NIEUWSBRIEF PV OESO PARIJS - oktober 2017

Voorwoord

Het aantreden van een nieuw kabinet is ook voor de PV OESO een belangrijke gebeurtenis. Het regeerakkoord adresseert vele punten die in OESO rapporten over Nederland zijn opgebracht, o.a. met betrekking tot de arbeidsmarkt en duurzaamheidsagenda. In de uitwerking van de nieuwe beleidsvoornemens kunnen OESO en IEA mogelijk een nuttige bijdrage leveren. Dat is een belangrijk onderwerp voor overleg tussen de PV OESO en de relevante ministeries in de komende weken en maanden. Wij staan er klaar voor!

   

Noé van Hulst, Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger van de OESO

Permanent Representation of

The Kingdom of the Netherlands

7, rue Eble |75007| PARIS

T +33 (0) 1 4062 3304

noe.vanhulst@minbuza.nl

http://oecd.nlmission.org;

www.twitter.com/noevanhulst

Actualiteiten

OESO en de G20

G20 Monitor - Germany’s successful G20 presidency

G20 Monitor - OECD’s Gurría reaffirms need for global cooperation amid progress at G20 Summit

G20 MonitorOECD SECRETARY-GENERAL REPORT TO G20 LEADERS

27 oktober – Lunch Seminar: Tax reform for an inclusive circular economy

Femke Groothuis (denktank Ex’tax) stelt in haar presentatie bij de OESO dat het belastingstelsel een sleutelrol speelt in de transitie naar een circulaire economie, waar arbeidsintensieve verdienmodellen zoals reparaties, meer dienstverlening in plaats van verkoop van producten, hergebruik en recycling aan de orde zijn. Het belastingstelsel verbindt zowel het sociale als het milieuaspect van de circulaire economie. Organisaties zouden volgens Ex’tax meer moeten betalen voor het gebruik van schaarse grondstoffen dan arbeid. Deze verschuiving in het fiscale stelsel van belasting op arbeid naar hogere belasting op grondstoffenverbruik is volgens Ex’tax noodzakelijk om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Voor meer info zie op onze website Presentatie en Webcast

en http://www.ex-tax.com/

26-27 oktober – Conference on Artificial Intelligence – AI: Intelligent Machines, Smart Policies

Deze tweedaagse OESO-conferentie heeft beleidsmakers, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en AI-deskundigen vanuit de industrie en academische wereld bijeen gebracht om AI-kansen en bedreigingen te bespreken, naast de veranderende rol van beleid en internationale samenwerking.

Voor meer info: http://www.oecd.org/going-digital/ai-intelligent-machines-smart-policies/

24-25 oktober – 4th OECD Forum on Green Finance and Investment

Dit Forum (gekoppeld aan het gelijknamige OESO-centrum CGFI) heeft onlangs leidende actoren op het gebied van green finance en investeringen uitgenodigd om effectieve betrokkenheid te bevorderen en actiegerichte samenwerking een impuls te geven. Het ging onder meer om institutionele beleggers, vermogensbeheerders, ministeries van financiën en centrale banken, financiële toezichthouders, internationale klimaatfondsen, multilaterale ontwikkelingsbanken, groene investeringsbanken, bedrijven, maatschappelijke organisaties en filantropische sectoren.

Voor meer info: http://www.oecd.org/cgfi/forum/

20 oktober - Pension Markets in Focus 2017: Nederland presteert goed!

Nederland heeft na Denemarken de grootste pensioenpot in verhouding tot de omvang van de economie. Tien jaar geleden was het totale pensioenvermogen nog 106% t.o.v. het BBP, nu is dat 180%. De omvang van het Deense pensioenvermogen is zelfs ruim twee keer zo groot als dat van de economie.

Uit een onlangs gepubliceerd OESO-onderzoek blijkt dat Nederlandse pensioenfondsen relatief een hoge opbrengst behalen met hun beleggingen. In 2016 behaalden Nederlandse fondsen een gemiddeld reëel rendement van 7,2%. Binnen het OESO-gebied scoren alleen Polen (8,3%) en Ierland (8,1%) hoger. Ook qua langjarige gemiddelden doen Nederlandse pensioenfondsen het goed t.o.v. de overige OESO-landen, en overigens ook de rest van de wereld. In een grafiek van het onderzoek staat een overzicht van de gemiddelden van OESO-landen over de afgelopen vijf en tien jaar, waaruit blijkt dat Nederlandse beleggingen op reële rendementen konden rekenen van resp. 6,7% en 3,8%.

De OESO meldt dat verliezen als gevolg van de financiële crisis in vrijwel alle landen zijn terugverdiend. Wel blijven de lage rentes druk uitoefenen op het rendement van obligaties binnen de beleggingsportefeuilles van pensioenfondsen. Er zijn dan ook zorgen dat pensioenfondsen in toenemende mate hun heil zoeken in meer risicovolle beleggingen om hogere rendementen te behalen en aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Nederlandse pensioenfondsen beleggen verreweg het grootste deel van hun vermogen in het buitenland. Maar gelet op de hoge rendementen die Nederlandse pensioenfondsen halen, lijken ze vooralsnog de internationale spreiding van hun beleggingen aan hun zijde te hebben.

Voor meer info: http://www.oecd.org/pensions/pensionmarketsinfocus.htm

19 oktober - Investing in Innovation and Skills: Thriving in Global Value Chains

Een recent OESO-paper zet uiteen hoe landen met de grote veranderingen in mondiale waardeketens (GVCs), als gevolg van de opkomst van nieuwe technologieën, zouden moeten omgaan.

