rome een publicatie uitgebracht over de kansen en uitdagingen van de ‘volgende productierevolutie’ (industrie 4.0) voor overheden en bedrijven. Die komt eraan onder invloed van nieuwe digitale technologieën, industriële biotechnologie, 3D-printen, nieuwe materialen en nanotechnologie. Hoe beter beleidsmakers en bedrijven deze trends begrijpen en ermee omgaan, hoe beter de productie zich in de nabije toekomst kan ontwikkelen.

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/the-next-production-revolution_9789264271036-en#.WRvlp0hSBpg?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=AWTI+e-mail+alert

2-4 mei -  The 11th Forum on Responsible Mineral Supply Chains vond plaats bij het OECD Conference Centre in Parijs. Lees hier meer over het Forum mneguidelines.oecd.org/icglr-oecd-un-forum.htm

2 mei – Inclusive innovation policies - Lessons from international case studies

Innovatiebeleid wordt door de meeste landen vooral ingezet om groei te creëren. Het zou echter ook kunnen worden ingezet als strategie voor sociale inclusie, zo laat een recente OESO-publicatie zien. Het beschrijft de specifieke uitdagingen voor de implementatie en doet aan de hand van ‘good practices’ aanbevelingen voor beleid.

http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/inclusive-innovation-policies_a09a3a5d-en;jsessionid=1kf66qppu6ya2.x-oecd-live-02

OESO: Nederlandse convenanten effectief in de aanpak van landbouw klimaatemissies

Recent heeft de OESO een studie afgerond naar de synergie en afwenteling tussen landbouwproductiviteit, klimaatmitigatie en klimaatadaptatie in Nederland. Wat zijn de conclusies? Lees verder: https://www.permanentevertegenwoordigingen.nl/permanente-vertegenwoordigingen/pv-oeso-parijs/nieuws/2017/06/23/synergies-and-trade-offs-agriculture-and-climate-in-the-netherlands

OESO neemt ruimtelijke ordening in Nederland onder de loep

De afgelopen tijd heeft de OESO een drietal publicaties uitgebracht waarin het Nederlandse beleid voor  ruimtelijk ordening en gebiedsontwikkeling onder de loep wordt gehouden. Het gaat om ‘Land-use planning systems in the OECD: Country fact sheets’, ‘The Governance of land use in the Netherlands: The case of Amsterdam’ en ‘Governing land use in OECD countries: Policy analysis and recommendations’.

Lees verder: https://www.permanentevertegenwoordigingen.nl/permanente-vertegenwoordigingen/pv-oeso-parijs/nieuws/2017/06/26/oecd-on-land-use-governance-in-the-netherlands

Recente OESO-IMVO ontwikkelingen

Op 18 en 19 mei vond de G20 Ministeriële Conferentie over Werkgelegenheid in Bad Neuenahr plaats waarvoor de OESO en de ILO de achtergrondnotities hadden voorbereid. Nederland was hierbij uitgenodigd en werd vertegenwoordigd door Minister Ploumen. Het thema was het meer inclusief maken van werk in de toekomst en sustainable global supply chains. De conferentie resulteerde in een Ministeriële verklaring waarin de Ministers (van de aangesloten landen) zich committeerden aan de naleving van de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen (paragraaf 22).

Voor meer informatie zie: http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Pressemitteilungen/2017/g20-ministerial-declaration.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Tijdens een recente OESO Council is de Recommendation of the Council on Due Diligence for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector [C(2017)63] aangenomen. Het betreft een gezamenlijke positie van de 47 aangesloten landen. Zij verbinden zich tot het gebruik en de implementatie van de Due Diligence Guidance voor de toeleveringsketen van de kleding- en schoenensector. Hiermee geven zij bovendien aan bij te zullen dragen aan het scheppen van een level-playing-field voor het bedrijfsleven ten aanzien van hun verantwoordelijkheden van due diligence in deze sector. Met de ondertekening van deze Raadsaanbeveling over due diligence staat de teller op vier (sectoren). De andere betreffen: conflictmineralen in risico gebieden C/MIN(2011)12/FINAL]; de landbouw en voedselketen (aanbeveling i.s.m. FAO) ([C(2016)83]; en de winningsindustrie [C(2016)100].

Op 20 juni 2017 is Kazachstan als 48e lid toegetreden tot de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. In voorbereiding hierop heeft Kazachstan een aantal hervormingen doorgevoerd dat bij moet dragen aan de verbetering van het investeringsklimaat in het land, zoals het vereenvoudigen van administratieve procedures voor investeringen en belastinghervormingen. Daarnaast heeft de regering van Kazachstan zich verbonden aan het bevorderen en mogelijk maken van Responsible Business Conduct via de implementatie van de OESO Richtlijnen. Een onderdeel daarvan is het opzetten van een Nationaal Contact Punt dat bij die implementatie een belangrijke rol zal spelen.

