NIEUWSBRIEF PV OESO PARIJS - juni 2018

Voorwoord

Dit is mijn laatste voorwoord bij deze nieuwsbrief. Het was mij een eer en genoegen om Nederland bij de OESO te mogen vertegenwoordigen. Hoogtepunten waren het Nederlands voorzitterschap van de jaarlijkse OESO Ministersvergadering in 2015 (voor het eerst in een kwart eeuw) en de lancering in 2017 van ons ‘Network for Open Economies and Inclusive Societies’ dat inmiddels 20 landen telt. Nederland staat in de OESO goed op de kaart. De OESO blijft voor Nederland als middelgrote economie naar mijn mening zeer relevant, als mondiale standaardzetter (denk aan belastingontwijking of internationaal verantwoord ondernemen) en ook als betrouwbare bron voor hoe Nederland presteert (sterktes en zwaktes) en van welke landen we kunnen leren hoe het beter kan op de verschillende beleidsterreinen. Ik wens alle trouwe lezers het allerbeste!

Noé van Hulst, Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger van de OESO

Permanent Representation of

The Kingdom of the Netherlands

7, rue Eble |75007| PARIS

T +33 (0) 1 4062 3304

noe.vanhulst@minbuza.nl

http://oecd.nlmission.org;

www.twitter.com/noevanhulst

Actualiteiten

OESO en de G20

2 juli – Lancering OESO-rapport Nederlandse economie

SG Gurría heeft op 2 juli in Den Haag aan Staatssecretaris Keijzer een OESO-rapport aangeboden over de laatste stand van zaken van de Nederlandse economie. Het tweejaarlijkse rapport staat dit keer thematisch in het teken van het belang van een meer inclusieve arbeidsmarkt. En marge van de lancering heeft SG Gurría gesprekken gevoerd met Minister Koolmees, Minister Hoekstra, Staatssecretaris Snel, Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW en Tuur Elzinga, vice-voorzitter FNV Bondgenoten. Over het algemene beeld van de Nederlandse economie is de OESO positief, nu de groei hoog is en de werkloosheid sterk daalt. Nederland heeft ook een sterke maatschappij, maar er zijn wel risico's. Brexit en het toenemende protectionisme zouden Nederland als open economie relatief hard kunnen treffen. Een ongereguleerde Brexit zal echter ook tot een verschuiving van handelsstromen leiden, waardoor de handel van Nederland met andere landen weer extra impulsen kan krijgen, m.n. als de Britten marktaandeel verliezen in derde landen. De handelsrisico's komen van buiten en kan Nederland vrijwel niet beïnvloeden, maar er zijn ook financiële risico's en die zijn wel met beleid te beïnvloeden. De OESO verwijst naar de snel stijgende huizenprijzen die bij een omslag naar een recessie tot nieuwe problemen op de huizenmarkt kunnen leiden. Ter relativering wijst de OESO er echter op dat de spanningen op de huizenmarkt nog zeker niet zo groot zijn als tien jaar geleden, voor de huizenmarkt in elkaar klapte. Verder meent de OESO dat het Nederlandse belastingstelsel toe is aan een grondige herziening. De marginale belastingtarieven zijn hoog en ontmoedigen mensen extra te werken. Het systeem van belastingkortingen moet worden vereenvoudigd. Volgens de OESO kunnen beide BTW-tarieven beter gelijkgetrokken worden. Het grote aandeel van flexwerk in de Nederlandse arbeidsmarkt pakt volgens de OESO ongunstig uit voor de economie en verzwakt het poldermodel. Om tot gelijke kansen voor mensen met een vast contract en flexwerkers te komen, is beperking van de belastingprikkels om als zelfstandige aan de slag te gaan noodzakelijk en moeten flexwerkers verplicht gaan deelnemen aan het sociale zekerheidsstelsel. De OESO signaleert dat zelfstandigen gemiddeld 'significant' minder productief zijn en doorgaans geenszins ondernemend. Bovendien remmen ze de loongroei doordat ze niet vertegenwoordigd zijn bij cao-onderhandelingen. In geen enkel OESO-land is het aantal zelfstandigen de afgelopen tien jaar zo sterk gegroeid als in Nederland. In vijftien jaar is het aandeel van flexwerk gestegen van 4% van de arbeidsmarkt naar 17%. Voor meer info: http://www.oecd.org/newsroom/further-reforms-can-foster-more-inclusive-labour-markets-in-the-netherlands.htm

28 - 29 juni - Jaarlijkse OESO-productiviteitsconferentie (Global Forum on Productivity)

De OESO heeft onlangs in Ottawa i.s.m. de Bank of Canada de 3e editie van haar jaarlijkse productiviteitsconferentie gehouden, dit keer in het teken van de economische beleidsimplicaties van nieuwe technologieën, structurele veranderingen van ontwrichtende technologieën, intangibles, impact op instellingen, vaardigheden en de achterliggende factoren bij productiviteitsvertraging. De keynote spreker van deze editie was Prof. Eric Bartelsman (presentatie over de evolutie van ontwrichtende technologieën en repercussies op bedrijfsdynamiek, productiviteit en werkgelegenheid).

Voor meer info: http://www.oecd.org/global-forum-productivity/

28 juni - OECD launches largest source of comparable tax revenue data

Uit een recente OESO-studie naar de belastingdruk in 80 landen blijkt dat er negen landen zijn waar de belastingdruk in 2015 is toegenomen. Per land zette de OESO de belastingopbrengsten af tegen het BBP. Volgens die maatstaf is de belastingdruk in Denemarken het hoogst: 45,9%, gevolgd door Frankrijk (45,2%) en België (44,8%). Nederland komt met een percentage van 37,4 op de tiende plek in dat rijtje. In het begin van de jaren negentig was dat percentage aanmerkelijk hoger. Toen zat Nederland boven de 40.

Ook in een paar andere landen die toen veel belasting hieven (Zweden, Noorwegen), is de belastingdruk gedaald. Mexico, Chili en Ierland hebben de laagste OESO-belastingdruk. In rijke landen is de belastingdruk veel hoger dan in arme landen. Het OESO-gemiddelde bedraagt 34%. Dat was in het jaar 2000 ook al zo. Rijke landen heffen vooral belasting op (persoonlijke) inkomsten. Overheden van arme landen moeten het vooral hebben van BTW, soortgelijke heffingen en belastingen op bedrijfswinsten. In rijke landen wordt de BTW wel een steeds belangrijker inkomstenbron. Opvallend laag is de belastingdruk ook in het rijke Singapore (13%). De VS (26,2%) zitten ook ruim onder het OESO-gemiddelde (34%).

Voor meer info: http://www.oecd.org/tax/tax-policy/oecd-launches-largest-source-of-comparable-tax-revenue-data.htm

27 juni - OECD appoints two new Deputy Secretaries-General

26 juni – Handelsfacilitering en de globale economie

De OESO heeft onlangs en marge van een WTO-meeting haar meest recente analytische bevindingen gepubliceerd over handelsfaciliteringshervormingen wereldwijd, die laten zien waarom en hoe handelsfacilitering kan bijdragen aan het verlagen van handelskosten en het vergroten van het economisch welzijn. Desbetreffende OESO-indicatoren (TFIs) bieden een krachtig instrument om dergelijke baten te evalueren, waarbij de nadruk wordt gelegd op de vooruitgang die is geboekt, maar ook op de belangrijkste uitdagingen.
De publicatie beschrijft ook de potentiële economische voordelen van handelsfacilitering in de context van participatie in mondiale waardeketens (GVCs) en m.b.t. de implementatie van de WTO-handelsfaciliteringsovereenkomst.