Enkele invalshoeken: de manier waarop innovatie, technologie en deelname aan GVCs de werkgelegenheid beïnvloeden in routine-intensieve en niet-routinematige banen; de relatie tussen deelname aan GVCs en polarisatie op de arbeidsmarkt; de manier waarop de vaardigheidssamenstelling van de arbeidskrachten van een land - zowel het type vaardigheden als hun verdeling - specialisatie en positionering langs GVCs vormgeeft; en de complementariteiten die zich voordoen tussen GVC-deelname en investeringen in kennisgebaseerd kapitaal, m.n. organisatorisch kapitaal en ICT.

Voor meer info: http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/investing-in-innovation-and-skills_9e296b43-en?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=AWTI+e-mail+alert

18 oktober - Population ageing and rising inequality will hit younger generations hard

Veel OESO landen vergrijzen sneller dan voorspeld en er is sprake van een toenemende ongelijkheid. “Preventing Ageing Unequally”, het nieuw gepubliceerde rapport door de OESO, onderzoekt de ontwikkeling en interactie hiertussen. Volgens de OESO is onderzoek naar de oorzaken via bestudering van de werkloosheid onder ouderen vanaf het vijftigste levensjaar analyseert, veel te beperkt. De OESO hanteert daarom een nieuwe benadering: the life-course approach. Het rapport laat zien dat er grote ongelijkheid bestaat in “lifetime-earnings” tussen bepaalde groepen, ten gevolge van ongelijkheden die gedurende verschillende fasen in het leven kunnen ontstaan op het gebied van onderwijs, gezondheid, werkgelegenheid en inkomen. Ook zegt het rapport dat jongere generaties op latere leeftijd een groter risico hebben op ongelijkheid, in vergelijking met huidig gepensioneerden en de generaties die sinds de jaren 60 geboren zijn. Bovendien zullen sommige groepen, door ontwikkelingen zoals een afnemende gezinsomvang en verlaagde pensioenen, een hoog risico lopen op armoede. Het rapport stelt beleidsmaatregelen voor die aansluiten bij de life-course approach en niet alleen  gericht zijn op het verkleinen van de ongelijkheid maar ook op het voorkomen daarvan bijvoorbeeld door in te zetten op activerend arbeidsmarktbeleid onder jongeren en door aanpassing van het pensioenstelsel. Voor meer informatie: http://www.oecd.org/social/preventing-ageing-unequally-9789264279087-en.htm.

16 oktober - Governments rapidly dismantling harmful tax incentives worldwide: BEPS Project driving major changes to international tax rules

11 oktober  - Lunch Seminar : The role of government and the Future of the Welfare State

Op 11 oktober j.l. heeft Bernard ter Haar, DG Integratie en Sociale Zekerheid, een bezoek aan de OESO gebracht. Roel Gans (directeur IZ), Marcel Einerhand (directie Stelsel en Zorgverzekeringen) en Bernard Verlaan (IZ) vergezelden hem. Een groot deel van het programma bestond uit gesprekken met OESO-experts op een aantal specifieke thema’s zoals integratie, vergrijzing en ongelijkheid en de toekomst van de sociale zekerheid. Ook werd vooruitgeblikt naar de ministeriële conferentie in mei 2018 over de aanpassing van de sociale zekerheid aan de veranderingen op de arbeidsmarkt zodat die financieel houdbaar blijft en zoveel mogelijk mensen hiervan profiteren.

De DG kwam niet alleen om informatie te halen maar gaf zelf ten overstaan van een volle zaal met ambassadeurs, OESO-experts en andere belangstellenden een presentatie over het Nederlandse debat ten aanzien van de ontwikkeling van de welvaartsstaat waarbij hij onder andere inging op de decentralisering van de uitvoering van beleid en het vergroten van het draagvlak in de maatschappij. Lees hier meer o.a. de presentatie

11 oktober - Digital Economy Outlook 2017

De OESO stelt dat digitale transformatie (en bijbehorende kansen en uitdagingen) inmiddels hoog op de agenda van nationale overheden staan. Men waarschuwt wel dat voor verdere groei effectief beleid noodzakelijk is. Landen werken aan hun digitale doelen, maar het ontbreekt dikwijls nog aan coördinatie. Zo hebben slechts een paar OESO-landen een hooggeplaatste overheidsfunctionaris of publieke instelling de centrale verantwoordelijkheid gegeven voor de eigen nationale digitale strategie (NDS). 

De voordelen van digitale transformatie voor innovatie, groei en sociale welvaart worden geoptimaliseerd door speciaal aandacht te schenken aan de gevolgen daarvan voor het beleid, een betere meting van data en de ontwikkeling van een beleidskader voor een integrale overheidsaanpak.

Nederland staat mondiaal in de top 6 van ontwikkelde landen waar smartphone-gebruikers de minste mobiele data verbruiken. In het OESO-rapport wordt wel de algemene verwachting uitgesproken dat het gemiddelde dataverbruik per land zal stijgen naarmate er meer abonnementen met onbeperkte data worden aangeboden.  

Zie ook BLOG

Voor meer info: Unequal access and usage could hold back potential of digital economy

10 oktober - DAC en Niet-gouvernementele organisaties

In het kader van de hervorming spreekt de DAC nu vaker met NGO’s, ofwel ‘civil society’ organisaties. Deze hebben zich sinds kort verenigd in een ‘CSO reference group’ en zij spraken op 15 september en 10 oktober met DAC-leden. Zij willen graag nog beter worden betrokken bij het werk van de DAC, en ook inhoudelijk mee praten bij de HLM.