BLOGs van de PV OESO PARIJS

BLOG - Economic Outlook juni 2017: Beter maar niet goed genoeg, nieuwe benaderingen nodig om globalisering en handel voor iedereen te laten werken

BLOG - Business and Finance Outlook 2017

BLOG - Commentary: The untapped potential of energy efficiency

BLOG - Smartphones are child’s play, but what about the child labour?

TWEET's van de PV OESO PARIJS

Landbouwtwitteraccount:@AgriPV_OESO

Volg ons op TWITTER en FACEBOOK

Enkele recente Tweets:

NL Ambassador OECD‏@noevanhulst

European Commissioner @Moedas @OECD: #Netherlands practice of #GreenDeals example 4 #EU

2 follow 2 eliminate reg barriers 2 #innovation

OECD@OECD

Which #government policies work, and which don't? Follow the convo on #evidence4gov Mon 26 June, agenda here http://oe.cd/evidence4gov  #policy

NETHERLANDS AT OECD@NLmissionOECD

Find out all the latest news from the 3rd meeting of the Inclusive Framework on #BEPS http://bit.ly/2stTQxO  | #tax

 

Tips voor postennetwerk

Tips voor postennetwerk

De OESO voert momenteel vier regionale programma’s uit:

-          Het MENA programma gericht op goed bestuur en investeringen: http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/middleeastandnorthafrica.htm

-          Het Zuid-Oost Azië programma, gericht op o.a. goed bestuur, belastingen,

anti-corruptie, investeringen, innovatie en vaardigheden: http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/southeastasia.htm

-          Het Eurasia programma, gericht op o.a. concurrentievermogen, anti-corruptie en

corporate governance: http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/eurasia.htm

-          Het Zuid-Oost Europa programma gericht op het aantrekken van investeringen en

het versterken van goed bestuur (ism de EU): http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/southeasteurope.htm

Daarnaast voert de OESO regionale activiteiten uit in:

- Latijns-Amerika: http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/latin-america.htm

- Afrika: http://www.oecd.org/africa/

In het kader van de regionale programma’s worden regelmatig activiteiten door de OESO

georganiseerd in de regio. Posten die hier interesse in hebben kunnen contact opnemen

met de PV OESO: iris.smalbrugge@minbuza.nl

Landen in accessietraject naar Lidmaatschap OESO:

-       Colombia

-       Costa Rica

-       Litouwen

Landen met een “OECD country-programme”:

-       Kazachstan

-       Marokko

-       Peru

Key Partners”  van de OECD:

-      Brazil

-      China

-      India

-      Indonesia

-      South Africa

Overzicht komende evenementen

26-27 juni - OECD Global Forum on Productivity, Budapest

28 juni - OECD Development Co-operation Peer Reviews: The Netherlands 2017

29 juni – Lancering OECD International Migration Outlook 2017

29 – 30 juni – Global Forum Repsonsible Business Conduct https://mneguidelines.oecd.org/global-forum/

10 juli - OECD-FAO Agricultural Outlook 2017, Paris, France.

10 juli - Adapting to Changing Skill Needs Conference

13 juli - Government at a Glance 2017

15 en 16 januari 2018 - First International Forum on Migration Statistics, Parijs

Meer evenementen zie: http://www.oecd.org/newsroom/upcomingevents/

Recente OESO publicaties

Lees alles: http://www.oecd.org/about/publishing/ - http://www.oecd-ilibrary.org/

OECD Employment Outlook 2017

African Economic Outlook 2017

The Next Production Revolution

OECD Skills Outlook 2017

International Energy Agency – IEA publications

Energy Technology Perspectives 2017

International Transport Forum – ITF publications

Nuclear Energy Agency – NEA publications

NEA NEWS

OECD360 – Hoe doet Nederland het?

De Nederlandstalige publicatie ‘OECD360 – Nederland’ geeft in vogelvlucht weer hoe

Nederland presteert t.o.v. ander OESO-landen op het gebied van onder meer groene groei,

onderwijs, welzijn, regionale ontwikkeling, werkgelegenheid, economie en landbouw - www.oecd360.org/netherlands

OECD insights

Interessante columns over actuele onderwerpen, zie o.a. de column van G20 Sherpa Gabriel Ramos: Towards an empowering state: turning inclusive growth into a global reality, http://www.oecd.org/insights/

OLIS is gemigreerd naar O.N.E.