Voor meer info: https://www.oecd-ilibrary.org/trade/trade-facilitation-and-the-global-economy_9789264277571-en

26 juni - Low productivity jobs driving employment growth in many OECD countries

21 juni – Seminar ‘From conduit-haven reputation to frontrunner’

Op 21 juni heeft plv DGFZ Jasper Wesseling in Parijs gesproken met verschillende vertegenwoordigers van de OESO en de Franse overheid over de Nederlandse aanpak van belastingontwijking en -ontduiking en actuele gebeurtenissen op het gebied van internationale directe belastingen, zoals CCCTB en digitale economie. En marge van de besprekingen heeft Jasper Wesseling een presentatie gegeven tijdens een OESO-seminar, gevolgd door een levendige discussie met deelnemers.

20 -21 Juni – Global Forum on Responsible Business Conduct

Deze maand werd het jaarlijkse Global Forum on Responsible Business Conduct gehouden. Het Forum beoogt de dialoog onder de verschillende stakeholders (overheden, bedrijven, vakbonden, civil society en vertegenwoordigers van andere internationale organisaties) te bevorderen. Tijdens het Forum werd de voortgang met IMVO besproken en de uitdagingen voor de komende tijd besproken. Aan de orde kwamen bijvoorbeeld het versterken van het NCP systeem, een bespreking van bestaande wetgeving op het gebied van IMVO, en de bijdrage van nieuwe technieken zoals blockchain bij de toepassing van de OESO richtlijnen. De algemene due diligence guidance for RBC werd tijdens het global forum gelanceerd. De guidance is een waardevolle handleiding voor bedrijven om due diligence uit te voeren (http://www.oecd.org/corporate/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm).

Tijdens het Global Forum werd tevens stil gestaan bij het afscheid van Roel Nieuwenkamp als voorzitter van de Working Party on Responsible Business Conduct (2013 – 2018). De grote waardering voor het werk van Roel werd duidelijk tijdens de door Nederland aangeboden afscheidsborrel waar hem een Liber Amicorum werd aangeboden. Aan deze bundel heeft een groot aantal experts op het gebied van RBC (zoals prof. John Ruggie) een bijdrage geleverd. https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Guidelines-for-MNEs-A-Glass-Half-Full.htm. Voor een impressie van het aanbieden van de bundel zie: https://www.facebook.com/NLmissionOECD/videos/vb.534718489982459/2060296187424674/?type=2&theater

20 juni - Countries should focus on labour market policies to help refugees and improve coordinated actions to tackle illegal immigration

20 juni - Grote verschillen vermogensverdeling tussen OESO-landen

De OESO heeft op basis van gegevens uit 2014 voor 27 landen onderzocht hoe het met de vermogensverdeling is gesteld (het gaat om landen die begin dit jaar aan de OESO-richtlijnen voldeden die vergelijking van vermogens mogelijk maakt). In de VS is 78% van de vermogens in handen van de 10% rijkste mensen, 38% zit bij de welvarendste 1%. Voor Nederland gaat het om respectievelijk 68% en 28%. De verschillen tussen landen zijn dan ook groot. Zo zijn in België de vermogens veel evenwichtiger gespreid over de bevolking met slechts 42% van het vermogen in handen van de 10% rijksten, en 12% bij de top 1%, bij Japan gaat het om 41% en 11%. Het VK zit met 52% en 20% in de middenmoot. Bij vermogen gaat het volgens de OESO-definitie om bezittingen waarop voor particulieren een eigendomsrecht van toepassing is. Het gaat dan om vermogens die via erfenissen, al dan niet na een afdracht van successierechten, van generatie op generatie kunnen worden doorgeschoven. Pensioenvermogens en lijfrente zijn niet meegeteld.

Voor meer info: http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=SDD/DOC(2018)1&docLanguage=En

19 juni -  Friends of Gender Equality plus

De bijeenkomst van de Friends of Gender Equality Plus kijkt naar de impact van belastingsystemen en de handelsbranche op gender(on)gelijkheid. De hoofdsprekers zijn plaatsvervangend directeur van het OESO-centrum voor Tax Policy and Administration Grace Navarro-Perez, de directeur van het OESO-directoraat Trade and Agriculture Ken Ash en het hoofd van de Ontwikkeling afdeling van het OESO-directoraat Trade and Agriculture Julia Nielson. De G7, waar Canada dit jaar voorzitter van is, heeft gendergelijkheid hoog op de agenda staan. Belastingen en handel hebben impact op gendergelijkheid, maar het is lastig in kaart te brengen hoeveel impact zij hebben en welke beleidsmaatregelen het beste van toepassing zijn. Er moet nog meer onderzoek worden gedaan naar de specifieke variabelen binnen de domeinen van handel en belasting.

19 juni - Further reforms needed for a stronger and more integrated Europe

14 juni – Werkbezoek Secretarissen-Generaal aan Parijs

In het kader van het tweejaarlijkse werkbezoek aan het buitenland van het overleg van de Secretarissen-Generaal (SGO) heeft een aantal SG’s ook enkele OESO-gesprekken gevoerd. SG Maarten Camps (EZK) en SG Manon Leijten (Financiën) in het bijzonder hebben met de Acting Chief Economist van de OESO gesproken over de laatste internationale economische ontwikkelingen en vooruitzichten. De Economische Raad van de PV OESO werd expliciet gecomplimenteerd en gekwalificeerd als het meest actieve OESO-lid op economisch terrein.

Loes Mulder, SG MINSZW en Joke Brandt (SG BZ) brachten ook op 14 juni j.l. een bezoek aan de OESO. Zij hadden een gesprek over gender met Monika Queisser en Willem Adema, twee gender experts bij de ELS divisie van de OESO. De besproken onderwerpen waren de gender-wage gap, geweld tegen vrouwen en de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt.

In Nederland bestaan culturele en praktische barrières voor vrouwen om meer te werken.

Nederland lijkt hierin op Duitsland, Oostenrijk en het Duitse deel van Zwitserland. In Franstalige regio’s is er meer kinderopvang beschikbaar en is fulltime werken voor vrouwen meer geaccepteerd. Daarnaast spelen factoren zoals schooltijden een rol. Bovendien blijken er in Nederland relatief weinig financiële prikkels te bestaan voor getrouwde vrouwen om fulltime te werken. Vanuit economisch perspectief is genderongelijkheid op de arbeidsmarkt niet gunstig. De OESO heeft cijfers waaruit blijkt hoe veel het GDP zou groeien wanneer er volledige gendergelijkheid zou zijn op de arbeidsmarkt. Is the Last Mile the Longest? Economic Gains from Gender Equality in Nordic Countries. http://www.oecd.org/publications/is-the-last-mile-the-longest-economic-gains-from-gender-equality-in-nordic-countries-9789264300040-en.htm