9 oktober - Groeitempo in OESO-landen blijft stabiel, inflatie in het OESO-gebied gaat omhoog

Volgens de OESO wijzen leidende indicatoren erop dat in de VS, Japan, Canada en het eurogebied de komende zes tot negen maanden het economische groeitempo een stabiel momentum zal laten zien. In het VK zwakt de groei naar verwachting wat af. Voor de opkomende markten voorziet de OESO een sterkere groei in Brazilië en in de Chinese industrie. De Indiase economie zal waarschijnlijk stabiliseren. In Rusland zijn nog altijd signalen te zien dat de groei afzwakt.

De inflatie in het OESO-gebied is in augustus gestegen tot 2,2% op jaarbasis, van 2% in juli. Volgens de OESO hangt de hogere inflatie vooral samen met de gestegen energieprijzen. Exclusief voedsel en energie bleef de kerninflatie voor de vierde maand op rij stabiel op 1,8%.

Voor meer info: http://www.oecd.org/std/leading-indicators/composite-leading-indicators-cli-oecd-october-2017.htm

9 oktober - Milieubeleid verdient zich terug

Op maandag 9 oktober presenteerden de OESO en PBL op het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag de resultaten van een gezamenlijk project: de zogeheten water-land-energie nexus. De studie analyseert wat bij ongewijzigd beleid in 2060 de wereldwijde economische gevolgen zijn van een tekort aan water, land en energie in onderlinge wisselwerking. Een belangrijke conclusie is dat afwezigheid van aanvullend milieubeleid ten koste gaat van de nationale (of regionale) economie. Lees hier verder

4 oktober - Entrepreneurship and Africa’s industrialisation

4 oktober - The Pursuit of Gender Equality: gendergelijkheid in STEM-wetenschappen laat te wensen over
Uit een recent OESO-rapport blijkt dat overal in de wereld vrouwen in het hoger onderwijs ondervertegenwoordigd zijn in de natuurwetenschappen, wiskunde en informatica (STEM). Nederland doet het op dit punt zelfs - op Chili en Japan na - het slechtst van alle OESO-landen. Niet meer dan 27,4% van de Nederlandse afgestudeerden in deze vakken is vrouw, terwijl er in Nederland meer vrouwen dan mannen een tertiaire studie afronden. Het gemiddelde in de OESO-landen ligt op 39,2%. Bovendien is de genderkloof in OESO-landen de afgelopen jaren nauwelijks afgenomen. Vooral in de informatica studeren weinig vrouwen af: slechts één op de vijf afgestudeerden in dit wetenschapsgebied is vrouw. Omdat er veel vraag is naar afgestudeerden in STEM-wetenschappen en beroepen in deze sector tot de best betaalde banen behoren, benadrukt de OESO in haar rapport het belang van meer vrouwenparticipatie in dit gebied. Het onderzoek is uitgevoerd in navolging van het Gender Initiative, dat door de OESO in 2010 gelanceerd werd. Het initiatief heeft als doel gendergelijkheidsobstakels op het gebied van onderwijs, ondernemerschap en arbeidsmarkt bloot te leggen.

Voor meer info:

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/the-pursuit-of-gender-equality_9789264281318-en#.WdyHlLPuZpg?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=AWTI+e-mail+alert (integrale publicatie)

http://www.oecd.org/netherlands/Gender2017-NLD-nl.pdf?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=AWTI+e-mail+alert (Nederland in internationale vergelijking)

3 oktober - Development Centre

Het Development Centre organiseerde op 3 oktober een High-Level Meeting, waarbij enkele leden van dit centrum (uit niet-DAC landen) op het niveau van minister aanwezig waren. Onderwerpen van gesprek waren 1) ‘transitie’, ofwel de bevordering van de ene inkomenscategorie naar de andere, 2) gendergelijkheid en 3) migratie en ontwikkeling. Over dat laatste werd ook een aparte dialoog gehouden, op 2 oktober. Onder het eerste thema loopt een discussie tussen donorlanden en midden inkomenslanden, over het multidimensionale karakter van armoede en het proces van ‘graduatie’ van de ODA-landenlijst.

2-3 oktober – High level meeting on tourism policies for sustainable and inclusive growth

Deze OESO-meeting – waar Nederland door PV OESO Ambassadeur Noé van Hulst werd vertegenwoordigd – bracht samen een aantal Ministers, senior beleidsadviseurs en bedrijven zoals Airbnb en AccorHotels. Er werd gesproken over de belangrijke rol van data in het beter managen van toerisme, dit in een digitale economie die aan het veranderen is. Daarnaast was er veel aandacht voor de samenwerking tussen de private en publieke sector. Enkele deelnemers vonden dat de EU niet genoeg actief is op dit terrein en dat er meer publieke fondsen nodig zouden moeten zijn. Verder werd het onderschatte duurzaamheidsvraagstuk uitgelicht. Zo pleitte Ambassadeur Van Hulst voor een duurzaamheidsscenario in het kader van IMVO. Naast deze punten kwamen ook de problemen voortvloeiend uit massatoerisme aan bod. Zo gaf de CEO van EXCELTUR, José Luis Zoreda, een emotioneel pleidooi over de specifieke gevolgen van massatoerisme in Spanje: hij vertelde dat veel Spaanse wijken getransformeerd zijn in ware themaparken en benadrukte de noodzaak van regulering op EU-niveau.