Onlangs heeft de OESO een nieuw informatie-uitwisseling platform gelanceerd  O.N.E.  ter vervanging van OLIS. Net als met OLIS geeft O.N.E. toegang tot alle officiële en niet-officiële documenten en andere relevante  informatie van de comités en communities. Het grote verschil is dat O.N.E. ook toegankelijk is buiten het VPN-netwerk van de OESO of de ministeries, het gebruiksvriendelijker is en makkelijker te personaliseren.

je krijgt toegang tot O.N.E. via https://one.oecd.org met de gebruiksnaam en het wachtwoord van je huidige OLIS-account.

Het is de bedoeling dat O.N.E.  in juni OLIS definitief gaat vervangen. Voorlopig werken beide platforms nog parallel naast elkaar.

OESO vacatures

The OECD is recruiting!

The Economics Department is looking for Senior Economists

More info: oecd.taleo.net/careersection/…

The OECD Young Professionals Programme (YPP)

Gezocht: Stagiairs (M/V) die het team van PV OESO voor een periode van 3-6 maanden willen

versterken. Heb je de Nederlandse nationaliteit, nog niet afgestudeerd en wil je de collegebanken

een keer afwisselen met een stoel achter de Nederlandse vlag bij de OESO, kijk dan op: http://oeso.nlvertegenwoordiging.org/organization/stages

Geïnteresseerd in een baan bij de OESO?

Hierbij enkele algemene tips voor sollicitaties bij de

OESO: informeer je heel goed op het betreffende terrein via de website, lees de belangrijkste

OESO publicaties op dit terrein, laat je Engels checken door een native speaker, informeer naar

terugkeergaranties bij je werkgever. Wees niet verbaasd als het lang duurt voor je wat hoort (kan

6 maanden zijn, hopelijk minder en soms meer). Als je niet op de shortlist komt voor interviews,

dan hoor je meestal niks.

Ben je geshortlist? Gefeliciteerd, maar de concurrentie zal groot en sterk zijn! Dus bereid je voor

op een zwaar panel interview waar op alles gelet wordt: inhoud (wat kan jij toevoegen), stijl (niet

te kort door de Nederlandse bocht), Engels (ken je vaktermen en boodschappen van kern

publicaties), communicatieve vaardigheden (kijk je de mensen aan, houd je oogcontact met het

panel), kleding/uiterlijk (OESO is best formeel, dus geen jeans, bij mannen das en scheren).

Verrassingen zijn ook mogelijk: een schriftelijke test, een casus e.d.

Ook geïnteresseerd in een stage bij de OESO klik hier voor het OECD Internship Programme

De PV is graag bereid in specifieke gevallen te adviseren en faciliteren waar mogelijk. Check de

actuele vacatures:  https://oecd.taleo.net/careersection/ext/joblist.ftl

PV OESO PARIJS contacten

• Noé van Hulst
Permanent Vertegenwoordiger OESO
Marit van Zomeren
Plv. Permanent Vertegenwoordiger OESO
Uitvoerend Comité OESO, Energie, Duurzame Ontwikkeling, Ontwikkelingscluster
• Natalia Cerrato
, Economische Raad
Algemene economie, Mededinging, Innovatie, Handel, Investeringen, Multinationale

Ondernemingen (MNO’s), Ondernemerschap, MKB, Digitale Economie, Financiële Markten, Fiscale aangelegenheden, Corporate Governance, Public Governance, Corruptiebestrijding

• Carla Boonstra, Landbouwraad zal per 1 september 2017 worden vervangen door Mr Jan Gerrit Deelen (EZ)

Landbouw, Voedsel, Visserij, Biotechnologie, Regionaal beleid, Milieu

Iris Smalbrugge zal per 1 september 2017 worden vervangen door Mw Nori Spauwen (BZ)
OESO Comité Externe Betrekkingen, Onderwijs, Begroting,
Toetreding, Health
• Marjoleine Hennis
Sociale Zaken, Werkgelegenheid,
IMVO, Migratie/Integratie, Gezond en Veilig Werken, Skills, Gender
Secretariaat:
• Ilse van Ruler
• Karin Kok

• Esther Jongejan

Stagiairs:

Stagiair Jona de Jong zal tot eind juli bij de PV OESO aanwezig zijn evenals Emma Smit, Financieel Rijkstrainee.

Per 1 september zal de PV OESO versterkt worden door 2 nieuwe stagiairs:

Evelien Lambooij en Jasper van Schooneveld.

Colofon

Contact:
Reageren op de nieuwsbrief of een bijdrage leveren?
Mail naar:
ilse-van.ruler@minbuza.nl;

PV OESO PARIJS
7, rue Eble, 75007 Paris, France
Tel: +33 (0)1-40623313
E-mail: pao@minbuza.nl;

http://oecd.nlmission.org

https://twitter.com/NLmissionOECD

Facebook: http://on.fb.me/1gGlhrC