Besluitvorming bij UNESCO

UNESCO heeft drie bestuursorganen. Het Secretariaat, de Algemene Conferentie (AC) en de Uitvoerende Raad (UR).

Het Secretariaat

Het Secretariaat houdt zich bezig met het dagelijkse reilen en zeilen van de organisatie. Aan het hoofd van het Secretariaat staat de Directeur-Generaal (DG). De DG wordt voor een periode van vier jaar gekozen en kan eenmaal voor dezelfde periode worden herkozen. De DG wordt bijgestaan door de Plaatsvervangend DG, acht Assistent Directeuren-Generaal en hun medewerkers. De huidige DG is mevrouw Irina Bokova (Bulgarije), die tijdens de 34e AC in 2009 voor vier jaar is gekozen. In november 2013, gedurende de 37e AC, is ze herkozen voor een tweede termijn. De DG heeft als taken het voorbereiden van het tweejaarlijkse werkplan en de bijbehorende begroting, het periodiek rapporteren over de activiteiten van de organisatie en het personeelsbeleid.

Het kantoor van de DG coördineert de activiteiten van de Algemene Conferentie, de Uitvoerende Raad, het ‘Office of International Standards and Legal Affairs’ en het ‘Internal Oversight Office’. Verschillende bureaus houden zich bezig met de bestuurlijke kant van de organisatie zoals het ‘Bureau of Human Resources Management’ en het ‘Bureau of Public Information’. Het ‘Bureau of Strategic Planning’ formuleert toekomstig beleid. Vanuit deze structuur worden de vier sectoren van UNESCO aangestuurd. Voor meer informatie, klik op deze link.

De Algemene Conferentie

De Algemene Conferentie, het hoogste orgaan van UNESCO, vergadert een keer in de twee jaar, waarbij het werkplan en bijbehorende begroting voor de komende twee jaar worden goedgekeurd evenals de Middellange Termijn Strategie voor de komende acht jaar. De 195 lidstaten beschikken ieder over één stem. Verder benoemt de Algemene Conferentie de DG en kiest deze de 58 leden voor de Uitvoerende Raad voor een termijn van vier jaar.

De Algemene Conferentie heeft verder als taak specifieke of technische commissies en andere ondersteunende organen op te zetten om UNESCO’s beleidsstrategieën uit te voeren. Deze commissies en organen zijn verantwoordelijk voor een specifiek UNESCO programma, houden zich bezig met beleidsvorming en bewaken de uitvoering van het programma. In de commissies worden een geografische verdeling van lidstaten en het rotatieprincipe in acht genomen. Lidstaten kunnen voor een periode van vier jaar in een commissie gekozen worden. Gemiddeld komen deze organen twee keer per jaar bijeen. Voor meer informatie over de Algemene Conferentie, klik op deze link.

De Uitvoerende Raad

De 58 lidstaten van de Uitvoerende Raad worden gekozen via het kiesgroepstelsel dat binnen de Verenigde Naties gangbaar is. Lidstaten zijn hierin naar geografische regio onderverdeeld. De Uitvoerende Raad heeft als taak de programma’s en het budget van UNESCO te controleren. De Uitvoerende Raad heeft de volgende commissies: de ‘Programme and External Relations Commission’ (PX), de ‘Finance and Administrative Commission’ (FA), de ‘Special Committee’ (SP), de ‘Committee on Conventions and recomendations’ (CR) en de’ Committee on Non-Gouvernmental Partners’ (NGP). Het werk wordt al naar gelang het onderwerp verdeeld over deze commissies. Bij het nemen van besluiten wordt in principe consensus nagestreefd. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, worden voorstellen in plenaire vergadering in stemming gebracht.

Voor meer informatie over de Uitvoerende Raad, klik op deze link.