Voor meer info: http://www.oecd.org/industry/tourism/meeting-on-tourism-policies-for-sustainable-and-inclusive-growth.htm

29 september - World Corporate Top R&D Investors: Digitale transformatie verspreidt zich over hele industrie
De digitale transformatie had oorspronkelijk betrekking op bedrijven die voornamelijk actief waren in ICT-gerelateerde sectoren. Nu grijpt ze in op alle aspecten van onze economie en samenleving. Een gezamenlijk rapport van het JRC (Joint Research Centre, Europese Commissie) en de OESO laat zien dat de grootste industriële investeerders in R&D inmiddels een leidende rol spelen bij de ontwikkeling van digitale technologieën. Ze bezitten ongeveer 75% van de wereldwijde octrooien op ICT-gebied, terwijl slechts 25% van hen daadwerkelijk actief is in de ICT-sector.

Voor meer info: http://iri.jrc.ec.europa.eu/other-reports.html

29 september - Development Assistance Committee

De DAC sprak op 29 september over de voorstellen voor hervorming van het comité en over de modernisering van officiële ontwikkelingshulp, ODA. De voorstellen over het ODA-gehalte van Private Sector Instrumenten en de kosten voor opvang in asielzoekers in donorlanden waren nog niet klaar voor aanname. Een voorstel met uitgangspunten voor ‘blended finance’ (het mengen van publieke en private stromen t.b.v. ontwikkeling) kreeg meer steun. Bij de High-Level Meeting (HLM) van 30-31 oktober kunnen de voorstellen mogelijk wel worden aangenomen. Een document over het werk dat de DAC doet rond samenwerking met de private sector, meer in het algemeen, zal later nogmaals moeten worden besproken. Voor Nederland is dat een belangrijk thema. Daarnaast sprak de DAC over een Britse voorstel om hulp aan drie Britse eilandstaten die getroffen waren door orkaan Irma, als ODA te bestempelen.

28 september – Entrepreneurship at a Glance 2017: Ondernemerschap herstelt zich wereldwijd
De jongste editie van deze publicatie, onderdeel van het ‘OECD-Eurostat Entrepreneurship Indicators Programme’, staat in het teken van nieuwe trends (waaronder recente ontwikkelingen gerelateerd aan de opkomst van de ‘gig economy’) en het gebruik van digitale technieken door micro-ondernemingen.

Wereldwijd groeit het aantal nieuwe ondernemingen en daalt het aantal faillissementen (in verschillende OESO-landen hoger resp. lager dan het pre-crisis niveau). Daaruit kan volgens de OESO worden afgeleid dat het goed gaat met het ondernemerschap. Tegelijkertijd wordt gesignaleerd dat veel nieuwe ‘ondernemers’ eigenlijk onderdeel zijn van de gig economy’ (platformeconomie). De online platforms die dit nieuwe zzp-schap mogelijk maken, dragen eerder bij aan slecht dan aan goed ondernemerschap, aldus de OESO.

In Nederland is nog niet echt sprake van een duidelijk opgaande lijn. We doen het o.a. goed op het vlak van gazelles met een vijfde plaats, nog voor Israël. Matig scoort Nederland echter op het vlak van venture capital.

Zie ook BLOG  

Voor meer info: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/entrepreneurship-at-a-glance-2017_entrepreneur_aag-2017-en?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=AWTI+e-mail+alert#.We4HltJlLZ4

27 september - Verdienen leraren in Nederland nu veel of weinig? Wat zijn de meest voorkomende studiekeuzes in Nederland? Hoe hoog opgeleid zijn we?

De informatie op deze site is gebaseerd op de nieuwste editie van het jaarlijkse rapport Education at a Glance, gepubliceerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Education at a Glance is de meest volledige internationale vergelijking op het terrein van onderwijs. Nederland neemt internationaal een sterke onderwijspositie in. De OESO concludeert bijvoorbeeld dat de Nederlandse bevolking internationaal gezien hoog opgeleid is en dat in dit opleidingsniveau een stijging zit. Ook heeft Nederland weinig jongeren die niet aan onderwijs of werk deelnemen en is de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt goed. Lees hier verder

26 – 27 september – IEA Governing Board meeting
Belangrijkste onderwerpen waren (1) de partnerschappen en het mogelijk lidmaatschap van de ‘uitgebreide IEA gemeenschap’ en (2) de voorbereiding van de conclusies voor de ministeriële bijeenkomst in november 2017. Bij de Board en bij een aparte bijeenkomst de dag ervoor spraken IEA-leden met samenwerkingspartners, onder meer de grote opkomende economieen zoals China, Brazilie, Indonesie en India. Dat laatste land heeft aangegeven lid van het IEA te willen worden. Andere partnerlanden zijn hier minder duidelijk over, maar allen zien het belang van diepere samenwerking in. In de gemeenschappelijke sessie van de lidstaten en de partner-, associatie- en accessielanden presenteerden de niet-IEA lidstaten prioriteiten en beleid uit hun energiesector. Deze uitwisseling was heel nuttig. Mexico wordt binnenkort volwaardig lid.