De OESO heeft ook een rapport geschreven over de verdeling van onbetaald werk tussen mannen en vrouwen in Duitsland. Het rapport maakt inzichtelijk hoeveel uren betaald en onbetaald werk de partners doen. Onbetaald werk (vooral huishoudelijk werk) wordt vaker door vrouwen gedaan. Na de geboorte van kinderen daalt het aandeel betaald werk door vrouwen. Bij mannen is dat eerder het omgekeerde: zij gaan méér uren op de werkvloer doorbrengen. Daarmee wordt het verschil tussen de partners extra groot. Dare to Share: Germany's Experience Promoting Equal Partnership in Families http://www.oecd.org/publications/dare-to-share-germany-s-experience-promoting-equal-partnership-in-families-9789264259157-en.htm

SG OCW Marjan Hammersma had een gesprek met Andreas Schleicher over onderwijs. Ze spraken over Schleichers nieuwe boek (zie onder), innovatie in het onderwijs, leraren en curriculumhervorming. De uitdaging voor Nederland is om de goede kwaliteit van het schoolsysteem vast te houden en tegelijkertijd ruimte te bieden aan innovatie om mee te bewegen met de veranderende werkelijkheid. Schleicher vond dat Nederland een groot voordeel heeft vanwege het dynamische karakter van het schoolsysteem en de autonomie van de scholen: dat biedt veel flexibiliteit.

Er moeten volgens Schleicher nog veel stappen worden gezet in de professionalisering van leraren en de status en aantrekkelijkheid van het beroep. De kwaliteit van lerarenopleidingen in Nederland moet omhoog, volgens Schleicher. Wat betreft het curriculum is het volgens Schleicher belangrijker om minder onderwerpen op een dieper niveau te onderwijzen dan alles een beetje. Het feit dat de lesmethoden in Nederland door commerciële uitgevers wordt ontwikkeld ziet Schleicher als een kracht, dit komt innovatie ten goede. De rol van technologie moet niet worden overschat, als het slecht ingezet wordt kan dit meer kwaad dan goed doen. Conclusie was dat samenwerken tussen leraren moet worden bevorderd, de kwaliteit van lerarenopleidingen omhoog moet, en er meer kennis moet worden gedeeld tussen scholen.

11 juni - Development Assistance Committee

Op 11 juni sprak de DAC rapporten over ontbinding van de hulp, een rapport over sectoren en de SDGs, financiering van de DAC-voorzitter en Zuid-Zuid samenwerking. Daarnaast werd een geactualiseerde Global Relations Strategy aangenomen, over relaties van het comité met andere landen en spelers. DAC Voorzitter en Secretariaat stellen voor een aanbeveling voor preventie en risicomanagement o.g.v. seksuele uitbuiting op te stellen.

De DAC voorzitter wil tot slot ook de onderhandelingen op Private Sector Instruments proberen te herstarten.

In een informele DAC-bijeenkomst op 8 juni werd gesproken over Total Offical Support for Sustainable Development (TOSSD), en ook de Working Party on statistics sprak daarover. Er begint nu inhoudelijke voortgang te komen.

Directeur van het VN-kantoor voor Zuid-Zuid samenwerking, dhr Chediek, vertelde de DAC over de voorbereiding van BAPA+40, Buenos Aires, maart 2019. In een aparte bijeenkomst sprak UNDP Steiner met DAC-leden. http://www.oecd.org/dac/

11 juni - 1st Joint IMF-OECD-World Bank Conference on Structural Reforms

Onlangs heeft de OESO i.s.m. het IMF en de Wereldbank een conferentie georganiseerd in het teken van structurele hervormingen. Centraal stond hoe en waarom de concurrentie op productmarkten sinds de jaren negentig is veranderd (in algemene zin en in sleutelsectoren). Verder hebben deelnemers stilgestaan bij de gevolgen voor productiviteitsgroei, innovatie en inkomensverdeling, en de implicaties voor het mededingingsbeleid en marktregulering.

Voor meer info: http://www.oecd.org/eco/reform/joint-imf-wb-oecd-conf-structural-reform-2018/

6 – 7 juni - International Energy Agency Governing Board

De olieprijzen stijgen sterk en zijn in een jaar 75% hoger geworden. De ontwikkelingen in Venezuela en de mogelijkheid van sancties op Iran drijven de prijs verder op. De VS gaf aan nog niet te weten hoe ver sancties zullen reiken en hoe hard deze toegepast zullen worden, mede omdat de VS de impact op de olieprijs beperkt wil houden.

Het uitfaseren van het Groningen-gasveld en de gevolgen voor de Europese import-afhankelijkheid werden genoemd. Nord Stream 2 is voor Rusland belangrijk om het Europese marktaandeel vast te houden. Het land krijgt onvoldoende voet aan de grond in Azië.

De GB heeft besloten dat vier opties voor associatie van niet-leden met het IEA (vooral opkomende economieën) voor oktober uitgewerkt moeten worden. De bijeenkomst over het Clean Energy Transitions Programme had een focus op de IEA-werkzaamheden in India. Nederland zal mogelijk bijdragen aan de Afrika-component van dit programma.

De komende maanden wordt het Werkprogramma en Budget van de IEA voor 2019-2020 opgesteld. Er is nog geen besluit, hoe om te gaan met de bijdrage van het nieuwe lid Mexico; waarschijnlijk komt dat bovenop de bijdragen van andere leden. http://www/iea.org;

6 juni - Development Assistance Committee

Op 6 juni besprak de DAC de peer review van de Franse OS, waarbij Nederland examinator was (vanuit BZ, DAF SBA en Plv PV OESO). Deze review was een interessante exercitie, die werd gewaardeerd door de Franse collega’s. Naast visionair leiderschap en politieke ambities kent Frankrijk fragmentatie en andere grote uitdagingen:

Frankrijk heeft nog niet concreet het traject naar 0,7% ODA/BNP ingezet; er is een traject dat pas tegen het eind van zijn termijn groeit richting 0,55%.

De partnerlanden zijn bijna allemaal Minst Ontwikkelde, Afrikaanse landen. Zij ontvangen echter maar een heel bescheiden deel van de hulpgelden.

Agence France de Développement, AFD, is de grootste uitvoerder, machtig en vrij autonoom. AFD is van oorsprong een bank en op leningen ingesteld.

De ministeries - BZ en EZ/FIN - kunnen weinig sturen, ze geven alleen aan wat de prioriteiten zijn.

Door de vele budgethouders en uitvoerders, de wens overal betrokken te zijn en de vraaggerichtheid, is de hulp sterk versnipperd.

Frankrijk zou aan impact winnen als het de deskundigheid, die nu verspreid zit, beter op elkaar zou afstemmen. En als er landenstrategieën werden opgesteld.

Die behoefte aan afstemming geldt ook voor de 3 D benadering en crisis response.

Frankrijk heeft veel potentie en invloed o.g.v. crises, maar minder dan als er meer geld voor humanitaire hulp en NGO’s was; en meer aandacht voor coherentie.

