BLOG - OESO-vooruitzichten digitale economie 2017

In haar recent uitgebrachte ‘Digital Economy Outlook 2017’ stelt de OESO dat digitale transformatie (en bijbehorende kansen en uitdagingen) inmiddels hoog op de agenda van nationale overheden staan. Men waarschuwt wel dat voor verdere groei effectief beleid noodzakelijk is. Landen werken aan hun digitale doelen, maar het ontbreekt dikwijls nog aan coördinatie. Zo hebben slechts een paar OESO-landen een hooggeplaatste overheidsfunctionaris of publieke instelling de centrale verantwoordelijkheid gegeven voor de eigen nationale digitale strategie (NDS). 

De voordelen van digitale transformatie voor innovatie, groei en sociale welvaart worden geoptimaliseerd door speciaal aandacht te schenken aan de gevolgen daarvan voor het beleid, een betere meting van data en de ontwikkeling van een beleidskader voor een integrale overheidsaanpak.

Diensten op het gebied van informatietechnologie blijven groeien en de vooruitzichten zijn goed

Sinds de mondiale economische crisis, is de toegevoegde waarde van de hele ICT‑sector in het OESO-gebied afgenomen. Binnen de ICT‑sector is de toegevoegde waarde van telecommunicatiediensten en de productie van computers en elektronica gedaald. Voor informatietechnologie is de toegevoegde waarde echter toegenomen en voor softwarepublicatie is deze waarde constant gebleven.

Deze contrasterende trends die hun weerslag vinden in de ICT‑werkgelegenheid binnen het OESO-gebied, zullen zich naar verwachting de komende jaren voortzetten, aangezien het aandeel van risicovolle kapitaalinvesteringen in ICT (een indicatie van de bedrijfsverwachtingen) opnieuw de recordhoogte van 2000 heeft bereikt. De ICT‑sector blijft een belangrijke stimulans voor innovatie. In deze sector worden namelijk de meeste R&D-bedrijfsuitgaven gedaan (OESO-gebied) en wordt eenderde van alle patenten overal ter wereld aangevraagd.

De communicatie‑infrastructuur en ‑diensten krijgen een upgrade gezien de nieuwe toestroom van data

De groei in de communicatiemarkten is het gevolg van de vraag en in veel landen ook van de aangepaste wet‑ en regelgeving die concurrentie, innovatie en investering stimuleert. Investeringen in telecommunicatie als aandeel van de inkomsten zijn toegenomen en de operators maken steeds vaker gebruik van vezeloptica voor hun netwerken. Zowel voor vaste als mobiele breedband zijn de gemiddelde prijzen gedaald en is het aantal abonnementen toegenomen, terwijl in sommige landen het gebruik van mobiele data exponentieel toeneemt.

Convergentie in telecommunicatie en broadcasting stimuleert fusies en acquisities en geeft aanleiding tot een herziening van de wet‑ en regelgeving en van de bestaande instellingen. Breedbandsnelheden van 1 gigabit per seconde (Gbps) zijn niet langer een uitzondering en de eerste commerciële aanbiedingen van 10 Gbps zijn het directe gevolg van de nieuwe datastroom, zoals die van aangesloten en autonome voertuigen.

Het gebruik van ICT neemt voortdurend toe, maar is nog steeds niet eerlijk verdeeld over landen, bedrijven en mensen

Het gemiddelde ICT‑gebruik op individuele basis heeft nieuwe records bereikt, maar is nog steeds oneerlijk verdeeld over de verschillende landen en sociale groepen, m.n. voor meer geavanceerde toepassingen van het mobiele internet, zoals online aankopen of online bankieren. Ouderen en minder hoog opgeleide mensen lopen het verst achter. Overheden concentreren zich op vakopleidingen, lager en middelbaar onderwijs en richten hun publieke uitgaven op apparaten en de connectiviteit op scholen.

Ondertussen blijven hooggeschoolde gebruikers zich zorgen maken over online beveiliging en privacy, zodat niet iedereen van internet gebruik wil maken. Wat het bedrijfsleven betreft loopt het MKB achter bij het standaard en meer geavanceerde ICT-gebruik. Na een traag begin neemt het gebruik van cloud computerinterfaces en big data analyses nu toe. Er worden steeds vaker robots voor de productie ingezet, maar tot dusver slechts in enkele OESO-landen.