25 september-  Nederland presenteert aanpak klimaat adaptatie, water en landbouw

De OECD organiseert een seminar on Biodiversity, Climate Change and Agriculture waarop recente studies naar de synergie en afwenteling tussen landbouwproductiviteit, klimaatmitigatie en klimaatadaptatie centraal staan. Eén studie is gewijd aan Nederland. Geconcludeerd is dat Nederlandse convenanten effectief zijn in de aanpak van landbouw klimaatemissies. Volgende stappen zullen wel extra inspanningen vergen omdat er geen “laaghangende fruit” meer is. Nederland is gevraagd om op het seminar haar beleid met betrekking tot klimaat adaptatie en water te presenteren. Lees verder over het Nederland-rapport: https://www.permanentevertegenwoordigingen.nl/permanente-vertegenwoordigingen/pv-oeso-parijs/nieuws/2017/06/23/synergies-and-trade-offs-agriculture-and-climate-in-the-netherlands

25 september – Schools at the Crossroads of Innovation in Cities and Regions: Scholen moeten een rol krijgen in regionale en lokale innovatie-ecosystemen
Het tijdperk waarin isolatie en afzondering de optimale leeromgeving was voor kinderen is voorbij. Scholen van nu bevinden zich op een kruispunt van innovatie: ze worden partners en actoren in innovatieprocessen in de omliggende economie en samenleving, en maken gebruik van de wereld om hen heen om hun eigen bestaan te innoveren. Een recent OESO-rapport beschrijft manieren waarop scholen een plek kunnen krijgen in innovatie-ecosystemen.

Voor meer info: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/schools-at-the-crossroads-of-innovation-in-cities-and-regions_9789264282766-en#.WckiR2997IU?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=AWTI+e-mail+alert

22 september - Lunch Seminar: How bits and bytes change the role of government

Op 22 september gaf Focco Vijselaar, Chief Economist en Directeur Algemene Economische Politiek (AEP) van het Ministerie van Economische Zaken, een presentatie tijdens een door de PV geïnitieerd seminar bij de OESO. Als discussant trad Andrew Wyckoff op, Directeur STI (Science, Technology and Innovation Directorate). Centraal tijdens het seminar stond een integrale blik op de digitale economie en haar impact op de beleidsagenda. Welke publieke belangen staan op het spel vanuit een welvaartsperspectief? Hoe kunnen we deze belangen beschermen zonder innovatie en productiviteitsgroei te belemmeren?

Zie bijgaand de VLOG van Focco Vijselaar en presentatie

20 septemberOECD Interim Economic Outlook

De OESO is in haar tussenrapportage over de economische vooruitzichten van de grootste economieën wat sceptisch over de voortzetting van de economische groei. Op korte termijn is het beeld van de wereldeconomie redelijk gunstig. Sterke en aanhoudende mondiale groei op de middellange termijn is echter niet veiliggesteld. De OESO wijst erop dat vooral het herstel van de wereldhandel en de investeringen door het bedrijfsleven nog tekortschieten om tot voldoende productiviteitsgroei te komen. De loongroei in de ontwikkelde economieën is 'teleurstellend' laag, waardoor de inflatie op een laag niveau blijft. En een voortzetting van sterke groei in de opkomende economieën is alleen mogelijk als deze landen diepere hervormingen doorvoeren.

De verwachtingen voor de groei van OESO-economieën zijn echter vooralsnog niet somber. Men wijst erop dat voor het eerst sinds 2008 geen van de grote economieën (G7-landen) met een recessie kampt, aangevuld met de grote opkomende economieën van Rusland, Brazilië, China en India. De wereldeconomie groeit dit jaar naar verwachting met 3,5% en in 2018 met 3,7%. Vergeleken met de Economic Outlook van juni is de raming voor dit jaar onveranderd gebleven en die voor volgend jaar met 0,1 procentpunt opgetrokken. Over de eurozone is de OESO optimistischer: de groeiverwachting voor 2017 is verhoogd van 1,8% naar 2,1% en voor volgend jaar van 1,8% naar 1,9%. Opvallend is de gunstigere, feitelijk minder sombere visie op Italië. Voor beide jaren is de groeiverwachting met 0,4 procentpunt opgetrokken, maar met inmiddels 1,4% voor dit jaar en 1,2% voor 2018 blijft het perspectief mager. Ook over Rusland is de OESO optimistischer geworden. Werd er in juni voor dit jaar nog een groei voorzien van 1,4%, inmiddels is die 2%. Voor 2018 gaat de verwachting van 1,6% groei naar 2,1%.

Voor meer info: http://www.oecd.org/eco/outlook/economic-outlook/

14 september – OECD Regional Policy Dialogue Meeting “Bankruptcy and Second Chance Policies”: Assessing the Implementation of the Small Business Act for Europe

Kan faillissement van een MKB-bedrijf in nood worden voorkomen door de juiste waarschuwingssystemen en voldoende begeleiding? Volgens Jeannine de la Bursi, senior beleidsadviseur bij het Ministerie van Economische Zaken, kan deze vraag positief worden beantwoord. Zij gaf in september tijdens bovengenoemd regionaal OESO-gremium een presentatie over “Debt Restructuring and Insolvency Assistance for SMEs”. In haar betoog stonden twee vragen centraal: 1) Hoe bereik je het best een noodlijdend MKB-bedrijf? en 2) Welke hulp kan er worden geboden? Een MKB-bedrijf in nood probeert meestal beter haar best te doen zonder de vertrouwde werkwijze aan te passen, terwijl het juist wijs kan zijn op zo’n moment om even stil te staan bij het functioneren van de onderneming. Als het gaat om het belang van toegang tot de juiste hulp, werd het Nederlandse voorbeeld van het Ondernemersklankboord aangedragen. Daarnaast werd er gesproken over de effectieve Zelfstandigenloketten in verschillende Nederlandse gemeenten, waar noodlijdende MKB-bedrijven anoniem om hulp kunnen vragen.