Klimaat en gender zijn grote politieke prioriteiten; maar tot nu toe zijn die nog niet bij alle experts en in het veld beland. http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/

5 juni – Pension Funds in Figures

Volgens recent OESO-onderzoek boekten Nederlandse pensioenfondsen internationaal een middelmatig beleggingsrendement in 2017 (4,5%). Daarmee belandt Nederland op de twaalfde plek van 26 onderzochte OESO-landen. Pensioenfondsen in Polen en Australië behaalden afgelopen jaar de hoogste rendementen. Die hebben meer dan de helft van hun vermogens belegd in aandelen, de beleggingscategorie die in 2017 sterke koersstijgingen liet zien. In die landen hadden de fondsen weinig last van achterblijvende prestaties van vastrentende waarden, die minder dan 10% van hun beleggingsportefeuille uitmaken. Dit in tegenstelling tot Nederlandse pensioenfondsen, die juist het grootste deel van hun vermogens in vastrentende waarden hebben belegd. In totaal maken staats- en bedrijfsobligaties 48% van de totale beleggingsportefeuille uit. Dat is nipt meer dan het belang van aandelen (46%). Over een langere periode gemeten laten Nederlandse pensioenfondsen juist bovenmaatse rendementen zien. In de afgelopen twaalf jaar presteerden zij acht jaren beter dan het OESO-gemiddelde. Uit OESO-cijfers blijkt dat Nederland vorig jaar op de tweede plek stond van de lijst met beste rendementen over zowel een vijfjarige periode als een tienjarige termijn.

Voor meer info: http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/Pension-Funds-in-Figures-2018.pdf

Juni - The role of collective bargaining for good labour market performance

hoofdstuk in de Employment Outlook 2018.

Deze ELSA studie is zowel tijdens WP Employment als tijdens ELSAC besproken. Het is het tweede deel van de OESO studie naar collective bargaining. In deel 1 is een overzicht gemaakt van collective-bargaining modellen in OESO landen (zie Employment Outlook 2017).

Deel 2 zal als hoofdstuk van de Employment Outlook 2018 verschijnen en bestudeert de link tussen collective bargaining en de kwaliteit van werk. Het laat zien dat gecoördineerde systemen van collective bargaining een positief effect hebben op het verminderen van de verschillen in loon (geen effect geconstateerd op gender wage gap); op de werkgelegenheid; en op de integratie op de arbeidsmarkt van kwetsbare groepen zoals laaggekwalificeerde werknemers en jongeren. Het hoofdstuk gaat ten slotte in op de vraag in hoeverre een hoge dekkingsgraad van collectieve onderhandelingen compatibel is met een zekere flexibiliteit op bedrijfsniveau (decentralisatie).

OECD Week – FORUM – Ministerial Council Meeting 29 mei – 1 juni

De jaarlijkse OESO MCM met als voorzitter Frankrijk en vice-voorzitters Letland en Nieuw-Zeeland had als thema multilateralisme. President Macron hield een gloedvol betoog als voorzitter van de bijeenkomst, voor hervorming van multilaterale organisaties, met ook een belangrijke rol voor de OESO. Macron pleitte met name hervorming van de WTO, en tegen protectionisme.

Minister Kaag speelde een duidelijke rol bij sessies over handel en de SDGs, en had diverse bilaterale gesprekken, met nadruk op handel. In het Forum zat zij in een paneldiscussie met de Amerikaanse handelsminister Wilbur Ross.

Nederland organiseerde een ministersbijeenkomst van het Network on Open Economies and Inclusive Societies, waar nu 20 leden bij zijn aangesloten.

De MCM nam drie aanbevelingen aan: een over Due Diligence Guidance voor multinationals, een over leningen en exportkrediet en een over grote evenementen.

Colombia en Litouwen werden verwelkomd als nieuw lid van de OESO en hun presidenten tekenden een Memorandum met SG OESO Gurria. Er was nog geen consensus over start van het toetredingsproces door  de zes nieuwe kandidaatleden, hoewel een compromis inmiddels dichtbij lijkt.

De slotverklaring van de MCM kon niet als gezamenlijk document worden aangenomen, omdat de VS moeite had met teksten over handel en de WTO.  Het Frans voorzitterschap verdient alle lof voor deskundig en evenwichtig optreden in deze politiek gevoelige tijden. De keuze voor het thema multilateralisme was ineens controversieel vanwege de context van onenigheid met de VS, maar Frankrijk heeft het multilaterale systeem met verve verdedigd. Naast de Franse voorzittersverklaring waarmee de meeste landen instemden, heeft de VS achteraf een eigen verklaring verspreid.

29-31 mei – vlogs tijdens de OESO-week (Forum en MCM)

Eind mei vonden tijdens de OESO-week het Forum (voor het grote publiek) en de Ministeriele Council Meeting plaats, met dit jaar Frankrijk als voorzitter en de speech van president Macron als hoogtepunt Tijdens deze week maakte de PV drie vlogs.

Vanuit Nederland nam Minister Kaag deel aan zowel het Forum als de MCM. Zij sprak tijdens het Forum in een panel over vrije handel met o.a. haar Amerikaanse collega Wilbur Ross. Hier verdedigde Kaag het EU-beleid op het gebied van handel en het multilaterale systeem van handelsregels. Ook pleitte zij voor holistische handelsverdragen, inclusiviteit en aandacht voor gender en de armste landen en groepen. Het debat met Minister Kaag is hier te bekijken.

Vlog 1: Een kijkje achter de schermen bij de OESO-week met stagiaire Lotte

Vlog 2: Nori spreekt met Minister Sigrid Kaag over open en inclusieve economieën, en President Macron speecht over een sterker multilateraal stelsel.

Vlog 3: In de tuin van de OESO praten Roel en Marjoleine over de nieuwe handleiding voor bedrijven voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ondertussen debatteert minister Kaag over vrije handel en globalisering.

En hier kun je een groot aantal van de lezingen van de OESO-week terugkijken.

1 juni - OECD strengthens engagement with partner countries during annual Ministerial Meeting

31 mei - Statement by the French Chair of the 2018 OECD Ministerial Council Meeting

30 mei - Ministeriële Meeting Network for Open Economies and Inclusive Societies

Het ‘Network for Open Economies and Inclusive Societies’ (NOEIS) heeft op 30 mei 2018 een succesvolle Ministeriële bijeenkomst gehouden, en marge van de jaarlijkse MCM (Ministerial Council Meeting) van de OESO (met multilateralisme als centraal thema). De vergadering werd voorgezeten door Minister Kaag. Alle leden van het Netwerk waren vertegenwoordigd, met een mooie opkomst van Ministers en Staatssecretarissen. Het Netwerk heeft uiteindelijk tijdens de OESO-Week van dit jaar het enige Ministeriële statement geproduceerd.

