Nederland en UNESCO

Op 1 januari 1947 is Nederland toegetreden tot UNESCO. De schakel tussen Nederland en UNESCO is geïnstitutionaliseerd op twee niveaus: zo wordt de Nederlandse overheid vertegenwoordigd door de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij UNESCO in Parijs. Daarnaast wordt de Nederlandse civiele maatschappij gerepresenteerd door de Nationale UNESCO Commissie in Nederland.

Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij UNESCO

De Permanente Vertegenwoordiging (PV) van Nederland bij UNESCO in Parijs behartigt en vertegenwoordigt de belangen van de Nederlandse overheid bij de dagelijkse praktijk en organisatie van UNESCO. De Permanente Vertegenwoordiging is enerzijds de vertolker van het Nederlandse beleid ten aanzien van UNESCO. Anderzijds signaleert de Permanente Vertegenwoordiging de voor Nederland relevante ontwikkelingen binnen UNESCO, zowel voor de vier overheden binnen het Koninkrijk (Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten) als voor andere belanghebbenden uit de civiele maatschappij. Zo brengt de Permanente Vertegenwoordiging advies uit over het te voeren beleid in UNESCO op basis van de ontwikkelingen en ervaringen aldaar. Het team van de PV bestaat uit de Permanent Vertegenwoordiger, de Plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger en een Attaché. Voor meer informatie over de huidige samenstelling van de PV, klik op deze link

Nationale UNESCO Commissie

De Nationale UNESCO Commissie (NatCom) is onafhankelijk van de Nederlandse overheid en behartigt en vertegenwoordigt de belangen van de Nederlandse civiele maatschappij door onafhankelijk advies uit te brengen aan zowel de overheid als de PV. Zo koppelt de NatCom het Nederlandse professionele veld aan de in UNESCO verenigde wereldgemeenschap. Daarnaast bevordert de NatCom de bekendheid en zichtbaarheid van UNESCO(-activiteiten) in Nederland. Iedere lidstaat van UNESCO is verplicht een Nationale Commissie in te stellen. Middels dit netwerk van ruim 200 Nationale Commissies waarborgt UNESCO diens relevantie op nationaal niveau en verwelkomt de organisatie de noodzakelijke inbreng van civil society om haar doelstellingen te verwezenlijken. De Nederlandse NatCom werd opgericht in 1947, het jaar dat Nederland zich bij UNESCO aansloot, en bestaat uit een Commissie van deskundigen op een of meer werkterreinen van UNESCO. De Commissie wordt ondersteund door het Bureau, verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de NatCom. Voor meer informatie over de Nationale UNESCO Commissie, klik op deze link voor een verwijzing naar de website van de NatCom.

Nederland en UNESCO

Via de Permanente Vertegenwoordiging en de Nationale Commissie zijn verscheidene Nederlandse ministeries bij het werk van UNESCO betrokken. Dit zijn met name het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Nederland is een van de grootste contribuanten aan UNESCO en geeft met name bijdragen aan UNESCO-onderwijsinstituten en –activiteiten, aan het World Heritage Centre (WHC) en aan verschillende nationale instituten verbonden aan het International Hydrological Programme (IHP). Voor meer informatie over de commissies en programma’s waarbinnen Nederland actief is, klik op deze link