Voor meer info: https://www.permanentrepresentations.nl/permanent-representations/pr-oecd-paris/news/2017/09/14/oecd-regional-policy-dialogue-meeting-“bankruptcy-and-second-chance-policies”-assessing-the-implementation-of-the-small-business-act-for-europe-14-september-2017

13 september – OECD Tax Policy Reforms 2017

De editie van dit jaar heeft betrekking op fiscale hervormingen die werden geïmplementeerd of aangekondigd in 2016. De monitoring van belastinghervormingen en het begrijpen van de context waarin deze zijn ondernomen, is van cruciaal belang om de discussies over fiscaal beleid adequaat te informeren en om overheden te ondersteunen bij het ontwerp en assessment van dergelijke trajecten. Nederland behoort tot het rijtje landen met de grootste belastinghervormingen (samen met Oostenrijk, België, Griekenland, Hongarije, Luxemburg en Noorwegen).

Voor meer info: http://www.oecd.org/tax/tax-policy-reforms-2017-9789264279919-en.htm

12 september – Education at a Glance 2017

Het centrale thema van de jongste OESO-editie over mondiaal onderwijs is studierichting. De studiekeuze van studenten verschilt sterk per land. In Nederland kiest het grootste deel (29%) van de studenten voor een studie binnen de richting “Recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening”. Ook is de richting “Gezondheidszorg en welzijn” populair. Minder in trek zijn de bèta technische richtingen (STEM), maar het aandeel STEM-eerstejaars is de afgelopen jaren wel toegenomen.

Meer in het algemeen, is er een hoge deelname aan onderwijs zowel onder jongeren als onder volwassenen en de aantrekkingskracht van het hoger onderwijs voor internationale studenten is groot in vergelijking tot gemiddeld in de OESO-landen. Nederland heeft een sterk systeem van middelbaar beroepsonderwijs met goede aansluiting op de arbeidsmarkt.

De publieke en private uitgaven aan instellingen per leerling (t.b.v. het primaire onderwijsproces) liggen licht boven het OESO-gemiddelde. Ook op andere indicatoren, zoals publieke en private uitgaven aan onderwijsinstellingen als percentage van het BBP, is de positie van Nederland boven het OESO-gemiddelde. Dit kan men duiden als zeer doelmatig: met iets meer dan gemiddelde uitgaven bereiken we in Nederland een bovengemiddeld resultaat. Zowel de publieke en private Nederlandse uitgaven aan onderwijsinstellingen per leerling als de uitgaven als percentage van het BBP zijn tussen 2008 en 2014 gestegen, net als in de OESO-landen gemiddeld.

Voor meer info: http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/education-at-a-glance-19991487.htm

11 september-  Producer incentives in Livestock Disease management

Het rapport analyseert de incentives voor goed bedrijfsmanagement om uitbraak van dierziekten te voorkomen en welke instrumenten overheden hebben (kunnen ontwikkelen) om de risico’s zo laag mogelijk te houden. Het is van belang dat overheden zich richten op a. kennis (verbetering dierziekte management); b. technologie (ontwikkelen van nieuwe methodieken die ziekte-preventie goedkoper en effectiever maken), c. voorlichting (over de schaaleffecten van ziekten). De studie bevat case-studies van Australië, Korea en Chili. Hoewel Nederland niet mee gedaan heeft als case-studie, wordt ons land wel een aantal keren (positief) aangehaald als goed voorbeeld. Bijvoorbeeld het Diergezondheidfonds, bedoeld om de kosten van het voorkomen en bestrijden van dierziektes te betalen. Het Fonds is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en de agrarische sector.

11 augustus - Systems Approaches to Public Sector Challenges: Working with Change

Traditionele analytische instrumenten en methoden om problemen op te lossen werken niet meer in de aanpak van de complexe beleidsvraagstukken en uitdagingen van vandaag de dag. Een OESO-rapport van het Observatory of Public Sector Innovation (OPSI) legt uit hoe de publieke sector in bepaalde gevallen systeembenaderingen kan gebruiken. Het rapport bevat een theoretisch gedeelte en vier voorbeelden van toegepaste systeembenaderingen.

Voor meer info: http://www.oecd-ilibrary.org/governance/systems-approaches-to-public-sector-challenges_9789264279865-en?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=AWTI+e-mail+alert

21 juli - Can potential mismeasurement of the digital economy explain the post-crisis slowdown in GDP and productivity growth?

Is de nu al jarenlang achterblijvende stijging van de productiviteit een blijvend verschijnsel of nog steeds het gevolg van de economische crisis van 2008? En waarom zorgt innovatie, m.n. in de vorm van automatisering en robotisering, niet voor een herstel van de productiviteitsgroei? Een paper van de OESO en het IMF geeft aan dat het achterblijven in ieder geval geen kwestie is van verkeerde metingen.

Verwacht wordt dat de echte effecten van innovatie zich de komende jaren in de productiviteitscijfers zullen weerspiegelen.

Voor meer info: http://www.oecd-ilibrary.org/economics/can-potential-mismeasurement-of-the-digital-economy-explain-the-post-crisis-slowdown-in-gdp-and-productivity-growth_a8e751b7-en?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=AWTI+e-mail+alert

17 – 18 juli - High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF)

Minister Liliane Ploumen voor Buitenlandse handel en OS nam op 17-18 juli deel aan het High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF), de jaarlijkse VN-conferentie voor SDG-monitoring. Lees hier verder

13 juli - Government at a Glance 2017

Deze publicatie biedt de meest recente beschikbare statistieken over het openbaar bestuur en de overheidssector in OESO-landen in comparatief perspectief. Waar mogelijk omvat het ook gegevens voor Brazilië, China, Colombia, Costa Rica, India, Indonesië, Litouwen, Rusland en Zuid-Afrika. Deze editie bevat nieuwe indicatoren voor werkgelegenheid, instellingen, begrotingspraktijken en procedures, governance, risicomanagement en communicatie, open overheidsdata en innovatie van de publieke sector. Men kan ook voor het eerst een aantal scorecards terugvinden die het niveau van toegang, responsiviteit en kwaliteit van overheidsdiensten vergelijken m.b.t. drie belangrijke dimensies: gezondheidszorg, onderwijs en gerechtigheid.