Voor meer info: https://www.permanentrepresentations.nl/latest/news/2018/05/30/press-release---network-for-open-economies-and-inclusive-societies-noeis-holds-ministerial-meeting-on-the-margins-of-the-oecd-ministerial-council-meeting---30-may-2018---paris-france

Zie ook BLOG:

https://www.permanentevertegenwoordigingen.nl/permanente-vertegenwoordigingen/pv-oeso-parijs/nieuws/2018/05/30/blog---%E2%80%98network-for-open-economies-and-inclusive-societies%E2%80%99-noeis

30 mei - Economic Outlook

Internationaal staan de seinen voor de economische groei duidelijk op groen. Naar verwachting neemt de wereldeconomie dit jaar met 3,8% en volgend jaar met 3,9% in omvang toe. Volgens de onlangs uitgebrachte halfjaarlijkse Economic Outlook, is het perspectief voor een aanhoudend gunstige economische ontwikkeling in OESO-landen nog steeds goed, maar de risico's op tegenvallers zijn aanzienlijk. Ook de afbouw van het stimuleringsbeleid van centrale banken en de stijgende olieprijzen zijn volgens de OESO zaken om in de gaten te houden. De dreiging van een mogelijke handelsoorlog drukt de laatste tijd op het vertrouwen. Als de situatie escaleert, dan kan dit in tal van landen gevolgen hebben voor bijv. de investeringen of de werkgelegenheid. De ruimte om met verruimend beleid de economie te stimuleren raakt geleidelijk uitgeput. De bulk van de toekomstige groei moet voortkomen uit productiviteitswinsten en uit een verdere expansie van de investeringen. De OESO stelt vast dat mondiaal de investeringen de komende twee jaar verder kunnen aantrekken, maar merkt ook op dat het niveau van de investeringen lager is dan in het verleden. Het niveau ligt nog 12% te laag om de netto kapitaalgoederenvoorraad even snel te laten groeien als in het begin van deze eeuw. Voor het eurogebied voorziet de OESO plussen voor de bruto-investeringen van 4,2% dit jaar en 4,1% in 2019. Voor Nederland staat er voor de komende twee jaar zelfs 6,1% en 5,4% in de boeken (m.n. de sterke huizenmarkt en de extra overheidsinvesteringen krikken het totaal van de investeringen op). De OESO heeft een staatje opgesteld van de mate waarin de OESO-landen de aanbevelingen voor verdere structurele hervormingen overnemen. M.n. in de ontwikkelde landen blijkt de hervormingsbereidheid duidelijk afgenomen. Een topprioriteit die meer aandacht behoeft om de productiviteit en daarmee de groei in de wereld verder te bevorderen, is de verdere verbetering van onderwijs en training.

Voor meer info: http://www.oecd.org/eco/outlook/economic-outlook/

30 mei - President Macron and Secretary-General Gurría open OECD Ministerial with call to make multilateral co-operation work better for all

30 mei - Countries commit to step up efforts to drive more responsible business conduct through new OECD instrument

29 mei -  Lancering rapport: Opportunities For All: OECD Framework for Policy Action on Inclusive Growth

25 mei - OECD countries agreed on 25 May 2018 to invite Colombia as the 37th member of the Organisation. Colombian President Juan Manuel Santos and Secretary-General Gurría signed an Accession Agreement.

23 – 25 mei ITF Summit 2018: Transport Safety and Security, Leipzig Duitsland

18 mei - Strong labour relations key to reducing inequality and meeting challenges of a changing world of work – OECD & ILO

14-15 mei - Global Forum on Agriculture (GFA)

Op 14 en 15 mei jl. hield de OESO haar jaarlijks Forum on Agriculture, met als thema: digital technologies in food and agriculture: reaping the benefits. Een belangrijke conclusie is dat digitalisering alle dimensies van de voedselketen beïnvloedt. De overheid is er in meerdere rollen bij betrokken, als aanjager van innovatie, als gebruiker van boerendata (landbouw- en milieubeleid), als provider (beschikbaar stellen van open data) en als systeembeheerder (e-herkenning, e-trade etc). Uit de verschillende presentaties en discussies bleek dat niet elk lOESO-lid even ver is met de toepassing van de nieuwe ICT. Nederland heeft zich kunnen presenteren als een duidelijke voorloper, mede door de inzet van de WUR en RVO. De uitkomsten van het Forum dienen als input voor een drietal digitaliseringprojecten die de OESO op het werkprogramma heeft staan in relatie tot o.a.risicobeheer en traceability. http://www.oecd.org/tad/events/global-forum-agriculture.htm

13 -15 mei - Ministeriële Conferentie Social Policy ,in Montreal (Canada): Social Policy for Shared prosperity: Embracing the future

Thema: Social Protection in the new world of work.

Aanpassing van de sociale zekerheid aan de veranderingen in werk (bijvoorbeeld, sociale bescherming voor non-standard workers). Verschillende opties voor aanpassing zullen worden besproken: nieuwe vormen van werk integreren in de bestaande sociale zekerheidsregelingen; naar een meer individuele sociale bescherming; naar een universeel stelsel van sociale bescherming. De OESO hoopt zoveel mogelijk op een uitwisseling van best-practices.

Het bevorderen van sociale diversiteit, leidend tot meer inclusiviteit en productiviteit (migranten; LGTB, gehandicapten).

Ageing unequally: De OESO pleit voor een levensloop aanpak waarbij de oorzaken van ongelijkheid (onderwijs, arbeidsmarkt) zo vroeg mogelijk worden aangepakt, de zich gevormde ongelijkheden zoveel mogelijk worden bijgestuurd (via goed beleid voor ouderen op de arbeidsmarkt; goede gezondheidszorg en gezond en veilig werken), en de ongelijkheid op latere leeftijd zoveel mogelijk worden afgezwakt.

Voorafgaand aan de ministeriële bijeenkomst (op 14 mei 2017) wordt een policy forum gehouden op expert niveau over de huidige en toekomstige uitdagingen voor de sociale zekerheid (vergrijzing, digitalisering etc).

Lees hier meer  

7 mei - OECD household income growth picks up to 0.3% in fourth quarter of 2017 but continues to lag GDP growth

Overheden en vooral het bedrijfsleven profiteren naar verhouding meer dan huishoudens van de groei in de vorm van hogere belastinginkomsten en winsten. Terwijl de groei van het BBP per hoofd van de bevolking vorig jaar met 0,7 procentpunt aantrok tot gemiddeld 1,9%, nam de groei van het reëel besteedbaar inkomen (eveneens uitgedrukt per hoofd van de bevolking) in OESO-landen met 0,1 procentpunt af tot 0,7%. Huishoudens lieten in 2016 0,4 procentpunt liggen, in 2017 was dat zelfs 1,2 procentpunt.

De cijfers bevestigen de internationale trend dat het arbeidsaandeel in de economie onder druk staat. Van de grote economieën is de situatie voor de Britse gezinnen het slechtst. Gemeten tussen het derde kwartaal van 2015 en het eerste van dit jaar is het gat tussen inkomen en BBP-groei opgelopen tot 4,6 procentpunt. Sinds begin 2010 hebben Britse gezinnen cumulatief 6,7 procentpunt van de economische groei aan zich voorbij laten gaan. Voor gezinnen in de eurozone was dat in acht jaar tijd 6,6 procentpunt. Dat is twee keer zo veel als het gemiddelde in het hele OESO-gebied (3,3). Gemeten vanaf het derde kwartaal van 2015 is er echter nauwelijks verschil tussen gezinnen uit de eurozone en een gemiddeld OESO-huishouden. Voor de VS is het beeld omgekeerd. Sinds 2010 is het inkomen slechts met 0,4 procentpunt achtergebleven op de BBP-ontwikkeling, maar vergeleken met de situatie in het derde kwartaal van 2015 blijken de inkomens met 1,7 procentpunt te zijn achtergebleven. Tegen de trend in weten gezinnen in Canada juist een groter deel van de koek op te eisen. Het gat tussen besteedbaar inkomen en bbp is in de afgelopen acht jaar opgelopen tot een positieve 1,2 procentpunt en met een cumulatieve 1,6 procentpunt vanaf het derde kwartaal 2015. Voor Nederland meldt de OESO alleen maar kwartaalcijfers en geen cumulatieve gegevens. Uit die rapportage blijkt dat de reële inkomens sinds 2010 veertien kwartalen zijn gedaald en achttien kwartalen gestegen. In 23 van de 32 kwartalen lag de economische groei per hoofd van de bevolking boven de groei van de inkomens.