Digitale innovatie en nieuwe bedrijfsmodellen stimuleren de transformatie, ook van de arbeidsmarkt en handel

Door data aangedreven innovatie, nieuwe bedrijfsmodellen en digitale toepassingen veranderen de wetenschap, overheidsinstellingen, steden en sectoren (zoals gezondheid en landbouw). Beleid dat digitale innovaties ondersteunt, is gewoonlijk gericht op innovatienetwerken, toegang tot financiering en het (her)gebruik van data, maar het schenkt minder aandacht aan ICT-investeringen, op kennis gebaseerd kapitaal en data‑analyse.

Gevolgen van de digitale transformatie zijn de vernietiging van banen in de ene sector en anderzijds de creatie van werkgelegenheid in een andere sector, de opkomst van nieuwe arbeidsvormen en een nieuw handelslandschap, m.n. voor diensten. Als reactie hierop zijn veel overheden bezig met een herziening van de arbeidswetgeving en hun handelsovereenkomsten.

Zorgen over digitale beveiliging en privacy beperken de acceptatie van ICT en zakelijke kansen

Gezien de toenemende intensiteit van het ICT-gebruik lopen bedrijven (m.n. het MKB) en individuen steeds grotere digitale beveiligings‑ en privacy‑risico's. Slechts weinig OESO-landen blijken een nationale strategie hieromtrent te hebben ontwikkeld. Ondertussen maken consumenten zich steeds meer zorgen, vooral als het gaat om online fraude, beschikbare verhaalmechanismen en de online productkwaliteit.

De meeste consumentenbeschermingsrichtlijnen zijn nog steeds gericht op de bevordering van meer vertrouwen in e‑commerce in het algemeen. Nu pas worden de allereerste stappen gezet om de nieuwe problemen van peer‑platformmarkten op te lossen.

De beloften van Artificial Intelligence gaan gepaard met belangrijke ethische en beleidsvraagstukken

Artificial Intelligence (AI) is een integraal onderdeel van ons dagelijks leven geworden. Machines kunnen met AI mensachtige cognitieve functies uitvoeren. Dankzij machine learning, big data en cloud computing kunnen algoritmen steeds ingewikkeldere patronen in grote datasets identificeren en, wat sommige cognitieve functies betreft, beter dan mensen presteren.  

AI belooft veel in termen van efficiency en productiviteitsverbeteringen, maar vergroot ook beleidsmatige uitdagingen. Er worden nieuwe ethische en beleidsvraagstukken gesteld, bijvoorbeeld over de mogelijke gevolgen voor toekomstige arbeids‑ en vaardigheidsontwikkelingen of de implicaties voor overzicht en transparantie, verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en natuurlijk ook in dit verband veiligheid en beveiliging.

De kansen die door blockchain worden geboden, worden beperkt door technische problemen en beleidsuitdagingen

Behalve bitcoin creëren blockchain‑toepassingen kansen op allerlei vlakken, zoals in de financiële en publieke sector, onderwijs en het ‘Internet of Things’, door transactiekosten te reduceren, aansprakelijkheid te faciliteren en een gegarandeerde uitvoering mogelijk te maken d.m.v. intelligente contracten.

Veel van deze kansen kunnen alleen worden benut wanneer technische problemen en beleidsuitdagingen zijn aangepakt, zoals de wetshandhaving wanneer er geen tussenpartij bestaat en hoe en aan wie de juridische aansprakelijkheid wordt toegewezen voor onrechtmatige daden veroorzaakt door systemen op basis van blockchain.

Nederland

Nederland staat mondiaal in de top 6 van ontwikkelde landen waar smartphone-gebruikers de minste mobiele data verbruiken. Gemiddeld verbruiken Nederlanders elke maand 1,02 GB aan mobiele data. In België worden nog minder data per persoon per maand verbruikt: 860 MB. Finnen verbruiken de meeste mobiele data: 10,95 GB per maand. Op de tweede plaats staat Letland, met 8,21 GB per maand. Helemaal onderaan is Slowakije te vinden, waar een smartphone-gebruiker gemiddeld 660 MB per maand verbruikt. 

In het OESO-rapport wordt wel de algemene verwachting uitgesproken dat het gemiddelde dataverbruik per land zal stijgen naarmate er meer abonnementen met onbeperkte data worden aangeboden.

Voor meer info:

http://www.oecd.org/newsroom/unequal-access-and-usage-could-hold-back-potential-of-digital-economy.htm