Er werd, vergeleken met 2007, door de Nederlandse overheid in 2015 minder uitgegeven aan algemene diensten, defensie, veiligheid, economische zaken, milieu, huisvesting, cultuur en recreatie. Het aandeel van onderwijs in de bestedingen bleef hetzelfde. Slechts twee begrotingsposten wonnen sterk aan belang: gezondheidszorg en sociale zekerheid.

Voor meer info: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/government-at-a-glance-2017_gov_glance-2017-en#.WfFVCdJlLZ4

6 juli - Call for Papers: Measuring the Impact of Business on Well-being and Sustainability

29 – 30 juni – Global Forum Responsible Business Conduct https://mneguidelines.oecd.org/global-forum/

29 juni – Lancering OECD International Migration Outlook 2017

28 juni - OECD Development Co-operation Peer Reviews: The Netherlands 2017

Experts van de OESO, de organisatie van ontwikkelde landen, oordelen overwegend positief over het Nederlandse beleid voor ontwikkelingssamenwerking. Met name de combinatie van hulp met handel en investeringen wordt geprezen. In de zogenaamde OESO/DAC Peer Review spreekt over een innovatieve aanpak, onder meer op de Nederlandse voortrekkersrol bij het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen, het steunen van ondernemerschap in ontwikkelingslanden en een goede respons op de uitdagingen van de Global Goals (SDG’s). Lees hier verder de verschillende nieuwsberichten

28 juni - Strong progress seen on international tax transparency

26-27 juni - OECD Global Forum on Productivity, Budapest

BLOGs van de PV OESO PARIJS

BLOG - OESO-vooruitzichten digitale economie 2017

BLOG - Entrepreneurship at a Glance 2017

BLOG - Ever heard of SDG washing? The urgency of SDG Due Diligence

BLOG - Beer, conflict and compensation: Heineken-Congo agreement

BLOG - Germany’s successful G20 presidency

TWEET's van de PV OESO PARIJS

Landbouwtwitteraccount:@AgriPV_OESO

Volg ons op TWITTER en FACEBOOK

Enkele recente Tweets:

Netherlands @OECD @NLmissionOECD

We are at the start of a global sustainability revolution"- Al Gore, Former Vice Pres. USA, at the #oecdgfi Green Finance&Investment Forum

NL Ambassador OECD‏@noevanhulst

Mtg @OECD on Going #Digital: how is @OECD work in education, tax, labour, trade advancing, which new #competition issues arising?

OECD@OECD

Are the #OECD Privacy Principles still up to the task in an age #GoingDigital? Various opinions here at #AI conf. http://oe.cd/ai

Tips voor postennetwerk

De OESO voert momenteel vier regionale programma’s uit:

-          Het MENA programma gericht op goed bestuur en investeringen: http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/middleeastandnorthafrica.htm

-          Het Zuid-Oost Azië programma, gericht op o.a. goed bestuur, belastingen,

anti-corruptie, investeringen, innovatie en vaardigheden: http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/southeastasia.htm

-          Het Eurasia programma, gericht op o.a. concurrentievermogen, anti-corruptie en

corporate governance: http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/eurasia.htm

-          Het Zuid-Oost Europa programma gericht op het aantrekken van investeringen en

het versterken van goed bestuur (ism de EU): http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/southeasteurope.htm

Daarnaast voert de OESO regionale activiteiten uit in:

- Latijns-Amerika: http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/latin-america.htm

- Afrika: http://www.oecd.org/africa/

In het kader van de regionale programma’s worden regelmatig activiteiten door de OESO

georganiseerd in de regio. Posten die hier interesse in hebben kunnen contact opnemen

met de PV OESO: nori.spauwen@minbuza.nl

Landen in accessietraject naar Lidmaatschap OESO:

-       Colombia

-       Costa Rica

-       Litouwen

Landen met een “OECD country-programme”:

-       Kazachstan

-       Marokko

-       Peru

Key Partners”  van de OECD:

-      Brazil

-      China

-      India

-      Indonesia

-      South Africa

Overzicht komende evenementen

30 -31 oktober – DAC High Level Meeting

De HLM van het Development Assistance Committee zal op 30-31 oktober spreken over hervorming van de DAC, ODA-modernisering (op gebied van Private sector instrumenten, vredeshandhaving en kosten van asielopvang) en over aanpassing van het verhaal over ontwikkeling en hulp in het tijdperk van de 2030 Agenda en de Sustainable Development Goals, en de effectiviteit en coherentie van die hulp.

7 – 8 november – IEA Ministerial Meeting

15 november – lancering How's Life? 2015

20 - 21 november - Innovation in Government: The New Normal - Upcoming conference

28 -29 november – Global Strategy Group / Network for Open Economies and Inclusive Societies

11 december – NL – OECD Workshop Labour Relations in a Future World of Work in Parijs

This workshop will bring together practitioners, experts and policy makers from across the OECD to discuss challenges and opportunities for labour relations, as well as best-practices and innovative solutions for strengthening workers’ and employers’ collective organisation. The outcomes of this workshop will feed into the OECD’s broader project on collective bargaining, helping to build the evidence base and shaping the recommendations the OECD gives to its member countries.