Voor meer info: http://www.oecd.org/sdd/na/growth-and-economic-well-being-fourth-quarter-2017-oecd.htm

3 mei - OECD members agree to formally invite Lithuania as 36th member

2 mei - Conference on Making Reform Happen for Sustainable Fisheries

Op 2 mei jl. vond de conferentie ‘Making reform happen for sustainable fisheries’ van het Visserij Comité plaats. In de visserijsector zijn hervormingen hard nodig om de voedselzekerheid te waarborgen. Een mogelijke hervorming is de eco-systeembenadering, waarin per visgrond wordt bepaald of er gevist mag worden en in welke mate. Obstakels in het hervormen zijn de kloof tussen de kennis en belangen van beleidsmakers en lokale vissers. Vroege betrokkenheid van de stakeholders en tussentijdige communicatie zijn elementen om geaccepteerde hervormingen door te voeren. Ondanks dat het belang van internationale coöperatie wordt onderstreept, zal de implementatie van visserijhervormingen per land afhankelijk zijn van de bestuurscultuur (top-down, poldermodel etc.)  Lees hier meer

30 april - Inventory of Energy Subsidies in the EU's Eastern Partnership Countries

30 april - Beleidsuitdagingen voor een duurzame bio-economie
Meer dan 50 landen hebben een specifieke strategie voor de bio-economie of daarmee verband houdend beleid. Hoewel de bio-economie in principe goed kan aansluiten op het duurzaamheidsbeleid, is er wel meer synergie nodig om overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen en tegenstrijdige doelen te voorkomen.

Voor meer info: http://www.oecd.org/sti/policy-challenges-facing-a-sustainable-bioeconomy-9789264292345-en.htm?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=AWTI+e-mail+alert

27 april - Nieuw dataplatform voor trends in onderzoeks‑ en innovatiebeleid
De Europese Commissie en de OESO hebben onlangs het STIP Compass gelanceerd, een online platform dat kwantitatieve en kwalitatieve data verzamelt over nationale beleidstrends rondom wetenschap, technologie en innovatie. Het STIP Compass bevat meer dan 500 interactieve dashboards en heeft geavanceerde zoekmachines waardoor een specifieke zoekopdracht op beleid makkelijker wordt gemaakt.

Voor meer info: https://stip.oecd.org/stip.html?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=AWTI+e-mail+alert  

23 april - Vaardigheden voor het digitale tijdperk
De OESO heeft een paper gepubliceerd over vaardigheden die worden beloond wanneer industrieën digitaal gaan werken. De twee belangrijkste vaardigheden, waarvoor ook hogere lonen worden betaald, zijn zelforganisatie en geavanceerde rekenvaardigheden.
Voor meer info: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9a9479b5-en.pdf?expires=1529910326&id=id&accname=guest&checksum=EACA3DE8E38A827ED9B8A2938C60EA12

17- 20 April - 12th Forum on responsible mineral supply chains at the OECD headquarters in Paris. The Forum is the OECD’s multi-stakeholder dialogue between governments, policy communities, private sector, civil society and academia to discuss progress and challenges in implementation of the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Mineral Supply Chains globally. Lees hier meer

17 april – Seminar over LHBTI-rechten georganiseerd door de Permanente Vertegenwoordiging

Wat kan de LHBTI-community bijdragen aan de samenleving? Steeds meer steden organiseren grote LHBTI-evenementen zoals Prides of – dit jaar in Parijs – de Gay Games. Wat is de bijdrage van dat soort evenementen aan een inclusieve samenleving? Hierover gingen sprekers van de Parijs Gay Games, Amsterdam Pride, de Gemeente Parijs en de OESO in gesprek tijdens ‘Pride in the City’, dat de delegatie organiseerde met het LHBTI-netwerk van de OESO.

De stad Parijs heeft er bijvoorbeed bewust voor gekozen om de Gay Games naar Parijs te halen, vertelde Gilles Sredic van de Mairie de Paris. Niet alleen de economische impuls was daarbij belangrijk (geschatte baten: 58 miljoen euro), maar vooral de bijdrage aan het sociale debat: “Als gemeente willen wij de LHBTI-community steunen. We hopen dat het gesprek op gang komt: waarom zijn deze spelen nodig? Hoe inclusief is de sport, hoe inclusief is de samenleving?”

Lees Nori’s blog hier en kijk het panel hier terug.

12 april - Seminar on Measuring and enhancing Diversity in International Organisations

De HR-directeuren van het IMF, de WTO en WFP spraken met de OESO over hun inzet om diversiteit en inclusiviteit te bevorderen in de organisaties. Allen benadrukten de sterke correlatie tussen diverse teams en de kwaliteit van het werk.

Het IMF stelde al in 1995 een Diversity Advisor aan, en stelde het jaar daarna een actieplan op. In 2006 werd een Diversity Council gecreëerd en in 2017 behaald het IMF de EDGE certificering voor gender equality. Qua gendergelijkheid streeft IMF naar 45% vrouwen op topfuncties (nu is dat 30%). Hierbij zet IMF vooral in op de ‘pijplijn’: het begeleiden van jonge getalenteerde vrouwen naar manager posities. Het WFP gebruikt harde doelstellingen op het gebied van diversiteit en ondersteunt die targets met een budget van 2 miljoen euro per jaar voor trainingen, interventies en campagnes. De focus op inclusiviteit is goed voor alle medewerkers, en vooral groepen als LHBTI profiteren van de ‘softe’ kant van D&I, waarbij storytelling en rolmodellen centraal staan.

Belangrijke conclusie was dat diversiteit en inclusiviteit vooral afhangen van de vraag of leidinggevenden overtuigd zijn van het belang ervan. Streefcijfers en benchmarks alleen zijn niet genoeg, het gaat om commitment van de top en het uitdragen hiervan op de werkvloer.

12 april - Better design of taxes on personal savings and wealth is needed to support inclusive growth

9 - 12 april -  11th OECD Rural Development Conference

9 april - OECD GLOBE - Pride in the City - Public Event

The Association for Gays, Lesbians and Others for Better Equity (GLOBE) of the OECD and the Permanent Representation of the Kingdom of the Netherlands to the OED are pleased to co-organise the public event Pride in the City. The objective of this event is to explore the cultural, social and economic importance of LGTBQI events and their role in fostering inclusive and liveable cities and societies.

5 april - Global Forum on Development: Empowering Youth and Gender, Paris

4 – 5 april – OECD Global Parliamentary Network, London

3 april - Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes

28 maart – Bezoek Fatih Birol aan Nederland

Op 26 maart bezocht de baas van het IEA Fatih Birol Nederland. Hij had een gesprek met Minister van Economische Zaken en Klimaatbeleid Eric Wiebes over trends in de mondiale energiemarkten, de moderniseringsagenda van het IEA (waaronder het Clean Energy Transitions Programme gericht op emerging economies) en de ambities van het nieuwe kabinet op het terrein van klimaatbeleid. Fatih Birol gaf die dag ook een presentatie aan een gehoor van topmensen uit de Nederlandse energiesector en de Tweede Kamer, gevolgd door een levendige discussie. Zie bijgaand de presentatie.

