Raad van Europa

De Raad van Europa is een onmisbare speler in het (pan-)Europese veld als bewaker van democratische waarden, rechtsstaatbeginselen en mensenrechtenstandaarden.

De Raad van Europa is in 1949 opgericht door tien landen, waaronder Nederland.

Momenteel telt de Raad van Europa 46 landen, waaronder 27 lidstaten van de Europese Unie (EU). Samen met de Verenigde Naties is de Raad van Europa leidend bij de ontwikkeling van multilaterale normatieve instrumenten op het gebied van mensenrechten. Bovendien heeft de Raad van Europa sterke en transparante controlemechanismen om toe te zien op de naleving van de verplichtingen van de lidstaten.

Mensenrechten, rechtsstaat en democratie

De Raad van Europa is kort na de Tweede Wereldoorlog in het leven geroepen ter bevordering van mensenrechten, rechtsstaat en democratie. Inmiddels zijn bijna alle Europese landen lid, zesenenveertig in totaal. De Raad van Europa heeft een groot aantal verdragen tot stand gebracht, waarvan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens het belangrijkste is.

De hoofdorganen van de organisatie zijn het Comité van Ministers, de Parlementaire Assemblee, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Congres van Lokale en Regionale Overheden. Daarnaast zijn er belangrijke organen op het gebied van toezicht en assistentie, zoals de Commissaris voor de Rechten van de Mens, de Commissie van Venetië, het Comité ter Voorkoming van Foltering en vele andere.

Mensenrechten, rechtsstaat en democratie zijn hoekstenen van het Nederlandse binnen- en buitenlandse beleid. De Raad van Europa is daarom voor Nederland een waardevolle organisatie, zeker in een tijd waarin die hoekstenen niet vanzelfsprekend meer zijn.

De Permanente Vertegenwoordiging in Straatsburg bestaat uit een klein, betrokken team dat zich actief inzet voor het bevorderen van deze waarden als onderdeel van het Nederlands belang.

Contact: str@minbuza.nl