15 en 16 januari 2018 - First International Forum on Migration Statistics, Parijs

23 mei 2018 - EDRC Nederland

Meer evenementen zie: http://www.oecd.org/newsroom/upcomingevents/

Recente OESO publicaties

Lees alles: http://www.oecd.org/about/publishing/ - http://www.oecd-ilibrary.org/

OECD Digital Economy Outlook 2017

Preventing Ageing Unequally

The Pursuit of Gender Equality

Synergies and trade-offs between agricultural productivity and climate change mitigation and adaptation: Netherlands case study

Government at a Glance

International Migration Outlook 2017

OECD Development Co-operation Peer Reviews: The Netherlands 2017

OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026

International Energy Agency – IEA publications

International Transport Forum – ITF publications

Nuclear Energy Agency – NEA publications

NEA NEWS

OECD360 – Hoe doet Nederland het?

De Nederlandstalige publicatie ‘OECD360 – Nederland’ geeft in vogelvlucht weer hoe

Nederland presteert t.o.v. ander OESO-landen op het gebied van onder meer groene groei,

onderwijs, welzijn, regionale ontwikkeling, werkgelegenheid, economie en landbouw - www.oecd360.org/netherlands

OECD insights

Interessante columns over actuele onderwerpen, zie o.a. Development co-operation: Some facts Hans Rosling taught us, artikel van: Charlotte Petri Gornitzka, Chair, OECD Development Assistance Committee (DAC) - http://www.oecd.org/insights/

OLIS is gemigreerd naar O.N.E.

Onlangs heeft de OESO een nieuw informatie-uitwisseling platform gelanceerd  O.N.E.  ter vervanging van OLIS. Net als met OLIS geeft O.N.E. toegang tot alle officiële en niet-officiële documenten en andere relevante  informatie van de comités en communities. Het grote verschil is dat O.N.E. ook toegankelijk is buiten het VPN-netwerk van de OESO of de ministeries, het gebruiksvriendelijker is en makkelijker te personaliseren.

je krijgt toegang tot O.N.E. via https://one.oecd.org met de gebruiksnaam en het wachtwoord van je huidige OLIS-account.

Benoemingen en toetredingen

Per 1 september nieuw toegetreden bij de PV OESO:

-       Mw Nori Spauwen, tweede secretaris

-       Dhr Jan Gerrit Deelen, landbouwraad

OESO vacatures

The OECD is recruiting!

The Economics Department is looking for Senior Economists

More info: oecd.taleo.net/careersection/…

The OECD Young Professionals Programme (YPP)

The OECD Young Associate Programme (YAP)

Ook geïnteresseerd in een stage bij de OESO klik hier voor het OECD Internship Programme

Gezocht: Stagiairs (M/V) die het team van PV OESO voor een periode van 3-6 maanden willen

versterken. Er is nog plek voor de eerste helft 2018!

Heb je de Nederlandse nationaliteit, nog niet afgestudeerd en wil je de collegebanken een keer afwisselen met een stoel achter de Nederlandse vlag bij de OESO, kijk dan op: http://oeso.nlvertegenwoordiging.org/organization/stages

Geïnteresseerd in een baan bij de OESO?

Hierbij enkele algemene tips voor sollicitaties bij de

OESO: informeer je heel goed op het betreffende terrein via de website, lees de belangrijkste

OESO publicaties op dit terrein, laat je Engels checken door een native speaker, informeer naar

terugkeergaranties bij je werkgever. Wees niet verbaasd als het lang duurt voor je wat hoort (kan

6 maanden zijn, hopelijk minder en soms meer). Als je niet op de shortlist komt voor interviews,

dan hoor je meestal niks.

Ben je geshortlist? Gefeliciteerd, maar de concurrentie zal groot en sterk zijn! Dus bereid je voor

op een zwaar panel interview waar op alles gelet wordt: inhoud (wat kan jij toevoegen), stijl (niet

te kort door de Nederlandse bocht), Engels (ken je vaktermen en boodschappen van kern

publicaties), communicatieve vaardigheden (kijk je de mensen aan, houd je oogcontact met het

panel), kleding/uiterlijk (OESO is best formeel, dus geen jeans, bij mannen das en scheren).

Verrassingen zijn ook mogelijk: een schriftelijke test, een casus e.d.


De PV is graag bereid in specifieke gevallen te adviseren en faciliteren waar mogelijk. Check de

actuele vacatures:  https://oecd.taleo.net/careersection/ext/joblist.ftl

PV OESO PARIJS contacten

• Noé van Hulst
Permanent Vertegenwoordiger OESO
Marit van Zomeren, Plv. Permanent Vertegenwoordiger OESO
Uitvoerend Comité OESO, Energie, Duurzame Ontwikkeling, Ontwikkelingscluster
• Natalia Cerrato
, Economische Raad
Algemene economie, Mededinging, Innovatie, Handel, Investeringen, Multinationale

Ondernemingen (MNO’s), Ondernemerschap, MKB, Digitale Economie, Financiële Markten, Fiscale aangelegenheden, Corporate Governance, Public Governance, Corruptiebestrijding

• Jan Gerrit Deelen, Landbouwraad

Landbouw, Voedsel, Visserij, Biotechnologie, Regionaal beleid, Milieu

• Mw Nori Spauwen, tweede secretaris
OESO Comité Externe Betrekkingen, Onderwijs, Begroting,
Toetreding, Health
• Marjoleine Hennis
Sociale Zaken, Werkgelegenheid,
IMVO, Migratie/Integratie, Gezond en Veilig Werken, Skills, Gender
Secretariaat:
• Ilse van Ruler
• Karin Kok

• Esther Jongejan