BLOGs van de PV OESO PARIJS

BLOG - ‘Network for Open Economies and Inclusive Societies’ (NOEIS)

BLOG - Nederlands voorzitterschap

BLOG - Nederland bezien door een OESO-bril

BLOG - Pride in the City: LHBTI-rechten bij de OESO

TWEET's van de PV OESO PARIJS

Landbouwtwitteraccount:@AgriPV_OESO

Volg ons op TWITTER en FACEBOOK

Enkele recente Tweets:

Netherlands @OECD @NLmissionOECD

This ranges from just 2 to 3 generations in the #Nordic countries to 9 or more in some #EmergingEconomies. Nordic countries combine low #inequality with high #SocialMobility, whereas #LatinAmerican countries and some emerging economies have high inequality and low Mobility. https://twitter.com/oecd_social/status/1007605661860073474 …

NL Ambassador OECD‏@noevanhulst

Lunch SG @OECD @A_Gurria w/ #NL Minister Social Affairs & Employment @wkoolmees on labour market recommendations new #NL survey to be launched later today. Good discussion on integration of migrants, rise of self-employed, pensions reform

OECD@OECD

#Cities have a lot to lose from #climatechange: Storms, droughts, & heatwaves put residents, the local economy & social cohesion at risk. How can investments from cities contribute to a low-carbon transition? http://oe.cd/financing-climate …

Terug naar boven

Tips voor postennetwerk

De OESO voert momenteel vier regionale programma’s uit:

-          Het MENA programma gericht op goed bestuur en investeringen: http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/middleeastandnorthafrica.htm

-          Het Zuid-Oost Azië programma, gericht op o.a. goed bestuur, belastingen,

anti-corruptie, investeringen, innovatie en vaardigheden: http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/southeastasia.htm

-          Het Eurasia programma, gericht op o.a. concurrentievermogen, anti-corruptie en

corporate governance: http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/eurasia.htm

-          Het Zuid-Oost Europa programma gericht op het aantrekken van investeringen en

het versterken van goed bestuur (ism de EU): http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/southeasteurope.htm

Daarnaast voert de OESO regionale activiteiten uit in:

- Latijns-Amerika: http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/latin-america.htm

- Afrika: http://www.oecd.org/africa/

In het kader van de regionale programma’s worden regelmatig activiteiten door de OESO

georganiseerd in de regio. Posten die hier interesse in hebben kunnen contact opnemen

met de PV OESO: nori.spauwen@minbuza.nl

Landen in accessietraject naar Lidmaatschap OESO:

-       Costa Rica

Landen met een “OECD country-programme”:

-       Kazachstan

-       Marokko

-       Peru

Key Partners”  van de OECD:

-      Brazil

-      China

-      India

-      Indonesia

-      South Africa

Overzicht komende evenementen 

3 juli – Lancering : OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2027

17 – 19 juli -  The 5th Open Government Partnership (OGP) Global Summit, Georgia

7 september - Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in The Netherlands, Paris, France

10 september - 1st Meeting of the Global Parliamentary Network for Latin America, Santiago, Chile

13 september – NAEC seminar: 10 Years After the Crisis, OECD Paris

www.oecd.org/naec/10-years-after-the-crisis/

18 – 19 september - LEED Forum, Porto, Portugal.

19 – 21 september - OECD-IAOS Conference, Better Statistics for Better Lives, Paris, France

November 2018 –  Parijs - Policy Responses to New Forms of Work

Op 7 November 2018 organiseert de OESO een bijeenkomst over policy responses to new forms of work in Parijs. De OESO bereidt hiertoe een questionnaire voor. Nederland doet mee aan een pilot bij het invullen van de questionnaire (april 2018). In mei 2018 zal de questionnaire naar naar alle lidstaten gaan. De uitkomsten van de questionnaires en de conferentie zullen worden verwerkt in een rapport dat begin 2019 uit zal komen.

14 – 16 november - Women's Forum, Paris, France

27 – 29 november - Green Growth and Sustainable Development Forum, Paris, France

27 – 29 november - OECD World Forum on Statistics, Knowledge and Policy, Incheon, Korea

6 - 7 december - OECD Conference on culture and local development, Venice, Italy

Meer evenementen zie: http://www.oecd.org/newsroom/upcomingevents/

Terug naar boven

Recente OESO publicaties

Lees alles: http://www.oecd.org/about/publishing/ - http://www.oecd-ilibrary.org/

Publicaties met betrekking tot Nederland

International Migration Outlook 2018

OECD broadband statistics update

OECD Science, Technology and Industry Policy Papers

OECD Social, Employment and Migration Working Papers

OECD Health Working Papers

Cost-Benefit Analysis and the Environment

OECD Environmental Performance Reviews

International Trade by Commodity Statistics

Global events and local development – roadmap

De OECD heeft in samenspraak met lidstaten en stakeholders een ‘handboek’ met aanbevelingen opgesteld ten behoeve van organisatoren van grootschalige evenementen, zoals bijvoorbeeld de Olympische Spelen, EXPO’s en culturele festivals. Deze activiteiten hebben een belangrijke economische spin-off voor steden en betrokken regio’s. Organisatoren zijn in toenemende mate op zoek naar waarborgen dat de evenementen ook op de langere termijn een stimulans zijn voor de duurzame ontwikkeling, waarbij het zowel gaat om de economische als de sociale en milieu dimensie. Het handboek is bedoeld om organisatoren van evenementen te gidsen en is niet juridisch bindend. Het handboek is officieel vastgesteld tijdens de MCM van mei j.l..

World Class, How to build a 21-st Century School System door Andreas Schleicher. In dit boek beschrijft Schleicher, Director for Education and Skills van de OESO, de belangrijkste inzichten die hij in zijn 20-jarige loopbaan opdeed. Hoe kunnen we leerlingen opleiden voor een wereld waarvan we nog niet weten hoe die eruit ziet? Welke skills zullen zij over twintig jaar nodig hebben? Het boek is hier te lezen.

Recente OESO – ELS studies:

Risks that matter gebaseerd op een enquête onder 20 000 volwassenen in 19 landen. Deze groep was gevraagd naar hun grootste zorgen op sociaal en economisch terrein en de rol van de overheid hierin. Wat opviel in de resultaten was dat vooral jongeren zich zorgen maken over de toegang tot de arbeidsmarkt, over huisvesting en over hun financiële situatie als zij met pensioen gaan. Deze zorgen onder jongeren zijn relatief nieuw. http://www.oecd.org/social/ministerial/Risks-That-Matter-Early-Results-2018.pdf

Deze ontwikkeling hangt samen met de veranderende intergenerationele sociale mobiliteit. Waar jongeren er eerder over het algemeen vanuit konden gaan dat zij het beter zouden doen dan hun ouders, gaat dit voor de meeste niet meer op. Deze bevindingen zijn in het zojuist verschenen rapport van de OESO te lezen: A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility

Op het gebied van integratie van migranten/vluchtelingen op de arbeidsmarkt. doet Zweden het relatief goed: Working Together: Skills and Labour Market Integration of Immigrants and their Children in Sweden (http://www.oecd.org/publications/working-together-skills-and-labour-market-integration-of-immigrants-and-their-children-in-sweden-9789264257382-en.htm)

De International Migration Outlook van 2018 die half juni is uitgekomen, gaat in op recente ontwikkelingen in migratiestromen en migratiebeleid in OESO landen en een aantal niet-OESO landen. Daarnaast biedt het een analyse van de arbeidsmarktparticipatie van migranten waarbij gekeken wordt naar de kwaliteit van banen en de beroepen waar migranten het meest werkzaam zijn. De International Migration Outlook heeft een speciaal hoofdstuk over de bijdrage van recente vluchtelingenstromen aan de lokale beroepsbevolking in OESO landen. Een ander hoofdstuk gaat in op illegaal werk door buitenlandse werknemers. http://www.oecd.org/migration/international-migration-outlook-1999124x.htm

Ten aanzien van nieuwe vormen van werk en in het bijzonder, manieren om non-standard workers (zoals mensen die opdrachten aannemen via platforms en zzp-ers) beter te beschermen, werkt de OESO op dit moment aan een overzicht van beleid in OESO-landen ten aanzien van non-standard workers dat gebaseerd is op een zojuist door de OESO gehouden enquête (waar NL als pilot aan heeft meegewerkt): Policy Responses to new Forms of Work. De resultaten worden na de zomer verwacht en zullen tijdens een seminar op 7 november a.s. gepresenteerd worden. Recent verschenen OESO studies over dit thema:

The Future of Social Protection, what works for non-standard workers? http://www.oecd.org/els/soc/Future-of-social-protection.pdf

Putting faces to the jobs at risk of automation

http://www.oecd.org/employment/future-of-work/Automation-policy-brief-2018.pdf

International Energy Agency – IEA publications

Gas 2018

Global EV Outlook 2018

Status of Power System Transformation 2018: Summary for Policy Makers

International Transport Forum – ITF publications

Private Investment in Transport Infrastructure: Dealing with Uncertainty in Contracts

Road Safety Annual Report 2018

(Un)certain Skies? Drones in the World of Tomorrow

Nuclear Energy Agency – NEA publications

2017 NEA Annual Report

The Full Costs of Electricity Provision

OECD360 – Hoe doet Nederland het?

De Nederlandstalige publicatie ‘OECD360 – Nederland’ geeft in vogelvlucht weer hoe

Nederland presteert t.o.v. ander OESO-landen op het gebied van onder meer groene groei,

onderwijs, welzijn, regionale ontwikkeling, werkgelegenheid, economie en landbouw - www.oecd360.org/netherlands

OECD insights

Interessante columns over actuele onderwerpen. Two cheers for lower food prices: Good for poor consumers and not the real issue for farmers Jonathan Brooks, Head of Agro-food Trade and Markets Division, OECD Trade and Agriculture Directorate

OLIS is gemigreerd naar O.N.E.

je krijgt toegang tot O.N.E. via https://one.oecd.org met de gebruiksnaam en het wachtwoord van je huidige OLIS-account.

Terug naar boven

 _________________________________________________________________________

Benoemingen en toetredingen

Wisseling van Ambassadeur PV OESO, Noé van Hulst zal worden opgevolgd door Guido Biessen per 1 september 2018

-          Aerdt Houben (DNB) benoemd tot Vzt van het Comité Financiële Markten (CFM)

-          Daniëlle Goudriaan (OM) benoemd tot Vzt van de Working Group on Bribery (WGB)

OESO vacatures

The OECD is recruiting:

Did you know that the OECD Trade and Agriculture Directorate is looking for a Deputy Director -  an experienced executive with extensive public policy experience and strong economic skills who will support the Director in providing intellectual leadership and strategic direction to a team of 125 professionals, https://oecd.taleo.net/careersection/ext/jobdetail.ftl

The OECD Young Professionals Programme (YPP)

The OECD Young Associate Programme (YAP)

Ook geïnteresseerd in een stage bij de OESO klik hier voor het OECD Internship Programme

Gezocht: Stagiairs (M/V) die het team van PV OESO voor een periode van 3-6 maanden willen

versterken.

Heb je de Nederlandse nationaliteit, nog niet afgestudeerd en wil je de collegebanken een keer afwisselen met een stoel achter de Nederlandse vlag bij de OESO, kijk dan op: https://www.permanentevertegenwoordigingen.nl/permanente-vertegenwoordigingen/pv-oeso-parijs/de-vertegenwoordiging/stages

Geïnteresseerd in een baan bij de OESO?

Hierbij enkele algemene tips voor sollicitaties bij de

OESO: informeer je heel goed op het betreffende terrein via de website, lees de belangrijkste

OESO publicaties op dit terrein, laat je Engels checken door een native speaker, informeer naar

terugkeergaranties bij je werkgever. Wees niet verbaasd als het lang duurt voor je wat hoort (kan

6 maanden zijn, hopelijk minder en soms meer). Als je niet op de shortlist komt voor interviews,

dan hoor je meestal niks.

Ben je geshortlist? Gefeliciteerd, maar de concurrentie zal groot en sterk zijn! Dus bereid je voor

op een zwaar panel interview waar op alles gelet wordt: inhoud (wat kan jij toevoegen), stijl (niet

te kort door de Nederlandse bocht), Engels (ken je vaktermen en boodschappen van kern

publicaties), communicatieve vaardigheden (kijk je de mensen aan, houd je oogcontact met het

panel), kleding/uiterlijk (OESO is best formeel, dus geen jeans, bij mannen das en scheren).

Verrassingen zijn ook mogelijk: een schriftelijke test, een casus e.d.

De PV is graag bereid in specifieke gevallen te adviseren en faciliteren waar mogelijk. Check de

actuele vacatures:  https://oecd.taleo.net/careersection/ext/joblist.ftl

Terug naar boven

PV OESO PARIJS contacten

• Noé van Hulst
Permanent Vertegenwoordiger OESO
• Marit van Zomeren, Plv. Permanent Vertegenwoordiger OESO
Uitvoerend Comité OESO, Energie, Duurzame Ontwikkeling, Ontwikkelingscluster
• Natalia Cerrato, Economische Raad
Algemene economie, Mededinging, Innovatie, Handel, Investeringen, Multinationale

Ondernemingen (MNO’s), Ondernemerschap, MKB, Digitale Economie, Financiële Markten, Fiscale aangelegenheden, Corporate Governance, Public Governance, Corruptiebestrijding

• Jan Gerrit Deelen, Landbouwraad

Landbouw, Voedsel, Visserij, Biotechnologie, Regionaal beleid, Milieu

• Mw Nori Spauwen, tweede secretaris
OESO Comité Externe Betrekkingen, Onderwijs, Begroting, Toetreding, Health
• Marjoleine Hennis
Sociale Zaken, Werkgelegenheid, IMVO, Migratie/Integratie, Gezond en Veilig Werken, Skills, Gender
Secretariaat:
• Ilse van Ruler
• Karin Kok

• Simone Hegge

Terug naar boven

Stagiairs:

Colofon

Contact:
Reageren op de nieuwsbrief of een bijdrage leveren?
Mail naar:
ilse-van.ruler@minbuza.nl;

PV OESO PARIJS
7, rue Eble, 75007 Paris, France
Tel: +33 (0)1-40623313
E-mail: pao@minbuza.nl;

http://oecd.nlmission.org

https://twitter.com/NLmissionOECD

Facebook: http://on.fb.me/1gGlhrC